Ogłoszenia 2024 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o podjęciu przez Radę Gminy Głuchów uchwały Nr II/23/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszarów stanowiących fragmenty obrębów: Jasień, Skoczykłody, Wysokienice, Złota, umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych. Treść ogłoszenia w załączniku poniżej.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka)

 • autor: Kinga Pazurek, data: 2024-07-22

Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszarów stanowiących fragmenty obrębów: Jasień, Skoczykłody, Wysokienice, Złota, umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych
W związku z podjęciem w dniu 28 czerwca 2024 r. przez Radę Gminy Głuchów uchwały Nr II/23/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszarów stanowiących fragmenty obrębów: Jasień, Skoczykłody, Wysokienice, Złota, umożliwiającej lokalizację elektrowni wiatrowych,  informuję, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317), w dniu 23.07.2024 roku odbędą się spotkania otwarte nad rozwiązaniami możliwymi do ujęcia w planie miejscowym. Pierwsze spotkanie otwarte odbędzie się o godzinie 12:00 w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online. Informację o łączu do spotkań online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania, pod adresem https://gminagluchow.pl/ w zakładce Aktualności. Drugie  spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego odbędzie się o godzinie 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy Głuchów, Aleja Klonowa 5.

Z up. WÓJTA
Paweł Jakubowski
ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka)

 • autor: Kinga Pazurek, data: 2024-07-22

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka :

- od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca
2024 r.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, nastąpi w terminie: od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia  2024  r. do dnia 2 września 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od dnia 1 lutego
  2024 roku do 31 lipca 2024 roku
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
 • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, koni, owiec, kóz, świń do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER, POKÓJ 103. W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 • autor: Anna Bigos, data: 2024-07-12

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej w godzinach od 6:00 do 22:00. Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Apelujemy także do wszystkich mieszkańców Gminy, aby zgłaszali do pracowników Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zauważone wycieki wody, przypadki wandalizmu infrastruktury technicznej oraz kradzieży wody czy to z hydrantu czy dodatkowych przyłączy.
Przypominamy, że nielegalny pobór wody oraz nielegalne przyłącze traktowane jest jako kradzież wody i podlega karze grzywny do 5 000 zł.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2024-06-27

UWAGA !!! Oszuści podają się za pracowników socjalnych

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej  apelują o ostrożność. W ostatnim czasie otrzymują sygnały o osobach, podszywających się pod pracowników tej instytucji. Pracownicy socjalni i asystent rodziny posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem, które mogą okazać przy wejściu do mieszkań podopiecznych. Osoby powołujące się na pomoc społeczną, które nie okażą legitymacji nie są pracownikami GOPS i prawdopodobnie próbują dokonać oszustwa lub kradzieży w mieszkaniach. Mieszkańcy, którzy nie są pewni tego, czy ich mieszkanie odwiedziła właściwa osoba powinni telefonować pod numery telefonów: 46 814 39 08 lub 46 814 50 17.

 • autor: Bożena Rosa, data: 2024-06-12

ZARZĄDZENIE NR 34/ 2024 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 29.05.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rawa Mazowiecka dotyczących zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-05-31

ZARZĄDZENIE NR 35/ 2024 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 29.05.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rawa Mazowiecka dotyczących zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielania datacji i sposobu jej rozliczenia

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-05-31

Wnioski o szacowanie szkód

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Rawa Mazowiecka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, poszkodowani rolnicy w terminie od 21maja do 4 czerwca 2024 r. mogą składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, parter pok. 103, wypełnione wnioski o szacowanie szkód. Szczegóły w załącznikach poniżej.

W dniu 10 maja 2024 r. kasa w urzędzie będzie nieczynna.

W związku z koniecznością przeprowadzenia migracji baz danych, na dzień 10 maja 2024 roku zaplanowana została przerwa w dostępie do systemów informatycznych. W tym dniu nie będzie możliwa praca w systemach, a w związku z tym utrudniona praca przy obsłudze mieszkańców. 

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-05-08

Uwaga !!!

Informujemy, że Urząd Gminy Rawa Mazowiecka nie organizuje spotkań ani nie pośredniczy w kontaktach z firmami świadczącymi usługi w zakresie audytów nieruchomości pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła czy rekuperacji czy też sprzedaży takich instalacji. Są to inicjatywy firm prywatnych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich jakość i rzetelność. Jeżeli jakakolwiek firma powołuje się na Gminę Rawa Mazowiecka lub Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, wprowadza mieszkańców w błąd.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-05-07

Informacja dotycząca obrotu sadzeniakami ziemniaka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami
ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Szczegóły w załączniku poniżej.

 • autor: WIORIN w Łodzi, data: 2024-03-18

DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy – komu przysługuje
Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu tj.:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku. Dodatek osłonowy zostanie przyznany również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Świadczenie odpowiadać będzie wtedy różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego wyniesie mniej niż 20 zł to świadczenie nie będzie przysługiwać. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa domowego rozpatrzony zostanie pierwszy ze złożonych wniosków. 

