Aktualności 2021

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - wkrótce rusza nabór

Od 28 września 2021 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.

O wsparcie będą mogły ubiegać się dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

 • 230 zł - koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia;
 • 2 100 zł - koszt wykonania 1 bramy;
 • 710 zł - koszt wykonania 1 furtki.

Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Co ważne, spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie następujących kosztów robót dotyczących urządzeń wodnych:

 • przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego;
 • budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem;
 • prac na sieciach drenarskich;

będą mogły się ubiegać o wsparcie w tym zakresie dopiero w kolejnym naborze. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o pomoc na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie zostało dotychczas przyznane nieco ponad 4,7 tys. beneficjentów, a jego kwota wynosi na razie blisko 291 mln zł (na inwestycje chroniące przed ASF przyznano pomoc 4,5 tys. rolników w wysokości ok. 211,5 mln zł, pozostałe środki to wsparcie dla spółek wodnych lub ich związków). Więcej informacji na stronie Agencji - www.arimr.gov.pl

 • autor: ARiMR

Szanowni Mieszkańcy i Użytkownicy gruntów przyległych do dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka

W związku z rozpoczętymi jesiennymi pracami polowymi, do tutejszego Urzędu Gminy napływają zgłoszenia użytkowników dróg, dotyczące zaorywania pasów drogowych i zanieczyszczania dróg obornikiem, ziemią orną lub pozostałościami po zbiorach. Takie działania powodują utrudnienia komunikacyjne i narażają Gminę na wydatki finansowe. Nadmieniam, że zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi albo zmniejszenie jej trwałości oraz takich, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, jak zaorywanie lub zwężanie w inny sposób pasa drogowego (art. 39). Prawo o ruchu drogowym również zabrania zaśmiecania i zanieczyszczania dróg (art. 45). Zalegające pryzmy ziemi pozostałe na drodze po przeprowadzeniu prac polowych, obornik lub błoto, a zwłaszcza podorywanie jezdni, stwarzają poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie informuję, że Kodeks wykroczeń przewiduje sankcje karne, m.in. karę grzywny w wysokości 1500 zł za zanieczyszczanie drogi publicznej i spowodowane tym niebezpieczeństwo lub utrudnienie w ruchu drogowym (art. 91). Należy również pamiętać o kwestiach związanych z ewentualną odpowiedzialnością cywilno-prawną za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej na skutek udowodnionego wpływu zanieczyszczenia drogi, np. z powodu poślizgu na warstwie błota naniesionego z pól na kołach ciągników. 
Szanowni Państwo, wielu z Was długo czekało na położenie nawierzchni bitumicznej na drogach w Waszych miejscowościach. Apeluję więc o poszanowanie wspólnego dobra, które ma służyć również przyszłym pokoleniom.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • 2017 grudzień
 • 2021 wrzesień (8)
 • 2021 wrzesień (1)
 • 2021 wrzesień (2)
 • 2021 wrzesień (3)
 • 2021 wrzesień (4)
 • 2021 wrzesień (5)
 • 2021 wrzesień (6)
 • 2021 wrzesień (7)
 • 2021 wrzesień (9)

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 30 listopada 2021 r. O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się:

 • grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;
 • organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów. Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

 • autor: ARiMR

3 RAWSKI BIEG O TRZEŹWOŚĆ

 • autor: Irmina Grzywka
 • Plakat

Niewiele czasu zostało na ubieganie się o wsparcie na modernizację gospodarstw

Do 20 września o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia. Biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski w ramach wydłużonego naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Przypominamy, że w trwającym naborze rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy we wszystkich obszarach wsparcia, tj.:

 • rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
 • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);
 • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);
 • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);
  nawadnianie w gospodarstwie.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 21 czerwca. Do 9 września ARiMR zarejestrowała blisko 4,8 tys. wniosków na kwotę ok. 900 mln zł. Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

 • autor: ARiMR

"SzczepimySięzKGW" - do 15 września można starać się o dofinansowanie z ARiMR

Tylko do 15 września biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o udzielenie wsparcia dla tych kół gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw COVID-19. Na zrealizowanie wydarzenia KGW mają czas do końca miesiąca.
Koła gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję #SzczepimySięzKGW, mogą otrzymać 8 tys. zł. na organizację lokalnego festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19. Wsparcie nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Wnioski o przyznanie takiej pomocy trzeba składać w biurach powiatowych ARiMR jeszcze tylko do 15 września 2021 r., a samo przedsięwzięcie należy zrealizować do końca września. Jeśli w trakcie wydarzenia szczepieniu podda się co najmniej 100 osób, koła będą mogły otrzymać dodatkowe pieniądze.
O pomoc finansową mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Trzeba jednak pamiętać, że o otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie na zorganizowanie maksymalnie 3 wydarzeń, przy czym kolejny wniosek można złożyć po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji poprzedniego festynu.
Do 6 września do biur powiatowych ARiMR złożono 2,4 tys. wniosków o przyznanie pomocy, z czego ARiMR wydała blisko 2,24 tys. decyzji o przyznaniu wsparcia. Do 5 września odbyły się 1294 festyny, a do końca września zaplanowano jeszcze ok. 1 tys. wydarzeń.
Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Adresy skrzynek ePUAP biur powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów dostępne są na stronie Agencji.

 • autor: ARiMR

Nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września 2021 roku Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.
Już po raz kolejny, tym razem czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie
z budżetu Państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności.
Aby uzyskać wsparcie, KGW musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków w programie wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW uzależniona jest od liczby jego członków:  

 • 5 tys. zł (do 30 osób),
 • 6 tys. zł (od 31 do 75),
 • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę KGW biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na: 

 • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich,
 • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania,
 • gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
 • reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do dnia 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania z realizacji zadania.
Więcej informacji o naborze na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr

 • autor: ARiMR

Rekrutacja do II edycji projektu "Młodzi na Start"

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi na start” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia 80 osobom bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo (40 kobiet i 40 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, w tym osobom, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz z niepełnosprawnościami, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., zamieszkałym/uczącym się na obszarze województwa łódzkiego, w okresie 01.03.2021-30.06.2023.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego,
 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub biernymi zawodowo,
 • są w wieku 18-29 lat,
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: szkolenie pn. "ABC BIZNESU" dla 80 uczestników projektu (grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne);
 • Pomoc eksperta dotacyjnego dla 80 osób (7 godz./osobę): pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego;
 • Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: dla 80 uczestników projektu w wysokości 23050,00 zł/osobę;
 • Fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: dla 80 uczestników projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2800 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Młodzi na Start” oraz formularz rekrutacyjny są do pobrania na stronie internetowej projektu www.mlodzinastart.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.

Rekrutacja w ramach II edycji projektu prowadzona jest od dnia 09.09.2021 r. do 28.09.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.
Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks.
Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres mlodzinastart@inkubator.org.pl.)
Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: mlodzinastart@inkubator.org.pl

 • autor: Fundacja Inkubator
 • Plakat - Młodzi na start

„Drzewko za surowce” w ZGO AQUARIUM czyli wymień odpady na rośliny

Spółka ZGO Aquarium wspólnie z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka uruchamia po raz pierwszy akcję pn. „Drzewko za surowce”, dla gmin współpracujących z ZGO Pukinin w zakresie PSZOK. Już wkrótce mieszkańcy Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Regnów i Gminy Kowiesy będą mieli okazję do wzbogacenia własnego ogrodu o efektowną zieleń. Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych (papier, plastik, opakowania szklane, puszki aluminiowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). W trakcie akcji, którą zaplanowano w dniach 17-25.09.2021r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” Pukinin nr 140, 96-200 Rawa Mazowiecka ( składowisko odpadów w Pukininie - dojazd z Rawy Mazowieckiej w kierunku Białej Rawskiej, DW 725) mieszkańcy będą mogli wymienić w/w surowce wtórne na sadzonki roślin. Dla osób chętnych do udziału w akcji przygotowane zostaną sadzonki roślin ozdobnych m.in.: thuje, jałowce, róże okrywowe, berberysy, hortensje, lilie, żurawki, różne gatunki traw i wiele innych. Do rozdysponowania będzie około 500 sadzonek. Rośliny będą wydawane do wyczerpania asortymentu. Obowiązuje limit 2 roślin dla jednej osoby. Organizatorzy zachęcają by do akcji włączyło się, jak najwięcej osób. Propagujmy selektywną zbiórkę i budowanie w okolicy zielonych enklaw, aby żyło nam się wszystkim lepiej i zdrowiej. Zapraszamy do PSZOK! 

 • autor: ZGO Aquarium
 • Plakat

eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o płatność z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWoP. Zapewni to efektywną elektroniczną komunikację między beneficjentem a Agencją, a także usprawni proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie przyspieszy wypłaty środków finansowych. Od końca sierpnia br. elektroniczne wnioski o płatność będzie można składać w ramach następujących działań:

 • 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Portal eWoP umożliwia m.in.:

 • złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt;
 • wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
 • przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Nowe narzędzie jest czytelne i przyjazne graficznie, a korzystanie z oferowanych funkcji łatwe i intuicyjne. Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus. Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

 • autor: Łódzki Oddział Regionalny ARiMR

Informacja o bezpłatnym szkoleniu sadowniczym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie sadownicze – odmiany tradycyjne, realizowane w ramach projektu Owoce Pamięci. Wydarzenie jest finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Stare odmiany jabłoni, wiśni, śliw, gruszy i czereśni to pamiątka tradycji sadownictwa. Takie sady są nie tylko źródłem smacznych i ekologicznych owoców ale też niesamowitą ostoją dla bioróżnorodności - zapewniają siedlisko wielu roślinom, zwierzętom i grzybom. Niestety z powodu niedochodowej produkcji są często zapomniane, likwidowane i zastępowane przez sady przemysłowe z nowoczesnymi odmianami. Warto odpowiednio zadbać o sady tradycyjne, które posiadamy. Są one dużo cenniejsze niż mogłoby się nam wydawać. Szkolenie odbędzie się 22 września 2021 roku w Pasiece Nowicki w gminie Żelechlinek (Janów 4, 97-226 Żelechlinek). Początek szkolenia 14:00, zakończenie ok 17:00. Szkolenie poprowadzi Piotr Szymczak. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką sadów ze starymi odmianami drzew owocowych.
Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zamiar uczestnictwa należy zgłosić telefonicznie: 695 700 565 lub 46 814 50 18 lub pocztą elektroniczną:  biuro@krainarawki.eu  podając imię i nazwisko oraz numer kontaktowy do dnia 15 września do godz. 15.00 (liczba miejsc ograniczona) Na uczestników szkolenia czekać będzie porządna dawka wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

 • autor: Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki
 • Plakat szkolenie sady tradycyjne

Portal ARiMR pod nowym adresem

Od 1 września 2021 r. portal ARiMR dołącza do rządowej platformy www.gov.pl, która scala witryny wszystkich ministerstw i innych podmiotów publicznych. Nowa strona odpowiada standardom ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z początkiem września strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdować się będzie pod adresem: www.gov.pl/arimr. Po wpisaniu starego adresu strony: www.arimr.gov.pl użytkownicy będą automatycznie przekierowywani na nową platformę: www.gov.pl/arimr. Wszelkie uwagi dotyczące działania portalu będzie można przesyłać na adres: nowastrona@arimr.gov.pl. Portal www.gov.pl to witryny poszczególnych resortów i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, a także serwisy, które oferują wiele usług dla obywateli. Docelowo platforma ma zawierać kompletne informacje związane z administracją rządową i sprawami publicznymi.

 • autor: ARiMR

Podsumowanie projektu: "Wiedza na piątke z plusem!"

Drodzy Mieszkańcy,
miło nam poinformować, iż w dniu 18 sierpnia 2021 r. Zbigniew Gwadera - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uznał projekt „Wiedza na piątkę z plusem!” za całkowicie rozliczony i formalnie zamknięty!
Ten dwuletni projekt objął swoim zasięgiem pięć szkół podstawowych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, 557 uczniów i 122 nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację i zapraszamy do zapoznania się z graficznym podsumowaniem efektów otrzymanego wsparcia.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Podsumowanie projektu

XV Majówka w Wilkowicach 08.08.2021 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Ludowy Zespół Obrzędowy "WILKOWIANIE", Sołectwo Wilkowice, OSP Wilkowice, GOK w Matyldowie zapraszają na "ŚWIĘTO MUZYKI LUDOWEJ" - 08.08.2021 r. w Wilkowicach.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • Plakat XV Majówka w Wilkowicach

Wakacyjne "KINO PLENEROWE"

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie zapraszają na wakacyjne "KINO PLENEROWE". Pokazom kina będą towarzyszyć stoiska KGW z popcornem i degustacją kuchni regionalnej.

 • autor: Łukasz Glimasiński
 • Plakat - Kino Plenerowe

Druga edycja wycieczki rowerowej "To NAS KRĘCI"

Już w najbliższą niedzielę 18 lipca 2021 r. odbędzie się druga edycja wycieczki rowerowej "To NAS KRĘCI". Trasa tegorocznej wędrówki jednośladami liczy ponad 42 km i wiedzie z Boguszyc do Matyldowa przez teren, aż czterech gmin. Start o godz. 10.15 przy Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do 16 lipca: telefonicznie (tel. 609 629 359) lub mailowo (gok@rawam.ug.gov.pl). Organizatorami wydarzenia są Wójt Gminy Rawa Mazowiecka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie.

 • autor: Łukasz Glimasiński

Dołącz do programu Rozgrzewamy Polskie Serca i zdobądź grant do 40 tys. zł

Poznaj program Rozgrzewamy Polskie Serca. Każda lokalna społeczność posiada swoją wyjątkową tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce upamiętniać. Dlatego Fundacja PGNiG przygotowała program grantowy, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw wspierających lokalną kulturę, tradycję i historię. Program Rozgrzewamy Polskie Serca jest skierowany do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych, związków wyznaniowych i ich organizacji. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci. Zgłoszenia należy dokonać na stronie https://rozgrzewamypolskieserca.pl w terminie od 28 kwietnia do 31 lipca 2021 r. Uczestnicy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 10, 20 lub 40 tysięcy złotych. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi już 15 września 2021 r.

Przygotuj projekt, który rozgrzeje polskie serca! Dowiedz się więcej na: https://rozgrzewamypolskieserca.pl

 • autor: PGNiG

Nowy dowód osobisty

 • Nowy dowód osobisty - informacja
 • Nowy dowód osobisty - informacja
 • autor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

30 czerwca ostatnim dniem składania wniosków w 4 naborach o przyznanie pomocy finansowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z końcem czerwca zamyka 4 nabory wniosków o dofinansowanie. To ostatni moment, żeby ubiegać się o premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, pomoc klęskową oraz pomoc dla pszczelarzy. Ostatniego dnia czerwca kończą się 2 popularne nabory wniosków z budżetu PROW 2014-2020. W ich ramach wsparcie mogą otrzymać młodzi rolnicy oraz ci, którzy są zainteresowani restrukturyzacją małych gospodarstw. Premia dla młodych rolników wynosi 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu). Natomiast na restrukturyzację małych gospodarstw można uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii – wypłacanej w dwóch ratach na wniosek rolnika (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu). Wnioski o przyznanie pomocy w obu przypadkach należy składać w oddziałach regionalnych Agencji. Więcej informacji o premiach dla młodych rolników: Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl).
Więcej informacji o pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw: Poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl).
Również do 30 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi lub ubiegają się o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc klęskową mogą starać się osoby, w których gospodarstwach w 2020 r. powstały szkody w uprawach w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Zniszczenia na danej powierzchni muszą wynieść co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie powinny przekroczyć 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.
Z kolei o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. Oba rodzaje pomocy są finansowane z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis. Wnioski w o wsparcie należy składać do biur powiatowych Agencji.

Więcej informacji o pomocy dla rolników, którzy ponieśli w 2020 r. straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi: Pomoc dla rolników, którzy w 2020 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl).
Więcej informacji na temat pomocy dla pszczelarzy: Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl).

