Kierownictwo urzędu

 • Michał Michalik
  Michał Michalik

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

MICHAŁ MICHALIK

Wybrany w wyborach Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w dniu 21 października 2018r.
Ślubowanie wobec Rady Gminy Rawa Mazowiecka złożył w dniu 21 listopada 2018r.

Sekretariat i gabinet:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
pokój 201
tel. 46 814 42 41 lub 46 854 51 77

 

Do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • nadzorowanie działań kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • realizacja budżetu Gminy,
 • wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działań Urzędu,
 • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej,
 • nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej, a także ustawy o zamówieniach publicznych,
 • nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych  i ustawy o informacjach niejawnych,
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników samorządowych bezpośrednio mu podległych, w tym kierowników jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań przypisanych Wójtowi ustawą Kodeks Cywilny,
 • wykonywanie innych czynności zastrzeżonych dla Wójta w przepisach szczególnych,

Wójtowi podlegają bezpośrednio:

 • Zastępca Wójta
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • Wieloosobowe stanowisko obsługi prawnej
 • Inspektor ochrony danych, archiwista, Koordynator ds. dostępności
 • Stanowisko pracy ds. obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej
 • Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Wstecz