Kierownictwo urzędu

 • Marlena Rudzka
  Marlena Rudzka

Skarbnik Gminy Rawa Mazowiecka

MARLENA RUDZKA

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu, który w zakresie działania Urzędu czuwa nad racjonalnym dysponowaniem środkami finansowymi oraz nadzoruje działalność finansową jednostek organizacyjnych Gminy.

Gabinet:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
pokój 207
tel. 46 854 51 85

 

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • kierowanie pracą referatu i wykonywanie wszystkich zadań przewidzianych dla kierownika referatu,
 • prowadzenie spraw budżetu Gminy, w tym odpowiadanie za planowanie i realizację budżetu,
 • opracowywanie projektu budżetu Gminy w zakresie zadań własnych, ustawowo zleconych i powierzonych i przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia,
 • sporządzanie szczegółowego układu wykonawczego budżetu,
 • dokonywanie ocen i analiz budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie,
 • opracowywanie okresowych, zbiorowych sprawozdań finansowych i informacji z wykonania budżetu Gminy,
 • nadzorowanie wykonania budżetu oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu jego realizacji, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 • współpraca z organami administracji rządowej, urzędami skarbowymi, urzędem statystycznym, Regionalną Izbą Obrachunkowa oraz oddziałami ZUS w zakresie budżetu,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą zobowiązań i należności pieniężnych Gminy,
 • kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
 • informowanie Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty,
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących finansów Gminy,
 • wykonywanie zadań z zakresu procedury kontroli finansowej określonej przez organ Gminy.

Skarbnik nadzoruje bezpośrednio pracę:

 • Stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej organu, wyodrębnionych środków, sprawozdawczości i rozliczania VAT
 • Stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej dochodów Urzędu, sprawozdawczości i pomocy publicznej
 • Stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej wydatków Urzędu, sprawozdawczości i ewidencji środków trwałych
 • Stanowiska pracy ds. kasy

Wstecz