 • autor: Łódzki Oddział Regionalny ARiMR

Piknik Rodzinny "Lato z Funduszami Europejskimi"

Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Grzegorz Schreiber 
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Pan Michał Michalik 

zapraszają na 

Piknik Rodzinny 
"Lato z Funduszami Europejskimi"

Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach
30 czerwca 2021 r. (środa), godz. 13.00 - 20.00

 • Plakat Lato z Funduszami Europejskimi
 • Plakat Lato z Funduszami Europejskimi
 • autor: Urszula Wojciechowska-Fastyn

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 27 czerwca 2021 r.

 • Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
 • autor: Paweł Jakubowski

Zapraszamy Państwa do udziału w Wojewódzkich Dniach Pola

Zapraszamy Państwa do udziału w Wojewódzkich Dniach Pola, organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniach 29-30.06.2021 r.
Na Poletkach Demonstracyjnych prezentowanych będzie wiele kolekcji roślin uprawnych takich jak:

 • pszenica zwyczajna, twarda, orkisz – formy jare i ozime
 • jęczmień jary i ozimy
 • pszenżyto jare i ozime
 • żyto jare i ozime
 • owies zwyczajny i nagi
 • rzepak ozimy
 • groch siewny, bobik, łubiny
 • kukurydza
 • sorgo
 • gryka
 • gorczyca
 • mieszanki poplonowe i miododajne
 • pierwotne formy zbóż oraz mini winnicy, plantacji krzewów owocowych, sadu tradycyjnego.

Łącznie uprawy zajmują obszar około 8 ha podzielonych na około 450 poletek. Uzupełnieniem kolekcji odmian są doświadczenia herbicydowe oraz nawozowe. Wojewódzkim Dniom Pola towarzyszyć będzie konferencja: „Prezentacja postępu hodowlanego w produkcji roślinnej".

 • brat1
 • brat2
 • autor: Paweł Jakubowski

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK)

Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu. Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy - pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Jeden numer dla całej Polski 
Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i święta? Otrzymasz ją w TPK.

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ. Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta. Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skierowania.

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem. Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku)
 • a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. 

Dzięki teleplatformie kontakt z lekarzem, pielęgniarką, bądź położną w stanach nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ będzie znacznie łatwiejszy. Bez wychodzenia z domu połączymy się bezpłatnie z personelem medycznym i otrzymamy niezbędną pomoc, szczegółowo skonsultujemy nasze dolegliwości, otrzymamy e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie – zaznacza Filip Nowak, p.o. prezesa NFZ. 

Jak wygląda rozmowa? 
Po połączeniu, pacjent wysłucha krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent będzie mógł wybrać język, w którym będzie udzielana konsultacja. 
W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. 
Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia. Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e- receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycznej, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem. 

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących 
Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego. 

Ważna informacja ARiMR: dopłaty w 2021 r. tylko przez Internet – wnioski do 17 czerwca!

Został tylko tydzień na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe za 2021 r. Obecnie o dopłaty można ubiegać się jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, a Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian w formie papierowej. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Kto nie zdąży złożyć wniosku do 17 czerwca będzie miał pomniejszone należne dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 12 lipca.
Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji. W placówkach udostępnione zostały stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Biura Powiatowe zorganizują również dodatkowe dyżury:

 • w sobotę, 12 czerwca, w godz. 7:30 – 15:30,
 • w dniach 14 – 18 czerwca, do godz. 20:00.

Wszelkie wątpliwości można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00).

 • Dopłaty 2021 tylko przez Internet do 17 czerwca
 • autor: ARiMR

Nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w LGD Kraina Rawki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory skierowane są do mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i firm mających siedzibę na tym terenie. Dofinansowanie może wynosić do 60% dotacji dla firm już istniejących i do 100% dla nowych przedsiębiorców.

Nabór 1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Nabór 2/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2021-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/

drukuj (Nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w LGD Kraina Rawki)

 • Plakat nabory przedsiębiorczość
 • autor: Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki

Nabory wniosków o powierzenie grantów PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Do 50 000 zł dofinansowania można pozyskać na:

 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
 • Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+

Zainteresowane osoby LGD „Kraina Rawki" zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 czerwca 2021 roku o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia (Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka).
Nabór 3/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2021-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/
Nabór 4/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2021-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/
Nabór 5/2021/G Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-5-2021-g-stworzenie-ofert-spedzania-wolnego-czasu-i-podnoszenia-kompetencji-dla-osob-do-25-roku-zycia-i-osob-w-wieku-50/

drukuj (Nabory wniosków o powierzenie grantów PROW 2014-2020)

 • Plakat nabór grantowy 2021
 • autor: Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować. Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi.

Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

 • Rusza pomoc dla pszczelarzy - informacja prasowa
 • autor: Anna Jakubiak

Informacja

11 CZERWCA 2021 roku jest w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka dniem wolnym od pracy.

W tym dniu Urząd będzie NIECZYNNY.

Zarządzenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka nr 24.2021 roku.

                                                  

Wójt
Michał Michalik

 • autor: Małgorzata Melon

Kości i stawy też rolnika sprawy

PT KRUS w Rawie Mazowieckiej apeluje: Rolniku! Dźwigaj z głową – mierz siły na zamiary! 

