Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego

 • sołectwo_na_plus_ł-01

Dofinansowanie 2021

Pod koniec 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podał do publicznej wiadomości informację o możliwości aplikowania w naborze pn.: „Sołectwo na plus”, którego głównym celem jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach. Z terenu Gminy Rawa Mazowiecka ze zgłoszonych przez Sołtysów projektów lokalnych, spełniających wszystkie wymogi formalne, pięć uzyskało wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego.
Projekty, które otrzymały dofinasowanie to:

 • „Doposażenie siłowni zewnętrznej w Boguszycach” - wniosek złożony przez Sołtysa Sołectwa Boguszyce - przyznana dotacja - 10.000,00 zł.
 • „Wiata drewniana - dobre miejsce na spotkania” - wniosek złożony przez Sołtysa Sołectwa Huta Wałowska – Janolin - przyznana dotacja - 10.000,00 zł.
 • „Stworzenie kompleksowego miejsca integracji mieszkańców sołectwa Kurzeszyn poprzez zagospodarowanie działki gminnej” - wniosek złożony przez Sołtysa Sołectwa Kurzeszyn - przyznana dotacja - 10.000,00 zł.
 • „Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu rekreacji w Sołectwie Matyldów” - wniosek złożony przez Sołtysa Sołectwa Matyldów - przyznana dotacja - 10.000,00 zł.
 • „Na skarpie” wyposażmy plac sołecki - wniosek złożony przez Sołtysa Sołectwa Pukinin - przyznana dotacja - 10.000,00 zł.

Przyznana pomoc finansowa ma na celu umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na przeznaczenie środków finansowych z budżetu Województwa Łódzkiego na zadania o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym oraz wpisuje się w realizację wyzwań rozwojowych określonych w Strategii Województwa Łódzkiego poprzez:

 • stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
 • efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich dla rozwoju rolnictwa,
 • kształtowanie i poprawa ładu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji,
 • tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa.
 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • sołectwo_na_plus_ł-01

Sołectwo Kurzeszyn

Inwestycja pn.: „Stworzenie kompleksowego miejsca integracji mieszkańców sołectwa Kurzeszyn poprzez zagospodarowanie działki gminnej” została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego „Sołectwo na Plus" w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych w sołectwach.

Wartość inwestycji: 12.000,00 zł,
Kwota dotacji: 10.000,00 zł.

 • Zdjęcie obiektu - wejście
 • Zdjęcie obiektu - altanka
 • Zdjęcie obiektu - ogrodzenie
 • Zdjęcie obiektu - ogrodzenie oraz altana
 • Zdjęcie obiektu - altana oraz ławki i stół
 • Zdjęcie obiektu - ogrodzenie
 • Logo na ogrodzeniu Sołectwo na plus
 • Zdjęcie obiektu - altana
 • Zdjęcie obiektu - ogrodzenie
 • Zdjęcie obiektu - altana wraz z ogrodzeniem
 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • sołectwo_na_plus_ł-01

Sołectwo Matyldów

Inwestycja pn.: „Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu rekreacji w Sołectwie Matyldów” została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego „Sołectwo na Plus" w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych w sołectwach.
Wartość inwestycji: 12.000,00 zł,
Kwota dotacji: 10.000,00 zł.

 • Zdjęcie Bogusławki Duże - plac zabaw
 • Zdjęcie Bogusławki Duże - plac zabaw
 • Zdjęcie Bogusławki Duże - ogrodzenie z logo projektu
 • Zdjęcie Bogusławki Duże - plac zabaw
 • Zdjęcie Bogusławki Duże - plac zabaw
 • Zdjęcie Bogusławki Duże - plac zabaw
 • Zdjęcie Bogusławki Duże - plac zabaw
 • Zdjęcie Bogusławki Duże - plac zabaw
 • Zdjęcie Bogusławki Duże - ogrodzenie z logo projektu
 • Zdjęcie Bogusławki Duże - plac zabaw
 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • sołectwo_na_plus_ł-01

Sołectwo Huta Wałowska - Janolin

Inwestycja pn.: „Wiata drewniana - dobre miejsce na spotkania” została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego „Sołectwo na Plus" w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych w sołectwach.
Wartość inwestycji: 12.000,00 zł,
Kwota dotacji: 10.000,00 zł.

 • Huta Wałowska nr 1
 • Huta Wałowska nr 2
 • Huta Wałowska nr 3
 • Huta Wałowska nr 4
 • Huta Wałowska nr 5
 • Huta Wałowska nr 6
 • Huta Wałowska nr 7
 • Huta Wałowska nr 8
 • Huta Wałowska nr 9
 • Huta Wałowska nr 10
 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz