Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

  • -

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0052/18 pn. „Wiedza na piątkę z plusem!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Umowa nr RPLD.11.01.02-10-0052/18-00


Gmina Rawa Mazowiecka realizuje projekt pn:

„Wiedza na piątkę z plusem!”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie: RPLD.11.01.02-10-0052/18-00 z dnia 18 marca 2019r.

Wartość wydatków kwalifikowanych:  1 732 696,27 PLN
Wartość dofinansowania: 1 611 407,27 PLN w tym:

- ze środków europejskich w kwocie 1 472 791,82 PLN

- ze środków dotacji celowej w kwocie 138 615,45 PLN
Wkład własny: 121 289,00 PLN w tym:

- ze środków publicznych w kwocie 121 289,00 PLN.

Zadania określone we wniosku o dofinansowanie projektu wpisują się w:

Oś priorytetowa

XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania dla Osi

XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie

XI.1.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019r. – 31.12.2020r.

Celem głównym projektu jest:

- podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 252 uczniów;

- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozpoznanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 178 uczniów ze specjalnymi potrzebami w Szkołach Podstawowych w Konopnicy, Kurzeszynie, Pukininie, Boguszycach i w Starej Wojskiej (Gmina Rawa Maz.) poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, indywidualizację pracy z uczniem, doposażenie pracowni TIK i pracowni nauk przyrodniczo-matematycznych;

- podniesienie kompetencji 127 nauczycieli.

Cel realizowany w okresie styczeń 2019 – grudzień 2020 zgodnie z diagnozami instytucjonalnymi tych szkół i realizowany poprzez:

1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli;

2. zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz kompetencje cyfrowe;

3. doposażenie placówki w sprzęt TIK oraz doposażenie pracowni przyrodniczych;

4. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakładane efekty projektu:

- 202 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, a 252 będzie objętych zajęciami w tym zakresie;

- 127 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu i tyle samo będzie  objętych działaniami w tym zakresie;

- 178 uczniów obejmie  wsparcie w zakresie indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

- 5 doposażonych placówek w sprzęt TIK oraz materiały dydaktyczne i sprzęt do pracowni matematyczno-przyrodniczej.

Działania w projekcie wynikają z wniosków diagnoz instytucjonalnych dla każdej ze Szkół Podstawowych i odpowiadają na potrzeby zidentyfikowane w diagnozie regionalnej. Wnioski z diagnoz  uzasadniają wybór nauczycieli i uczniów Szkół Podstawowych biorących udział w projekcie do objęcia działaniami zaplanowanymi w nim do realizacji. Wnioski z diagnozy potwierdzają uzasadnienie dla złożonych form wsparcia – zarówno w odniesieniu do uczniów jak i nauczycieli, doposażenie placówek wynika z diagnozy, w tym spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia z Szkołach Podstawowych.

Biuro Projektu:

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
Pokój 304
Tel. 46 854 51 89

Realizator projektu:
Gmina Rawa Mazowiecka

Rekrutacja
Rekrutacja zamknięta dla nauczycieli wszystkich szkół podstawowych oraz dla 178 uczniów biorących udział w 4 typie projektu.
Rekrutacja otwarta dla 252 uczniów biorących udział w 1 i 2 typie projektu.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
1474 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.