„Kości i stawy też rolnika sprawy” - to hasło jednej z licznych kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzonych w 2021 roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które są nie tylko źródłem dolegliwości, ale zwiększają też ryzyko wypadku przy pracy rolniczej. Choroby układu ruchu to jedna z najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. Problem ten dotyczy szczególnie rolników. Nasilenia dolegliwości bólowych mogą prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Przyczyny występowania chorób układu ruchu:

 • nadmierny wysiłek fizyczny - podnoszenie oraz przenoszenie ładunków o dużej masie i gabarytach, przemieszczanie ładunków w pozycji wymuszonej z jednoczesnym skrętem tułowia, a także zawyżona samoocena możliwości fizycznych człowieka. 
 • długotrwała praca w wymuszonej pozycji ciała - powtarzalne czynności (częste pochylenia, skręty tułowia, praca na kolanach powodująca obciążenia statyczne), nieodpowiednio przygotowane stanowisko pracy i źle dobrane narzędzia. 
 • brak odpowiednich środków wspomagających przemieszczanie ładunku - wózków, taczek itp.
 • ekspozycja na wibrację ogólną - dotyczy kierowców ciągników i rolniczych maszyn samobieżnych.
 • czas pracy rolnika - zbyt długa praca powodująca przeciążenia narządu ruchu.
 • stres - jako działanie długofalowo sprzyjające wypadkom i urazom (spiętrzenie prac związanych z okresem zbiorów, klęski żywiołowe, trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstwa, problemy rodzinne).
 • praca ze zwierzętami - możliwość wystąpienia urazów narządu ruchu spowodowanych szarpnięciem, przygnieceniem przez zwierzęta itp. 

Możesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu ruchu:

 • stosując właściwą technikę podnoszenia i przenoszenia - według zasady: podnoś ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na zgiętych kolanach, z wyprostowanymi plecami (tułowiem), unikając obciążenia jednostronnego. 
 • organizując ergonomiczne stanowisko pracy – redukuj do minimum konieczność wykonywania czynności takich jak: skręty i zginanie tułowia, zginanie nadgarstków, unoszenie rąk ponad głowę, łokci ponad obręcz barków przez właściwy dobór narzędzi pracy na stanowisku oraz ich rozmieszczenie w sposób łatwo dostępny, co znacznie ułatwi Ci pracę. 
 • ograniczając do minimum ręczne prace transportowe - korzystaj z narzędzi pomocniczych (wózków, taczek, transporterów itp.), dziel ładunki na mniejsze części, korzystaj z pomocy drugiej osoby przy przenoszeniu ładunków o większej masie. Przestrzegaj norm podnoszenia i przenoszenia: praca stała – 12 kg (kobiety), 30 kg (mężczyźni); praca dorywcza: kobiety – 20 kg, mężczyźni - 50 kg.
 • stosując przerwy w pracy - w celu odciążenia mięśni przez odpoczynek lub zmianę rodzaju wykonywanej pracy (praca urozmaicona).
 • kontrolując stan zdrowia - wykonuj podstawowe badania profilaktyczne, zadbaj o systematyczną aktywność ruchową.
 • unikając bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie z dużymi osobnikami.
 • zapobiegając urazom układu ruchu - stosuj zawsze czyste obuwie, dostosowane do wykonywanej pracy, usztywniające staw skokowy, z podeszwą antypoślizgową. Korzystaj z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosuj zabezpieczenia przed upadkiem (przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep korzystaj z drabinek, podestów oraz uchwytów zamontowanych fabrycznie).

Nie lekceważ bólu! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji

Długotrwałe przeciążenia organizmu mogą dać o sobie znać nawet po kilku latach jako wynik sumy mikrourazów. Jednym ze sposobów zapobiegania lub łagodzenia dolegliwości ze strony układu ruchu jest bezpłatna rehabilitacja, realizowana w Centrach Rehabilitacji Rolników. Rehabilitacja ta zyskała duże uznanie rolników. Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby ubezpieczone w KRUS zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznane okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji. Niedawno centra w Jedlcu i Szklarskiej Porębie uruchomiły nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza prowadzącego pacjenta, lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy (albo komisji lekarskiej Kasy). Kasa ponosi pełne koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej, zakwaterowania i wyżywienia. Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów dojazdu do zakładu rehabilitacji. Zachęcam wszystkich rolników z powiatu rawskiego do składania wniosków o skierowanie na rehabilitację.

Więcej informacji na temat zasad kierowania na turnusy rehabilitacyjne można uzyskać pod numerami telefonów:
(42) 665 07 29 (OR KRUS w Łodzi),
(43) 824 15 43 (PT KRUS w Zduńskiej Woli),
(44) 725 64 25 (PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim)

 • Logo promujące akcję
 • autor: Tomasz Nowicki dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

 • Dzień Samorządu Terytoliarnego
 • autor: Michał Michalik

24 maja w obiekcie GOK w Matyldowie odbyły się gminne konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

24 maja w obiekcie GOK w Matyldowie odbyły się gminne konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Projekt został przedstawiony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej st. bryg. Marcina Szymańskiego oraz z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej st. bryg. Krzysztofa Kowalskiego. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik, z-ca Wójta Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rawie Mazowieckiej druh Władysław Kowalski, oraz przedstawiciele OSP z terenu Gminy Rawa Mazowiecka. Omówiono założenia i cele ustawy, padło wiele pytań i uwag, które zostaną przekazane do Komendy Głównej PSP.

