Ogłoszenia 2023 rok

W dniu 8 stycznia 2024 roku Urząd będzie nieczynny

8 stycznia 2024 roku (poniedziałek) jest w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka dniem wolnym od pracy. W tym dniu Urząd będzie NIECZYNNY. Zarządzenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka nr 89.2023 roku.

Wójt
Michał Michalik

 • autor: Małgorzata Melon, data: 2023-12-28

W związku z pojawiającymi się informacjami o wilkach na terenie kompleksów leśnych na południu i wschodzie województwa łódzkiego, informujemy

W związku z pojawiającymi się informacjami o wilkach na terenie kompleksów leśnych na południu i wschodzie województwa łódzkiego, informujemy:

 • wilki w województwie łódzkim zadomowiły się na obszarach zaliczanych do korytarzy ekologicznych, czyli w ciągach lasów wzdłuż dolin rzecznych, konkretnie Pilicy, Warty czy Rawki,
 • jeśli spotkamy w lesie wilki przede wszystkim należy zachować spokój, bo unikają ludzi i nie prowokowane nie podchodzą do człowieka. W przypadku kiedy widzimy wilka a on jeszcze nas nie dostrzegł, można klasnąć w ręce, krzyknąć, gwizdnąć, złamać gałąź, wtedy z pewnością ucieknie. Nie można niczym w wilka rzucać ani gonić go,
 • jeśli natkniemy się na nory, pod żadnym pozorem nie należy do nich podchodzić i zaglądać. Nie wolno podchodzić do miejsc, z których dobiega skomlenie szczeniąt,
 • w żadnym wypadku nie wolno dokarmiać, podrzucać jedzenia, ani zbliżać się do jedzących wilków,
 • informację o znalezieniu wilczej nory najlepiej zgłosić do miejscowego nadleśnictwa.

Obecny status prawny wilków reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z nimi wilki objęte są ochroną ścisłą. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników, bez odpowiedniego zezwolenia.
Wilk chroniony jest też zapisami Dyrektywy Siedliskowej UE, polska populacja tego gatunku znajduje się w załączniku II oraz V. Umieszczenie wilka w Załączniku II oznacza, to że jest gatunkiem wyznacznikowym dla typowania obszarów Natura 2000 – ma on tu status gatunku priorytetowego. Chroniony jest również przez Konwencję Berneńską.

 • autor: Paweł Jakubowski

Ogłoszenie z dnia 15.12.2023 r.

Zarządzenie Nr 92.2023
Wójta Gminy Rawa Mazowieckazdnia 15 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami.), art. 15 ust. 2a, 2b i 2da pkt 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) oraz Uchwały nr LVI.362.23 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

drukuj (Ogłoszenie z dnia 15.12.2023 r.)

Ogłoszenie z dnia 11.12.2023 r.

Zarządzenie Nr 90.2023
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia  11.12. 2023 r. o powołaniu Komisji Konkursowej 


Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (( Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn zmianami) art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2022r. poz.1608 ze zmianami), uchwały NR XXXIX.254.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2022r w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

drukuj (Ogłoszenie z dnia 11.12.2023 r.)

Konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową "PODZIELMY SIĘ SWIĄTECZNĄ RADOŚCIĄ"

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie pragnie zaprosić uczniów szkół podstawowych do dzielenia się świąteczną radością z najstarszymi Mieszkańcami Barwnej Gminy. 
Piąta edycja konkursu plastycznego, wzorem lat minionych skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych mieszkających na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Prace można składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka (pok. 307) do 15 grudnia 2023 r. Dla wszystkich uczestników przewidziane są świąteczne upominki.
Prace konkursowe po dokonaniu ich oceny i ogłoszeniu wyników zostaną przekazane wraz ze świątecznymi życzeniami najstarszym Mieszkańcom Gminy Rawa Mazowiecka. 

Szczegóły związane z konkursem są dostępne w załączonym regulaminie. 

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2023-12-01
 • Plakat konkursowy

Ogłoszenie z dnia 29.11.2023 r.

Ogłoszenie 
o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2024 roku.

