Gospodarka odpadami

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

1. Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rawa Mazowiecka zawiera załącznik do niniejszej informacji. Jednocześnie informuję, że Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbiera firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piaskowa 122, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowane są w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej:
a) w Pukininie 140, prowadzonej przez ZGO AQUARIUM SP Z O.O. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
b) „EKO-REGION” Sp z o.o. Zakład/ Instalacja Przetwarzania Odpadów – RIPOK – Julków, 96-116 Dębowa Góra gm. Skierniewice
3. W 2018r. poziomy osiągnięte przez Gminę Rawa Mazowiecka wyniosły:
a) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 31,47%;
b) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 35,62%;
c) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 50%.
4. Na terenie gminy Rawa Mazowiecka w miejscowości PUKININ 140 teren Zakład ZGO prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00 sobota od 7:00 do 15:00.
5. Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych to:
a) ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piaskowa 122, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Firma zbiera sprzęt wystawiony przed posesje, raz w miesiącu w terminie. Zbiórki odpadów selektywnych
b) Zużyty sprzęt elektryczny poza tzw. wystawkami można dostarczyć do PSZOK zlokalizowany w Pukininie, o którym mowa w pkt 4 informacji.
c) ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka prowadzące instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w Pukininie jest zbierającym odpady folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Rawa Mazowiecka

Sporządzono na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach