Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

  • -

Projekt pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Rawa Mazowiecka” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.02-10-0013/16-00 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wartość całkowita projektu: 3.870 965,96 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3.147 126,79 PLN
Wartość dofinansowania: 2.328 873,82 PLN

Zmiany cywilizacyjne na obszarach wiejskich wpłynęły w istotny sposób na przemianę postaw rodziców dotyczących aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży. Obecnie dla mieszkańców wsi ważnym jest, aby ich dzieci odebrały edukację, która pozwoli im w przyszłości na zdobycie zatrudnienia gwarantującego im wysoki standard życia. Rodzice dzieci na wsi dostrzegają również, że ważną rolę w edukacji ich dzieci odgrywa wychowanie przedszkolne. Z prowadzonych w polsce badań wynika, że jeżeli tylko na terenie gminy funkcjonują placówki oferujące edukację przedszkolną to rodzice bardzo chętnie posyłają do nich swoje dzieci. Przedszkole jest korzystne dla rozwoju dziecka. Od dawna porównuje się kompetencje dzieci i wiadomo, że te, które chodziły do przedszkola, potem, w szkole mają lepsze wyniki. Powszechna opieka przedszkolna zmniejsza rozpiętość różnic społecznych. Jeżeli wszystkie dzieci chodzą do przedszkola, to nierówności edukacyjne są mniejsze, a zwiększa się coś, co nazywamy spójnością społeczną, czyli bardzo ważny miernik jakości życia w danym kraju. Opieka przedszkolna zwiększa ponadto możliwość rozwoju i pracy dorosłych. Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy wymaga powszechnego dostępu do pełnej opieki przedszkolnej na wysokim poziomie. W takiej sytuacji również starsze pokolenie może się rozwijać zawodowo, a nie poświęcać jedynie opiece nad wnukami. Dostępność do infrastruktury edukacyjnej jest podstawowym warunkiem rozwoju każdego regionu. Edukacja buduje podstawy obywatelskie, pozwala w przyszłości na znalezienie lepszej pracy i lepszego życia. Co najważniejsze buduje innowacyjność w podejściu do życia i pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji w wyniku realizacji interwencji na płaszczyźnie polityki społecznej i usług publicznych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka poprzez zapewnienie mieszkańcom wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej.

Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe m.in.:
- zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie rawa mazowiecka poprzez wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego związane z budową nowych obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu gwarantującego wysoką jakość usług publicznych.
- poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej dla mieszkańców gminy rawa mazowiecka poprzez wsparcie rodzin w edukacji i opiece nad dziećmi w wieku 0-5 zamieszkujących na terenie gminy.
- przyspieszenie rozwoju i wzmocnienie potencjału społeczeństwa gminy rawa mazowiecka z wykorzystaniem strategicznego podejścia do edukacji przedszkolnej poprzez budowę nowych obiektów przedszkolnych związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej.
- poprawa dostępności do usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat
Na terenie gminy rawa mazowiecka poprzez dostosowanie struktury sieci przedszkoli do lokalnych i regionalnych potrzeb.
- zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze gminy rawa mazowiecka poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.
- poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy w gminie rawa mazowiecka w kontekście możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego.

Przyjęta do realizacji inwestycja zasadniczo wpłynie na poziom jakości kształcenia, co przyniesie satysfakcję osób korzystających z inwestycji pod względem zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań dotyczących dalszego rozwoju. Przez podniesienie jakości kształcenia uznaje się umożliwienie lub zwiększenie dotychczasowych możliwości transponowania wiedzy w sposób zapewniający przekaz o najwyższym standardzie. Realizacja projektu umożliwi przeprowadzenie wysokiej jakości zajęć, co było do tej pory organizacyjnie niewykonalne. Dzieci w ogóle nie mogły korzystać z zajęć wychowania przedszkolnego. Takim problemem dotknięte były dzieci z rodzin ubogich. Ich rodzice nie byli w stanie opłacić prywatnych placówek poza gminą. Edukacja będzie odbywać się w nowoczesnych salach, których nie ma na terenie gminy rawa mazowiecka. Nauka czytania, śpiewu, tańca będzie odbywać się przy użyciu narzędzi interaktywnych. Dzieci z gminy rawa mazowiecka pierwszy raz będą mogły korzystać z zajęć ruchowych. Zajęcia ruchowe połączone będą z edukacją. Placówki będą wspierać dzieci niepełnosprawne. Dostosowana infrastruktura spowoduje, że osoby niepełnosprawne będą mogły uczęszczać w zajęciach bez przeszkód, będą one uczestniczyć w zajęciach z dziećmi pełnosprawnymi, co umożliwi nowo powstała infrastruktura.
Będzie to również wspaniała nauka dla wszystkich dzieci. Integracja będzie uczyć dzieci pomagania i wspierania sobie nawzajem. Realizacja projektu (budowa nowych przedszkoli) umożliwi w większym stopniu niż do tej pory realizację zajęć edukacyjnych oraz podniesie jakość i dostępu kształcenia w wieku przedszkolnym, a także umożliwi przeprowadzenie wysokiej jakości zajęć, co w tej chwili jest organizacyjnie niewykonalne (brak infrastruktury przedszkolnej).
Projekt wpływa na zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenach, gdzie występuje deficyt miejsc przedszkolnych. Projekt wpływa na wyrównanie dysproporcji terytorialnych tym zakresie, a tym samym przyczynia się do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy w kontekście możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego.
Teren gminy rawa mazowiecka w całości uznaje się za obszar wiejski. Teren gminy rawa mazowiecka dotknięty jest problemem biedy, w szczególności długotrwałej (trwającej dłużej niż rok) i chronicznej (trwającej dłużej niż 5 lat). Z projektu korzystać będą dzieci pochodzące z rodzin zamieszkałych na obszarze dotkniętym wysokim poziomem bezrobocia.
Projekt przewiduje wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, które przyczyniają się do niwelowania różnic w dostępie do infrastruktury przedszkolnej. Projekt przewiduje zakup pomocy edukacyjnych i sprzętów przystosowanych dla osób z ograniczoną zdolnością ruchową i do potrzeb niesłyszących, osób niedowidzących, słabo widzących, przewiduje dostosowanie wnętrza budynku do osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem sprzętu dla osób niepełnosprawnych, oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku jak i na zewnątrz wraz z dostosowaniem sprzętu dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
2045 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.