Ochotnicze Straże Pożarne

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołuczy

Pomysł na utworzenie Ochotniczej straży pożarnej w Wołuczy powstał w roku 1962-1963. Osobami, które zainicjowały utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej byli: Kazimierz Kosonóg i Roman Kosonóg. Pierwsze spotkania dotyczące utworzenia Straży Pożarnej w Wołuczy odbywały się w prywatnym domu Jana Walczaka. W skład pierwszego Zarządu OSP Wołucza weszli: Kazimierz Kosonóg - prezes, Edmund Sokołowski - naczelnik, Wacław Augustyniak - zastępca Prezesa, Stanisław Augustyniak - gospodarz, Stefan Przybysz - skarbnik, Henryk Reszka - sekretarz. Komisja Rewizyjna: Zenon Soból - przewodniczący, Tadeusz Michalak, Józef Milczarek, Jan Walczak - członkowie Komisji Rewizyjnej. Pierwsi druhowie Ochotniczej straży pożarnej nie byli przeszkoleni z zakresu pożarnictwa. Szkolenia te odbywały się w prywatnym budynku Stanisława Augustyniaka. Podczas kilku zebrań druhów zrodziła się myśl wybudowania nowej strażnicy. Przewodniczącym budowy został Kazimierz Kosonóg. Początek budowy strażnicy OSP miał miejsce na początku lat osiemdziesiątych. Pierwsze wykopy pod fundamenty nowej strażnicy rozpoczął Tadeusz Michalak wraz z druhami OSP. Druhowie pracowali w czynie społecznym, prace budowlane robione były we własnym zakresie. Środki finansowe na materiały do budowy strażnicy OSP Wołucza otrzymała z Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej. W tamtych latach miejscowość Wołucza słynęła z Murarzy. Fundamenty strażnicy wymurował Tadeusz Kuciński natomiast kolejne etapy robót budowlanych wykonał Wacław Augustyniak. Osobą zaangażowaną do spraw organizacyjnych był późniejszy naczelnik druh Leon Nowakowski. Remiza Strażacka została oddana do użytku w 1983 r. zaś rok później – w 1984 r. – jednostce został nadany sztandar. Na przestrzeni lat, w budynku strażnicy OSP mieścił się sklep, mleczarnia jak również dwa boksy garażowe i sala na zabawy taneczne. Od początku swego istnienia, druhowie OSP aktywnie uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, biorą udział w zawodach Pożarniczych zarówno na szczeblu gminnym jak i wojewódzkim oraz podnoszą swoje umiejętności podczas szkoleń. Współcześnie OSP Wołucza liczy 35 członków czynnych (w latach świetności była to liczba 50 czynnych druhów) i w swoich zasobach posiada samochód ciężki pożarniczy Jelcz GCBA 6/32. Skład obecnego Zarządu: Jacek Augustyniak - prezes, Krzysztof Augustyniak - naczelnik, Krzysztof Michalak – zastępca prezesa, Wiesław Augustyniak - skarbnik, Jerzy Warulik - gospodarz. Komisja Rewizyjna: Tomasz Augustyniak - przewodniczący, Mariusz Warulik, Mariusz Augustyniak - członkowie Komisji Rewizyjnej.

Wstecz