Ogłoszenie z dnia 29.11.2023 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 


dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 29.11.2023 r.)

Ogłoszenie z dnia 29.11.2023 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka


Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, 2 ,3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Ogłoszenie z dnia 29.11.2023 r.

Ogłoszenie z dnia 29 listopada 2023r. o otwartym konkursie ofert Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zmianami) art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym( Dz.U. z 2022r. poz.1608 ze zmianami ),uchwały NR XXXIX.254.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2022r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku.

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład ds. Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Wołucza, w dniu 22.11.2023r (od godziny 9) nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody we wsi:

WOŁUCZA.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-11-22

Czasowa przerwa w dostawie wody we wsiach Konopnica i Żydomice w dn. 22.11.2023r.

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej
informuje, że w związku z koniecznością wymiany wodomierza na sieci wodociągowej w dniu 22.11.2023 r. (środa) w godzinach 8 -11 wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody we wsiach Konopnica i Żydomice.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-11-21

OGŁOSZENIE O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

GMINNY ZAKŁAD DS. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

WODA Z WODOCIĄGÓW WE WSIACH:

NIWNA, PASIEKA WAŁOWSKA, POKRZYWNA, SOSZYCE, ŚCIEKI, WAŁOWICE, ZAWADY,

GAJ, KURZESZYN, KURZESZYNEK, NOWY KURZESZYN, ROGÓWIEC, ROSSOCHA, WOŁUCZA

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-11-16
 • Informacja Kurzeszyn
 • Informacja Wałowice

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład ds. Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości STARA WOJSKA, w dniu 17.11.2023r (od godziny 7:30) nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody we wsiach:

LINKÓW, NOWA ROSSOCHA, STARA ROSSOCHA, NOWA WOJSKA, STARA WOJSKA, WILKOWICE.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Łukasz Niwiński, data: 2023-11-16

Plakat informacyjny - szkolenie chemizacyjne dla rolnik

 • Plakat informacyjny o wydarzeniu

Harmonogram dostarczania zastępczego wody do miejscowości zasilanych przez stacje ujęć wody w Kurzeszynie oraz w Wałowicach

Gminny Zespół ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji przedstawia harmonogram ostarczania zastępczego wody do miejscowości zasilanych przez stacje ujęć wody w Kurzeszynie oraz w Wałowicach. Podane godziny mogą ulegać nieznacznym przesunięciom. Woda będzie dostarczana beczkowozem przez Ochotnicze Straże Pożarne. Ograniczenia w możliwości spożywania wody ze wskazanych wodociągów potrwają do czasu otrzymania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o przydatności wody do spożycia.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-11-10
 • Informacja

Ogłoszenie z dnia 08.11.2023 r.

GMINNY ZAKŁAD DS. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WYKRYCIEM BAKTERII W WODZIE, WODA Z WODOCIĄGÓW WE WSIACH: NIWNA, PASIEKA WAŁOWSKA, POKRZYWNA, SOSZYCE, ŚCIEKI, WAŁOWICE, ZAWADY NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ PROWADZONA JEST DEZYNFEKCJA.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-11-08

Ogłoszenie z dnia 08.11.2023 r.

GMINNY ZAKŁAD DS. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WYKRYCIEM BAKTERII W WODZIE, WODA Z WODOCIĄGÓW WE WSIACH: GAJ, KURZESZYN, KURZESZYNEK, NOWY KURZESZYN, ROGÓWIEC, ROSSOCHA, WOŁUCZA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ PROWADZONA JEST DEZYNFEKCJA.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-11-08

Ogłoszenie z dnia 05.10.2023 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571 .) podaje do publicznej wiadomości, że  Stowarzyszenie ,,Nowe Życie w Rawie” z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 w dniu 04.10.2023  złożyło ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze organizacja  działań publicznych,, W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz.633 z późn. zm.)  organizacja działań na rzecz zwalczania i zapobiegania depresji oraz jej skutkom u dzieci, młodzieży i dorosłych” Tytuł zadania ,,Depresja i uzależnienie ”.  Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr 5 punkt b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 05.10.2023 r.)

