Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Uwaga: Zmiana terminu składania wniosków o dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Szczegóły w załączniku poniżej.


 

Od 12 grudnia 2011r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2011. na realizację  zadanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Wnioski na rok 2012 można składać od 02.01.2012r. do 31.01.2012r.

11 grudnia 2011r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Rawa Mazowiecka, stanowiąca akt prawa miejscowego, na podstawie której Wójt Gminy Rawa Mazowiecka będzie mógł udzielać dotacji celowej na realizację zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków posadowionych w granicach administracyjnych gminy Rawa Mazowiecka.

Podmioty mogące ubiegać się o dotację:

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości położonej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, posiadający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Ubiegający się o uzyskanie dotacji nie mogą mieć zaległości wobec Gminy Rawa Mazowiecka.

Przedmiot dotacji:

Budowy przydomowej oczyszczalni ścieków posadowionej w granicach administracyjnych Gminy Rawa Mazowiecka.    

Oczyszczalnia ma być urządzeniem nowym, wybudowanym zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 prawo budowlane (Dz.U. t.j z 2010r. nr243, poz. 1623 ), przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie oraz z dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami państwowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.                                                                                       

Przedmiotowa oczyszczalnia wraz z  całą infrastrukturą niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania powinna być wprowadzona do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia  16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.). Praca oczyszczalni musi być dostosowana do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód i ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z późn. zm.).

Terminy złożenia wniosku:

Na rok 2011 w terminie umożliwiającym wykorzystanie dotacji w danym roku budżetowym;

Na rok 2012 w terminie od 02 stycznia 2012r. do 31 stycznia 2012r.

Na lata następne w terminie do 15 września na każdy kolejny rok budżetowy.

Warunki uzyskania dotacji:

Złożenie w terminie  wniosku do Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej wraz z załącznikami: (aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj.: zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę, projektu technicznego z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania pod budowę przydomowej oczyszczalni, oświadczenie o braku zaległości wobec gminy Rawa Mazowiecka).

Z wnioskodawcami, których wnioski przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz wystarczy środków w budżecie Gminy Rawa Mazowiecka, zostaną podpisane umowy dotacyjne na podstawie, których zostaną przelane, na wskazane we wniosku konto, środki dotacji celowej.

Dotacje przyznane w danym roku muszą być wykorzystane w tym samym roku, w którym zostały przyznane. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się w szczególności zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja była udzielona (art. 251 ust 4 ustawy o finansach publicznych).

W terminie do 7 dni od wykorzystania udzielonej dotacji, beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania wraz z oryginałami dokumentów:

a) finansowych (faktur lub rachunków, potwierdzających nakłady finansowe -  do wglądu,

b) potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac – do wglądu,

c) deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie,

d) potwierdzenia zapłaty za zrealizowane zadanie,

e) potwierdzeniem dokonania zgłoszenia do eksploatacji  przydomowej oczyszczalni ścieków dokonanego na podstawie art. 152 ust 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska” (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm),

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Opracowano na podstawie:

  1.  Uchwały nr XI/47/11  Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  nr 345, poz. 3456)

  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

  3. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z  2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
4602 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.