Rawskie Inicjatywy Lokalne

  • Plakat

Wystartował konkurs na Rawskie Inicjatywy Lokalne

Szanowni Państwo ruszamy z naborem wniosków na najlepsze projekty kulturalne, które będziemy mogli sfinansować ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalnej realizowanej oddolnie przez bezpośrednich uczestników i odbiorców kultury. Konkurs trwa do 22 czerwca 2022 roku oraz skierowany jest grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z tereny Gminy Rawa Mazowiecka.

  • Rawskie Inicjatywy Lokalne - logo

Diagnoza sfery kulturalnej Gminy Rawa Mazowiecka

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie jest w obecnym roku jednym z pięćdziesięciu beneficjentów z całego kraju programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022, a tym samym realizatorem projektu "Rawskie Inicjatyw Lokalne", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dobiega czas realizacji pierwszej części projektu polegającej na opracowaniu diagnozy zasobów, oczekiwań i potencjału kulturotwórczego mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka. Za grupą projektową siedem spotkań fokusowo-animacyjnych z mieszkańcami gminy w różnym wieku i z różnych środowisk, które dostarczyły niezwykle ciekawy i bogaty materiał badawczy. Minione dwa miesiące upłynęły również na wewnętrznych spotkaniach roboczych i analizach zgromadzonego materiału w formie ankiet i mini ankiet, zapisów wywiadów pogłębionych, efektów pracy animacyjnej, dokumentów strategicznych.