Kierownictwo urzędu

 • Paweł Jakubowski
  Paweł Jakubowski

Zastępca Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

PAWEŁ JAKUBOWSKI
Zastępca Wójta jest powoływany na stanowisko przez Wójta w drodze zarządzenia. Zastępca Wójta, wykonując powierzone przez Wójta zadania, zapewnia kompleksowe rozwiazywanie problemów wynikających z zadań Gminy i nadzoruje działalność wydziałów i  referatów oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania, kierując się jego wskazówkami i poleceniami.
Gabinet:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
pokój 306
tel. 46 858 25 41

 

Do zadań Zastępcy Wójta należy:

 • wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych w celu realizacji zadań,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie ustalonym z Wójtem,
 • współdziałanie z Radą, Wójtem, Sekretarzem, Skarbnikiem, komórkami organizacyjnymi oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

Zastępca Wójta nadzoruje bezpośrednio pracę:

 • Referatu Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej
 • Referatu Podatkowego

Wstecz