Ogłoszenia 2022 rok

Informacje nt. wysoce zjadliwej grypy ptasiej (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do dnia 30 grudnia 2022 roku stwierdzono 63 ogniska HPAI u drobiu hodowlanego oraz 39 ognisk HPAI u dzikich ptaków. W tym, w wojewódzkie łódzkim stwierdzono 15 ognisk HPAI u drobiu hodowlanego oraz 1 ognisko HPAI u dzikiego ptaka - odnotowane w dniu 10 stycznia 2022 roku u łabędzia niemego. Szczegóły w załączniku poniżej.

 • autor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej , data: 2023-01-05

Komunikat związany z preferencyjną sprzedażą węgla

Gmina Rawa Mazowiecka informuje, zgodnie z przepisem wskazanym poniżej, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy na okres o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy tj. od dnia 1 stycznia 2023 r.

Komunikat wydano na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-12-29

Informacja dla mieszkańców z dnia 23.12.2022 r.

Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają warunki uprawniające do zakupu węgla dystrybuowanego przez Gminę Rawa Mazowiecka (otrzymały dodatek węglowy oraz złożyły wniosek o zakup węgla) i które dotychczas nie otrzymały powiadomienia telefonicznego od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej o możliwości zakupu węgla, prosimy o kontakt osobisty z Urzędem Gminy. Ze względu na pojawiające się rezygnacje z zakupu węgla osób które wcześniej złożyły wniosek o zakup ale z różnych przyczyn tego zakupu nie dokonały, jest możliwość nabycia węgla przez osoby potrzebujące.
Prosimy o kontakt w dniach 27-28 grudnia w godzinach 9.00-13.00 w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, pokój nr 104 oraz 106 (na parterze).

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-12-23

Ogłoszenie z dnia 20.12.2022 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zamierza powołać na stanowisko Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie Pana Łukasza Jana Glimasińskiego. Na podstawie Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r poz.194) - zwracam się z prośbą do uprawnionych podmiotów o wyrażenie opinii dot. przedstawionego kandydata. Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka , sekretariat - 202, Ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 32, do dnia 28.12.2022 roku.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 20.12.2022 r.)

 • autor: Małgorzata Melon, data: 2022-12-20

Sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR nr. rej. SKA 708 N

Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Rawa Mazowieckaz dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR nr. rej. SKA 708 N. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego samochód pożarniczy marki STAR 266, będący własnością Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka i powołuje się komisję przetargową.

drukuj (Sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR nr. rej. SKA 708 N)

 • autor: Agnieszka Adamczyk, data: 2022-12-19

Ogłoszenie z dnia 07.12.2022 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2023 roku

drukuj (Ogłoszenie z dnia 07.12.2022 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2022-12-07

Zarządzenie Nr 102.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Zarządzenie Nr 102.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

drukuj (Zarządzenie Nr 102.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023)

Zarządzenie Nr 101.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Zarządzenie Nr 101.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

drukuj (Zarządzenie Nr 101.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023)

Informacja dla mieszkańców - zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)

Wpłatę na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez gospodarstwa domowe można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka lub na konto bankowe

37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie / oddział Banku w Rawie Mazowieckiej. Wpłaty dokonujemy po uzyskaniu informacji telefonicznej od pracownika Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka o zakwalifikowaniu się do zakupu w/w opału.

 • autor: Bożena Rosa, data: 2022-12-06

Ogłoszenie z dnia 05.12.2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 05.12.2022 r.)

Ogłoszenie z dnia 28.11.2022 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z pón zmianami)art.14.ust 1 i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2022r. poz.1608), uchwały NR XXXIX.254.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2022r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku

drukuj (Ogłoszenie z dnia 28.11.2022 r.)

Zarządzenie Nr 97.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28.11. 2022 r. o powołaniu Komisji Konkursowej

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (( Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn zmianami) art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2022r. poz.1608), uchwały Nr XXXIx.254.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2022r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

drukuj (Zarządzenie Nr 97.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28.11. 2022 r. o powołaniu Komisji Konkursowej)

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek osłonowy

W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez gospodarstwo domowe

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Rawa Mazowiecka zamierza przystąpić do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym, w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego (węgla) prosimy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka o składanie wniosków o zakup. Informujemy, że asortyment planowanego do sprzedaży węgla to groszek/orzech, bez możliwości zadeklarowania zakupu określonej frakcji.Wnioski o zakup należy składać:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, Rawa Mazowiecka (budynek przy parkingu za Urzędem Gminy) w godzinach pracy GOPS, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w terminie od 3 listopada 2022 r.

Ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych i wynosi:

 • w okresie do 31 grudnia 2022r. - 1,5 tony,
 • w okresie od 1 stycznia 2023r. - 1,5 tony,

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu - zakup preferencyjny nie przysługuje.
Zakup przez Gminę Rawa Mazowiecka paliwa stałego (węgla) od podmiotu wprowadzającego do obrotu będzie możliwy po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu i po przetransportowaniu przedmiotowego paliwa stałego do miejsc jego składowania. O możliwości odbioru osoby które złożyły wniosek zostaną odrębnie poinformowane po weryfikacji wniosków. Odbiór zamówionego węgla będzie następował na koszt własny we wskazanych lokalizacjach na terenie Gminy Rawa Mazowiecka bez możliwości wyboru miejsca odbioru.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-11-03

Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że na dzień 03.10.2022 r. w Polsce stwierdzono 35 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach komercyjnie utrzymujących drób, a 28 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków. Wyniki badań genetycznych wirusa, który wywołał chorobę wskazują na to, że wirus najprawdopodobniej został „zawleczony” na teren kraju poprzez jesienne wędrówki dziko żyjących ptaków. Z uwagi na to, że dzikie ptaki stanowią źródło zakażeń dla ptactwa domowego, należy zintensyfikować monitoring bierny u dzikich ptaków (głównie blaszkodziobych, siewkowych i drapieżnych). W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej prosi o niezwłoczne przekazywanie informacji o przypadkach znalezienia przez Państwa padłych dzikich ptaków. Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej prosi o zachowanie ostrożności i zasad bioasekuracji podczas „kontaktu” z padłymi dziko żyjącymi ptakami.

 • autor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, data: 2022-10-05

Ogłoszenie z dnia 16.09.2022 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie ,,Nowe Życie w Rawie” z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 w dniu 15.09.2022 złożyły ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w ,, W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2021 r. poz.711 z późn. zm.) organizacja działań na rzecz zwalczania i zapobiegania depresji oraz jej skutkom u dzieci, młodzieży i dorosłych” Tytuł zadania ,,Emocje na wodzy”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 6 punkt b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 16.09.2022 r.)

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, że woda z wodociągów we wsiach: Gaj, Kurzeszyn, Kurzeszynek, Nowy Kurzeszyn, Rogowiec, Rossocha, Wołucza nadaje się do spożycia.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2022-09-09
 • Decyzja Sanepidu

Ogłoszenie z dnia 24.08.2022 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, że Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 23.08.2022 złożyły ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w ,,w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” Tytuł zadania ,,Liczmy na seniorów”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 5 punkt a i b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 24.08.2022 r.)

Ogłoszenie z dnia 24.08.2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Mieszkaniec , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 24.08.2022 r.)

Ogłoszenie z dnia 22.08.2022 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie ,, Rawskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 19.08.2022 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze organizacja działań na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi, kobiet po mastektomii piersi między innymi służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego” Tytuł zadania ,,Zwycięskie Amazonki”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 6 punkt a.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 22.08.2022 r.)

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 2030”, wskazujący kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy w perspektywie najbliższych lat.
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom Gminy, grupom społeczno – zawodowym i organizacjom pozarządowym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu
Konsultacje przeprowadzone będą w postaci zbierania uwag i opinii na FORMULARZU ZGŁASZANIA UWAG, WNIOSKÓW I OPINII do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030”, w terminie od 10 sierpnia 2022 roku do 13 września 2022 roku (obowiązuje data wpływu).

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:

 • online, przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej rawam.ug.gov.pl,
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.ug.gov.pl (skan podpisanego formularza),
 • osobiście, wrzucając do skrzynki umieszczonej w Sekretariacie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, pok. 202, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka,
  Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data wpływu).

ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE KLIKNIJ TUTAJ 

Pliki w załączeniu:

 • Zarządzenie Nr 64.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
 • Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030
 • Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Rawa Mazowiecka
 • Formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii

Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 13 września 2022, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ-SYSTEM na terenie gminy Rawa Mazowiecka

Jakie inwestycje GAZ-SYSTEM realizuje na terenie gminy?
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi w gminie Rawa Mazowiecka budowę gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji Leśniewice – Rawa Mazowiecka oraz Rawa Mazowiecka – Wronów, wchodzące w skład połączenia pomiędzy nowo budowaną tłocznią gazu w Gustorzynie (województwo kujawsko-pomorskie) do tłoczni gazu we Wronowie (województwo lubelskie). Szczegóły w pliku poniżej.

 • autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ‑SYSTEM S.A., data: 2022-07-26
 • Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Informacja

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr 160/OZ/D/2022 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania ,,Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku”, w okresie do 31.10.2022r. na terenie Gminy przeprowadzana jest zbiórka składowanego na posesjach azbestu. Wartość zadania oszacowana na podstawie ilości azbestu podanego w złożonych przez mieszkańców deklaracjach i cenie usługi wskazanej w umowie z Wykonawcą wynosi 72 381,60 zł.
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, do kwoty 64 339,00 zł. Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, przeprowadza firma REVOL sp z o.o. ul. Senatorska 21/30 – 31, 93-192 Łódź.
https://www.wfosigw.lodz.pl/

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
/-/ Michał Michalik

 • autor: Iwona Gierach, data: 2022-07-28

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.).

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • autor: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, data: 2022-07-15

Ogłoszenie z dnia 09.06.2022 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawkę z siedzibą w miejscowości Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 09.06.2022 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa” Tytuł zadania ,,Płyniemy kajakiem przez czystą rzekę Rawkę”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 2 punkt a i b. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej gminy www.rawam.ug.gov.pl, w zakładce Mieszkaniec – Tablica ogłoszeń w BIP www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce pożytek publiczny i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 17 czerwca 2022 roku do godz. 10 00 ( decyduje data i godzina wpływu do urzędu) będzie przyjmował pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Korespondencje w tej sprawie należy kierować na adres: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka ul. Aleja Konstytucji3 Maja 32 , 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem na kopercie: „ Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa”, lub e- mailem igrzywka@rawam.ug.gov.pl

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka może uwagi przyjąć w całości, w części bądź je odrzucić. Uwagi mogą mieć wpływ na decyzję o podpisaniu umowy.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 09.06.2022 r.)

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców gminy. Sesja absolutoryjna zaplanowana została na dzień 28 czerwca 2022 r. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Rawa Mazowiecka pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, pok. 305, w godzinach urzędowania. Formularz zgłoszenia do debaty stanowi załącznik do niniejszej informacji. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rawa Mazowiecka
Katarzyna Klimek

Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.206.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: Zakład Doświadczalny Rossocha, Bogusławki Duże i Bogusławki Małe

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka uchwały Nr XXXIX.255.22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.206.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: Zakład Doświadczalny Rossocha, Bogusławki Duże i Bogusławki Małe. Granice obszaru objętego planem miejscowym są określone na załączniku graficznym do ww. uchwały, okazanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 16 maja 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wnioski wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej, tj. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Informacja na temat wiosennej akcji sczepień lisów przeciwko wściekliźnie w powiecie rawskim

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w powiecie opoczyńskim, rawskim i tomaszowskim w roku 2022.

Zawiadomienie - Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka

W dniu 31 marca 2022r. (czwartek) ok. godz. 13:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie, Nowy Kurzeszyn 12 odbędzie się spotkanie m.in. z Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) prowadzącym prace w ramach: Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka. Udział w spotkaniu jest otwarty dla zainteresowanych z terenu gminy Rawa Mazowiecka, szczególnie zapraszamy Właścicieli nieruchomości z terenu obrębów: Helenów, Jakubów, Nowa Wojska, Pokrzywna, Rossocha, Wilkowice, Żydomice, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn i Zakład Dośw. Rossocha przez które przebiega trasa budowanego gazociągu. Więcej informacji o projekcie Leśniewice - Rawa Mazowiecka jest na stronie: www.gaz-system.pl

infolinia: 691-706-706

 • autor: Kinga Pazurek, data: 2022-03-23

Informacja dla właścicieli działek położonych w obrębach geodezyjnych: Jakubów, Julianów, Kaleń i Konopnica

W związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów, w załączniku poniżej dostępne jest zestawienie powierzchni nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Jakubów, Julianów, Kaleń i Konopnica do wyłączenia z dopłat.

 • autor: Kinga Pazurek

Ogłoszenie z dnia 10.03.2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 Gminy Rawa Mazowiecka”.

Ogłoszenie z dnia 27.01.2022 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 27 stycznia 2022 roku do 17 lutego 2022 roku, wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębach geodezyjnych: Podlas i Dziurdzioły. Grunty położone w obrębie Podlas przeznaczone są do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności niezarobkowej w szczególności charytatywne, opiekuńczej, wychowawczej, kulturalnej, oświatowej, sportowej lub naukowej, a grunty położone w obrębie Dziurdzioły przeznaczone są do wydzierżawienia na cele rolnicze. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 27.01.2022 r.)

Punkt konsultacyjny - pomoc psychologiczna

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej na terenie naszej Gminy. Dla Państwa potrzeb w każdy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca, w godzinach 11:30 - 14:30, ul. Kościuszki 5 lokal 30 (pierwsze piętro), będzie dyżurował psycholog świadczący pomoc w zakresie:

 • uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard)
 • pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień
 • pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie
 • porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itp.)
 • porady wychowawcze
 • kłopoty i kryzysy innego rodzaju

Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe, terapia dzieci odbywa się w postaci terapii rodzinnej - wymagany jest najpierw kontakt z rodzicami.

Szymon Kocik
tel: 519 609 404
Jeżeli dzień dyżuru wypada w dzień świąteczny, zostanie na bieżąco podany inny termin dyżuru do wiadomości osób zainteresowanych.

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2022-01-13
baner toplayer
Apel 2024