Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej.

Osoby niesłyszące i niedosłyszące, mające trudności w komunikowaniu się, chcące załatwić sprawę w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej, mogą skorzystać z usługi tłumacza  języka migowego online. Usługa tłumacza jest bezpłatna i dostępna codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • wśród opublikowanych plików PDF 2 pliki nie spełniają wytycznej WCAG 1.1.1 Treść nietekstowa (poziom A)- nie posiadają warstwy tekstowej- pliki będą sukcesywnie poprawiane,
 • wśród opublikowanych grafik 986 plików nie spełniania wytycznej WCAG 1.1.1 Treść nietekstowa (poziom A) oraz WCAG 1.4.5 Obrazy tekstu (poziom AA)- nie posiadają opisu alternatywnego lub z opisem jednowyrazowym- pliki będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-21.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Stawińska, lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 814 42 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Plan działania na rzecz poprawy dostępności jest dostępny tutaj - kliknij żeby przjeść.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy (Aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka) jest dostępny architektonicznie:

 • wejście główne od Aleja Konstytucji 3 Maja z poziomu chodnika,
 • brak stopni i progów,
 • drzwi wejściowe główne otwierane automatycznie, szerokość wejścia umożliwia swobodne poruszanie się osobom o szczególnych potrzebach, w tym na wózkach inwalidzkich automatycznych i siłowych,
 • przestrzenie komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • swobodny dostęp do wszystkich kondygnacji dźwigiem osobowym,
 • na każdej kondygnacji znajduje się przynajmniej jedna toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • na chwilę obecną brak pętli indukcyjnych i oznakowania w języku Braille'a,
 • istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
baner toplayer
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody