Aktualności 2022

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2030”, wskazujący kierunki oraz cele strategiczne określające rozwiązywanie problemów społecznych w Gminie w perspektywie najbliższych lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom Gminy, grupom społeczno – zawodowym i organizacjom pozarządowym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu. Konsultacje przeprowadzone będą w postaci zbierania uwag i opinii na FORMULARZU ZGŁASZANIA UWAG, WNIOSKÓW I OPINII do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030”, w terminie od 24 października 2022 roku do 13 listopada 2022 roku (obowiązuje data wpływu).

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:

  • online, przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej rawam.ug.gov.pl,
  • drogą elektroniczną na adres: gops@rawam.ug.gov.pl (skan podpisanego formularza),
  • osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, pok. 104, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
  • drogą korespondencyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data wpływu).

ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE KLIKNIJ TUTAJ 

Pliki w załączeniu:

  • Zarządzenie Nr 89.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
  • Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030
  • Raport z badania : Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gmina Rawa Mazowiecka 2022
  • Formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii

Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 13 listopada 2022, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, data: 2022-10-24

Protokół

Wstecz