Gospodarka odpadami

Informacja dla podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Rawa Mazowiecka. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) informuję, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Nowelizacja rozszerzyła treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. Zmiany dot. sprawozdania kwartalnego weszły  w życie z dniem 01.01.2023 r.

Akty prawa miejscowego regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rawa Mazowiecka zawiera załącznik do niniejszej informacji. Jednocześnie informuję, że Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbiera firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piaskowa 122, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń Wójta Gminy Rawa Mazowiecka wydanych na podstawie art. 7 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzona na podstawie art. 7 ust 6b cytowanej ustawy.

Informacja dla przedsiębiorców którzy zamierzają na terenie Gminy Rawa Mazowiecka prowadzić działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić na terenie Gminy Rawa Mazowiecka działalność gospodarczą w zakresie:

  • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, lub
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, lub
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, lub
  • prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, są zobowiązani złożyć wniosek o
  • udzielenie zezwolenia, znajdujący się poniżej.