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno źyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w powiatach: opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim, skierniewickim, łowickim, kutnowskim i łęczyckim (bez gminy Świnice Warckie) oraz zgierskim w gminie Głowno w roku 2023

 • autor: Łódzki Wojewódzki Lekarza Weterynarii, data: 2023-09-15

Ogłoszenie z dnia 14.09.2023 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2023r., poz. 571 .) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie ,,Rawskie Stowarzyszenie Amazonek” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 12.09.2023 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze organizacja działań na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi, kobiet po mastektomii piersi między innymi służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego” Tytuł zadania ,,Waleczne Amazonki”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 5 punkt a.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 14.09.2023 r.)

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przypominamy o wniesieniu III raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. UWAGA! 30 września mija termin wniesienia III raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcom prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, przypominamy, że dnia 30 września 2023 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Brak wniesienia opłaty III raty w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie tj.30 września 2023 r. skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej wynoszącej 30 % opłaty rocznej. Wniesienie opłaty dodatkowej możliwe jest tylko w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wymaganego do wniesienia opłaty. Brak opłaty III raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka
Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 
Nr rachunku: 37 9302 1027 2601 6447 2000 0010 
z dopiskiem adresu punku sprzedaży 

 • autor: Renata Gruszczyńska, data: 2023-09-07

Fundusz sołecki na rok 2024

Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszam do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Informuję, iż uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski należy składać do 30 września 2023 r.

Wniosek danego sołectwa musi być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckigo).

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2023 roku przekazuje wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na 2024 rok. Do wniosku należy dołączyć protokół z zebrania, uchwałę zebrania wiejskiego dotycząca przeznaczenia funduszu sołeckiego oraz listę obecności z zebrania.

Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem:

 • wymogów formalnych i merytorycznych ( a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),
 • czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,
 • czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z zebrania wiejskiego należy sporządzić: protokół, uchwałę oraz listę obecności uczestników. Przyjęte zadania przepisuje się do wniosku, a ten wraz z uchwałą, protokołem i listą obecności należy złożyć w sekretariacie urzędu gminy. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 września 2023 rok. Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, w takim przypadku każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.

Wójt w terminie 7 dni od otrzymania wniosku sołeckiego odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, jednocześnie informując o tym sołtysa.

Jeśli Wójt odrzuci wniosek, sołtys w terminie 7 dni od otrzymania informacji odmownej może podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, kierując go do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta.

W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez Wójta z powodu niespełniania warunków określonych w art. 5 ust. 2-3 ustawy o funduszu sołeckim, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek. Rada Gminy rozpatruje wniosek sołecki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt związany jest z rozstrzygnięciem Rady Gminy. Skutkiem odrzucenia przez Radę Gminy wniosku sołeckiego jest niezaplanowanie w budżecie gminy wydatku wnioskowanego przez sołectwo. Na dzień dzisiejszy ustawodawca nie przewiduje drogi odwoławczej dlatego niezmiernie istotne jest ujęcie we wniosku zebrania wiejskiego, najistotniejszych, przemyślanych przedsięwzięć, z ich pełnym uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.

Przygotowanie wniosków powinno mieć charakter wspólnego działania społeczności sołectwa i pracowników Urzędu Gminy, z powodu konieczności uwzględnienia uwarunkowań prawnych, sprawdzenia celowości zadania z dokumentami planistycznymi, koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem, prowadzenia nadzoru przez osoby posiadające stosowne uprawnienia itp.

OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 5/OB-DG/2023 NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH N1EKONCESJONOWANYCH

 • autor: ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy, data: 2023-08-21

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład ds. Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice, w dniu 21.08.2023r (od godziny 8) nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody we wsiach: 
LINKÓW, NOWA ROSSOCHA, STARA ROSSOCHA, NOWA WOJSKA, STARA WOJSKA, WILKOWICE.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Łukasz Niwiński, data: 2023-08-18

Ogłoszenie z dnia 14.08.2023 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2023r., poz. 571 .) podaje do publicznej wiadomości, że Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 11.08.2023 złożył ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze organizacja działań publicznych ,, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ” Tytuł zadania ,,Co nam w duszy gra- aktywni seniorzy”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 4 punkt a i b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 14.08.2023 r.)

