Gmina w liczbach

Ludność

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Rawa Mazowiecka zameldowanych było 8713 osób na pobyt stały oraz 97 na pobyt czasowy, w tym 49,4% mężczyzn i 50,6% kobiet. Ludność gminy stanowi około 18% ogólnej liczby mieszkańców powiatu rawskiego oraz około 0,36% mieszkańców województwa łódzkiego. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 18,6% ogółu mieszkańców, w wieku produkcyjnym 71,8%, natomiast w wieku poprodukcyjnym 9,6%.

Zatrudnienie i bezrobocie

Stopa bezrobocia w Gminie Rawa Mazowiecka w roku ubiegłym wyniosła 2,8%. Stopa bezrobocia dla powiatu rawskiego kształtowała się na poziomie 3,8%, natomiast dla województwa łódzkiego 6,2%. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 148, w tym 48,65 % stanowiły kobiety, 51,35 % mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 0,65%. W latach 2014 - 2019 liczba bezrobotnych sukcesywnie spadała, w roku 2020 nastąpił wzrost o 23 osoby, co stanowiło 18% w porównaniu z rokiem poprzedni.

Bezrobocie na terenie powiatu rawskiego w latach 2014 - 2020

  • Bezrobocie na terenie powiatu rawskiego w latach 2014 - 2020

Struktura bezrobocia w Gminie Rawa Mazowiecka w roku 2019

  • Struktura bezrobocia w Gminie Rawa Mazowiecka w roku 2019
    Struktura bezrobocia w Gminie Rawa Mazowiecka w roku 2019
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka