Aktualności 2023

W dniu 8 stycznia 2024 roku Urząd będzie nieczynny

8 stycznia 2024 roku (poniedziałek) jest w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka dniem wolnym od pracy. W tym dniu Urząd będzie NIECZYNNY. Zarządzenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka nr 89.2023 roku.

Wójt
Michał Michalik

 • autor: Małgorzata Melon, data: 2023-12-28

Badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłowość wykonania zabiegu chemicznej ochrony roślin oraz bezpieczeństwa takiego zabiegu jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywność zabiegu, powodując w konsekwencji konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym oraz w płodach rolnych. Stosowanie środków ochrony roślin przy wykorzystaniu sprzętu niesprawnego może stwarzać ryzyko powstania skażeń punktowych i utratę zdrowia przez operatora i konsumenta.Mając na uwadze powyższe na każdym posiadaczu sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin.

Obowiązkowym badaniom podlegają: 

 • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
 • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
 • opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych;
 • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych;
 • urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe; 
 • instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych; 
 • sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
 • sprzęt agrolotniczy;
 • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wyszczególnionego w punktach 1-4 przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. Pozostały wymieniony sprzęt bada się w okresach nie dłuższych niż 5 lat. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym, a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej podlega karze grzywny. Ponadto, jeżeli wojewódzki inspektor, w toku kontroli stosowania środków ochrony roślin, stwierdzi, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek płodów rolnych, że te płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych płodów rolnych do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu oraz określa sposób ich zagospodarowania (art. 46 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

Więcej informacji: http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy/

 • autor: Paweł Jakubowski

16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach

16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach oraz Sołtys Sołectwa Boguszyce Beatę Aleksandrzak. Panie przygotowały mnóstwo atrakcji: można było obejrzeć i przypomnieć sobie jasełka przygotowane i odegrane dokładnie w tym samym miejscu - CAK w Boguszycach - przez Zespół z Boguszyc 5 lat temu, były warsztaty przygotowania ozdób świątecznych, był oczywiście Mikołaj z prezentami. Tradycyjnie - był opłatek, życzenia i świąteczny nastrój. Wśród zaproszonych gości Wójt Gminy Michał Michalik z Zastępcą Pawłem Jakubowskim, Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyną Klimek, Sekretarz Urzędu Gminy Anną Jakubiak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie Łukasz Glimasiński.

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Gmina Rawa Mazowiecka zakupiła nowy samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych

Gmina Rawa Mazowiecka zakupiła nowy samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim. Pozwoli to na jeszcze lepszą opiekę i wsparcie dla najmłodszych mieszkańców z niepełnosprawnościami. Warto podkreślić, że zakup tego pojazdu został częściowo sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który przekazał dofinansowanie w wysokości 130 tysięcy złotych. Jest to znacząca suma, która przyczyniła się do realizacji tego ważnego projektu. Nowy samochód będzie nie tylko służył do transportu dzieci niepełnosprawnych, ale również zapewni im bezpieczeństwo i komfort podróży. Wpłynie to na poprawę ich codziennego funkcjonowania oraz uczestnictwa w różnych aktywnościach społecznych. Gmina Rawa Mazowiecka wspiera potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz dąży do zapewnienia im jak najlepszych warunków. Jest to również dowód na skuteczność współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami, takimi jak PFRON, które wspierają takie inicjatywy. Dziękujemy również firmie Green Way za sprawną realizację i dostawę pojazdu.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik uczestniczył w wyjątkowym spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w domu dziecka w Rawie Mazowieckiej.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik uczestniczył w wyjątkowym spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w domu dziecka w Rawie Mazowieckiej. Spotkanie miało na celu uświetnienie świąt Bożego Narodzenia dla dzieci, które z różnych powodów nie miały możliwości spędzenia tego czasu w rodzinnym gronie. Była to okazja żeby złożyć życzenia i wręczyć drobne upominki podopiecznym domu dziecka, jak również zamienić kilka słów z dyrektorem domu dziecka, dowiedzieć się o działalności placówki oraz o potrzebach, z jakimi się boryka. Wójt wyraził nadzieję, że te święta będą dla podopiecznych czasem radości, wzajemnej miłości i zrozumienia. Przesłał też ciepłe słowa podziękowania do pracowników domu dziecka za ich troskę i zaangażowanie w opiekę nad wychowankami. Spotkanie było nie tylko okazją do tradycyjnych wigilijnych życzeń, ale przede wszystkim do przekazania dzieciom ważnego przekazu - że są potrzebne i mają wpływ na swoje otoczenie. Przypomniało o potrzebie wzajemnego wsparcia i troski o drugiego człowieka.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Zgodnie z tradycją w Szkole Podstawowej w Starej Wojskiej odbyły się jasełka

Zgodnie z tradycją w Szkole Podstawowej w Starej Wojskiej odbyły się jasełka, które stały się niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich uczestników. W przedstawieniu wzięły udział dzieci z zespołu Podchlebnicki pod opieką Pani Danuty Dębskiej, oraz uczniowie klas 4 i 5, pod opieką swoich wychowawców, którzy przygotowali piękne i wzruszające przedstawienie bożonarodzeniowe. Wójt Gminy Michał Michalik wspólnie z zaproszonymi gośćmi miał możliwość osobiście obejrzeć występ dzieci i podziwiać ich talent oraz zaangażowanie. Dodatkowo w podziękowaniu za wspaniały występ wręczył dzieciom drobny, słodki upominek.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Sołectwo na plus (2024)

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2024 r. Środki publiczne przeznaczone są na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach. Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 15 000 zł. Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 11 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Szczegóły:
https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2024?fbclid=IwAR1cXvqmi0hTmlX3LIz5qFcrKlEgQyJXbG8zXpKbshqACxi8J37WCU4zZAE

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-12-27

Świąteczna radość w Klub Seniora "Druga Młodość"

Święta Bożego Narodzenia to czas, który łączy ludzi i wzmacnia więzi społeczne. Przypomina o wartościach takich jak życzliwość, szacunek i współdzielenie radości z innymi. W małej miejscowości Stara Rossocha Klub Seniora stał się miejscem gdzie wszyscy zgromadzeni seniorzy mogli poczuć świąteczną atmosferę wspólnie z zaproszonymi na uroczystość gośćmi. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Michał Michalik, Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Klimek, Zastępca Wójta Paweł Jakubowski, Sekretarz Gminy Anna Jakubiak, Dyrektor GOPS-u Bożena Rosa, radny Marek Wyderka, sołtysi Edyta Piencek i Karina Stankiewicz. Spotkanie poprowadzili gospodarze klubu Dariusz Rudnicki i Dominika Błądek. Były życzenia, opłatek, przekazywanie sobie światła wigilijnego, opowieść o symbolach otaczających nas w święta. Były też oczywiście tradycyjne potrawy wigilijne, przypominające smaki dzieciństwa. W atmosferze pełnej ciepła i wzajemnej życzliwości Klub Seniora rozbrzmiał dźwiękami znanych i kochanych świątecznych pieśni wykonywanych przez członków klubu. Każdy z uczestników spotkania otrzymał symboliczny prezent z rąk Wójta Michała Michalika.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Stowarzyszenie Topory obchodziło jubileusz 30-lecia działalności

Stowarzyszenie Topory obchodziło jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji przedstawiciele Gminy Rawa Mazowiecka Wójt Gminy Michał Michalik, Zastępca Wójta Paweł Jakubowski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie Łukasz Glimasiński uczestniczyli w uroczystym spotkaniu. W programie były koncerty wykonawców związanych ze Stowarzyszeniem Topory, wystawa prac plastycznych, przedstawienie historii i dorobku.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

To już wieloletnia tradycja...

To już wieloletnia tradycja - spotkanie opłatkowe dla osób starszych, samotnych, schorowanych, organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. Tym razem w nowym obiekcie gminnym w Niwnej, przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Niwnej. Dziękujemy za wspólną modlitwę księdzu Dziekanowi Bogumiłowi Karpowi oraz Proboszczowi Parafii pw NMP Królowej Polski w Kurzeszynie księdzu Zbigniewowi Pilichowskiemu, a za wprowadzenie w świąteczny nastrój dzieciom ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Rawie Mazowieckiej pod nadzorem Pana Wojciecha Szymańskiego.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

W związku z pojawiającymi się informacjami o wilkach na terenie kompleksów leśnych na południu i wschodzie województwa łódzkiego, informujemy

W związku z pojawiającymi się informacjami o wilkach na terenie kompleksów leśnych na południu i wschodzie województwa łódzkiego, informujemy:

 • wilki w województwie łódzkim zadomowiły się na obszarach zaliczanych do korytarzy ekologicznych, czyli w ciągach lasów wzdłuż dolin rzecznych, konkretnie Pilicy, Warty czy Rawki,
 • jeśli spotkamy w lesie wilki przede wszystkim należy zachować spokój, bo unikają ludzi i nie prowokowane nie podchodzą do człowieka. W przypadku kiedy widzimy wilka a on jeszcze nas nie dostrzegł, można klasnąć w ręce, krzyknąć, gwizdnąć, złamać gałąź, wtedy z pewnością ucieknie. Nie można niczym w wilka rzucać ani gonić go,
 • jeśli natkniemy się na nory, pod żadnym pozorem nie należy do nich podchodzić i zaglądać. Nie wolno podchodzić do miejsc, z których dobiega skomlenie szczeniąt,
 • w żadnym wypadku nie wolno dokarmiać, podrzucać jedzenia, ani zbliżać się do jedzących wilków,
 • informację o znalezieniu wilczej nory najlepiej zgłosić do miejscowego nadleśnictwa.

Obecny status prawny wilków reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z nimi wilki objęte są ochroną ścisłą. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników, bez odpowiedniego zezwolenia.
Wilk chroniony jest też zapisami Dyrektywy Siedliskowej UE, polska populacja tego gatunku znajduje się w załączniku II oraz V. Umieszczenie wilka w Załączniku II oznacza, to że jest gatunkiem wyznacznikowym dla typowania obszarów Natura 2000 – ma on tu status gatunku priorytetowego. Chroniony jest również przez Konwencję Berneńską.

 • autor: Paweł Jakubowski

Jakże miło być takim pomocnikiem...

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik wspólnie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie Łukaszem Glimasińskim mieli przyjemność nieco wyręczyć Świętego Mikołaja. Tym sposobem, do wszystkich (ponad 150) przedszkolaków z Boguszyc, Kurzeszyna i Pukinina, biorących udział w akcji "Mikołajkowa Moc Prezentów 2023" trafiły słodkie upominki i okolicznościowe dyplomy.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Dyplom

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W poniedziałek, 4 grudnia, w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny INKI odbyły się rawskie obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Uroczystości przygotowali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej pod kierunkiem pani Katarzyny Kitlińskiej. Samorządy Ziemi Rawskiej, w tym Gmina Rawa Mazowiecka, wspólnie działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.  W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Michał Michalik, składając życzenia i przekazując kosz z upominkami.

Fotorelacja

 

 • autor: Paweł Jakubowski

Kolejna inwestycja drogowa Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Gminy Rawa Mazowiecka

Kolejna inwestycja drogowa Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Gminy Rawa Mazowiecka, oraz zaangażowania Wójta Gminy Michała Michalika, Sołtys Sołectwa Boguszyce Beaty Aleksandrzak i radnych z tego terenu Wiesławy Klimczak, Katarzyny Klimek.
Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice na odcinku od km 0+000 do km 1+100 obejmowała:
- Roboty nawierzchniowe (wyrównanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm. Na długości 1,18km) 
- Pobocza i zjazdy
- Oznakowanie pionowe
- Przepusty pod drogą
Wartość inwestycji - 1 221 521,04 zł w tym 600 000,00zł z budżetu Gmina Rawa Mazowiecka 

Fotorelacja

 

 

 • autor: Paweł Jakubowski

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem:

 • Wojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka 
 • Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofa Hejduka
 • Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadbryg.
 • Grzegorza Janowskiego członków PSP i druhów OSP.

Podczas wydarzenia, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk wspólnie z Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straźy Pożarnej nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem wręczyli odznaczenia państwowe. „Krzyżem św. Floriana” odznaczeni zostali zasłużeni i wyróżniający się członkowie Straży, „Medalem za długoletnią służbę” – osoby, które sumiennie wykonują swoje obowiązki. Wręczone zostały także „Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Obecni na uroczystości: Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz Zastępca Wójta Paweł Jakubowski odebrali z rąk nadbryg. Krzysztofa Hejduka Odznaki Świętego Floriana "Za zasługi dla społeczności lokalnej". Były to jedyne osoby z terenu Powiatu Rawskiego, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, uhonorowane podczas tej uroczystości.
Odznakę Świętego Floriana „Za zasługi dla społeczności lokalnej”, przyznaje się osobom wyróżniającym się w podejmowaniu działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, wyłącznie członkom OSP. Od¬znaka Świętego Floriana jest polskim odzna¬czeniem cywilnym, nadawanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych za czyny podejmowane w ramach służby, jak i poza nią.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Małe inwestycje w Gminie Rawa Mazowiecka

 • Nowa altana w miejscowości Byszewice.
 • Ogrodzenie placu sołeckiego w miejscowości Chrusty.
 • Ogrodzenie placu sołeckiego w miejscowości Księża Wola.
 • Utwardzenie pod altaną oraz placu obok altany w miejscowości Podlas.
 • autor: Paweł Jakubowski
 • Nowa altana w miejscowości Byszewice
 • Nowa altana w miejscowości Byszewice
 • Ogrodzenie m. Chrusty
 • Ogrodzenie m. Chrusty
 • Ogrodzenie m. Księża Wola
 • Ogrodzenie m. Księża Wola
 • Utwardzenie pod altaną oraz placu obok altany w miejscowości Podlas
 • Utwardzenie pod altaną oraz placu obok altany w miejscowości Podlas

XI Turniej Sołectw w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

Ostatnim wydarzeniem w ramach Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości był XI Turniej Sołectw w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. Po zaciętej rywalizacji ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco: 

I miejsce Sołectwo Wałowice/Pasieka Wałowska
II miejsce Sołectwo Kurzeszyn
III miejsce Sołectwo Wilkowice
IV miejsce Sołectwo Linków.

Gratulujemy.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Narodowe Święto Niepodległości

Wójt Gminy Michał Michalik z Zastępcą Pawłem Jakubowskim oraz radnymi - Tadeuszem Motylewskim w miejscowości Podlas oraz Bożeną Grzywką w Kurzeszynie- złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Z okazji Święta w szkołach na terenie Gminy Rawa Mazowiecka odbyły się liczne uroczystości.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową "PODZIELMY SIĘ SWIĄTECZNĄ RADOŚCIĄ"

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie pragnie zaprosić uczniów szkół podstawowych do dzielenia się świąteczną radością z najstarszymi Mieszkańcami Barwnej Gminy. 
Piąta edycja konkursu plastycznego, wzorem lat minionych skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych mieszkających na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Prace można składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka (pok. 307) do 15 grudnia 2023 r. Dla wszystkich uczestników przewidziane są świąteczne upominki.
Prace konkursowe po dokonaniu ich oceny i ogłoszeniu wyników zostaną przekazane wraz ze świątecznymi życzeniami najstarszym Mieszkańcom Gminy Rawa Mazowiecka. 

Szczegóły związane z konkursem są dostępne w załączonym regulaminie. 

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2023-12-01
 • Plakat konkursowy

9 listopada odbyła się uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Kurzeszynie

9 listopada odbyła się uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Kurzeszynie. Od tego dnia placówka nosi imię znamienitej postaci – Apolonii Rayzacher.
Szkolne obchody rozpoczęły się o godzinie 9:00 Mszą Św. w kościele parafialnym w Parafia pw NMP Królowej Polski w Kurzeszynie. Mszę celebrował proboszcz parafii, ks. dr Zbigniew Pilichowski. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły zniczy na grobie rodzinnym Rayzacherów na miejscowym cmentarzu. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Szkole Podstawowej w Kurzeszynie, gdzie Dyrektor szkoły Pani Urszula Matysiak przywitała uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli lokalnych społeczności i zaproszonych gości. Wśród nich byli przedstawiciele władz lokalnych, z Wójtem Gminy Michał Michalik, zastępcą Wójta Paweł Jakubowski, Sekretarz Urzędu Gminy Anną Jakubiak, Skarbnik Gminy Marleną Rudzką, Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty Małgorzatą Dudek, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Łukaszem Glimasińskim, dyrektorzy szkół z terenu gminy, członkowie rodziny Apolonii Rayzacher, byli i obecni nauczyciele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, a także mieszkańcy, absolwenci oraz uczniowie szkoły. Apolonia Rayzacher była wybitną postacią społeczną, działaczką oświatową i miłośniczką kultury. W szkole pracowała od zakończenia I wojny światowej. To właśnie dzięki jej ogromnym staraniom w Kurzeszynie działała szkoła podstawowa, w trakcie II wojny światowej tajne nauczanie, a w 1957 roku Kurzeszyn doczekał się budowy nowego budynku szkoły. Przez długie lata pełniła funkcję dyrektora placówki, wprowadzając innowacyjne metody nauczania i stale dbając o rozwój edukacyjny dzieci.
Ceremonia nadania imienia odbyła się w auli szkoły, gdzie zebrani mogli wysłuchać przemówień. Dyrektor szkoły, pani Urszula Matysiak podkreślała, jak ważną rolę w historii lokalnej oświaty odegrała pani Apolonia Rayzacher. Z kolei przedstawiciele rodziny z radością i dumą dziękowali za uhonorowanie postaci ukochanej przez nich osoby.
Nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły, który został oficjalnie poświęcony przez księdza proboszcza miejscowej parafii. Sztandar reprezentuje wartości, którymi kierowała się Apolonia Rayzacher – wiedzę, patriotyzm i otwartość młodych umysłów. Każdy uczestnik uroczystości miał okazję podziwiać występy artystyczne uczniów, którzy przygotowali specjalny program na tę okazję, powiązany z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.
Nadanie imienia i wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej w Kurzeszynie to ważne wydarzenie, które stanowi nie tylko hołd dla zasług Pani Apolonii Rayzacher, ale również inspirację dla kolejnych pokoleń uczniów i nauczycieli. Upamiętnienie postaci zasłużonych dla lokalnej społeczności staje się sposobem na kształtowanie i umacnianie wartościowych relacji między szkołą a społecznością.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Ogrodzenie placu w miejscowości Leopoldów

Małe inwestycje w Gminie Rawa Mazowiecka. Ogrodzenie placu w miejscowości Leopoldów.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Plac zabaw w miejscowości Dziurdzioły.

Małe inwestycje w Gminie Rawa Mazowiecka, plac zabaw w miejscowości Dziurdzioły.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Uroczystość upamiętnienia ofiary zbrodni katyńskiej

W Parafia pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej oraz na terenie Ogrodu Dialogu odbyła się uroczystość upamiętnienia ofiary zbrodni katyńskiej, starszego posterunkowego Policji Województwa Śląskiego Stanisława Ręgowskiego, awansowanego pośmiertnie na stopień aspiranta przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2007 r. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. celebrowana przez J. E. Ks. Bp. Wojciecha Osiala. W dalszej części nastąpiło poświęcenie Dębu Pamięci. W uroczystości samorząd Gminy Rawa Mazowiecka reprezentował Wójt Gminy Michał Michalik. Sadzenie imiennych Dębów Pamięci zapoczątkował śp. o. Józef Joniec SCHP, założyciel Stowarzyszenia "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. 
Stanisław Ręgowski urodził się w 1898 r. i wychował we wsi Zawady, gm. Kowiesy, woj. Łódzkie. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1924 -1939 pełnił służbę w Policji Województwa Śląskiego. Po 17 września 1939 r. trafił do sowieckiej niewoli i został osadzony w obozie w Ostaszkowie. W kwietniu 1940 r. został zamordowany strzałem w tył głowy w siedzibie NKWD w Twerze. Spoczywa na Polskim Cmentarzy Wojennym w Miednoje.

 • autor: Paweł Jakubowski

Małe inwestycje w Gminie Rawa Mazowiecka

Nowa altana w miejscowości Chrusty.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Wydłużony został termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy

Wydłużony został termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy taką możliwość mają do 17 listopada 2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Ministra Rolnictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Dotychczas termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy i który upływał 30 października 2023 r. został przedłużony do dnia 17 listopada 2023 r.
 • W 2024 r. pomoc będą mogli otrzymać producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek - spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy. Wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
 • autor: Paweł Jakubowski

Małe inwestycje w Gminie Rawa Mazowiecka

Nowa posadzka oraz odnowiony przystanek w miejscowości Dziurdzioły.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Wójt Gminy Michał Michalik gościł w Urzędzie przedstawicieli szkół z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Michał Michalik gościł w Urzędzie przedstawicieli szkół z terenu Gminy Rawa Mazowiecka - Dyrektorów, Wicedyrektorów, nauczycieli. Obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do złożenia życzeń oraz wręczenia nagród Wójta dla Dyrektorów szkół oraz nagród dla nauczycieli przyznawanych na wniosek Dyrektorów.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i pasję w swojej pracy.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

1 listopada przypada ważne święto w naszej kulturze

1 listopada przypada ważne święto w naszej kulturze. Samorząd Gminy Rawa Mazowiecka również pamiętał o miejscach pamięci na terenie naszej gminy. 

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Rawska Ofensywa Kulturalna 2.0

Piąty tegoroczny koncert w ramach wędrownego cyklu muzycznego "Rawska Ofensywa Kulturalna 2.0", przeszedł do historii, zapisując się wśród najlepszych naszych wspomnień...
Potok wrażeń i cała paleta emocji, a przede wszystkim metafizyczna wędrówka do głębi serca wspaniałych polskich artystów oraz naszych zacnych gości muzycznych.
Dziękujemy BEJMAproject - Marta Bejma za niezwykle nostalgiczny niedzielny wieczór, wypełniony piękną muzyką, refleksyjnym słowem, niesamowitą, ciepłą atmosferą. To wszystko, jak również znakomita interakcja z publicznością zrobiło na nas wielkie wrażenie.

Dziękujemy wszystkim przybyłym Mieszkańcom i Gościom Gmina Rawa Mazowiecka, którzy wypełnili salę boguszyckiego Centrum Aktywności Kulturalnej niemal do ostatniego miejsca oraz dali ponieść się muzycznym emocjom

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Warsztaty profilaktyczne na temat problemów wieku dorastania, depresji i szkodliwości substancji psychoaktywnych

W miesiącu październiku Gmina Rawa Mazowiecka wspólnie z Teatr Kurtyna zrealizowała w szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy warsztaty profilaktyczne na temat problemów wieku dorastania, depresji i szkodliwości substancji psychoaktywnych. Warsztaty skierowane były do młodzieży z klas 4-8. W listopadzie odbędą się kolejne spektakle tym razem dla klas 1-3 oraz 4-8, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: "Tajemniczy skrzat" oraz "Niewinna gra".

20 października w Boguszycach odbyły się ćwiczenia zgrywające służb z terenu Powiatu Rawskiego.

20 października w Boguszycach odbyły się ćwiczenia zgrywające służb z terenu Powiatu Rawskiego. W zaawansowanej symulacji wzięły udział: Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Powiatowy Ispektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej, przedstawiciele samorządów jako osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe: Starosta Rawski Józef Matysiak, Wicestarosta Jacek Otulak, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla, Zastępca Wójta Gminy Rawa Mazowiecka Paweł Jakubowski.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-11-16
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Plakat informacyjny - szkolenie chemizacyjne dla rolników

 • Plakat informacyjny o wydarzeniu

Harmonogram dostarczania zastępczego wody do miejscowości zasilanych przez stacje ujęć wody w Kurzeszynie oraz w Wałowicach

Gminny Zespół ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji przedstawia harmonogram ostarczania zastępczego wody do miejscowości zasilanych przez stacje ujęć wody w Kurzeszynie oraz w Wałowicach. Podane godziny mogą ulegać nieznacznym przesunięciom. Woda będzie dostarczana beczkowozem przez Ochotnicze Straże Pożarne. Ograniczenia w możliwości spożywania wody ze wskazanych wodociągów potrwają do czasu otrzymania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o przydatności wody do spożycia.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-11-10
 • Informacja

UWAGA !!! BAKTERIA W WODZIE

GMINNY ZAKŁAD DS. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WYKRYCIEM BAKTERII W WODZIE, WODA Z WODOCIĄGÓW WE WSIACH: GAJ, KURZESZYN, KURZESZYNEK, NOWY KURZESZYN, ROGÓWIEC, ROSSOCHA, WOŁUCZA, NIWNA, PASIEKA WAŁOWSKA, POKRZYWNA, SOSZYCE, ŚCIEKI, WAŁOWICE, ZAWADY NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA. 
W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ PROWADZONA JEST DEZYNFEKCJA.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-11-08

Regulamin XI Turnieju Sołectw w Piłce Siatkowej – edycja 2023

Organizator: Gmina Rawa Mazowiecka

1. Uczestnictwo :
- zespół może liczyć maksymalnie 8 zawodników z sołectwa, które reprezentuje (zameldowanych i zamieszkujących na terenie danego sołectwa) w wieku od 16 roku życia,
- zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości, zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju, a osoby od 16 do 18 roku życia zaświadczenie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.
2. Zawody rozgrywane będą według przepisów PZPS dla halowej piłki siatkowej.
3. Czas gry i system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów.
4. Zmiany – systemem hokejowym, podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, gdy jego partner z zespołu opuści plac gry.
5. Zalecany jest jednolity kolorystycznie strój sportowy dla danego zespołu (jednolite kolorystycznie koszulki) oraz obuwie sportowe przeznaczone do gry w hali sportowej.
6. Sędzia może ukarać zawodnika/zespół karami punktowymi za niesportowe zachowanie.
7. Mecze są rozgrywane do wygranych II setów (2:0, 2:1).
8. Punktacja: mecz wygrany – 2 pkt. W przypadku rozgrywania meczów systemem grupowym przy takiej samej ilości punktów o kolejności w grupie decyduje:
a) stosunek setów wygranych i przegranych,
b) stosunek małych punktów,
c) wynik bezpośredniego spotkania,
d) rzut monetą.
9. W przypadku, gdy sołectwo nie jest w stanie skompletować drużyny – jest możliwość utworzenia reprezentacji z dwóch sąsiednich sołectw.
10. We wszystkich sprawach dotyczących zawodów, a nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje organizator. Organizator zapewnia obsługę sędziowską Turnieju oraz zabezpieczenie medyczne.
11. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są przez Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Rawa Mazowiecka p. 203, w godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie do 9 listopada 2023r. do godz. 12.00.
12. System rozgrywek wraz z terminarzem oraz wyniki losowania zespołów zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 10 listopada 2023r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz stronie facebook Gminy Rawa Mazowiecka.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-31
 • Plakat informacyjny o wydarzeniu

Wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 10

W wyniku wyborów reprezentantami nas wszystkich, mieszkańców miast i wsi w okręgu wyborczym nr 10, skupiającym powiaty: rawski, skierniewicki, tomaszowski, radomszczański, opoczyński, bełchatowski, piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski, miasto Skierniewice, zostali posłowie:

Dariusz Klimczak

Bogusław Wołoszański

Adrian Witczak

Robert Telus

Antoni Macierewicz

Anna Milczanowska

Grzegorz Lorek

Paweł Sałek

Krzysztof Ciecióra.

