Ogłoszenia 2021 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zmianami) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka uchwały Nr XXXIII.217.21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. Obszar opracowania obejmuje gminę Rawa Mazowiecka w granicach administracyjnych. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na adres: al. Konstytucji 3 Maja 32, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wnioski wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej, tj. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka)

  • autor: Kinga Pazurek, data: 2021-11-18

Wstecz

baner toplayer
w sieci