Ogłoszenia 2021 rok

Zarządzenie Nr 89.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 89.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

drukuj (Zarządzenie Nr 89.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27grudnia 2021 r.)

Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

drukuj (Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2021 r.)

Ogłoszenie z dnia 27.12.2021 r.

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2021r. o naborze na członków Komisji Konkursowej Wójt Gminy Rawa Mazowieckazaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku.

Ogłoszenie z dnia 20.12.2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Zarządzenie Nr 81.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20.12.2021r.

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372,1834) art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2021r. poz.1956), uchwały Nr XXV.229.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

drukuj (Zarządzenie Nr 81.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20.12.2021r.)

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., jako inwestor budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów informuje, że od grudnia br. rozpoczną się prace ziemne przy realizacji tego projektu. Trasa gazociągu o długości 154 km będzie przebiegała przez obszar piętnastu gmin w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum ROMGOS Sp. z o.o. ENGINEERING Sp. k. oraz ROMGOS Gwiazdowscy Sp. z o.o. 

Kontakt:  Biuro Budowy Gazociągu 
ROMGOS Gwiazdowscy Wsola, ul. Warszawska 31 26-660 Jedlińsk 
Joanna Kowalska, tel. 885 888 450, email: j.kowalska@romgos.pl 
W związku z nasilonym ruchem pojazdów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w pobliżu terenu budowy. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać również na adres poczty elektronicznej: komunikacja.tarnow@gaz-system.pl
Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy 

 • autor: Gaz System S.A.

Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zmianami) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka uchwały Nr XXXIII.217.21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. Obszar opracowania obejmuje gminę Rawa Mazowiecka w granicach administracyjnych. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na adres: al. Konstytucji 3 Maja 32, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wnioski wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej, tj. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Ogłoszenie z dnia 18.11.2021 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 18 listopada roku do 8 grudnia 2021 roku, wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębach geodezyjnych: Boguszyce i Dziurdzioły. Grunty przeznaczone są do wydzierżawienia na cele rolnicze. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie z dnia 16.11.2021 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie z dnia 11.10.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce „ Mieszkaniec” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce „Pożytek Publiczny”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Szanowni mieszkańcy

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z uszkodzeniami sieci wodociągowej związanymi z pracami prowadzonymi przez mieszkańców Gminy bez uzgodnień z Urzędem Gminy i bez znajomości przebiegu sieci wodociągowej, a także w związku z planowanymi, czasowymi wyłączeniami wody na czas zgłoszonych prac przyłączeniowych do sieci wodociągowej, występują chwilowe przerwy w dostawach wody. Po ponownym uruchomieniu sieci może występować pogorszenie jakości wody do czasu przepłukania całego układu (1-2 dni). W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i zgłaszanie przypadków pogorszenia się jakości wody poprzez sołtysów.

Prosimy również o kulturalne, pozbawione inwektyw i agresji przekazywanie informacji pracownikom Urzędu Gminy.

 • autor: Paweł Jakubowski

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Palacz c.o, robotnik gospodarczy w wymiarze ¾ etatu - 2 pracowników

 • autor: Małgorzata Melon, data: 2021-09-24

Ogłoszenie z dnia 14.09.2021 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie z dnia 07.09.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Mieszkaniec, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Ogłoszenie z dnia 02.09.2021 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn - Wronów Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w nawiązaniu do komunikatu z dnia 16.03.2021 r. informuje, że zawarł umowy z wykonawcami, którzy realizować będą w imieniu Spółki prace terenowe polegające na: 1. Przeprowadzeniu archeologicznych badań powierzchniowych – prace wykona firma archeologiczna ARKADIA Katarzyna Oleszek z siedzibą w Rzeszowie; 2. Przejęciu nieruchomości na czas budowy gazociągu wraz z wysyłką zawiadomień (spisywanie protokołów zerowych) - firma M-GEO Mateusz Wójcik z siedzibą w Dąbrowie Górniczej; 3. Wycince drzew z terenu objętego inwestycją – prace wykona Zakład Usługowy ALFA Robert Jaskólski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Powyższe prace realizowane będą od września do końca 2021 r. Wszelka korespondencja związana z przedmiotową inwestycją (m.in. zawiadomienia urzędowe, zawiadomienia o terminie protokolarnego przejęcia nieruchomości), będzie wysyłana na dane adresowe wskazane w katastrze nieruchomości właściwego Starostwa Powiatowego. Prosimy aby właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości zadbali o jak najszybszą aktualizację tych danych. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych dla gazociągu Gustorzyn - Wronów Etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka pozostaje bez zmian tj. pierwszy kwartał 2022 r. Po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych Inwestor będzie organizował spotkania informacyjne, podczas których zostanie szczegółowo omówiony przebieg prac budowlanych. Ogłoszenia o spotkaniach zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu oraz urzędów miast i gmin. 
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl
Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl

 • autor: Gas System

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w związku z budową gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów, rozpoczyna proces czasowego przejmowania nieruchomości na potrzeby prowadzonej inwestycji i spisywania protokołów z opisu stanu nieruchomości przed rozpoczęciem budowy. Do każdego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, które zostały wskazane w decyzjach o ustaleniu lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji, są wysyłane - z co najmniej 28-dniowym wyprzedzeniem, indywidualne zawiadomienia, zawierające informacje o terminie przeprowadzenia czynności spisowych. Zawiadomienia są kierowane pod adresy uwidocznione w katastrze nieruchomości prowadzonym przez właściwe starostwo powiatowe. Komisyjne spisanie protokołów opisu nieruchomości przed rozpoczęciem budowy będzie poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem i oznaczeniem w terenie granic pasa budowlano- montażowego. Czynności, o których mowa powyżej realizuje firma SGS Polska Sp. z o.o., działająca z w imieniu i na rzecz GAZ-SYSTEM. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.tarnow@gaz-system.pl 
Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl

 • autor: Gas System

Test słyszalności 01.08.2021 r.

Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 164/2021 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 77 rocznicę jego wybuchu, zostanie przeprowadzony trening polegający na uruchomieniu syren znajdujących się na terenie gminy. W związku z powyższym w dniu 01.08.2021 o godz. 17.00 syreny zainstalowane przy strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych będą nadawały ciągły dźwięk przez okres jednej minuty.

 • autor: Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik

Wnioski o dowód osobisty składane przez internet

Złożenie wniosku przez internet w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka /podopiecznego, zostaną wyłączone. Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje "Uzyskaj dowód osobisty".

 • autor: MSWiA

Uchylenie rozporządzenia i spotkanie z hodowcami świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej zaprasza na spotkanie dotyczące nowych/dodatkowych zasad przemieszczania (sprzedaży ) świń z gospodarstw do innych gospodarstw oraz rzeźni. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10 w dniu 20 lipca 2021r. o godzinie 10:00. Na spotkaniu zostaną omówione nowe wymagania, które należy spełniać przed sprzedażą świń z gospodarstwa. W przypadku nie spełnienia określonych wymagań w gospodarstwie nie będzie możliwa sprzedaż/przemieszczenie świń po 31.10.2021 r.

Informacja dla właścicieli lasów

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka informuje że w dniu 09.06.202Ir. wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej z prośbą o poinformowanie właścicieli lasów o tym iż będą przeprowadzane prace związane z wykonaniem „Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”, oraz umożliwieniu pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów i wykonanie koniecznych czynności w ramach przedmiotowego zadania.

 • autor: Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik

Zarządzenia Nr 35.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Komunikat - przerwa w dostawie wody do wszystkich miejscowości zasilanych ze stacji Wilkowice

W związku z koniecznymi pracami przy budowie nowej stacji uzdatniania wody w Wilkowicach w dniu: 23 czerwca od godz. 700 do godz. 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody do wszystkich miejscowości zasilanych z tej stacji. Po ponownym włączeniu przez pewien czas może pojawić się pogorszenie jakości wody na końcówkach sieci.

 • autor: Ryszard Polanowski

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka - Aktualizacja terminu

 • autor: Kinga Ekner

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

 • autor: Łódzki Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

 • autor: Łódzki Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie z dnia 07.06.2021 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie z dnia 02.06.2021 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki: JELCZ

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

 • autor: Wojewoda Łódzki

Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na obszarze powiatu rawskiego

 • autor: Paweł Jakubowski

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

 • autor: Wojewoda Łódzki