Mimo, że w trwającej obecnie kadencji parlamentarnej nie znaleźliśmy poparcia i dofinansowania dla wyczekiwanej przez nas, mieszkańców, inwestycji budowy nowego żłobka gminnego, a złożony przez nas wniosek w ramach Polskiego Ładu został odrzucony, jesteśmy dobrej myśli. Wszystkie partie w swoich programach podnosiły konieczność budowy i zwiększenia dostępności żłobków w gminach wiejskich. Gmina Rawa Mazowiecka ze swojej strony, zgodnie z obietnicą i zobowiązaniem jakie podjął Wójt Gminy Michał Michalik, czyni wszelkie starania aby taką inwestycję właściwie przygotować i zrealizować.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach, dzięki Wam osiągnęliśmy historyczną frekwencję 72,16% Szczególne podziękowania należą się również członkom komisji wyborczych za ich ciężką i odpowiedzialną pracę.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-18

23 Dzień Papieski - ,,Jan Paweł II. Cywilizacja życia"

,,Jan Paweł II. Cywilizacja życia" - pod tym hasłem po raz 23 obchodziliśmy Dzień Papieski. Celem tego dnia jest przybliżanie i promowanie nauczania Papieża Polaka.

Z tej okazji Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik wziął udział w uroczystej Mszy Św. celebrowanej przez ks. prał. dr Bogumiła Karpa, który podczas homilii przypomniał słowa i nauki Papieża wygłoszone do rodaków podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny. Na koniec liturgii ks. Dziekan udzielił błogosławieństwa wiernym relikwiami świętego Jana Pawła II. Po Mszy Św. zgromadzeni procesyjnie udali się pod pomnik Jana Pawła II, by tam po krótkim czuwaniu modlitewnym złożyć kwiaty i zapalić znicze oddając hołd Wielkiemu Polakowi.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-18
 • Fotorelacja

Październik miesiącem seniorów

Grill i ognisko na świeżym powietrzu zachęcało do wspólnej integracji, rozmów i zabawy. Wójt Gminy Michał Michalik odwiedził Klub Seniora "Druga Młodość" z Rossochy, gdzie w znakomitej atmosferze spędził czas z naszymi seniorami.

Miesiąc październik jest miesiącem Seniorów dlatego w imieniu władz i pracowników Gminy życzył wszystkim obecnym dużo zdrowia, uśmiechu i samych dobrych ludzi wokół oraz przekazał drobne upominki.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-18
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2023 roku

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr 834/OZ/D/2023 z dnia 24.10.2023 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania ,,Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2023 roku”, w okresie do 30.11.2023r. na terenie Gminy przeprowadzana jest zbiórka składowanego na posesjach azbestu. Wartość zadania oszacowana na podstawie ilości azbestu podanego w złożonych przez mieszkańców deklaracjach i cenie usługi wskazanej w umowie z Wykonawcą wynosi 73 573,20 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi , do kwoty 65 398,00 zł

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, przeprowadza firma REVOL sp z o.o.
ul. Św. Teresy 106/10, 31-341 Łódź. 

Adres strony internetowej: https://www.wfosigw.lodz.pl/

 • autor: Iwona Gierach, data: 2023-10-13
 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Bezpłatny przewóz pasażerski do Lokali Wyborczych

Informujemy mieszkańców, że na podstawie art. 37 f w dniu Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowym 15 października, zorganizowano w Gminie Rawa Mazowiecka bezpłatny przewóz pasażerski do Lokali Wyborczych zgodnie z załączonym harmonogramem.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-12
 • Wykaz tras
 • Wykaz tras
 • Wykaz tras
 • Wykaz tras
 • Wykaz tras

Rozstrzygnięto VIII edycję programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Rozstrzygnięto VIII edycję programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W tej edycji dla gmin przeznaczono średnio po 8-10 mln. zł. Samorząd Gminy Rawa Mazowiecka otrzymał dofinansowanie na projekt zatytułowany "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka" w kwocie 1 997 500 zł.

Niestety nie znalazły poparcia złożone przez nas wnioski obejmujące inwestycje:

 • budowa gminnego żłobka, tak wyczekiwanego przez mieszkańców, wpisująca się w politykę rządu wspierania dzietności oraz godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym i stwarzaniem warunków dla polityki prorodzinnej,
 • inwestycje drogowe, remonty i modernizacje odcinków dróg, w tym droga Kaleń-Zagórze, Pukinin i Byszewice.
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-11

Objazdowa potańcówka rawska

Dla prawdziwych sympatyków muzyki i tańca ludowego żadne miejsce nie jest przeszkodą, a najważniejsza jest atmosfera wspólnej zabawy. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest "Objazdowa potańcówka rawska", która zawitała w miejsca nieoczywiste na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Były tańce i śpiewy w letnich, nieco upalnych promieniach słońca, był też unoszący się i wszechobecny kurz, który nie odpuszczał ani butom, ani pozostałym częściom garderoby. Bez względu na te aspekty, chyba wszystkim (tańczącym, słuchającym i obserwującym) uczestnikom wydarzenia udzieliła się radość ze spotkania z folklorem ziemi rawsko-opoczyńskiej. O najlepszy klimat wydarzenia zadbali wspaniali ambasadorowie kultury, a w szczególności muzyki ludowej: Kapela Romana Wojciechowskiego,

 • Ludowy Zespół Obrzędowy Wilkowianie
 • Zespół Ludowy Wspomnienie
 • Zespół Ludowy Sierzchowianie

Wydarzenie przez swą wędrowną formę (1 dzień, 1 autobus, 1 kapela ludowa, 3 zespoły ludowe, 6 muzyczno-tanecznych przystanków, 42 przejechane km) było wyzwaniem, ale zarazem dostarczyło niemałej satysfakcji i motywacji uczestnikom.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach programu Potańcówki Wiejskie 2023.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-11
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Konferencja podsumowująca budowę gazociągu na odcinku Gustorzyn-Wronów

Na zaproszenie Marcina Chludzińskiego, Prezesa Zarządu Spółki GAZ-SYSTEM S.A. władze Gminy Rawa Mazowiecka Wójt Gminy Michał Michalik oraz Zastępca Wójta Paweł Jakubowski uczestniczyli w konferencji podsumowującej budowę gazociągu na odcinku Gustorzyn-Wronów. Gazociąg ten stanowi kluczowy, 308-kilometrowy odcinek strategicznej infrastruktury przesyłowej w centralnej części kraju, i przebiega m.in. przez teren Gminy Rawa Mazowiecka. Inwestycja otrzymała ponad 700 mln. zł. dofinansowania z Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczyła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-11
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Jesteśmy dumni z naszych tradycji i ludowości tak żywej w naszej Gminie

To już trzeci raz i trzeci rok z rzędu, kiedy zespoły ludowe z terenu Gminy Rawa Mazowiecka promowały folklor ziemi rawskiej na przyjaznej i gościnnej ziemi opoczyńskiej. A wszystko to w ramach tradycyjnej zabawy tanecznej pn. "Tańce i hulanki na dechach" towarzyszącej uroczystościom Odpustu św. Michała w Studziannie. Jak podkreślił Wójt Gminy Michał Michalik: „Jesteśmy dumni z naszych tradycji i ludowości tak żywej w naszej Gminie”.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-11
 • Fotorelacja

1 października w kościele parafialnym w Kurzeszynie odbył się koncert pieśni sakralnych "Tobie Maryjo"

1 października w kościele parafialnym w Kurzeszynie odbył się koncert pieśni sakralnych "Tobie Maryjo". Była to czwarta tegoroczna odsłona wędrownego cyklu muzycznego Rawska Ofensywa Kulturalna 2.0.
Pieśni maryjne w wykonaniu chóru kameralnego pod kierunkiem Pana Rafała Maciejewskiego wzbudziły w mieszkańcach wiele pozytywnych odczuć i emocji. Była to wyjątkowa muzyczna uczta i zarazem duchowa medytacja, podczas której słuchacze mogli jeszcze raz poczynić zadumę nad tajemnicą Bożej Matki i Patronki Polski.

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka

6 października 2023 roku, odbyła się historyczna, pierwsza wizyta studyjna, której celem było poznanie historii marki oraz zapoznanie się z ofertą Przystanków Turystycznych, jakie powstały w ramach projektu "Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka". Gminę odwiedzili przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Pułtusku wraz z pracownikami Urzędu Miasta oraz reprezentacją Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru działania OWES. Pomysłodawcą wizyty w Barwnej Gminie oraz koordynatorem współpracy pomiędzy OWES a Urzędem Gminy był Jakub Kamiński z Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org". Mając na uwadze wskazany przez gości obszar zainteresowań oraz określone ramy czasowe, w ramach pobytu odwiedzono Zagrodę Kwiatkową, Koło Gospodyń Wiejskich Huta Wałowska - Janolin oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach czyli: Przystanek Wilkowice, Przystanek Huta Wałowska-Janolin oraz Przystanek Boguszyce. Goście oczarowani zostali nie tylko bogatą ofertą Przystanków i pomysłowością wykorzystania lokalnego potencjału, ale przede wszystkim otwartością i serdecznością Gospodarzy Przystanków. Obiecali, że będą promować Gminę Rawa Mazowiecka i wkrótce wrócą odwiedzając kolejne barwne przystanki.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-11
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Boguszycach zajęła I miejsce w XXVIII Ogólnopolskich Masowych Biegach Przełajowych

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Boguszycach zajęła I miejsce w XXVIII Ogólnopolskich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych im. Wojciecha Świątka w punktacji gmin w Wolborzu. To kolejny duży sukces naszych młodych biegaczy trenowanych przez Panią Dorotę Supeł Warto również wspomnieć, że 12 września w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie podsumowujące współzawodnictwo sportowe w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa w Boguszycach zajęła II miejsce spośród wszystkich szkół z powiatu rawskiego. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik podziękował uczniom uczestniczącym w zawodach sportowych i osiągających bardzo dobre wyniki.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-11
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

7 października odbył się I Dzień Konopnicy pod hasłem ,,Konopnica - Ocalić od zapomnienia"

Wydarzenie realizowane w ramach Rawskich Inicjatyw Lokalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie zawitały do Konopnicy za sprawą inicjatorek tego pomysłu p. Martyny Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Konopnica oraz p. Haliny Kielan - Radnej Rady Gmina Rawa Mazowiecka i pasjonatki lokalnej historii. Podczas spotkania byliśmy świadkami: sentymentalnej podróży w czasie dzięki przygotowanej prezentacji historycznej na temat Konopnicy oraz osób, organizacji i podmiotów ściśle związanych z tą miejscowością wystawy pięknych fotografii oraz pamiątek udostępnionych przez Mieszkańców Konopnicy prezentacji wyjątkowej broszury, która powstała z okazji dzisiejszego wydarzenia, a następnie przekazana wszystkim mieszkańcom i Gościom i wielu, wielu innych atrakcji.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-11
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej z dofinansowaniem w kwocie 18 mln. zł.

Wspólna inicjatywa wszystkich samorządowców z terenu Powiatu Rawskiego - apel do polskiego rządu o finansowe wsparcie rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - przyniósł efekty w postaci dofinansowania na kontynuację budowy nowoczesnego bloku szpitalnego. Projekt zatytułowany "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" otrzymał pozytywną ocenę Prezesa Rady Ministrów. W imieniu samorządu Gminy Rawa Mazowiecka pod apelem podpisał się Wójt Gminy Michał Michalik oraz Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Klimek.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-11
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład ds. Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywna, w dniu 09.10.2023r (od godziny 8) nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody we wsi:

POKRZYWNA.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zwiększenie dostępności do zasobów kultury Gminy Rawa Mazowiecka poprzez renowację i ochronę obiektów zabytkowych

Miło nam poinformować, iż złożony przez Gminę Rawa Mazowiecka w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kultury Gminy Rawa Mazowiecka poprzez renowację i ochronę obiektów zabytkowych” zyskał pozytywną opinię Prezesa Rady Ministrów. Pomimo nieotrzymania dofinansowania w I edycji programu, wspierany przez Wójta Gminy Michała Michalika i profesjonalnie przygotowany przez pracowników wniosek uzyskał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w II edycji. Oznacza to, że już w najbliższym czasie Gmina Rawa Mazowiecka udzieli dotacji z budżetu Gminy na przeprowadzenie prac w obiektach sakralnych w Kurzeszynie i Boguszycach w łącznej wysokości 500.000,00 zł. Parafia pw. NMP Królowej Polski w Kurzeszynie otrzyma dotację w kwocie 370 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie prac w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, tynków renowacyjnych na cokole zewnętrznym, remontu ścian wewnętrznych oraz wykonania opaski żwirowej wokół budynku kościoła. 
Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Boguszycach otrzyma dotację w wysokości 130 000,00 zł, która zostanie przeznaczona m.in. na kompleksową renowację kapliczek przykościelnych tj. wymianę dachów, drzwiczek wraz ze skuciem tynków, osuszeniem ścian i położeniem nowych tynków oraz muru wokół kościoła tj. uzupełnienie ubytków betonu i kamienia wraz z elementami daszku z piaskowca. Dziedzictwo kulturowe świadczy o naszej tożsamości i świadomości narodowej i nie można ich zamiatać pod dywan historii i przeszłości. Inwestycje w tego typu obiekty sprawiają, że lokalna historia nie zamiera, jest żywa w pamięci współczesnych mieszkańców jak i kolejnych pokoleń. Ponadto, renowacja takich „perełek” przyczynia się jednocześnie do promocji dziedzictwa kulturowego całego obszaru Województwa Łódzkiego.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Cuda, Cudeńka z Dyni, Cukini i jej Koleżanek - czyli święto w Sołectwie Leopoldów.

Na zaproszenie Pani Sołtys Justyny Czech, Wójt Gminy Michał Michalik wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami. Wójt przekazał paczki z podarunkami dla dzieci, które brały udział we wspólnej zabawie. Był również fundatorem, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie, prezentów i nagród wręczanych mieszkańcom podczas wydarzenia. Na miejscu obecny był również radny z tego okręgu, Tadeusz Motylewski.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

X edycja Turnieju Sołectw w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

X edycja Turnieju Sołectw w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka odbyła się na boisku orlik przy Szkole Podstawowej w Pukininie. Pomimo zmiennej pogody turniej okazał się świetnym sposobem na dobrą zabawę, integrację i rywalizację sportową. Po zaciętej rywalizacji ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:

 • Sołectwo Niwna
 • Sołectwo Pukinin
 • Sołectwo Konopnica - Julianów
 • Sołectwo Kurzeszyn.

Wszystkim drużynom puchary oraz nagrody pieniężne wręczył Wójt Gminy Michał Michalik. Dziękujemy wszystkim ekipom za udział w rozgrywkach.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Wiejskim weselem z lat 70-tych

Mieliśmy żniwa jak za dawnych lat, pożegnanie lata z nutą folkloru, a 16 września zostaliśmy oczarowani "Wiejskim weselem z lat 70-tych" zainscenizowanym w Julianowie. Brawa dla organizatorów i wszystkich uczestników za oddanie klimatu tamtych lat. Słów zachwytu i pochwał nie szczędził obecny na wydarzeniu Wójt Gminy Michał Michalik. Kreatywność i zapał mieszkańców Barwnej Gminy Rawa Mazowiecka nie ma końca. 

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Zapraszamy na niedzielną objazdową potańcówkę rawską

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie zapraszają na niecodzienne spotkanie z muzyką ludową już w niedzielę 17 września 2023 r. Wydarzenie będzie miało formułę objazdowej potańcówki w ramach, której trzy rawskie zespoły ludowe wraz z zaproszoną opoczyńską kapelą, jednego dnia odwiedzą sześć miejscowości z terenu Gminy tj. Boguszyce, Dziurdzioły, Kurzeszyn, Rossochę, Wilkowice i Niwną. W każdym z tych miejsc nie zabraknie ludowych pieśni, wspaniałej muzyki „na żywo” i znakomitych prezentacji tanecznych.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia przedstawia się następująco:

 • 10.00 Boguszyce (plac przed kościołem)
 • 11.15 Dziurdzioły (plac przy świetlicy wiejskiej)
 • 13.00 Kurzeszyn (plac przed kościołem)
 • 14.15 Rossocha (plac zabaw)
 • 15.20 Wilkowice (Izba Tradycji Ludowej)
 • 16.30 Niwna (strażnica OSP).

Wydarzenie uświetnią swym śpiewem i muzyką: Kapela Romana Wojciechowskiego, Ludowy Zespół Obrzędowy WILKOWIANIE, Zespół Ludowy WSPOMNIENIE i Zespół Ludowy SIERZCHOWIANIE. Organizatorzy zastrzegają, iż przedstawione godziny mogą ulec nieznacznym zmianom. Zachęcamy do udziału oraz wspólnej spontanicznej zabawy tanecznej.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach programu Potańcówki Wiejskie 2023.

 • autor: GOK w Matyldowie, data: 2023-09-15
 • Plakat informacyjny o wydarzeniu

Przebudowa budynku OSP połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu

Miło nam poinformować, że Gmina Rawa Mazowiecka otrzymała dofinansowanie w ramach VI Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - PGR w kwocie 1 950 200,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji zgłoszonej przez Gminę "Przebudowa budynku OSP połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu" i dotyczy obiektu gminnego w miejscowości Konopnica -Nasza Wieś , w którym mieści się OSP KSRG Konopnica. Gratulujemy Wójtowi Michał Michalik oraz Prezesowi OSP Dariusz Słowik, dzięki których determinacji i zaangażowaniu udało się pozyskać środki na ten cel. Dobrze napisany przez pracowników Urzędu Gminy wniosek oraz merytoryczne rozmowy i zrozumienie potrzeby realizacji tej inwestycji przez posła ziemi rawskiej Grzegorza Wojciechowskiego znacząco przyczyniły się do pozyskania środków. Była to osoba rzeczywiście zainteresowana pomocą naszemu samorządowi.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-09-15
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno źyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w powiatach: opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim, skierniewickim, łowickim, kutnowskim i łęczyckim (bez gminy Świnice Warckie) oraz zgierskim w gminie Głowno w roku 2023

 • autor: Łódzki Wojewódzki Lekarza Weterynarii, data: 2023-09-15

X Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-09-12
 • Regulamin Turniej Piłki Nożnej 2023
 • Plakat

Gmina Rawa Mazowiecka jest w miejscowości Żabia Wola

Dzięki uprzejmości Wójta Gmina Żabia Wola Pana Piotra Rybki, przedstawiciele Gminy Rawa Mazowiecka Wójt Gminy Michał Michalik zastępca Wójta Paweł Jakubowski z pracownikami w ramach wizyty studyjnej odwiedzili integracyjny Żłobek Gminny w Żabiej Woli. Jest to element działań zmierzających do wybudowania żłobka w naszej Gminie. Dziękujemy Zastępcy Wójta Gminy Żabia Wola Panu Bohdanowi Nowosielskiemu oraz Pani Dyrektor Justynie Szałajko za miłe przyjęcie i przekazanie wielu cennych uwag i spostrzeżeń związanych z funkcjonalnością obiektu, stwierdzoną po kilku latach działalności. Mamy nadzieję, że nasze działania w celu pozyskania środków na tak ważną dla mieszkańców inwestycję w zakresie programów społecznych i wsparcia rodzin, inwestycję doskonale wpisującą się w rządową strategię przeciwdziałania zapaści demograficznej oraz zapewnianiu rodzicom warunków umożliwiających godzenie obowiązków zawodowych i prywatnych, zyskają poparcie wśród parlamentarzystów i osób podejmujących decyzje o przyznaniu wsparcia.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-09-12
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

8 września nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego dla Jednostki OSP KSRG Konopnica 

8 września nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego dla Jednostki OSP KSRG Konopnica 
Środki na zakup wyposażenia pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości z Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości.
Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Michała Michalika oraz wsparciu Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewy Wendrowskiej wniosek złożony przez Gminę Rawa Mazowiecka uzyskał pozytywną ocenę, a co za tym idzie Gmina otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu dla druhów z Konopnicy. 

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-09-11
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Rawskie Inicjatywy Lokalne 2.0 w Gminie Rawa Mazowiecka

Rawskie Inicjatywy Lokalne 2.0 w Gminie Rawa Mazowiecka finansowane ze środków z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka i Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie - tym razem w Wilkowicach.
,,Zakończenie wakacji z nutą folkloru" - gratulacje dla Pani Sołtys Justyna Batorek i jej ekipy za zaangażowanie i realizację. Świetny pomysł i jeszcze lepsze wykonanie przez mieszkańców. Obecni na miejscu goście z Wójtem Michał Michalik nie kryli zachwytu. Wiele atrakcji nie tylko dla najmłodszych, ale dla całych rodzin, świetny występ z nutą humoru Zespołu Wilkowianie z niezawodną Panią Zosią na czele. Do tego współpraca przy przedsięwzięciu OSP Wilkowice 
Gratulujemy i dziękujemy.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-09-11
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Kolejny weekend obfitujący w wiele wydarzeń w naszych sołectwach

Narodowe Czytanie pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej ponownie zagościło w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Wałowskiej. Tym razem zgromadzeni na placu sołeckim mieszkańcy i zaproszeni goście mieli okazję posłuchać - i odczytać - fragmenty utworu "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Wydarzenie odbyło się we współpracy z Sołectwem Huta Wałowska - Janolin z Panią Sołtys Małgorzatą Markiewicz oraz Kołem Gospodyń Wiejskich Huta Wałowska - Janolin. Swoją rolę odegrały również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-09-11
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Rawa Mazowiecka

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka!
Serdecznie zapraszamy do złożenia deklaracji udziału w projekcie polegającym na montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka.
Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania dla uczestnika wyniesie aż do 85% kosztów kwalifikowanych (w tym VAT).
Deklaracje można składać w dniach 08 -12.09.2023 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka w pok. 304 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu. Przed złożeniem deklaracji, bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią regulaminu oraz wzoru umowy, ponieważ zawarte są tam najważniejsze informacje dotyczące warunków udziału w projekcie oraz zobowiązań zarówno po stronie uczestnika projektu jak i Gminy Rawa Mazowiecka.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, data: 2023-09-07

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Rawie Mazowieckiej

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Rawie Mazowieckiej ogłasza możliwość składania podań o przyjęcie do uczestnictwa w za ęciach organizowanych przez naszą placówkę.

 • Plakat

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przypominamy o wniesieniu III raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
UWAGA! 30 września mija termin wniesienia III raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcom prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, przypominamy, że dnia 30 września 2023 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Brak wniesienia opłaty III raty w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie tj.30 września 2023 r. skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej wynoszącej 30 % opłaty rocznej. Wniesienie opłaty dodatkowej możliwe jest tylko w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wymaganego do wniesienia opłaty. Brak opłaty III raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka
Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 
Nr rachunku: 37 9302 1027 2601 6447 2000 0010 
z dopiskiem adresu punku sprzedaży 

 • autor: Renata Gruszczyńska, data: 2023-09-07

PRACA CZEKA !!

OFERTA PRACY

Przedmiot: pedagogiki pozostałe
Termin składania dokumentów: 2023-09-08
Wymiar zatrudnienia: wakat
Liczba godzin: 20
OPIS 
Nauczyciel współorganizujący zajęcia w oddziale przedszkolnym.
Wykształcenie: licencjat lub wyższe - edukacja i rehabilitacja uczniów ze spektrum autyzmu lub oligofrenopedagogika.
Typ szkoły: Przedszkole
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej
Miasto: Stara Wojska
Kod pocztowy: 96-200
Adres: Stara Wojska 30B
Powiat: rawski
Gmina: gmina wiejska Rawa Mazowiecka
Telefon: 46 814 18 93
E-mail: szkola@spstarawojska.pl

Link: https://www.kuratorium.lodz.pl/praca-dla-nauczycieli/pedagogiki-pozostale-szkola-podstawowa-w-starej-wojskiej-11/ 

 • autor: SP w Starej Wojskiej

Witaj Szkoło !

4 września w szkołach na terenie Gminy Rawa Mazowiecka uroczyście rozpoczął się nowy rok szkolny. W Szkole Podstawowej w Starej Wojskiej życzenia wszystkim nauczycielom, rodzicom oraz uczniom złożył osobiście Wójt Gminy Michał Michalik. W Szkole Podstawowej w Kurzeszynie list z życzeniami skierowany do społeczności szkoły odczytał zastępca Wójta Paweł Jakubowski. Wszystkim, którzy tworzycie społeczność naszych gminnych szkół, życzymy wszelkiej pomyślności, zrealizowania zamierzonych celów, radości i satysfakcji. Niech wszystkim przyświeca idea, że to co wypracujemy w roku szkolnym na pewno zaowocuje w przyszłości. Pamiętajmy, że "Wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli".

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

3 września w miejscowości Kurzeszyn miała miejsce pierwsza w historii Gminy rekonstrukcja historyczna.

3 września w miejscowości Kurzeszyn miała miejsce pierwsza w historii Gminy rekonstrukcja historyczna. Rekonstrukcja związana była z 80. Rocznicą lotniczego zrzutu broni oraz aresztowań mieszkańców Kurzeszyna i okolicznych wiosek, członków AK przez hitlerowców. Były duże emocje związane z rekonstrukcją, zwieńczoną przelotem samolotu oraz niesamowitymi efektami pirotechnicznymi, odsłonięcie muralu upamiętniającego rawskich bohaterów na budynku szkoły podstawowej oraz towarzyszące uroczystości patriotyczne. Był to finał projektu "W hołdzie rawskim bohaterom". Dofinansowano ze środków Biura "Niepodległa" w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

 • autor: GOK w Matyldowie
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia Rawskiego Klubu Amazonek

2 września 2023 roku miał miejsce Jubileusz 10 lecia działalności Stowarzyszenia Rawskiego Klubu Amazonek. Samorząd Gminy Rawa Mazowiecka reprezentowany był przez Wójta Gminy Michała Michalika. Wójt pogratulował  pięknego Jubileuszu Działalności życząc dużo zdrowia i wytrwałości w działalności.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Wójt Gminy Michał Michalik podpisał wspólne wystąpienie do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów o dalsze wsparcie dla złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

1 września wspólnie z przedstawicielami pozostałych samorządów z terenu powiatu rawskiego Wójt Gminy Michał Michalik podpisał wspólne wystąpienie do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów o dalsze wsparcie dla złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dotyczących rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. W wystąpieniu znalazła się również informacja o złożonej przez Pana Premiera deklaracji przekazania rezonansu magnetycznego do Pracowni RMI w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

 • Zdjęcie grupowe przedstawicieli samorządów

Przedstawiciele Gminy Rawa Mazowiecka oddali hołd ofiarom II Wojny Światowej.

Przedstawiciele Gminy Rawa Mazowiecka oddali hołd ofiarom II Wojny Światowej. Wójt Gminy Michał Michalik z zastępcą Pawłem Jakubowskim, radnymi: Bożeną Grzywką w Kurzeszynie, Tadeuszem Motylewskim w miejscowości Podlas, mieszkańcami oraz ks. Łukaszem z Parafii pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej odmówili modlitwę za zmarłych, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze w miejscach pamięci na terenie Gminy.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-09-05
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Płatność dla małych gospodarstw

Do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne do 5 ha użytków rolnych, mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana rolnikom:

 • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
 • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników). Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo).

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane z produkcją.

Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:

 • uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
 • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy - zamiast tego - otrzymanie płatności dla małych gospodarstw. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

 • autor: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Fundusz sołecki na rok 2024

Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszam do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Informuję, iż uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski należy składać do 30 września 2023 r.

Wniosek danego sołectwa musi być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckigo).

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2023 roku przekazuje wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na 2024 rok. Do wniosku należy dołączyć protokół z zebrania, uchwałę zebrania wiejskiego dotycząca przeznaczenia funduszu sołeckiego oraz listę obecności z zebrania.

Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem:

 • wymogów formalnych i merytorycznych ( a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),
 • czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,
 • czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z zebrania wiejskiego należy sporządzić: protokół, uchwałę oraz listę obecności uczestników. Przyjęte zadania przepisuje się do wniosku, a ten wraz z uchwałą, protokołem i listą obecności należy złożyć w sekretariacie urzędu gminy. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 września 2023 rok. Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, w takim przypadku każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.

