Gmina w liczbach

Ludność

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie gminy Rawa Mazowiecka zameldowanych było 8 689 osób na pobyt stały oraz 94 na pobyt czasowy, w tym 49,6% mężczyzn i 50,4% kobiet. Ludność gminy stanowi około 18,23% ogólnej liczby mieszkańców powiatu rawskiego oraz około 0,36% mieszkańców województwa łódzkiego. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 19,5% ogółu mieszkańców, w wieku produkcyjnym - 62,1%, natomiast w wieku poprodukcyjnym - 18,4%.

Zatrudnienie i bezrobocie

Stopa bezrobocia w Gminie Rawa Mazowiecka w roku ubiegłym wynosiła 2,2%. Stopa bezrobocia dla powiatu rawskiego kształtowała się na poziomie - 3,7%, natomiast dla województwa łódzkiego - 6,1%. Bezrobocie w kraju wyniosło 5,4%. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu gminy wynosiła 114, w tym 57 % stanowiły kobiety, 43% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 49,12%. W porównaniu do roku 2020 liczba osób bezrobotnych w Gminie Rawa Mazowiecka zmniejszyła się o 34 osoby, co stanowiło spadek o 23% w porównaniu z rokiem poprzednim.