Aktualności 2021

Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka

Konkurs „Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka” obejmuje dwie części zadań, będących zadaniami własnymi gminy:

  • Część I – Zadania inwestycyjne,
  • Część II – Zadania aktywizujące społeczności lokalne.

Warunkiem przyznania środków w ramach Małych Grantów Sołeckich jest złożenie przez sołectwo wniosku, podpisanego przez sołtysa, wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Do wniosku dołącza się protokół z zebrania wiejskiego, na którym zatwierdzono inicjatywę zgłoszoną do konkursu wraz z listą obecności mieszkańców. W zebraniu i głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 10 % mieszkańców sołectwa. Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy. 

  • autor: Kinga Ekner
  • Plakat Małe Granty Sołeckie Gmina Rawa Mazowiecka

Wstecz