Wójt w terminie 7 dni od otrzymania wniosku sołeckiego odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, jednocześnie informując o tym sołtysa.

Jeśli Wójt odrzuci wniosek, sołtys w terminie 7 dni od otrzymania informacji odmownej może podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, kierując go do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta.

W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez Wójta z powodu niespełniania warunków określonych w art. 5 ust. 2-3 ustawy o funduszu sołeckim, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek. Rada Gminy rozpatruje wniosek sołecki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt związany jest z rozstrzygnięciem Rady Gminy. Skutkiem odrzucenia przez Radę Gminy wniosku sołeckiego jest niezaplanowanie w budżecie gminy wydatku wnioskowanego przez sołectwo. Na dzień dzisiejszy ustawodawca nie przewiduje drogi odwoławczej dlatego niezmiernie istotne jest ujęcie we wniosku zebrania wiejskiego, najistotniejszych, przemyślanych przedsięwzięć, z ich pełnym uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.

Przygotowanie wniosków powinno mieć charakter wspólnego działania społeczności sołectwa i pracowników Urzędu Gminy, z powodu konieczności uwzględnienia uwarunkowań prawnych, sprawdzenia celowości zadania z dokumentami planistycznymi, koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem, prowadzenia nadzoru przez osoby posiadające stosowne uprawnienia itp.

Zapraszamy do Kurzeszyna na rekonstrukcję historyczną

Wójtem Gmina Rawa Mazowiecka Michał Michalik wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie serdecznie zaprasza na pierwszą w dziejach naszego samorządu  rekonstrukcję historyczną. W niedzielę 3 września 2023 r. o godz. 18.15 na polach Kurzeszyna (przy drodze Kurzeszyn-Rossocha) powrócimy do wydarzeń, które miały miejsce w 1943 roku tj. lotniczego zrzutu broni i amunicji przejętego przez lokalny oddział Armii Krajowej.Rekonstrukcję poprzedzi wspólna modlitwa podczas mszy św. w kościele parafialnym w Kurzeszynie, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy miejscowym obelisku oraz symboliczne odsłonięcie muralu na budynku szkoły podstawowej upamiętniającego bohaterów wydarzeń sprzed 80 lat.

Natomiast od godz. 17 na miejscu realizacji rekonstrukcji będzie również możliwość obejrzenia i zapoznania się ze specyfiką historycznego sprzętu wojskowego, który zostanie wykorzystany podczas inscenizacji. W taki oto formie, w roku 80. rocznicy bohaterskiego, ale zarazem tragicznego w skutkach czynu (późniejszych aresztowań  mieszkańców i śmierci części z nich w obozach zagłady) nasz samorząd pragnie oddać należny hołd wszystkim uczestnikom tych pamiętnych wydarzeń. Ale to nie wszystko, gdyż dla wszystkich pasjonatów historii, lokalnych wydarzeń, ale również dla tych, którzy kochają nowe doświadczenia, przygotowana została dodatkowa oferta. Istnieje możliwość uczestniczenia w inscenizacji w roli statysty/statystki. Wszystkie osoby zainteresowane taką propozycją prosimy o kontakt tel. 609 629 359.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu "W hołdzie rawskim bohaterom". Dofinansowano ze środków Biura "Niepodległa" w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

 • autor: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie
 • Rekonstrukcja -plakat

Reprezentacja Barwnej Gminy Rawa Mazowiecka na Dożynkach Województwa Łódzkiego 2023 w Paradyżu

Reprezentacja Barwnej Gminy Rawa Mazowiecka na Dożynkach Województwa Łódzkiego 2023 w Paradyżu. Dziękujemy za zaangażowanie:

 • Sołtysowi Sołectwa Podlas Tadeuszowi Motylewskiemu za wieniec i prowadzenie reprezentacji naszej Gminy,
 • Sołtysowi Sołectwa Kurzeszyn Danielowi Grzywce za wieniec i asystę druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzeszynie,
 • Sołtysowi Sołectwa Pukinin Wojciech Kielanowi za wieniec,
 • Sołtys Sołectwa Boguszyce Beacie Aleksandrzak i Kołu Gospodyń Wiejskich w Boguszycach za udział w konkursie kulinarnym i stoisko pełne przysmaków,
 • Sołtys Sołectwa Huta Wałowska - Janolin Małgorzacie Markiewicz i Kołu Gospodyń Wiejskich Huta Wałowska - Janolin za przygotowanie i prowadzenie stoiska Barwnej Gminy Rawa Mazowiecka.
 • Podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy którzy zaangażowali się w przygotowania do Dożynek oraz tych, którzy w nich uczestniczyli.
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Żniwa jak za dawnych lat

Żniwa jak za dawnych lat - projekt realizowany w miejscowości Niwna w ramach "Rawskich inicjatyw lokalnych" finansowanych z budżetu Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie Gmina Rawa Mazowiecka
Dobry pomysł i świetna organizacja mieszkańców zapewniły wszystkim świetną zabawę. Licznie zgromadzona publiczność podziwiała pracę żniwiarzy i miała okazję skosztować dawnego jedzenia.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Zakończył się pierwszy etap przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 4153E Księża Wola - Boguszyce - Soszyce

Zakończył się pierwszy etap przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 4153E Księża Wola - Boguszyce - Soszyce. Całkowity koszt zadania: 4.090.160,02 zł, w tym dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.999.142,00, udział własny Powiatu -1.091.018,02 zł oraz dofinansowanie z Gmina Rawa Mazowiecka – 1.000.000,00 zł.

Powiat Rawski wspólnie z Gminą Rawa Mazowiecka wyremontuje brakujący odcinek do drogi krajowej nr 72; trwa postępowanie przetargowe.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

14 sierpnia odbyły się wspólne samorządowe obchody 103 rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święta Wojska Polskiego, Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

14 sierpnia odbyły się wspólne samorządowe obchody 103 rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święta Wojska Polskiego, Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W ramach obchodów miało miejsce:

 • Otwarcie wystawy poświęconej jednemu z Ojców Niepodległości - Ignacemu Janowi Paderewskiemu
 • Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej Ignacego Jana Paderewskiego
 • Złożenie kwiatów pod tablicami I.J Paderewskiego, W. Witosa, J. Piłsudskiego, R.Dmowskiego oraz pod pomnikiem Św. Jana Pawła II
 • Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny odprawiona pod przewodnictwem bp. Andrzeja Franciszka Dziuby
 • autor: Paweł Jakubowski

8 sierpnia minęła 10 rocznica śmierci ŚP. ks. prałata Mieczysława Iwanickiego

8 sierpnia minęła 10 rocznica śmierci ŚP. ks. prałata Mieczysława Iwanickiego. W tym dniu Wójt Gminy Michał Michalik brał udział w uroczystościach upamiętniających osobę wieloletniego proboszcza Parafii pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej, a zarazem dziekana dekanatu rawskiego. Złożono kwiaty na grobie ks. prałata, odmówiono wspólną modlitwę oraz miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył ks.abp Wacław Depo - wieloletni przyjaciel ks.Mieczysława Iwanickiego.

 • autor: Paweł Jakubowski

Piknik integracyjny mieszkańców Sołectwa Podlas

2 sierpnia w miejscowości Podlas miał miejsce piknik integracyjny mieszkańców Sołectwa. Piknik zorganizował miejscowy sołtys i jednocześnie radny Tadeusz Motylewski przy współpracy miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Kino letnie odbyło się w miejscowości Chrusty

Ostatnie w tym roku plenerowe Kino letnie odbyło się w miejscowości Chrusty. Dobre humory, świetna atmosfera, duża frekwencja – to wszystko zapewnili: Sołtys Ewelina Stachecka i wszyscy mieszkańcy.

Galeria: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Uq1HHPpzvCvy4FkNAD5oemMWNaCyegnhTFTVVyssiMrFjb1EJPPvJtC4avdHpUMvl&id=100006364479305

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-08-24

W piękne i pogodne sobotnie popołudnie w Rossosze w historyczno-militarnym klimacie

W piękne i pogodne sobotnie popołudnie w Rossosze w historyczno-militarnym klimacie, z licznymi atrakcjami, odbył się piknik zwieńczony poetyckim koncertem gitarowym. Pomysłodawcami i inicjatorami wydarzenia byli mieszkańcy Sołectwa Rogówiec. Cieszymy się niezmiernie, iż nasz projekt #RawskieInicjatywyLokalne spełnia swe cele, trafiając na grunt kreatywności, aktywności i pasji lokalnych społeczności. Ogromne słowa wdzięczności kierujemy również pod adresem Pana Dariusza Toma za piękną i sentymentalną muzyczną podróż w krainę łagodności, która była wielką przyjemnością oraz prawdziwą ucztą dla duszy.

Galeria: https://www.facebook.com/GOKMATYLDOW/posts/pfbid02jpY1hp8RAPf7UgXz931P2ZDtHhkmoamp1m51HMpFREF5PBu5roy2ECf3UsAe3mN4l

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • autor: Paweł Jakubowski

Letnie Kino Plenerowe w Jakubowie

Wspaniała frekwencja, doskonała pogoda, zabawna animacja, filmowa niespodzianka oraz altana pysznych znakomitości w Jakubowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za kolejny bardzo udany i niezapomniany wieczór z Letnim Kinem Plenerowym. W szczególności podziękowania kierujemy do Pani Sołtys Bogumiły Kostrzewa oraz mieszkańców sołectwa Jakubów-Helenów, którzy aktywnie włączyli się w organizację wydarzenia.

Galeria: https://www.facebook.com/GOKMATYLDOW/posts/pfbid0tyWrwAuiVFQXUEQMP41ziUTMBW3sagzHgYJkKzUri1ZFQDs4HwEw4A2rGN1KZE6El

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • autor: Paweł Jakubowski

Letnie Kino Plenerowe zawitało do Janolina

WIDEO Letnie Kino Plenerowe zawitało do Janolina. Na uczestników, oprócz seansu filmowego, czekał poczęstunek od KGW.

Link do filmu: https://www.facebook.com/GminaRawaMazowiecka/posts/pfbid0tP1HQN42xs7256UayX6BVDJhXFGVha5MVqZSdY6f5VAHXQYvWA4Tbu991U219Qudl

 • autor: Paweł Jakubowski

Co działo się i co jeszcze się zadzieje podczas wakacji w Gminie Rawa Mazowiecka

Co działo się i co jeszcze się zadzieje podczas wakacji w Gminie Rawa Mazowiecka? Kino plenerowe, Wycieczka Rowerowa 50/80, Koncerty, Rawskie Inicjatywy Lokalne - o tym Dyrektor Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie Łukasz Glimasiński w Radio Victoria Między Łodzią a Warszawą.

Link do materiału: https://radiovictoria.pl/programy/lukasz-glimasinski-gok-matyldow/?fbclid=IwAR2rrROWwtL0NDkijY3rYWZVdSZ4cnrl3ztTyNK1XEZlT8cSFkoPEq9ILIE

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

1 sierpnia samorządy powiatu rawskiego wspólnie uczciły Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Krótkie uroczystości miały miejsce w mieście Rawa Mazowiecka. W obchodach jako przedstawiciel Gminy Rawa Mazowiecka brał udział Wójt Michał Michalik

Galeria:  Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Płatność dla małych gospodarstw – dokumenty TYLKO przez eWniosekPlus do 31 sierpnia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: płatność dla małych gospodarstw – dokumenty TYLKO przez eWniosekPlus do 31 sierpnia.
Do końca sierpnia o ryczałt w wysokości 225 euro/ha mogą się ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Maksymalna wysokość pomocy 1125 euro na gospodarstwo.
Jeżeli rolnik składając wniosek o dopłaty bezpośrednie ubiegał się jedynie o podstawowe wsparcie i płatność redystrybucyjną, to na pewno korzystniej będzie wystąpić o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw. Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji.

 • autor: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , data: 2023-08-21

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład ds. Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice, w dniu 21.08.2023r (od godziny 8) nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody we wsiach: 
LINKÓW, NOWA ROSSOCHA, STARA ROSSOCHA, NOWA WOJSKA, STARA WOJSKA, WILKOWICE.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Łukasz Niwiński, data: 2023-08-18

Lokalne Ekopraktyki

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza organizacje działające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w konkursie „Lokalne Ekopraktyki”. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne. Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Zgłaszana do konkursu ekopraktyka musi spełnić warunek, tj. w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób. Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu, to m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów. Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ.
Więcej informacji oraz regulamin znajduje się na stronie konkursu: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 8 września.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Maryna Matarewicz-Wiak mmatarew@mos.gov.pl, tel. kom. 797 923 351.

 • autor: Ministra Klimatu i Środowiska

Płatność dla małych gospodarstw

Do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą ubiegać się o przyznanie płatności ryczałtowej. Stawka pomocy to 225 euro/ha (nie więcej niż 1125 euro na gospodarstwo).
Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, która zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).
Jeżeli ubiegający się o przyznanie ryczałtu we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 starał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, wówczas – poza płatnością dla małych gospodarstw – otrzyma środki z tytułu tych płatności.

 • autor: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zgłoszenie do Medalu "Młody Bohater"

Jeśli jesteś rodzicem lub dyrektorem szkoły, której dziecko dzięki własnemu działaniu lub wezwaniu odpowiednich służb bezpośrednio przyczyniło się do ocalenia zdrowia i życia innych osób, zgłoś je do Medalu "Młody Bohater" przyznawanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczegóły na stronie internetowej ministerstwa: Młody Bohater

 • autor: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, data: 2023-07-28

Ogłoszenie o teście słyszalności 1.08.2023 rok

Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 150/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego, zostanie przeprowadzony trening polegający na uruchomieniu syren znajdujących się na terenie gminy.

              W związku z powyższym w dniu 01 sierpnia 2023 o godz. 17.00 syreny zainstalowane przy strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych będą nadawały ciągły dźwięk przez okres jednej minuty.