Ogłoszenie z dnia 10.08.2023 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2023r., poz. 571 .) podaje do publicznej wiadomości, że ,,Stowarzyszenie Autyzm- Ktoś Zaczarował Mój Świat” z siedzibą w Rossosze 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 04.08.2023 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze organizacja działań publicznych ,,organizacja imprezy integracyjnej mającej na celu zmianę społecznego obrazu autyzmu i podniesie świadomości … ” Tytuł zadania ,,Integracyjne spotkanie Stowarzyszenia”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 3 punkt c.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 10.08.2023 r.)

Ogłoszenie z dnia 08.08.2023 r.

Zarządzenie nr 52.2023 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 08 sierpnia 2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 08.08.2023 r.)

Informacja dla mieszkańców SUSZA 2023 rok

Szanowni mieszkańcy,
w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350), które w znaczący sposób zmieniły obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, oczekując na wytyczne dla gminnych komisji szacujących straty z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informujemy, iż:

 • zmiana ww. Rozporządzenia daje rolnikom możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym, lecz nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza, to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat,

 • raport sporządzony przez komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat,

 • szacunek jest nie możliwy po dokonaniu zbiorów,

 • wniosek należy złożyć najpóźniej do 31.07.2023 roku.

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien wypełnić:

 • Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

 • Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku)

 • Zapoznać się i podpisać Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
  Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.rawam.ug.gov.pl. Wniosek można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy (stolik przy wejściu).
  Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 46 814 42 41 w. 103

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Informuje, iż,

każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki do pobrania:

 • Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, kóz, owiec i koni.
 • Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.
 • Oświadczenie o średniej rocznej liczbie jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika.
 • Klauzula informacyjna.

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka przyjmuje wnioski od 01 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy urzędu. 

Komunikat o awarii na stacji uzdatniania wody w Boguszycach

Gminny Zakład ds. Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z awarią pomp na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszycach w dniach 13-14.07.2023r mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody w punktach poboru wody. Komunikat dotyczy wsi: BOGUSZYCE, BOGUSZYCE MAŁE, CHRUSTY, DZIURDZIOŁY, GARŁÓW, KALISZKI, KSIĘŻA WOLA, MAŁGORZATÓW, STARE BYLINY, ZARZECZE, ZAWADY, ZIELONE.

Prosimy o oszczędzanie wody i niemarnowanie jej na podlewanie m.in. pól, działek, ogródków.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-07-13

KOMUNIKAT

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Zakazuje się wykorzystywania wody pitnej z sieci wodociągowej do podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej w godzinach od 6:00 do 22:00.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.Obserwowany przez mieszkańców kilku miejscowości spadek ciśnienia wody spowodowany jest wykorzystywaniem jej przez odbiorców do celów niezwiązanych z celami bytowymi. Mimo pracy wszystkich pomp nie są one w stanie napełnić Stacji Ujęcia Wody w tak szybkim tempie, aby pokryć rozbiór wody.

Absolutnie niedopuszczalne jest wykorzystywanie wody pitnej do nawadniania pól i upraw.

Przypominamy, że pobór wody z hydrantu przez osoby inne niż uprawnione służby jest kradzieżą. W szczególności pobór wody w ten sposób do oprysków lub nawadniania upraw jest zabroniony i zagrożony karą pieniężną do 5 tysięcy złotych.

Kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców. Kradzież wody z hydrantu cechuje bardzo intensywny pobór, powodujący zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Wzruszenie osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Osad taki podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek rur wodociągowych powodując zanieczyszczenie wody. W wodzie mogą pojawić się drobinki najczęściej koloru rdzawo-rudego, lub woda całkowicie może zmienić kolor. Sytuacja ta dotyczy szczególnie odbiorców znajdujących się w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej. Większy pobór wody spowodowany jej kradzieżą, zwiększa koszty jej produkcji i przedkłada się na ceny wody dla wszystkich odbiorców. Nielegalny pobór z hydrantu może stać się przyczyną skażenia biologicznego wody w wodociągu.


Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas! Dbajmy wspólnie o naszą wodę.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-07-10

Dopłaty do zakupu nawozów

Uwaga rolnicy,
od 12 czerwca do 14 lipca 2023 roku można składać wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r.
Szczgóły: https://www.gov.pl/web/arimr/doplaty-do-nawozow--juz-mozna-skladac-wnioski

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-22

Inwentaryzacja stanu lasów w Gminie Rawa Mazowiecka

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej informuje, iż AGENCJA "CEZAR” PRACOWNIA URZĄDZANIA LASU Cezary Piotrkowicz, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, reprezentowana przez Pana Cezarego Piotrkowicza, będzie prowadzić prace terenowe w zakresie aktualizacji Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasów na terenie obrębów: Boguszyce, Byszewice, Chrusty, Dziurdzioły, Julianów Raducki, Kaleń, Kaliszki, Konopnica, Kurzeszyn Nowy, Kurzeszyn Stary, Leopoldów, Małgorzatów, Niwna, Pasieka Wałowska, Pukinin, Przewodowice, Świnice, Wałowice, Wołucza, Zagórze, Zawady, Zielone, Żydomice, Zakład Doświadczalny Rossocha.

 • autor: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, data: 2023-06-21

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w związku z wyborami do izb rolniczych przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej.

Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Osoby zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:
✅ rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
✅ zarządzenie druku kart do głosowania,
✅ przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
✅ ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji. Kandydatów do komisji okręgowych (gminnych) prosimy zgłaszać osobiście lub przesłać zgłoszenie przez Pocztę Polską do Biur Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2023r. do godziny 15.00.

Szczegóły:
https://izbarolnicza.lodz.pl/content/komisja-okr%C4%99gowa-wybory-do-izb-rolniczych

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-21

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

Drodzy Mieszkańcy,
w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej w godzinach od 6:00 do 22:00.
Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-12

UWAGA !!! AWARIA STACJI UJĘCIA WODY W WILKOWICACH

W związku z poważną awarią na Stacji Ujęcia Wody w Wilkowicach wystąpią ograniczenia w dostawach wody w miejscowościach zasilanych z tej stacji. W związku z powyższym prosimy o oszczędne gospodarowanie wodą i używanie jedynie w celach socjalno-bytowych. Z powodu umiejscowienia awarii naprawa może potrwać kilkadziesiąt godzin.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-07

Urząd nieczynny

9 czerwca 2023 roku (piątek)  jest w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka dniem wolnym od pracy.

W tym dniu Urząd będzie NIECZYNNY.

Zarządzenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka nr 32.2023 roku.

                                                  

Wójt
Michał Michalik

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz Województwo Łódzkie zapraszają mieszkańców do Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje odbędą się 16 czerwca 2023 r. w godz. 9:00 - 14:00 w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-Maja 32 (II piętro, sala konferencyjna).

Informacje dostępne są również na stronie www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejski.gov.pl oraz fanpage'u Łódzkie informuje o funduszach.

 • Plakat informacyjny
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-06-05

WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Rawa Mazowiecka z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej - ogółem - 2. Szczegóły poniżej.

 • autor: Kinga Ekner, data: 2023-05-31

UWAGA!! Planowana przerwa w dostawie wody w dniu 26.05.2023r, w godzinach 8.00-10.00

Przerwa dotyczy wsi zaopatrywanych przez SUW Zagórze:
Helenów,
Jakubów,
Julianów,
Julianów Raducki,
Kaleń,
Podskarbice Szlacheckie,
Przewodowice, Zagórze.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-26

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RAWIE MAZOWIECKIEJ INFORMUJE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RAWIE MAZOWIECKIEJ INFORMUJE, ŻE REJESTRACJA GOSPODARSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRODUKCJĄ OWOCÓW, WARZYW I ZBOŻA JEST OBOWIĄZKOWA . WPROWADZENIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNYCH WYMAGA ZŁOŻENIA ODPOWIEDNIEGO WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ. BRAK WPISU SKUTKUJE KARĄ PIENIĘŻNĄ (od 1000 zł do 5000 zł)*.
*ZGODNIE Z ART. 103, PKT. 4 USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

 • autor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, data: 2023-05-26
 • Komunikat plakat

UWAGA!!! Planowana przerwa w dostawie wody w dniu 25.05.2023r, w godzinach 8.00-10.00

UWAGA
Planowana przerwa w dostawie wody w dniu 25.05.2023r, w godzinach 8.00-10.00.
Przerwa dotyczy wsi zaopatrywanych przez SUW Zagórze: 
Helenów, 
Jakubów, 
Julianów, 
Julianów Raducki, 
Kaleń, 
Podskarbice Szlacheckie, 
Przewodowice, Zagórze.
Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-24

UWAGA!!! PRACE REMONTOWE W KONPONICY

UWAGA, w związku z pracami remontowymi występują utrudnienia w ruchu w miejscowości Konopnica. Prosimy o zachowanie ostrożności

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-24

Zapraszamy właścicieli zwierząt na spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Weterynaryjnej

Serdecznie zapraszamy właścicieli zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Rawa Mazowiecka na spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Weterynaryjnej, które odbędzie się dnia 25 maja 2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.

Na spotkaniu omówione zostaną sprawy dotyczące wymagań weterynaryjnych dla zwierząt gospodarskich i domowych.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-05-24

Ogłoszenie z dnia 19.05.2023 r.

GMINNY ZAKŁAD DS. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE
WODA Z WODOCIĄGÓW WE WSIACH: LINKÓW, NOWA ROSSOCHA, STARA ROSSOCHA, NOWA WOJSKA, STARA WOJSKA, WILKOWICE

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-05-19
 • Komunikat odnośnie czystości wody
 • Komunikat odnośnie czystości wody

Ogłoszenie z dnia 12.05.2023 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2023r., poz. 571 ) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawkę z siedzibą w miejscowości Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 11.05.2023 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa” Tytuł zadania ,, Kajakiem przez czystą Rawkę”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 2 punkt a i b.

 

Zawiadomienie dot. gazociągu wysokiego ciśnienia

 • autor: Kinga Pazurek, data: 2023-05-08

Zbiórka opon od samochodów i maszyn rolniczych od mieszkańców

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz ZGO Aquarium Rawa informuje, że na terenie Gminy Rawa Mazowiecka zostanie przeprowadzona zbiórka opon od samochodów i maszyn rolniczych od mieszkańców. Podczas zbiórki będzie następowała weryfikacja pod kątem posiadania gospodarstwa na terenie Gminy.

Harmonogram zbiórki opon:

27.04.2023r. godz. 7.30 – 8.30 Niwna targowica

27.04.2023r. 9.30 – 10.30 Kurzeszyn – parking przy Kościele

27.04.2023r. 12.00 – 13.00 Wilkowice OSP

27.04.2023r. 14.30 – 15.30 Rossocha dawna szkoła

28.04.2023r. godz. 7.30 – 8.30 Boguszyce parking przy Kościele

28.04.2023r. godz. 10.00 – 11.00 Dziurdzioły przy budynku komunalnym

28.04.2023r. godz. 12.00 – 13.00 Kaleń przy dawnej szkole

28.04.2023r. godz. 14.30 – 15.30 Matyldów przy stawie.

Zbiórka organizowana w ramach akcji "Sprzątanie Świata"

 • Plakat informacyjny
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-04-19

Uwaga mieszkańcy Konopnicy

Rozpoczęły się prace remontowe na drogach gminnych 113113E oraz 113121E w miejscowości Konopnica. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi podczas poruszania się wskazanymi drogami.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-04-19

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przypomina właścicielom nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia sanitarno-epidemiologicznego jak również w związku z zaostrzającymi się przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony środowiska, na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrole polegały będą na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia powyższych dokumentów w czasie kontroli.
Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Właściciele nieruchomości, którzy nie spełniają obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinni to niezwłocznie uczynić.

