Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2014 r. (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1544) Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę,   w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci: bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia następujące wymagania:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    1. szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    2. szkole wyższej - do dnia 30 września roku - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem dołączonym do wniosku;
  3. bez ograniczeń wiekowych  - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka  w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka wnioski dostępne są w siedzibie GOPS, Al. Konstytucji 3 Maja 32 w pokoju 106.

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie www.mpips.gov.pl

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny (kliknij tutaj)

Wykaz partnerów KDR z terenu miasta Rawa Mazowiecka (kliknij tutaj)