Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

 • RPO Logo Poziom

Wiedza na piątkę z plusem

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje projekt pn: Wiedza na piątkę z plusem! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie: RPLD.11.01.02-10-0052/18-00 z dnia 18 marca 2019r.
Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 732 696,27 zł
Wartość dofinansowania: 1 611 407,27 zł w tym:

 • ze środków europejskich w kwocie 1 472 791,82 zł
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 138 615,45 zł

Wkład własny: 121 289,00 zł w tym:

 • ze środków publicznych w kwocie 121 289,00 zł.

Zadania określone we wniosku o dofinansowanie projektu wpisują się w:

 • Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności;
 • Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacj;
 • Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019r. – 31.12.2020 r.

Celem głównym projektu jest:

 • podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 252 uczniów;
 • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozpoznanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 178 uczniów ze specjalnymi potrzebami w Szkołach Podstawowych w Konopnicy, Kurzeszynie, Pukininie, Boguszycach i w Starej Wojskiej (Gmina Rawa Maz.) poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, indywidualizację pracy z uczniem, doposażenie pracowni TIK i pracowni nauk przyrodniczo-matematycznych;
 • podniesienie kompetencji 127 nauczycieli.

Cel realizowany w okresie styczeń 2019 – grudzień 2020 zgodnie z diagnozami instytucjonalnymi tych szkół i realizowany poprzez:
1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli;
2. zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz kompetencje cyfrowe;
3. doposażenie placówki w sprzęt TIK oraz doposażenie pracowni przyrodniczych;
4. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zakładane efekty projektu:

 • 202 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, a 252 będzie objętych zajęciami w tym zakresie;
 • 127 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu i tyle samo będzie  objętych działaniami w tym zakresie;
 • 178 uczniów obejmie  wsparcie w zakresie indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
 • 5 doposażonych placówek w sprzęt TIK oraz materiały dydaktyczne i sprzęt do pracowni matematyczno-przyrodniczej.

Działania w projekcie wynikają z wniosków diagnoz instytucjonalnych dla każdej ze Szkół Podstawowych i odpowiadają na potrzeby zidentyfikowane w diagnozie regionalnej. Wnioski z diagnoz  uzasadniają wybór nauczycieli i uczniów Szkół Podstawowych biorących udział w projekcie do objęcia działaniami zaplanowanymi w nim do realizacji. Wnioski z diagnozy potwierdzają uzasadnienie dla złożonych form wsparcia – zarówno w odniesieniu do uczniów jak i nauczycieli, doposażenie placówek wynika z diagnozy, w tym spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia z Szkołach Podstawowych.

Biuro Projektu:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
Pokój 304
Tel. 46 854 51 89

Realizator projektu:
Gmina Rawa Mazowiecka

Rekrutacja
Rekrutacja zamknięta dla nauczycieli wszystkich szkół podstawowych oraz dla 178 uczniów biorących udział w 4 typie projektu.
Rekrutacja otwarta dla 252 uczniów biorących udział w 1 i 2 typie projektu.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wiedza na piątke z plusem!”_I-III 2021r.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wiedza na piątke z plusem!”_X-XII 2020 r.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wiedza na piątke z plusem!”_I-VI 2020 r.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wiedza na piątke z plusem!”_X-XII 2019 r.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wiedza na piątke z plusem!”_III-VI 2019 r.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności z dnia 29.01.2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Gminy Rawa Mazowiecka numer 2021-14333-28349 dotyczącym zakupu i dostawy 23 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-10-0052/18 „Wiedza na piątkę z plusem!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Link do ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28349

drukuj (Ogłoszenie w bazie konkurencyjności z dnia 29.01.2021r.)

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2021-01-29

Zapytanie na usługę przeprowadzenia szkolenia „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Boguszycach

drukuj (Zapytanie na usługę przeprowadzenia szkolenia „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Boguszycach)

 • autor: Małgorzata Dudek, data: 2021-01-27

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia „TIK w procesie dydaktycznym” dla nauczycieli 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia „TIK w procesie dydaktycznym” dla nauczycieli 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka)

 • autor: Małgorzata Dudek, data: 2020-12-31

Zapytanie o cenowe oszacowanie skierowane do potencjalnych Wykonawców

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn.: „Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na wykonanie sieci komputerowej LAN oraz sieci elektrycznej w trzech salach lekcyjnych TIK w szkołach podstawowych Zamawiającego zgodnie z załączonym projektem.

drukuj (Zapytanie o cenowe oszacowanie skierowane do potencjalnych Wykonawców)

 • autor: Sebastian Kobierski, data: 2020-03-05

Zapytanie ofertowe na usługę administrowania sprzętem TIK oraz oprogramowaniem zakupionym w ramach projektu "Wiedza na piątke z plusem"

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę administrowania sprzętem TIK oraz oprogramowaniem zakupionym w ramach projektu "Wiedza na piątke z plusem")

 • autor: Sebastian Kobierski, data: 2019-12-03

Wstecz