Dodatek osłonowy – jak wyliczyć dochód
Ustawodawca jako dochód definiuje:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy – ile wyniesie.
Wysokości dopłaty w ramach dodatku osłonowego, zależnie od źródła ogrzewania wyniesie:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 228,80 zł / 286 zł jeżeli dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • dla gospodarstwa 2-3 osobowego 343,20 zł / 429 zł jeżeli dochód na osobę nie przekroczy 1500 złotych,
 • dla gospodarstwa 4-5 osobowego 486,20 zł/607,75 zł jeżeli dochód na osobę nie przekroczy 1500 złotych,
 • dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego 657,80 zł/ 822,25 zł jeżeli dochód na osobę nie przekroczy 1500 złotych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy przysługuje w wyżej wymienionej wyższej wysokości.

Dodatek osłonowy – kiedy złożyć wniosek
Wnioski o dodatek osłonowy można składać w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostają bez rozpoznania. W przypadku składania wniosku o dodatek osłonowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy – jak będzie wypłacany?
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy – informacja o rozpatrzeniu wniosku.
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub odbiór osobisty. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego rozstrzygane są w drodze decyzji administracyjnej.

Wnioski o dodatek osłonowy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Al. Konstytucji 3 Maja 32 (dział świadczeń rodzinnych – pokój 112) lub drogą elektroniczną, przy czym w takiej sytuacji wniosek ten należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 • autor: Bożena Rosa, data: 2024-02-15

Uwaga na sadzeniaki ziemniaka niewiadomego pochodzenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:

 • ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie;
 • straty jakościowe i ilościowe plonu;
 • decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu;
 • brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Jak czytamy w komunikacie Łódzkiej Izby Rolniczej: szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do Sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach. Prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym. W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną – adres email: wi-lodz@piorin.gov.pl.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-02-09

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:

 • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
 • od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024r. roku i będzie dotyczył paliwa zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, następuje w terminach:

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury Vat na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 01 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
 • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, koni, owiec, kóz, świń do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

PARTER, POKÓJ 103. W GODZINACH PRACY URZĘDU.

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład ds. Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Pukinin,
w dniu 30.01.2024r. planowana jest czasowa przerwa (godz. 8-16) w dostawie wody we wsiach: 

BOGUSŁAWKI DUŻE, BOGUSŁAWKI MAŁE, BYSZEWICE, GŁUCHÓWEK, LEOPOLDÓW, MATYLDÓW, NOWY GŁUCHÓWEK, PODLAS, PUKININ, ŚWINICE oraz odbiorcy GZEWiK z RAWY MAZ. ul.: KRAKOWSKA, OSADA DOLNA, REYMONTA oraz OSSOWIC (gm. Cielądz).

Prosimy o zgromadzenie na swoje potrzeby wystarczającej ilości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2024-01-25

Program Maluch + 2022-2029

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na stronie internetowej Ministerstwa udostępniona została Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029. W związku z tym, uprzejmie proszę aby wiedza o „specjalnym” trybie rejestracji instytucji opieki utworzonych w ramach Programu dotarła do wszystkich podmiotów, tworzących teraz lub w przyszłości instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Mając na uwadze,że nabór wniosków w programie Maluch + 2022-2029 realizowany jest w trybie ciągły - prawidłowa realizacja tego obowiązku dotyczy wszystkich Gmin/Miast (nawet tych, na terenie których nie działają jeszcze żadne żłobki, kluby dziecięce czy dzienni opiekunowie) i będzie miała odzwierciedlenie w kolejnym sprawozdaniu rocznym z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow

 • autor: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, data: 2024-01-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.305.22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka - fragment obrębu Ścieki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977 ze zmianami) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2023 r. poz. 1688) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka uchwały Nr LV.368.23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.305.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka – fragment obrębu Ścieki.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.305.22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka - fragment obrębu Ścieki)

 • autor: Kinga Pazurek, data: 2024-01-05

Uwaga !!

Informujemy, że Urząd Gminy Rawa Mazowiecka nie organizuje spotkań z firmami świadczącymi usługi w zakresie audytów nieruchomości pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła czy rekuperacji. Są to inicjatywy firm prywatnych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich jakość i rzetelność. Jeżeli jakakolwiek firma powołuje się na Gminę Rawa Mazowiecka lub Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, wprowadza mieszkańców w błąd.

 • zdjęcie informacji
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-01-04

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r.

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka - Referat Organizacyjny i Spraw Ewidencji Działalności Gospodarczej przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, że do dnia 31 stycznia 2024 r.:

 • są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
 • wnieść na rachunek Urzędu Gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Należność można uiścić na konto Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka – rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie: 37 9302 1027 2601 6447 2000 0010 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju oraz określenia raty.

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty wynosi:

 • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,
 • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4,5% do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,
 • 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18% zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4.5 % zawartości alkoholu i piwa, jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 złotych,
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4.5 % do % alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 zł,
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 77.000 zł.

Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2024 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2024 r. na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.

Wpłaty można także dokonać w kasie Urzędu przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 w Rawie Mazowieckiej. Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania.

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt. 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2,
 2. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 lub 5, powiększonej o 30% tej opłaty,
 3. zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

Dokładne informacje uzyskać można w Referacie Organizacyjnym i Spraw Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pokój 205, tel. +48 46 814 35 39.

 • autor: Renata Gruszczyńska, data: 2024-01-02
baner toplayer
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody