Ogłoszenia 2021 rok

Ogłoszenie z dnia 07.09.2021 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Mieszkaniec, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

  • autor: Irmina Grzywka , data: 2021-09-07

Wstecz

baner toplayer
w sieci