 

 

                                                                                    Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

                                                                                             /- / Michał Michalik

 • autor: Agnieszka Adamczyk, data: 2023-07-28

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Gmina Rawa Mazowiecka przystąpiła do realizacji programu rządowego pt. ,, Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023'' moduł II, tj. zakup urządzeń do świadczenia usługi, „opieki na odległość'' przy użyciu tzw.: ,, opasek bezpieczeństwa - opaska telemedyczna'' wraz z zakupem usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami 65+ przez centrum monitoringu. Zadanie dofinansowane jest z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 48.024,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to 60.030, 00 zł.
12 lipca 2023 roku w działającym w miejscowości Rossocha w budynku gminnym Klubie Seniora odbyło się spotkanie, na którym przekazano seniorom pierwsze opaski wraz z instruktażem ich prawidłowego użytkowania. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel firmy "SIDLY" - operatora programu, Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka - Zastępca Wójta Paweł Jakubowski, Sekretarz Anna Jakubiak, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dyrektor Bożena Rosa z pracownikami.
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
Realizatorem programu dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3 Maja 32.
Program będzie realizowany do dnia 31.12.2023 r.
Do programu będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Rawa Mazowiecka, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 • autor: UG Rawa Mazowiecka
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Bitwa Regionów

Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Niwna, Boguszyce, Dziurdzioły oraz Kurzeszyn uczestniczyły w konkursie kulinarnym Bitwa Regionów, którego etap powiatowy odbył się w Białej Rawskiej. III miejsce w konkursie zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Kurzeszynie ze swoją potrawą. Barwna Gmina Rawa Mazowiecka gratuluje wszystkim uczestnikom wspaniałych, przystrojonych regionalnie namiotów oraz świetnych potraw.

 • autor: UG Rawa Mazowiecka
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Filmy w drodze

W piątek 7 lipca br. w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach miał miejsce specjalny pokaz filmowy zorganizowany w ramach projektu "Filmy w drodze". Mieszkańcy Gminy mogli obejrzeć film „Wszyscy wiedzą lepiej”, komedię obyczajową w reż. Michała Rogalskiego. W obsadzie znaleźli się m.in. Joanna Kulig, Michał Czernecki, Grażyna Szapołowska czy Andrzej Seweryn. Dziękujemy naszym gościom - dyrektorowi Jakubowi Wiewiórskiemu, Basi Jakubowicz oraz pozostałym pracownikom Muzeum Kinematografii w Łodzi - za miłe wspólne chwile ubogacone dobrą filmową rozrywką.

 • autor: GOK
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

"TO NAS KRĘCI" za nami

80 uczestników, prawie 40 przejechanych wspólnie kilometrów, 9 przystanków na zwiedzanie, ciekawostki historyczne, smakowity półmetek i finał wyprawy, czyli 4 edycja wycieczki rowerowej "TO NAS KRĘCI" za nami. Wydarzenie było częścią tegorocznych obchodów 50 rocznicy powstania Gmina Rawa Mazowiecka oraz 80 rocznicy lotniczego zrzutu broni w Kurzeszynie.

Galeria: https://www.facebook.com/GminaRawaMazowiecka/posts/pfbid0Qb9eE26g99U7qLFaN3FiPVGgiWkwgnAG7voYtaisfaT69brWNjRcoLf65EkbS3thl

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Trwają prace budowlane na boisku gminnym w miejscowości Wołucza

Trwają prace budowlane na boisku gminnym w miejscowości Wołucza. Powstaje nowy budynek sportowy, zakończono montaż trybun.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Wójt Gminy Michał Michalik z absolutorium

Na sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka w dniu 29 czerwca 2023 r. najważniejszym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2022. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium okazując swoje poparcie dla realizowanych działań.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Festiwalu KGW Polska Od Kuchni

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Wilkowic miał przyjemność być częścią Festiwalu KGW Polska Od Kuchni w Łowiczu. Na tak barwnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również naszej barwnej Gmina Rawa Mazowiecka.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Wakacyjne Aquarium

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Rawa Mazowiecka do korzystania z bezpłatnej, pierwszej godziny pływalni i figloraju na basenie ZGO AQUARIUM w Rawie Mazowieckiej. Dotyczy wejść w terminie od 26.06 do 31.08.2023r. w godzinach 8.00-15.00 (z ostatnim wejściem o godz. 14.00) z wyłączeniem 15.08.2023r. oraz weekendów.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • Plakat informacyjny o wydarzeniu

Konkurs na najlepsze inicjatywy kulturalne

Jeśli masz ciekawy pomysł na inicjatywę kulturalną, chcesz się nim podzielić z innymi i zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności to mamy właśnie dla Ciebie znakomitą propozycję w postaci konkursu ofert w ramach projektu "Rawskie Inicjatywy Lokalne 2023". Wójtem Gmina Rawa Mazowiecka Michał Michalik wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie zapraszają Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w drugiej edycji naboru najlepszych pomysłów na oddolne inicjatywy kulturalne. Dla beneficjentów projektu zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne, finansowe i rzeczowe na etapie realizacji przedsięwzięć. Wnioski można składać do 17 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, pok.307. Regulamin konkursu, wzór wniosku i kryteria oceny ofert dostępne w załączniku poniżej.

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2023-06-30
 • Plakat informacyjny o wydarzeniu

WAKACJOWANIE 2023

Przed nami zakończenie roku szkolnego i początek zasłużonych dla wszystkich uczniów wakacji. Dobry i wartościowy odpoczynek nie musi jednak oznaczać zupełnej bezczynności. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w cyklu spotkań i warsztatów, w ramach akcji "WAKACJOWANIE 2023". W programie m.in. zajęcia animacyjno-ruchowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne, spotkania taneczno-ruchowe i pokazy iluzji. Akcja będzie realizowana w: Matyldowie, Boguszycach i Niwnej.

Zapisy pod nr tel. 609 629 359.

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2023-06-22
 • Plakat informacyjny WAKACJOWANIE 2023

Wójt Gminy Michał Michalik odebrał wyróżnienie w konkursie "Zabytek Zadbany"

20 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wójt Gminy Michał Michalik odebrał wyróżnienie w konkursie "Zabytek Zadbany" w kategorii architektury i budownictwa drewnianego za przeprowadzoną renowację kapliczki przydrożnej w miejscowości Podlas. „Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego procedurę organizacyjną prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych zrealizowanych zgodnie z najważniejszymi standardami badawczymi i wykonawczymi. Konkurs szczyci się wieloletnią tradycją - po raz pierwszy ogłoszony został blisko 50 lat temu. Corocznie o miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania – badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane. Gmina Rawa Mazowiecka znalazła się w elitarnym gronie 17 wyróżnionych inwestycji.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-22
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w związku z wyborami do izb rolniczych przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej.

Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Osoby zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:
✅ rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
✅ zarządzenie druku kart do głosowania,
✅ przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
✅ ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji. Kandydatów do komisji okręgowych (gminnych) prosimy zgłaszać osobiście lub przesłać zgłoszenie przez Pocztę Polską do Biur Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2023r. do godziny 15.00.

Szczegóły:
https://izbarolnicza.lodz.pl/content/komisja-okr%C4%99gowa-wybory-do-izb-rolniczych

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-21

TO NAS KRĘCI

Już wkrótce, w niedzielę 9 lipca 2023 r. czeka nas czwarta edycja wycieczki rowerowej „TO NAS KRĘCI”! Hasło tegorocznej wspólnej wyprawy rowerowej "50/80" odnosi się do obchodów 50-lecia Gminy Rawa Mazowiecka oraz 80. rocznicy lotniczego zrzutu broni w Kurzeszynie. Z tego też powodu na trasie przejazdu nie zabraknie miejsc związanych z historią, dziejami i aktualną działalnością Gminy Rawa Mazowiecka jak np. miejsca pamięci narodowej, zabytki kultury sakralnej i świeckiej, przystanki szlaku turystycznego, zagroda tematyczna, miejsca działań wojennych i realizacji produkcji filmowych. Będzie też czas poświęcony na regenerację przy kawie, herbacie i drobnym poczęstunku. W programie również inne niespodzianki… Start i meta wycieczki zlokalizowane zostały przy budynku OSP w Kurzeszynie.

Zapisy pod nr tel. 609 629 359 do 5 lipca 2023 r. Zapraszamy!

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2023-06-20
 • Plakat informacyjny TO NAS KRĘCI

Uwaga mieszkańcy!!!

Pojawiają się kolejne informacje o osobach powołujących się na Urząd Gminy i "kontrolujących" piece. Pracownicy UG Rawa Mazowiecka nie przeprowadzają takich kontroli. Prosimy o zachowanie ostrożności i nie wpuszczanie osób obcych na teren posesji. W miarę możliwości prosimy o utrwalenie nr rejestracyjnego pojazdu jakim poruszają się takie osoby i powiadamianie policji o zaistnieniu takiego zdarzenia. Wszelkie kontrole jakie przeprowadzają pracownicy Gminy są poprzedzone odpowiednim zawiadomieniem stron z podaniem daty i godziny kontroli.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-19

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

Szanowni Państwo,
16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

 • autor: Główny Urząd Statystyczny, data: 2023-06-15
 • Ulotka informacyjna

Kolejka Rogowska Konsultacje

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach związanych z kierunkami rozwoju kolejki wąskotorowej, do udziału w ankiecie
https://kolej-rogowska-konsultacje.pl/

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-13

Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Ogrodnictwa - PIB

SZANOWNI PAŃSTWO,
Jak co roku, w rozkwicie nowego sezonu wegetacyjnego roślin ogrodniczych, Instytut pragnie podzielić się ze środowiskiem producentów i działów wspomagających produkcję ogrodniczą tym co nowe, ciekawe, z czego jesteśmy dumni.
W ramach tegorocznej edycji Drzwi Otwartych Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową infrastrukturą i ofertą badawczą w obszarze przechowalnictwa i przetwórstwa produktów ogrodniczych. W pierwszej kolejności chcielibyśmy zaprezentować Państwu nowe możliwości, unikatowego w skali kraju, Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO) - obiektu który po remoncie i doposażeniu w nowoczesną aparaturę badawczo-analityczną, można klasyfikować wciąż jako obiekt doświadczalny, jednak oferujący badania w skali zbliżonej do warunków rzeczywistych. Tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w zeszłorocznej edycji Drzwi Otwartych zapraszamy również do odwiedzenia Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO), oferującego możliwości korzystania z półtechnicznych linii przetwórczych w celu tworzenia lub testowania receptur innowacyjnych przetworów na bazie owoców i warzyw. Obie te inwestycje powstały w wyniku realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia nas w Skierniewicach. Wierzymy, że będzie to dla Państwa nie tylko sposobność do uaktualnienia swoich kompetencji zawodowych, ale również do rozwinięcia sieci kontaktów z czołowymi specjalistami z sektora przechowalnictwa i przetwórstwa owoców i warzyw. Mamy nadzieję, że w programie Dnia Otwartych Drzwi IO-PIB, znajdziecie Państwo prezentacje, które zainspirują Was do dyskusji i staną się przyczynkiem do nawiązania współpracy, która zaowocuje zwiększeniem konkurencyjności oferowanych przez sektor produktów i usług. Zapraszamy do Skierniewic, do budynku Chłodni Doświadczalnej Instytutu Ogrodnictwa - PIB przy ul. Pomologicznej 13 a.

 • autor: Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa - PIB, data: 2023-06-12
 • Baner

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w związku z wyborami do izb rolniczych przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.
Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim: rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej, zarządzenie druku kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody, ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.
Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo.
Kandydatów do komisji okręgowych prosimy zgłaszać osobiście lub przesłać zgłoszenie przez Pocztę Polską do Biur Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do dnia 20 czerwca 2023r.
Szczegóły:
https://izbarolnicza.lodz.pl/content/komisja-okr%C4%99gowa-wybory-do-izb-rolniczych

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-07

W hołdzie rawskim bohaterom

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie rozpoczął realizację historyczno-patriotycznego projektu „W hołdzie rawskim bohaterom”, który w roku 80. rocznicy lotniczego zrzutu borni w miejscowości Kurzeszyn odnosi się do bohaterstwa, oddania i poświęcenia uczestników tych wydarzeń, jak i tragizmu tego ważnego epizodu lokalnej historii. Projekt został dofinansowany kwotą 36 100,00 zł ze środków Biura "Niepodległa", w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".
Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie i popularyzacja wiedzy o bohaterskim czynie przyjęcia lotniczego zrzutu broni i amunicji przez lokalny oddział żołnierzy Armii Krajowej w marcu 1943 r., wśród mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka oraz wszystkich innych odbiorców – ludzi XXI wieku. Środkiem do osiągnięcia owego celu, jest realizacja trzech spójnych ze sobą części zadania:

 1. lekcji tematycznych w pięciu szkołach podstawowych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka,
 2. muralu patriotycznego na budynku Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie,
 3. rekonstrukcji historycznej w miejscowości Kurzeszyn (pierwszej w historii Gminy Rawa Mazowiecka), będącej najlepszą lekcją „żywej” historii, atrakcyjną bez względu na wiek odbiorcy oraz prowokującą do poszerzenie swej wiedzy z okresu II wojny światowej.

Aktualnie trwa pierwsza faza projektu, czyli organizowane są spotkania z młodzieżą szkolną w ramach specjalnych lekcji historycznych, których prowadzącymi są: dr Marcin Broniarczyk – dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej oraz Tomasz Papież – pasjonat historii, autor książki o zrzucie broni w Kurzeszynie.
Realizacja dwóch pozostałych faz projektu zaplanowana została na okres letni bieżącego roku. W niedzielę 3 września nastąpi symboliczne odsłonięcie muralu na budynku SP w Kurzeszynie, natomiast tego samego dnia w godzinach popołudniowych na polach przy drodze Kurzeszyn – Rossocha będzie miała miejsce wspomniana już rekonstrukcja historyczna. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na to niecodzienne i interesujące wydarzenie.
Partnerami projektu są: Gmina Rawa Mazowiecka oraz Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.
Dofinansowano ze środków Biura "Niepodległa", w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Plakat informacyjny
 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2023-06-06

Poranna kawa z Naszymi Gwiazdami ze Szkolnego Ludowego Zespołu ,,Podchlebnicki"

Poranna kawa z Naszymi Gwiazdami ze Szkolnego Ludowego Zespołu ,,Podchlebnicki" ze Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej w TVP3 Łódź w programie ,,Budzi się ludzi"

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-05

Parada Kół Gospodyń Wiejskich "Kolory Polskiej Wsi" w Opocznie

I Parada Kół Gospodyń Wiejskich "Kolory Polskiej Wsi" w Opocznie, pod patronatem Robert TELUS Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Barwna Gmina Rawa Mazowiecka również tam była ze swoimi KGW oraz Wójt Michał Michalik Zastępca Wójta Paweł Jakubowski.

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-05

Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR

W terminie 01.06.2023 r. – 14.08.2023 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi  badanie „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”. Do gospodarstw rolnych wysłane zostały listy Prezesa GUS zapowiadające badanie.
Poniżej podstawowe informacje o badaniu, więcej na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

Informacja ogólna:
Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.
Termin realizacji badania:
01.06.2023 r. – 14.08.2023 r.
Metoda realizacji badania:

 • samospis internetowy (dostępny wyłącznie w okresie 1-16 czerwca 2023 r.)
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • \wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
 • autor: Urząd Statystyczny w Łodzi Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych, data: 2023-05-31
 • Ulotka informacyjna

Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy.  Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.
O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, którzy:

 • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
 • w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku;
 • posiadają nadany numer identyfikacyjny;
 • wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka.
Dofinansowanie nie przysługuje rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.
Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. Aby otrzymać pomoc, rolnik musi sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.
Sprzedaż poszczególnych gatunków roślin musi nastąpić:

 • między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku;
 • między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku kukurydzy.

Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.
Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.
Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych w terminie od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Więcej czasu na dostarczenie dokumentów, bo do 10 września 2023 r., będą mieć małżonkowie rolników zmarłych w okresie od złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o przyznaniu wsparcia.
Wysokość pomocy, którą można otrzymać, zależy m.in. od gatunku sprzedanych roślin.

W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku sprzedanych w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. wsparcie nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz
 2. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika:
 1. 4,5 – dla jęczmienia lub pszenżyta,
 2. 3,5 – dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

Z kolei w przypadku kukurydzy sprzedanej pomiędzy 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową oraz
 2. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7.

Stawki pomocy są zróżnicowane ze względu na gatunki roślin oraz województwo, i wynoszą:

- 1750 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

- 1125 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

- 875 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

- 1610 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

- 1035 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

- 805 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

- 1400 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w pozostałych województwach,

- 900 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w pozostałych województwach,

- 700 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w pozostałych województwach.

 • autor: Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, data: 2023-05-31

WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Rawa Mazowiecka z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej - ogółem - 2. Szczegóły poniżej.

drukuj (WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2024-2027)

 • autor: Kinga Ekner, data: 2023-05-31

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

25 maja na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy przedstawiciele samorządu Gminy Rawa Mazowiecka uczestniczyli w Pałacu Prezydenckim w uroczystościach z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Prezydent dziękował samorządowcom "za pracę i służbę dla Rzeczypospolitej, dla tego co jest istotą samorządu - dla mieszkańców".
Galeria: https://www.facebook.com/GminaRawaMazowiecka/posts/pfbid02d19TnahtbWH2wj451KruMFbi3bqA2bg8UEnsFP3V2eh4Rv9ySgmaGyTKHTjaMekKl

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-29

Kolej Rogowska - konsultacje społeczne

Porozmawiajmy o Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska! Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

Konsultacje organizowane są w ramach analizy pn.: „Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała” realizowanej przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Celem przedsięwzięcia jest przeanalizowanie możliwych kierunków rozwoju kolei wąskotorowej, w tym ocena zasadności uruchomienia regularnych przewozów pasażerskich na trasie Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska.
Wykonawca poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy kolej wąskotorowa powinna zostać, jak dotychczas, atrakcją turystyczną? Czy może ma ona jednak potencjał do tego, żeby stać się ważnym i konkurencyjnym środkiem transportu służącym osobom mieszkającym w pobliżu kolejki do realizowania ich codziennych podróży, na przykład do pracy lub do szkoły.
Opracowanie eksperckie będzie zawierć analizę stanu istniejącego, analizy społeczno-gospodarcze, analizy techniczne oraz analizy finansowo-ekonomiczne zwieńczone rekomendacją wariantu skierowanego do dalszych analiz studialnych.
W ramach opracowania zostały zdefiniowane 3 główne warianty inwestycyjne: „turystyczny”, „dowozowy wolny” i „dowozowy szybki”. Każdy z wariantów przewiduje rewitalizację linii na całym odcinku od Rogowa do Białej Rawskiej.
Przebieg każdego z nich można przeanalizować na interaktywnej mapie:

Wariant 1: odcinek Rogów – Zawady
Wariant 1: odcinek Zawady – Biała Rawska

Wariant 2: odcinek Rogów – Zawady
Wariant 2: odcinek Zawady – Biała Rawska

Wariant 3: odcinek Rogów – Zawady
Wariant 3: odcinek Zawady – Biała Rawska

Ważnym elementem analiz będzie też zebranie opinii mieszkańców. Dotychczas przeprowadzono już badania mobilności, które pokazało, w jaki sposób na co dzień przemieszczają się mieszkańcy gmin przez obszar których przebiega kolejna. Objęto nim 1100 osób.
Dziś zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych, których celem będzie zaprezentowanie wyników dotychczasowych prac oraz oczywiście pozyskanie Państwa opinii o tym przedsięwzięciu. Spotkania odbędą się:

 • 30 maja w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6C, 96-200 Rawa Mazowiecka
 • 31 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie, ul. Wojska Polskiego 26, 95-063 Rogów

Oba spotkania zaczną się o godzinie 17:00. Dla osób, które nie dotrą na spotkanie, przygotowana została krótka ankieta: LINK

Więcej informacji można też znaleźć na stronie: www.kolej-rogowska-konsultacje.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-29
 • Kolej Rogowska - plakat

UWAGA STRAŻACY! KONKURS!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023 Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

 • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
 • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
 • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej

II Ochrona środowiska i ekologia

III Edukacja

IV Sport, rekreacja i turystyka

V Kultura i tradycja

VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Oboźna 1,
00-340 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-19

Piękna promocja Gmina Rawa Mazowiecka w świętokrzyskiem

O tym jak urokliwa, barwna i niezwykle bogata poprzez swój folklor jest Barwna Gmina Rawa Mazowiecka przekonali się uczestnicy XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży z Innymi Potrzebami Edukacyjnymi, który odbył się w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Gościem artystycznym wydarzenia, ażeby nie powiedzieć jego "gwiazdą" był Szkolny Zespół Ludowy Podchlebnicki ze Starej Wojskiej. Występ młodych mieszkańców naszej gminy pod opieką i przy akompaniamencie Pani Danuty Dębskiej niezwykle przypadł do gustu zgromadzonej publiczności, a zachwytu nad autentycznymi strojami ludowymi oraz pięknym wykonaniem muzyczno-tanecznego programu nie było końca. 
Na zaproszenie organizatorów gośćmi honorowymi wydarzenia byli również Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz Dyrektor GOK w Matyldowie Łukasz Glimasiński. Dzięki uprzejmości i niezwykłej gościnie Pani Dyrektor SOSW w Jędrzejowie Agnieszki Zaczkowskiej członkowie zespołu mieli również okazję zwiedzić Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz miejscowy klasztor Cystersów.

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2023-05-19
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Plakat informacyjny
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-19

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że w związku z przeprowadzoną w dniach 27 – 28 kwietnia 2023r. zbiórką zużytych opon od samochodów i maszyn rolniczych z terenu gminy Rawa Mazowiecka, Spółka ZGO AQUARIUM odebrała następujące ilości opon:

Niwna – 5,50 Mg
Kurzeszyn – 9,36 Mg
Wilkowice i Rossocha – 4,36 Mg
Rossocha – 2,60 Mg
Pukinin – 2,02 Mg
Boguszyce – 3,24 Mg
Boguszyce i Dziurdzioły – 2,22 Mg
Kaleń – 2,36 Mg
Matyldów – 0,34 Mg
Ogółem – 32,00 Mg.

Dziękujemy mieszkańcom, radnym i sołtysom za zaangażowanie w akcję.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-19

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi wiele sołectw z terenu Barwna Gmina Rawa Mazowiecka włączyło się aktywnie w zbieranie wyrzuconych bezmyślnie śmieci.
Pamiętajmy: nie wyrzucajmy śmieci przy drogach, w lasach czy innych miejscach.W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami można oddać każdą ilość odpadów. Odbiór w okresie wiosenno-letnim śmieci odbywa się w cyklu co dwa tygodnie. Dbajmy o nasze otoczenie. Wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w akcje sprzątania dziękujemy
Zdjęcia pochodzą z profili fb sołectw, wsi i sołtysów.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-19
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Niwnej ma swój własny sztandar  

Na terenie przy Strażnicy OSP Niwna odbyły się uroczystości nadania sztandaru dla miejscowej jednostki. Podniosłe wydarzenie rozpoczęła Msza Święta polowa odprawiona przez Księdza dr Zbigniewa Pilichowskiego proboszcza Parafia pw NMP Królowej Polski w Kurzeszynie. Następnie odbyło się uroczyste wbijanie gwoździ oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru Prezesowi OSP Niwna Tomaszowi Gawlikowi. W uroczystości uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Michał Michalik zastępca Wójta Paweł Jakubowski Dyrektor Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie Łukasz Glimasiński Przewodnicząca Rady Gminy Rawa Mazowiecka Katarzyna Klimek, Radny Rady Gminy Stanisław Chojecki, Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, Poseł na Sejm RP Dariusz Klimczak, Komendant Powiatowy PSP w Rawie Mazowieckiej Krzysztof Kowalski, Komendant Powiatowy ZOSP RP Tadeusz Damaz, Komendant Gminny ZOSP RP Krzysztof Kowalczyk, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, mieszkańcy miejscowości Niwna i Pokrzywna. Poczęstunek przygotowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.
Serdeczne gratulacje i życzenia dla Druhów OSP Niwna złożył Wójt Gminy. ,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-19
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja 
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Ogłoszenie z dnia 19.05.2023 r.

GMINNY ZAKŁAD DS. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE
WODA Z WODOCIĄGÓW WE WSIACH: LINKÓW, NOWA ROSSOCHA, STARA ROSSOCHA, NOWA WOJSKA, STARA WOJSKA, WILKOWICE

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-05-19
 • Komunikat odnośnie czystości wody
 • Komunikat odnośnie czystości wody

BARWNA MAJÓWKA W WILKOWICACH

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza na największe w regionie spotkanie zespołów i kapel ludowych, czyli BARWNĄ MAJÓWKĘ w Wilkowicach. W programie wydarzenia m.in. przegląd najlepszych zespołów ziemi rawskiej, wspaniali sceniczni goście, zabawa taneczna z DJ-em oraz wiele bezpłatnych atrakcji towarzyszących: kilkanaście stoisk KGW i Zagród Edukacyjnych, warsztaty rękodzielnicze (garncarstwo, ceramika, wikliniarstwo), degustacja lokalnych specjałów kulinarnych, grill i tradycyjna wiejska grochówka, gry i zabawy dla dzieci z animatorami, dmuchane atrakcje.

Do zobaczenia przy Izbie Tradycji Ludowej w Wilkowicach w niedzielę 21 maja 2023 r. Początek imprezy o godz. 14.00

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2023-05-17
 • Plakat Barwna Majówka w Wilkowicach 2023

Uwaga mieszkańcy Konopnicy

Rozpoczęły się prace remontowe na drogach gminnych 113113E oraz 113121E w miejscowości Konopnica. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi podczas poruszania się wskazanymi drogami.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-04-19

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pukininie

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pukininie

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • DYR1
 • DYR2
 • DYR3
 • DYR4

STOP NIELEGALNEJ EKSPLOATACJI - NIE WYDOBYWAJ BEZ KONCESJI

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach prowadzi kampanię informacyjną pod nazwą #StopNielegalnejEksploatacji mającą na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie możliwości i warunków wydobywania piasku i żwiru z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej i wyeliminowania procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji. Pragniemy wskazać, że posiadając na swojej nieruchomości piasek i żwir oczywiście możesz je wydobywać ale pod pewnymi warunkami wynikającymi z obowiązującego prawa. Otóż, możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
1) będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
2) nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
Wydobywanie kopalin lub piasku i żwiru w większej ilości (powyżej 10 m3 w roku kalendarzowym) jest możliwe po uzyskaniu koncesji wydawanej przez starostę lub marszałka województwa.
Prawo górnicze i geologiczne reguluje m.in. to zagadnienie, określa także, że warunkiem legalności wydobywania piasku i żwiru na własne potrzeby jest zgłoszenie takiego zamiaru z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do nadzoru górniczego tj. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Dopełnienie prostych czynności w zakresie zgłoszenia zamiaru podjęcia wydobywania pozwala uniknąć surowych sankcji prawnych za naruszenie tego obowiązku. Formularz zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania pasków/żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej jest dostępny na naszej stronie internetowej (BIP Wyższego Urzędu Górniczego w zakładce Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach-,, Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ”).
Podkreślamy, że działalność wykonywana bez dochowania tych formalności skutkuje naliczeniem opłaty podwyższonej, którą za wydobywanie kopalin ustala się w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.
Zgłoś zamiar wydobywania i wydobywaj legalnie!

 • autor: Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach, data: 2023-04-05
 • Plakat informacyjny

#ROZMAWIAJ#REAGUJ - PIERWSZA KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ KOMISJI DS. PEDOFILII

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest rozbudzenie w dorosłych, w szczególności w opiekunach dzieci i młodzieży świadomości i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Link  do strony informacyjnej kampanii:  #Rozmawiaj#Reaguj

 • autor: Małgorzata Dudek
 • Plakat informacyjny

Ankieta do rodziców dzieci w wieku 0-6 lat

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie przeprowadzanej w ramach badania: „Analiza przyczyn występowania białych plam w zakresie miejsc wychowania przedszkolnego w województwie łódzkim" realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ma ona na celu wskazać właściwe sposoby wydatkowania środków na rozwój przedszkoli z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Raport z niniejszego badania przygotowywany jest przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego funkcjonujące w strukturach Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
Ankieta przygotowana jest w formie elektronicznej (link):

https://forms.gle/SLTQ9VhuCYWP7Tfs9

oraz jako dokument w załączniku.