 • Na zdjęciu Wójt oraz przedstawiciele OSP
 • Na zdjęciu Wójt oraz przedstawiciele OSP
 • Na zdjęciu przedstawiciele OSP
 • Na zdjęciu przedstawiciele OSP
 • autor: Paweł Jakubowski

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu "Weekend na wsi"

Celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Do udziału w tegorocznej edycji zachęcamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz właścicieli obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich całego województwa łódzkiego.

Wojewódzki konkurs ,,Weekend na wsi” podzielony został na kilka kategorii tematycznych.
W każdej z trzech kategorii przewidziano nagrody finansowe.
Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca tego roku.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są pod adresem strony internetowej: http://lodzkie.ksow.pl/
Więcej informacji https://bit.ly/3f3W5jA

 • Plakat "Weekend na wsi"
  • autor: Paweł Jakubowski
 • Święty Florian

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o ciągłym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI). Od początku 2021r. do dnia 6 kwietnia na terenie kraju stwierdzono 106 ognisk tej choroby, z czego 5 ognisk i 2 przypadki grypy u ptactwa dziko żyjącego (łabędzie) w województwie łódzkim. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy są zarażone dzikie ptaki. Wystąpienie choroby w gospodarstwach spowodowane jest przez nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej przypomina o podstawowych zasadach postępowania gospodarstwach w których utrzymywany jest drób. Szczegółowa informacja do pobrania poniżej.

 • autor: Paweł Jakubowski

Konkurs „Równać Szanse - Małe Granty”

Szanowni Państwo!
W dniu 15 kwietnia 2021 r. został ogłoszony konkurs pn.: „Równać Szanse - Małe Granty”. Jest on doskonałą szansą dla bibliotek, domów kultury i lokalnych organizacji pozarządowych na dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na pięciomiesięczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Wnioski można składać do 1 czerwca br. do godziny 12.00, na projekty realizowane pomiędzy 1 września 2021 a 31 stycznia 2022 roku. Do aplikowania w konkursie uprawnione są instytucje i organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców:

 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
 • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Konkurs ogłoszony został w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Civis Polonus. Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu. Poniżej link do materiałów informacyjnych o programie Równać Szanse .
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: rownacszanse@civispolonus.org.pl lub telefonicznie: 609 458 344.

 • autor: Urszula Wojciechowska-Fastyn

Gazociąg Gustorzyn - Wronów (etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka)

Rolnicy, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programów pomocowych (dopłat oraz działań premiowych i inwestycyjnych PROW), przez grunty których przebiegać będzie gazociąg Leśniewice – Rawa Mazowiecka, pozostają związani zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych z ARIMR umów czy otrzymanych dopłat. Jeżeli zobowiązania te mogą mieć wpływ na przyznanie płatności czy realizację podjętych zobowiązań, muszą oni pisemnie powiadomić właściwą jednostkę ARiMR (dopłaty bezpośrednie i PROW – biura powiatowe, działania inwestycyjne i premiowe – oddziały regionalne) o zaistniałej sytuacji. W przypadku płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW rolnik musi ponadto bezzwłocznie dokonać korekty w złożonym wniosku przez wycofanie obszaru zajętego pod budowę gazociągu. Jeśli zaś chodzi o działania inwestycyjne i premiowe rolnik powinien odstąpić od złożenia wniosku o przyznanie pomocy bądź wycofać wniosek już złożony lub zaplanować rozwój swojego gospodarstwa biorąc pod uwagę inne użytki rolne w zamian za zajęte przez rurociąg. Jeżeli jednak wniosek nie został wycofany, a pomoc przyznana, beneficjent powinien dążyć do zrealizowania biznesplanu w sposób alternatywny. Rolnicy, którzy nie wywiążą się ze zobowiązań, będą musieli zwrócić wypłacone już środki. Zwrot będzie obliczony proporcjonalnie do okresu, przez który rolnik nie wywiązał się ze zobowiązań. W przypadku niezrealizowania biznesplanu musi się liczyć z koniecznością zwrotu całej wypłaconej premii. Ubiegający się o płatności bezpośrednie i obszarowe rolnicy, a także beneficjenci PROW, którzy nie mogli przewidzieć przymusowego wywłaszczenia w momencie składania wniosku, mają szansę zachować prawo do otrzymania wsparcia bądź nie zwracać już otrzymanego z ARiMR dofinansowania. Mogą oni składać w placówkach Agencji w ciągu 15 dni roboczych (w niektórych przypadkach 10) od dnia, w którym są w stanie dokonać takiej czynności, pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, powołując się na wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnej okoliczności uniemożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów i/lub zrealizowanie podjętych zobowiązań oraz dostarczając dowody. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich okoliczności dotyczących danego przypadku. Link do strony Gaz Systemu ze szczegółami dotyczącymi samego gazociągu: https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/gustorzyn-wronow-etap-ii/

 • autor: Paweł Jakubowski

Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

 • Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
 • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
 • Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r. Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii!. Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.
Losowania odbędą się w terminach:

 • 07.05 2021 r.
 • 21.05.2021 r.
 • 08.06.2021 r.
 • 18.06.2021 r.
 • 02.07.2021 r.
 • 09.07.2021 r.
 • 14.07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów

W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii - nawet te osoby, które wygrały już wcześniej nagrody. Zwiększ szansę na wygraną!Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań!

Regulamin i szczegóły dotyczące loterii dostępne są na loteria.spis.gov.pl.

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wejdź na spis.gov.pl, spisz się i daj sobie szanse na wygraną!

 • autor: Kinga Ekner

Ruszył już nabór do kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”

To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla firm z naszego regionu jest formą docenienia i podziękowania dla przedsiębiorców osiągających najlepsze efekty ekonomiczne. Główną ideą konkursu jest uhonorowanie firm konsekwentnie promujących pozytywny wizerunek łódzkiej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej, przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu oraz stanowiących wzór funkcjonowania dla innych.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur w 5 kategoriach:

 • - Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności
 • - Debiut Roku
 • - Lider Innowacji
 • - Eksportowy Produkt Roku
 • - Projekt Przyszłości

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz za pośrednictwem strony internetowej https://biznesnaplus.lodzkie.pl/

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2021 r. Laureatów poznamy 28.10.2021 r podczas Europejskiego Forum Gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 • autor: Anna Jakubiak

Nie ryzykuj - zaszczep się!

 • autor: Anna Jakubiak

Koła Gospodyń Wiejskich - „Bitwa Regionów"

Szanowni Państwo,

Po przerwie spowodowanej epidemią COVID – 19, w nowej formule, powraca konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów". Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. To właśnie członkowie Kół Gospodyń Wiejskich są prawdziwymi ambasadorami kulinarnych tradycji regionów. Koła Gospodyń Wiejskich pokazują, że polska wieś to nie tylko bogactwo tradycji, ale również smaków. Ta troska o zachowanie lokalnych przepisów przyczynia się do promocji dziedzictwa lokalnych społeczności. Taki cel przyświeca konkursowi „Bitwa Regionów”.

Zapraszamy serdecznie do udziału w największym konkursie kulinarnym.

Szczegółowe informacji znajdziecie Państwo na stronie www.bitwaregionow.pl dedykowanej konkursowi.

 • autor: Urszula Wojciechowska-Fastyn

Informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka jest czynna w godzinach: 9.00 - 14.00

Informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka jest czynna w godzinach: 9.00 - 14.00. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie płatności można dokonywać elektronicznie na konto bankowe Urzędu Gminy:

37 9302 1027 2601 6447 2000 0010 oraz na indywidualne konta, wskazane na zawiadomieniach.

 • autor: Paweł Jakubowski

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!


Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób. Więcej w załączniku poniżej do pobrania oraz na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2021-04-06

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Premie dla młodych rolników

To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej pomocy to 150 tys. zł.

Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika:

 • I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
 • II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów).

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika:

 • 48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu. 

Wspólny mianownik obu naborów

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR pieniądze można przeznaczyć np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych, do tej pory niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. właścicieli małych gospodarstw otrzymało ok. 2,7 mld zł.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84

 • autor: Anna Jakubiak

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - grupy EPI mogą starać się o wsparcie

Rusza pierwszy nabór wniosków o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania "Współpraca". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. Dokumenty można składać od 29 marca do 12 maja 2021 r.
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ideą tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jest takie zorganizowanie produkcji, dystrybucji i transakcji, by zminimalizować liczbę pośredników. Skrócenie łańcucha dostaw przekłada się na poprawę jakości produktów - towar szybciej trafia do konsumenta, więc jest świeższy, a także ma niższą cenę, którą musi zapłacić klient.
O wsparcie finansowe w ramach działania "Współpraca" na inwestycje w tworzenie krótkich łańcuchów dostaw mogą ubiegać się tzw. grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI), w których skład wchodzi co najmniej 5 rolników - każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich lub
 • przy produkcji artykułów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lub
 • w ramach działalności gospodarczej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając na danym terenie będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej. Ponadto mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności. Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

 • budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury;
 • zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu;
 • zakupu lub instalację wyposażenia;
 • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości - w związku z realizacją operacji;
 • zakup środków produkcji.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz, a jej wysokość wynosi:

 • 325 tys. zł, w przypadku, gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu;
 • 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Szczepmy się logo

Rejestrcja na szczepienia przeciwko COVID-19

Rejestrcja na szczepienia przeciwko COVID-19

 • Infolinia

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że w kwietniu 2020 r. samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Infolinia służy udzielaniu wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon i czat (prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger - pogadajmytutaj) obsługiwane są przez specjalistów – pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania mogą korzystać dzieci i młodzież z województwa łódzkiego, a także ich rodzice i opiekunowie. Interwencje prowadzone są w takich sytuacjach jak: obniżenie nastroju, stres, kryzysy emocjonalne, nagromadzenie negatywnych myśli czy konflikty rodzinne, a także w związanych bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia lub życia: myśli i plany samobójcze, zachowania autoagresywne, autodestrukcyjne, ryzykowne (związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) oraz wystąpienie przemocy w rodzinie.

To co wyróżnia infolinię na tle podobnych form pomocy, to przede wszystkim jej dostępność 7 dni w tygodniu oraz możliwość kontaktu opartego na pisaniu wiadomości (Snapchat i Messenger).

Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na numer 726 611 611 w godzinach 15.00 – 18.00 lub korzystając z aplikacji Snapchat i Messenger (pogadajmytutaj) w godzinach 18.00 – 21.00.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Logo konkursu

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na sygnały płynące od Kół Gospodyń Wiejskich chcących wziąć udział w Konkursie, termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 18 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w „Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP” organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:
• działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
• kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
• przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/

Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie Łukasz Glimasiński zapraszają Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w konkursie na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną”. Prace należy składać w Urzędzie Gminy (al. Konstytucji 3 Maja 32) do 25 marca 2021 r. W artystycznej rywalizacji mogą uczestniczyć zarówno uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, jak również wszystkie osoby pełnoletnie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych.  Wszystkie szczegóły są dostępne w załączonym poniżej regulaminie.