 • autor: Michał Michalik, data: 2023-04-14

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RAWIE MAZOWIECKIEJ W SPRAWIE JESIENNEJ AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE POWIATU RAWSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że na terenie powiatu rawskiego w dniach od 15 kwietnia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 marca 2023 roku skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Boguszycach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 6 marca 2023 roku, w ramach kontroli urzędowej, ze stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągu publicznego w Boguszycach, gmina Rawa Mazowiecka, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Boguszyce, Garłów, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Byliny Stare, Chrusty, Małgorzatów, Zielone i Kaliszki, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej stwierdza przydatność wody do spożycia.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-03-09

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Szanowni Państwo,
zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu. Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów. W tej sytuacji zawiadamiam, że już zwróciłam się do wszystkich wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w całym kraju, aby zachowali czujność i gotowość do pełnej współpracy na swoich terenach. Prosiłam również WINB i PINB, aby przypominali, szczególnie w tym czasie, właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Wszystkich Państwa również proszę o informowanie i przypominanie o tych obowiązkach właścicielom i zarządcom na terenie Waszych miast i gmin, za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji. Ze swej strony oferuję wsparcie i pełną współpracę organów nadzoru budowlanego, na każdym szczeblu.

 • autor: Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, data: 2023-02-17

Materiały informacyjne dotyczące koniowatych i drobiu

W załącznikach poniżej materiały informacyjne dotyczące koniowatych i drobiu.

 • autor: Łódzki Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 1 lutego można składać do ZUS wnioski o 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.
Informacje o przysługujących świadczeniach rodzinnych znajdą Państwo na stronie https://www.zus.pl/. Teraz łatwo i wygodnie można złożyć wniosek o 500+ przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS. Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+.* (*z wyjątkiem dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych). Więcej informacji o nowym narzędziu znajdą Państwo na stronie https://www.zus.pl/mzus .
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-02-07

Informacja dla mieszkańców związana z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

Weryfikacja na terenie Gminy Rawa Mazowiecka zabytków nieruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Gmina Rawa Mazowiecka pragnie poinformować mieszkańców, że w okresie luty-marzec 2023 r. nastąpi weryfikacja na terenie Gminy Rawa Mazowiecka zabytków nieruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub wyznaczonych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Weryfikację przeprowadzi Pan Bogusław Okupny z upoważnienia Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz o wpuszczenie na posesję w/w osoby, aby skutecznie mogła przeprowadzić klasyfikację zabytków nieruchomych. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (46) 814 45 66.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-02-06

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.
"Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa."

 • autor: Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, data: 2023-01-27

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

UWAGA ROLNICY WYPEŁNIONE WNIOSKI (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2023 rok  należy składać w okresie od

1 LUTEGO – 28 LUTEGO 2023 ROKU
W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER,
POKÓJ 103. W GODZINACH 8:30-15:00

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA AKTUALNYCH DRUKACH dostępnych w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

 • FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2022 ROKU DO 31 STYCZNIA 2023 ROKU,
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
 • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
 • Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 • Dokument ten wydawany jest na wniosek producenta rolnego.
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-01-24

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o szybkim rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie kraju i apeluje o przestrzeganie zasad bioasekuracji przy wykonywaniu działań/czynności/usług w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

Zakupu węgla dystrybuowanego przez Gminę Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisanym aneksem do umowy z Polską grupą Górniczą S.A. na teren Gminy na bieżąco dowożony jest węgiel w ramach nowych limitów przyznanych na rok 2023. W sprzedaży znajduje się węgiel ekogroszek Pieklorz (kopalnia KWK ROW Ruch Chwałowice) oraz orzech (kopalnia KWK ROW Ruch Jankowice). Cena węgla to 2.000zł za tonę. Wszystkie osoby spełniające kryteria uprawniające do zakupu (przyznany dodatek węglowy, złożony wniosek o zakup, niewykorzystany dotychczas limit zakupu węgla) i zainteresowane zakupem mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pok. 104 i 106 (parter).

 • autor: Paweł Jakubowski