Ankiety są anonimowe (zawierają jedynie pytanie o gminę zamieszkania osoby wypełniającej kwestionariusz), a odpowiedzi prezentowane będą tylko w postaci zbiorczych statystyk.

Ankietę dostępną w linku (i pod kodem QR) należy – po wypełnieniu – przesłać klikając przycisk „prześlij" znajdującym się na ostatniej stronie ankiety.

Ankietę w formie załączonego dokumentu można wypełnić odręcznie, a jej zdjęcia lub skan przesłać na adres: rot@bppwl.lodzkie.pl lub przekazać do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-03-30
 • Ankieta
 • Ankieta

ZOSTAŃ RATWONIKIEM ŻYCIA ODDAJ KREW

 • ZOSTAŃ RATWONIKIEM ŻYCIA ODDAJ KREW
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-03-20

Nawigator legislacyjny dla NGO realizowanego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Zapraszamy mieszkańców do udziału w projekcie "Nawigator legislacyjny dla NGO" realizowanego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Projekt trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych. Analizie poddawany jest bieżący stan prawny m.in.: ustawy o fundacjach, działalności pożytku publicznego, rachunkowości, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawo o stowarzyszeniach oraz kodeks pracy i kodeks cywilny, jak również projekty poselskie i projekty przygotowywane w poszczególnych ministerstwach. Działania w ramach projektu są kierowane do organizacji z całej Polski, jednak w sposób szczególny mają za zadanie dotrzeć do tych małej i średniej wielkości, których budżet wynosi do 100 tys. zł rocznie, w tym do Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie publiczne pt. „Nawigator Legislacyjny dla NGO” jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 w kwocie 265 610,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 265 610,00 zł.
Link: https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-03-17

Konkurs „Tradycyjna Palma Wielkanocna”! Zapraszamy do udziału!

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie serdecznie zapraszają do udziału w trzeciej edycji dorocznego konkursu na "TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ".
Inicjatywa skierowana jest do trzech grup wiekowych Mieszkańców gminy:

- uczniów klas I-III szkół podstawowych,

- uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,

- uczniów szkół ponadpodstawowych i osób pełnoletnich.

Tym samym niemal każdy mieszkaniec gminy - począwszy od uczniów szkół podstawowych - może być uczestnikiem artystycznej rywalizacji.
Konkurs dotyczy wykonania prac (palm wielkanocnych) najbliższych tradycji ludowo-obrzędowej naszego regionu. Na zgłoszenia/prace czekamy w budynku Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka do 30 marca 2023 r. godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym regulaminie.

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2023-03-10
 • Plakat
 • Regulamin konkursu 2023 strona 1
 • Regulamin konkursu 2023 strona 2

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 marca 2023 roku skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Boguszycach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 6 marca 2023 roku, w ramach kontroli urzędowej, ze stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągu publicznego w Boguszycach, gmina Rawa Mazowiecka, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Boguszyce, Garłów, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Byliny Stare, Chrusty, Małgorzatów, Zielone i Kaliszki, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej stwierdza przydatność wody do spożycia.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-03-09

Regionalny Dzień Sołtysa

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus zapraszają na "Regionalny Dzień Sołtysa".

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-03-08
 • Plakat informacyjny

UWAGA REMONT

Drodzy mieszkańcy, w związku z rozpoczęciem prac remontowych na drogach gminnych w miejscowościach Stara Wojska, Nowa Wojska, Wałowice, Stary Dwór, Janolin, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności I stosowanie się do oznakowania związanego z tymczasową zmianą organizacji ruchu w tych miejscowościach. Remonty wykonywane są przez firmę PRD-M Sp. z o.o., która wygrała przetarg na realizację inwestycji finansowanej w ramach Polskiego Ładu - Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji wynosi 6.678.000,00zł.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • Zdjęcie drogi
 • Zdjęcie drogi
 • Zdjęcie drogi
 • Zdjęcie drogi
 • Zdjęcie drogi
 • Zdjęcie drogi

Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Mieszkańcy,
ostrzegamy przed oszustami, którzy mogą działać na terenie naszej Gminy. Jest to kobieta i mężczyzna, poruszający się pojazdem typu bus, prawdopodobnie na warszawskich numerach rejestracyjnych.

Apelujemy do Państwa o ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, a zwłaszcza wtedy, gdy są one zainteresowane przekazaniem im pieniędzy lub swoich danych osobowych.
Jednocześnie, dziękujemy że reagujecie na informacje o przestępstwach i nie pozostajecie obojętni.

APELUJEMY DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI OBCYMI, KTÓRE MOGĄ PODAWAĆ SIĘ ZA PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH INSTYTUCJI, W TYM URZĘDU GMINY RAWA MAZOWIECKA.

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw lub wyłudzeń ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI.
NUMER ALARMOWY: 112

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

UWAGA !! KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY

GMINNY ZAKŁAD DS. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WYKRYCIEM BAKTERII W WODZIE, WODA Z WODOCIĄGÓW WE WSIACH: BOGUSZYCE, BOGUSZYCE MAŁE, CHRUSTY, DZIURDZIOŁY, GARŁÓW, KALISZKI, KSIĘŻA WOLA, MAŁGORZATÓW, STARE BYLINY, ZARZECZE, ZAWADY, ZIELONE NIE NADAJE SIE DO SPOŻYCIA BEZPOŚREDNIO Z KRANU.WODA NADAJE SIE DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU. W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ PROWADZONA JEST DEZYNFEKCJA.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-02-22

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Szanowni Państwo,
zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu. Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów. W tej sytuacji zawiadamiam, że już zwróciłam się do wszystkich wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w całym kraju, aby zachowali czujność i gotowość do pełnej współpracy na swoich terenach. Prosiłam również WINB i PINB, aby przypominali, szczególnie w tym czasie, właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Wszystkich Państwa również proszę o informowanie i przypominanie o tych obowiązkach właścicielom i zarządcom na terenie Waszych miast i gmin, za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji. Ze swej strony oferuję wsparcie i pełną współpracę organów nadzoru budowlanego, na każdym szczeblu.

 • autor: Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, data: 2023-02-17

Materiały informacyjne dotyczące koniowatych i drobiu

W załącznikach poniżej materiały informacyjne dotyczące koniowatych i drobiu.

 • autor: Łódzki Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 1 lutego można składać do ZUS wnioski o 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.
Informacje o przysługujących świadczeniach rodzinnych znajdą Państwo na stronie https://www.zus.pl/.
Teraz łatwo i wygodnie można złożyć wniosek o 500+ przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS. Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+.*
(*z wyjątkiem dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych).

Więcej informacji o nowym narzędziu znajdą Państwo na stronie https://www.zus.pl/mzus .
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-02-07

Informacja dla mieszkańców związana z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

 • autor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, data: 2023-02-07
 • Informacja

Weryfikacja na terenie Gminy Rawa Mazowiecka zabytków nieruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Gmina Rawa Mazowiecka pragnie poinformować mieszkańców, że w okresie luty-marzec 2023 r. nastąpi weryfikacja na terenie Gminy Rawa Mazowiecka zabytków nieruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub wyznaczonych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Weryfikację przeprowadzi Pan Bogusław Okupny z upoważnienia Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz o wpuszczenie na posesję w/w osoby, aby skutecznie mogła przeprowadzić klasyfikację zabytków nieruchomych. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (46) 814 45 66.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-02-06

Granty Krainy Rawki

Zachęcamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne z terenu naszej Gminy do składania wniosków o dofinansowanie w kwocie od 1 000 do 5 000 złotych w ramach działania "Granty Krainy Rawki". Wysokość dostępnych środków dla Gminy Rawa Mazowiecka wynosi 10 200 zł. Nabór odbędzie się w dniach 1 do 10 lutego 2023 roku. Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30 lub przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego). https://www.krainarawki.eu/oglaszamy-pierwszy-nabor.../

 • autor: Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki, data: 2023-02-01
 • Plakat informacyjny

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.
"Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa."

 • autor: Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, data: 2023-01-27

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

UWAGA ROLNICY WYPEŁNIONE WNIOSKI (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2023 rok  należy składać w okresie od

1 LUTEGO – 28 LUTEGO 2023 ROKU
W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER,
POKÓJ 103. W GODZINACH 8:30-15:00

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA AKTUALNYCH DRUKACH dostępnych w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

 • FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2022 ROKU DO 31 STYCZNIA 2023 ROKU,
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
 • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
 • Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 • Dokument ten wydawany jest na wniosek producenta rolnego.
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-01-24

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o szybkim rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie kraju i apeluje o przestrzeganie zasad bioasekuracji przy wykonywaniu działań/czynności/usług w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-01-19
 • Informacja dla hodowców drobiu

Zakupu węgla dystrybuowanego przez Gminę Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisanym aneksem do umowy z Polską grupą Górniczą S.A. na teren Gminy na bieżąco dowożony jest węgiel w ramach nowych limitów przyznanych na rok 2023. W sprzedaży znajduje się węgiel ekogroszek Pieklorz (kopalnia KWK ROW Ruch Chwałowice) oraz orzech (kopalnia KWK ROW Ruch Jankowice). Cena węgla to 2.000zł za tonę. Wszystkie osoby spełniające kryteria uprawniające do zakupu (przyznany dodatek węglowy, złożony wniosek o zakup, niewykorzystany dotychczas limit zakupu węgla) i zainteresowane zakupem mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pok. 104 i 106 (parter).

 • autor: Paweł Jakubowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie

17 stycznia 2023r. w ramach wizytacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, jednostkę Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie odwiedził st. bryg. Paweł Malinowski Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi - Koordynator ds. OSP, w towarzystwie st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Kowalskiego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Rawie Mazowieckiej. Była to okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń, omówienia dotychczasowych dokonań oraz planów na przyszłość. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Michał Michalik. Komenda Wojewódzka PSP dostrzega ogromny wkład Wójta w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy, w tym w pozyskanie czterech samochodów do jednostek OSP.

 • autor: Paweł Jakubowski

Trenuj z Wojskiem

W sobotę 14 stycznia przedstawiciele Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Wójt Gminy Michał Michalik zastępca Paweł Jakubowski wraz z druhami Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie brali udział w akcji "Trenuj z Wojskiem". Pod czujnym okiem żołnierzy z 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim mogli zapoznać się m.in. z obsługą broni, zasadami pierwszej pomocy, tajnikami przetrwania w trudnych warunkach w terenie, pierwszej pomocy, działaniem w sytuacji zagrożenia chemicznego, węzłami i sposobami wykorzystywania lin do przemieszczania się w terenie i transportu, rzucie granatem, zasadami skoku spadochronowego, wojskowym torem przeszkód.
Trening miał za zadanie podnoszenie kompetencji jako członków obrony cywilnej na terenie Gminy.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Koncert Kolęd i Pastorałem 28 stycznia 2023r. godz. 17:00

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz Dyrektor Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie serdecznie zapraszają na Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Szkolnego Zespołu Ludowego "Podchlebnicki" działającego przy Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej oraz Dziecięco Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Głuchowiacy. Na wspólne chwile z pieśnią bożonarodzeniową zapraszamy 28 stycznia br. do Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Plakat informacyjny

W doborowym towarzystwie nawet piątek 13-go nie jest straszny! 

Właśnie dzisiaj, na zaproszenie Dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Konopnicy, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik uczestniczył w zabawie karnawałowej rozpoczynającej ferie zimowe. Gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia. Ciężka praca się opłaciła, co potwierdzały uśmiechnięte buzie dzieciaków! Mamy nadzieję, że drobne upominki sprawią uczniom odrobinę radości i frajdy. Nie zmarnujcie wolnego czasu i wykorzystajcie go na aktywny, i oczywiście bezpieczny, wypoczynek.
#BarwnaGminaRawaMazowiecka

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Plakat informacyjny GUS
 • Plakat informacyjny GUS
 • Plakat informacyjny GUS

Wsparcie dla KGW: czas na złożenie sprawozdań do końca stycznia

Do 31 stycznia koła gospodyń wiejskich powinny rozliczyć się z pomocy przyznanej na prowadzenie działalności statutowej w 2022 r. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane środki. Dotychczas do biur powiatowych ARiMR wpłynęło 1840 sprawozdań. Przypominamy, że 31 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie przez KGW sprawozdań z pomocy przyznanej na aktywność statutową w 2022 r. Nabór wniosków trwał od 1 kwietnia do 30 września 2022 r., a do 31 grudnia 2022 r. trzeba było wydać otrzymane dofinansowanie. W minionym roku koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich – obecnie jest w nim ok. 12 tys. KGW – mogły ubiegać się o wsparcie już po raz piąty. Pula środków przeznaczonych na ten cel wyniosła ponownie 70 mln zł, nie zmieniły się też stawki pomocy. Dofinansowanie w wysokości ponad 61,6 mln zł przyznano 11 375 kołom. Można zaobserwować stałą tendencję wzrostową w zainteresowaniu tym wsparciem. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

Więcej: https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich66

 • autor: Paweł Jakubowski

Ferie zimowe z ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z zawartą umową z ZGO Aquarium Rawa w okresie ferii zimowych, tj. w dniach 16-20 oraz 23-27 stycznia 2023r. dzieci i młodzież ze szkół i oddziałów przedszkolnych ze szkół z terenu Gminy Rawa Mazowiecka mają zapewnione darmowe, godzinne wejścia na pływalnię, lodowisko oraz do figloraju na terenie basenu w Rawie Mazowieckiej w godzinach 8-15. Do skorzystania z promocyjnych wejść niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej.
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Boguszycach
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konopnicy
Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej
Szkoła Podstawowa w Pukininie
Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie

 • autor: Paweł Jakubowski
baner toplayer
Apel 2024