Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

 • Ochrona środowiska

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że w 2021 planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Rawa Mazowiecka. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest zdemontowany i składowany na posesjach. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostałe 10% będzie pochodziło ze środków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w terminie do 15.02.2021r.,  wniosek do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć zdjęcia zdemontowanego azbestu z opisem jakiej nieruchomości dotyczą oraz fakultatywnie oświadczenie o uzyskaniu lub nie pomocy de minimis (dotyczy wyłącznie rolników i przedsiębiorców jeśli eternit zdejmowany jest z nieruchomości wykorzystywanej do działalności rolniczej lub gospodarczej) oraz odpowiedni Formularz w przypadku uzyskiwania pomocy de minimis. Wzory dokumentów w załączeniu. Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych przedsiębiorca, będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest
i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji. Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 32 pod nr telefonu 46 854 51 74. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.rawam.ug.gov.pl zakładka ochrona środowiska. Jednocześnie informuję, że nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski złożone po 15.02.20201r. zostaną uwzględnione do zbiórki azbestu na rok 2022r.- pod warunkiem uzyskania przez Gminę Rawa Mazowiecka dofinansowania. 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

/-/ Michał Michalik

 • Logo

INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr 344/OZ/D/2020 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania ,,Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2020  roku”, w okresie do 15.11.2020r. na terenie Gminy przeprowadzana jest zbiórka składowanego na posesjach azbestu. Wartość zadania oszacowana na podstawie ilości azbestu podanego w złożonych przez mieszkańców deklaracjach wynosi 88 652,88 zł, kwota dofinansowania 63 843,00 zł Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka, przeprowadza firma REVOL sp z o.o.
ul. Senatorska 21/30 – 31, 93-192 Łódź.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
/-/ Michał Michalik

 

 


 

INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr 41/OZ/D/2019  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania ,,Odbiór transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka  w 2019  roku ”,  na terenie Gminy została przeprowadzana  zbiórka składowanego na posesjach azbestu.  Wartość zadania oszacowana na podstawie ilości azbestu podanego w  złożonych przez mieszkańców deklaracjach wynosi  41759,16zł brutto, kwota dofinansowania 34 799,00zł.

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka,  przeprowadza firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m 8,  91-498 Łódź. 

 

Michał Michalik
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


 


 

Interwencje w sprawie naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka w związku z pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska niniejszym informuje, że po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2019r. ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (DZ.U z 2018 poz. 1479) na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi www.wios.lodz.pl od dnia 01 stycznia 2019r. jest umieszczony numer telefonu 721 11 12 13, na który można zgłaszać interwencje dotyczące przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym zakresu gospodarki odpadami przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.


 

Spotkanie dla mieszkańców Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że 24.09.2018r. o godzinie 18:00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach organizowane jest spotkanie informacyjne mające na celu zaprezentowanie programu  „Czyste powietrze” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Szczegóły w załączniku poniżej.


 

 • Logo

INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania ,,Odbiór transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka  w 2017  roku etap I”, w okresie od 22.05.2017r. do 30.06.2017r. na terenie Gminy przeprowadzono zbiórkę składowanego na posesjach azbestu. W wyniku zbiórki zebrano 154,02Mg azbestu. Wartość zadania to 47 740,00zł, kwota dofinansowania 38 192,00zł.

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, przeprowadziła firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m 8, 91-498 Łódź.


 

INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznaniu dotacji do kwoty 41 730,00 zł na realizację zadania ,,Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2017  roku etap I”,  (całkowita wartość zadania została określona na kwotę 52 162,11),  w okresie od 22.05.2017r. do 30.06.2017r. na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka składowanego na posesjach azbestu.

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka, przeprowadzi firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m 8, 91-498 Łódź.

Pracownicy firmy Renovo w pierwszej kolejności dokonają zapakowania składowanego na posesjach azbestu aby w podanym przez nich terminie nie później jednak niż do 30.06.2017r. odebrać go z nieruchomości. Firma przed zabraniem eternitu ma obowiązek zważenia na każdej posesji eternitu w obecności właściciela albo upoważnionej przez niego osoby, który swoim podpisem na protokole oraz karcie przekazania odpadów  potwierdza ilość  odebranych z posesji odpadów zawierających azbest. W razie uwag co do sposobu realizacji usługi prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rawie Mazowieckiej.

Osoby do kontaktu w ww. sprawie ze strony Urzędu Gminy:

 1. Iwona Gierach 46 814 42 41 wew. 304
 2. Radosław Woszczyk 46 814 42 41 wew. 304

 


 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że w 2016 planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Rawa Mazowiecka. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach (czyli wcześniej zdjęty przez właścicieli bądź usunięty na skutek wichury itp.) Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji  w wysokości do 99% kosztów kwalifikowanych zadania,  pozostały procent  będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w  terminie do 31.05.2016r. ,  wniosek do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć  oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego . Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych przedsiębiorca, będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.

Bliższe informacje (oraz wniosek)  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 32  pokój  304 oraz pod nr telefonu 46 814 42 41 wew. 304. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.rawam.ug.gov.pl zakładka ochrona środowiska.


 

INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznaniu dotacji do kwoty 48558,00 zł na realizację zadania ,,Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2015 roku”,  w tym dotacja ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW do kwoty 24524,00zł, dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 24034,00,00zł (całkowita wartość zadania została określona na kwotę 49048,2),  w okresie od 24.08.2015r. do 30.09.2015r. na terenie Gminy zostanie przeprowadzone pakowanie i  zbiórka składowanego na posesjach azbestu.

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka,  przeprowadzi firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m 8, 91-498 Łódź.
 

Pracownicy firmy Renovo w pierwszej kolejności dokonają zapakowania składowanego na posesjach azbestu aby w podanym przez nich terminie nie później jednak niż do 15.10.2015r. odebrać go z nieruchomości. Firma przed zabraniem eternitu po uprzednim kontakcie telefonicznym ma obowiązek zważenia na każdej posesji eternitu w obecności właściciela albo upoważnionej przez niego osoby, który swoim podpisem na protokole oraz karcie przekazania odpadów  potwierdza ilość  odebranych z posesji odpadów zawierających azbest. W razie uwag co do sposobu realizacji usługi prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rawie Mazowieckiej.  

Osoby do kontaktu w ww. sprawie ze strony Urzędu Gminy:

 1. Iwona Gierach 46 814 42 41 wew. 304
 2. Radosław Woszczyk 46 814 42 41 wew. 304 

 

Zbiórka azbestu z terenu gminy Rawa Mazowiecka

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że w 2015 planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Rawa Mazowiecka. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach (czyli wcześniej zdjęty przez właścicieli bądź usunięty na skutek wichury itp.) Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji  w wysokości do 99% kosztów kwalifikowanych zadania,  pozostały procent  będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w  terminie do 31.03.2015r. ,  wniosek do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć  oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego. Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych przedsiębiorca, będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.

Bliższe informacje (oraz wniosek)  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 32  pokój  304 oraz pod nr telefonu 46 814 42 41 wew. 304. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.rawam.ug.gov.pl zakładka  ochrona środowiska.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

/-/ Krzysztof Starczewski


 

Szkoleniowe dotyczące finansowania zadań: zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące finansowania zadań: zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Spotkanie odbędzie się 30.06.2014r. o godzinie 1630 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej pokój 301 (II Piętro) ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32. Spotkanie poprowadzą pracownicy Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi (WFOŚiGW), na podstawie, której WFOŚiGW spłaca w 99% kredyty udzielone przez Bank   osobom fizycznym na realizację zadania usuwania azbestu.

 • autor: Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Krzysztof Starczewski

 

Informacja dla właścicieli lasów

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka informuje że w dniu 10.05.2013r. wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej informujące, iż w terminie od 10.05.2013r. do 30.09.2013r. Agencja Cezar s.j. będzie przeprowadzać prace terenowe w zakresie aktualizacji uproszczonych Planów Urządzania Lasu oraz Inwentaryzacji Stanu Lasu na terenie obrębów: Boguszyce, Byszewice, Chrusty, Dziurdzioły, Julianów Raducki, Kaleń, Kaliszki, Konopnica, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn, Leopoldów, Małgorzatów, Niwna, Pasieka Wałowska, Pukinin, Przewodowice, Świnice, Wałowice, Wołucza, Zagórze, Zawady, Zielone i Żydomice.

 • autor: Sekretarz Gminy Anna Jakubiak

 

Obwieszczenie w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego

Ogłoszenie o opracowaniu projektu Programu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Rawa Mazowiecka wraz z Prognozą oddziaływania na środodiwsko oraz o możliwości skałdania uwag i wniosków do przedmiotowych dokumentów

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka

Ogłoszenie w sprawie zaopiniowania prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

 • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

 • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
23901 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.