Aktualności 2023

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.
"Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa."

 • autor: Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, data: 2023-01-27

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

UWAGA ROLNICY WYPEŁNIONE WNIOSKI (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2023 rok  należy składać w okresie od

1 LUTEGO – 28 LUTEGO 2023 ROKU
W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER,
POKÓJ 103. W GODZINACH 8:30-15:00

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA AKTUALNYCH DRUKACH dostępnych w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

 • FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2022 ROKU DO 31 STYCZNIA 2023 ROKU,
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
 • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
 • Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 • Dokument ten wydawany jest na wniosek producenta rolnego.
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-01-24

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o szybkim rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie kraju i apeluje o przestrzeganie zasad bioasekuracji przy wykonywaniu działań/czynności/usług w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-01-19
 • Informacja dla hodowców drobiu

Zakupu węgla dystrybuowanego przez Gminę Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisanym aneksem do umowy z Polską grupą Górniczą S.A. na teren Gminy na bieżąco dowożony jest węgiel w ramach nowych limitów przyznanych na rok 2023. W sprzedaży znajduje się węgiel ekogroszek Pieklorz (kopalnia KWK ROW Ruch Chwałowice) oraz orzech (kopalnia KWK ROW Ruch Jankowice). Cena węgla to 2.000zł za tonę. Wszystkie osoby spełniające kryteria uprawniające do zakupu (przyznany dodatek węglowy, złożony wniosek o zakup, niewykorzystany dotychczas limit zakupu węgla) i zainteresowane zakupem mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pok. 104 i 106 (parter).

 • autor: Paweł Jakubowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie

17 stycznia 2023r. w ramach wizytacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, jednostkę Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie odwiedził st. bryg. Paweł Malinowski Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi - Koordynator ds. OSP, w towarzystwie st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Kowalskiego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Rawie Mazowieckiej. Była to okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń, omówienia dotychczasowych dokonań oraz planów na przyszłość. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Michał Michalik. Komenda Wojewódzka PSP dostrzega ogromny wkład Wójta w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy, w tym w pozyskanie czterech samochodów do jednostek OSP.

 • autor: Paweł Jakubowski

Trenuj z Wojskiem

W sobotę 14 stycznia przedstawiciele Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Wójt Gminy Michał Michalik zastępca Paweł Jakubowski wraz z druhami Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie brali udział w akcji "Trenuj z Wojskiem". Pod czujnym okiem żołnierzy z 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim mogli zapoznać się m.in. z obsługą broni, zasadami pierwszej pomocy, tajnikami przetrwania w trudnych warunkach w terenie, pierwszej pomocy, działaniem w sytuacji zagrożenia chemicznego, węzłami i sposobami wykorzystywania lin do przemieszczania się w terenie i transportu, rzucie granatem, zasadami skoku spadochronowego, wojskowym torem przeszkód.
Trening miał za zadanie podnoszenie kompetencji jako członków obrony cywilnej na terenie Gminy.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Koncert Kolęd i Pastorałem 28 stycznia 2023r. godz. 17:00

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz Dyrektor Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie serdecznie zapraszają na Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Szkolnego Zespołu Ludowego "Podchlebnicki" działającego przy Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej oraz Dziecięco Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Głuchowiacy. Na wspólne chwile z pieśnią bożonarodzeniową zapraszamy 28 stycznia br. do Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Plakat informacyjny

W doborowym towarzystwie nawet piątek 13-go nie jest straszny! 

Właśnie dzisiaj, na zaproszenie Dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Konopnicy, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik uczestniczył w zabawie karnawałowej rozpoczynającej ferie zimowe. Gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia. Ciężka praca się opłaciła, co potwierdzały uśmiechnięte buzie dzieciaków! Mamy nadzieję, że drobne upominki sprawią uczniom odrobinę radości i frajdy. Nie zmarnujcie wolnego czasu i wykorzystajcie go na aktywny, i oczywiście bezpieczny, wypoczynek.
#BarwnaGminaRawaMazowiecka

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Plakat informacyjny GUS
 • Plakat informacyjny GUS
 • Plakat informacyjny GUS

Wsparcie dla KGW: czas na złożenie sprawozdań do końca stycznia

Do 31 stycznia koła gospodyń wiejskich powinny rozliczyć się z pomocy przyznanej na prowadzenie działalności statutowej w 2022 r. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane środki. Dotychczas do biur powiatowych ARiMR wpłynęło 1840 sprawozdań. Przypominamy, że 31 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie przez KGW sprawozdań z pomocy przyznanej na aktywność statutową w 2022 r. Nabór wniosków trwał od 1 kwietnia do 30 września 2022 r., a do 31 grudnia 2022 r. trzeba było wydać otrzymane dofinansowanie. W minionym roku koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich – obecnie jest w nim ok. 12 tys. KGW – mogły ubiegać się o wsparcie już po raz piąty. Pula środków przeznaczonych na ten cel wyniosła ponownie 70 mln zł, nie zmieniły się też stawki pomocy. Dofinansowanie w wysokości ponad 61,6 mln zł przyznano 11 375 kołom. Można zaobserwować stałą tendencję wzrostową w zainteresowaniu tym wsparciem. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

Więcej: https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich66

 • autor: Paweł Jakubowski

Ferie zimowe z ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z zawartą umową z ZGO Aquarium Rawa w okresie ferii zimowych, tj. w dniach 16-20 oraz 23-27 stycznia 2023r. dzieci i młodzież ze szkół i oddziałów przedszkolnych ze szkół z terenu Gminy Rawa Mazowiecka mają zapewnione darmowe, godzinne wejścia na pływalnię, lodowisko oraz do figloraju na terenie basenu w Rawie Mazowieckiej w godzinach 8-15. Do skorzystania z promocyjnych wejść niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej.
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Boguszycach
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konopnicy
Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej
Szkoła Podstawowa w Pukininie
Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie

 • autor: Paweł Jakubowski
baner toplayer
Sołeckie 2023