 • Plakat Tradycyjna Palma Wielkanocna
 • Regulamin konkursu strona 1
 • Regulamin konkursu strona 2

Oczyszczacze powietrza są już w szkołach!

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację pandemii COVID-19  oraz powrót uczniów klas I-III do nauczania w trybie stacjonarnym, Michał Michalik - Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, przekazał szkołom z terenu Gminy nowoczesne hybrydowe oczyszczacze powietrza Lautus, produkowane przez polską firmę Venture Industries.

O wyborze tego właśnie urządzenia spośród wielu oferowanych na rynku zadecydowała przede wszystkim jego specyfikacja techniczna oraz fakt, że skuteczność oczyszczacza została przetestowana m.in. przez szpital w Grudziądzu, który korzysta z tych urządzeń już od jesieni ubiegłego roku.

Urządzenie przeznaczone jest do filtracji powietrza z cząstek drobnoustrojów, grzybów, bakterii i wirusów o rozmiarach powyżej 0,1 µm. Wydajność urządzenia, według informacji producenta, wynosi 800m3/h.

W jego konstrukcji zastosowano 3-stopniowy poziom filtracji na który składają się:

I – filtr wstępny w klasie G4*, znajdujący się zaraz za wlotem, którego zadaniem jest wyłapanie cząstek wielkości kurzu, pyłów oraz zabrudzeń z powietrza,

II – filtr w klasyfikacji H13*,  znajdujący się za filtrem wstępny i przed lampą UV-C, którego zadaniem jest filtracja powietrza z drobnoustrojów, bakterii, czy grzybów,

III – Filtr w klasie H14*, znajdujący się za lampą UV-C który jest w stanie zatrzymać 99,995% cząsteczek o rozmiarze 0,1 µm takich jak np. wirusy.

Do szkół przekazano łącznie 8 urządzeń. Zakupu na kwotę 59 482,80 zł dokonano ze środków projektu „Wiedza na piątkę z plusem!”, który – za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – został zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem skutkom COVID-19.

 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Stara Wojska
 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Stara Wojska
 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Konponica
 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Konponica
 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Konponica
 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Konponica
 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Boguszyce
 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Boguszyce
 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Pukinin
 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Pukinin
 • Przekazanie oczyszczaczy dla SP Stara Wojska

Gmina Rawa Mazowiecka w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej przekazała na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej podinsp. mgr Zbigniewa Szczerby elementy odblaskowe dla zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

 • Przekazanie elementów odblaskowych
 • Przekazanie elementów odblaskowych
 • Przekazanie elementów odblaskowych
 • Przekazane elementy odblaskowe

Ministerstwo Sportu realizuje Program „Klub”

Ministerstwo Sportu realizuje Program „Klub”, dzięki któremu możliwe jest bezpośrednie wsparcie finansowe lokalnych środowisk sportowych. Program Klub wspiera kluby sportowe, których celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczone jest 40 mln zł. Kwota dotacji w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji (klub jednosekcyjny), wynosi 10 tys.zł. W przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji (klub wielosekcyjny), wynosi 15 tys. zł. Otrzymane środki przeznaczone mogą zostać na wynagrodzenie trenera, zakup sprzętu sportowego czy organizację obozu sportowego. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r. Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie przez kluby sportowe środków na finansowanie swojej działalności jest jednym z ważnych kryteriów w przypadku ubiegania się o dotację z samorządu.

Trwa nabór na rachmistrza spisowego!

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty kandydatów można składać w terminie od 1 lutego 2021 do 9 lutego 2021 r.

Szczegółowa informacja dotycząca naboru oraz formularz kandydata znajduje się poniżej.

Więcej informacji o spisie można uzyskać na stronie: https://spis.gov.pl/

Zwrot podatku akcyzowego na 2021 rok

Wypełnione wnioski (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2021 rok należy składać w okresie od 1 LUTEGO – do 1 MARCA 2021 ROKU W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER, POKÓJ 102,  W GODZINACH 8.30-15.00
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA AKTUALNYCH DRUKACH dostępnych poniżej.
Do wniosku należy dołączyć:
FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2020 ROKU DO 31 STYCZNIA 2021 ROKU, klauzulę informacyjną RODO, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń. w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument ten wydawany jest na wniosek producenta rolnego.

Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę:

 1. a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
 2. b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2021 została określona w drodze rozporządzenia RM (Dz.U. z dn.31.12.2020r.) i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu. Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu. Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach: 1-30 KWIETNIA 2021r.

Sołectwo na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza Sołtysów z terenu województwa do zgłaszania swoich Sołectw do programu "Sołectwo na plus". Głównym celem programu jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach, wyłonionych w trybie naboru. Zgłoszenia muszą dotyczyć projektów realizowanych w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 10.000,00 zł na jeden projekt. Zgłoszenia. wypełnione i podpisane przez Sołtysów należy przesłać lub też złożyć w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku.

Regulamin naboru oraz druk zgłoszenia dostępne są pod adresem:

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało dla Was artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia w 2020 roku. Zobaczcie co udało się zrobić w Krainie Rawki w tym roku.

Artykuł znajdziecie na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2020-roku

drukuj (Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”)

baner toplayer
Plakat NSP2021