Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony


 

INFORMACJA

1. Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rawa Mazowiecka zawiera załącznik do niniejszej informacji. Jednocześnie informuję, że Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbiera firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piaskowa 122, 97-200 Tomaszów Maz.
2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowane są w Regionalnej Instalacji do  Przetwarzania Odpadów Komunalnych  zlokalizowanej :
a) w Pukininie 140, prowadzonej przez ZGO AQUARIUM SP Z O.O. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
b) „EKO-REGION” Sp z o.o. Zakład/ Instalacja Przetwarzania Odpadów – RIPOK – Julków, 96-116 Dębowa Góra gm. Skierniewice
3. W 2018r. poziomy osiągnięte  przez Gminę Rawa Mazowiecka wyniosły:
a) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 31,47%;
b) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 35,62%;
c) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 50%.
4. Na terenie gminy Rawa Mazowiecka w miejscowości PUKININ 140 teren Zakład ZGO prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka,  Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00 sobota od 7:00 do 15:00.
5. Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych to:
a) ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piaskowa 122, 97-200 Tomaszów Maz. Firma zbiera sprzęt wystawiony przed posesje, raz w miesiącu  w terminie. Zbiórki odpadów selektywnych
b) Zużyty sprzęt elektryczny poza tzw. wystawkami można dostarczyć do PSZOK zlokalizowany w Pukininie, o którym mowa w pkt 4 informacji.
c) ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka prowadzące instalację do  przetwarzania odpadów komunalnych w Pukininie jest  zbierającym  odpady folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Rawa Mazowiecka

Sporządzono na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


 

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić na terenie Gminy Rawa Mazowiecka działalność gospodarczą w zakresie:

 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, lub
   
 • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, lub
   
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, lub
   
 • prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, są zobowiązani złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, znajdujący się poniżej.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok

 • autor: Iwona Gierach

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok

 • autor: Iwona Gierach

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok


 

I N F O R M A C J A

1.Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rawa Mazowiecka zawiera załącznik do niniejszej informacji. Jednocześnie informuję, że Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbiera firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piaskowa 122, 97-200 Tomaszów Maz.
2.Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowane są w Regionalnej Instalacji do  Przetwarzania Odpadów Komunalnych  zlokalizowanej:
a) w Pukininie 140, prowadzonej przez ZGO AQUARIUM SP Z O.O. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
b) „EKO-REGION” Sp z o.o. Zakład/ Instalacja Przetwarzania Odpadów – RIPOK – Julków, 96-116 Dębowa Góra gm. Skierniewice
3.W 2017r. poziomy osiągnięte  przez Gminę Rawa Mazowiecka wyniosły:
a) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0%;
b) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 51,33%;
c) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 56,92%.
4. Na terenie gminy Rawa Mazowiecka w miejscowości PUKININ 140 teren Zakład ZGO prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka,  Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7 00 do  1800 sobota od 700 do 1500
5. Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych to:
a) ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piaskowa 122, 97-200 Tomaszów Maz  Firma zbiera sprzęt wystawiony przed posesje, raz w miesiącu  w terminie. Zbiórki odpadów selektywnych
b) Zużyty sprzęt elektryczny poza tzw. wystawkami można dostarczyć do PSZOK zlokalizowany w Pukininie, o którym mowa w pkt 4 informacji.
Sporządzono na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


 

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017

 • autor: Iwona Gierach, data: 2018-04-30

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

 • autor: Iwona Gierach, data: 2017-04-26

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok

 • autor: Iwona Gierach, data: 2016-04-29

 

Szanowni Mieszkańcy, na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach Rada Gminy Rawa mazowiecka dokonała zmian obowiązując w tym zakresie uchwał. Treść uchwał poniżej.


 

Obowiązujący od 15.04.2015r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 15.04.2015 r.


 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, informuje, że nastąpiła zmiana dotycząca godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Niwnej teren Targowicy gminnej. 

PSZOK jest czynny w:

  środy godz.  15.30- 17.30    

  soboty godz.  8.00 – 14.00

 

                                                   Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

                                                     /-/ Krzysztof Starczewski


 

 • -

INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznaniu dotacji do kwoty 104 682,00 zł na realizację zadania ,,Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2014 roku”,  w tym dotacja ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW do kwoty 52 869,00zł, dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 51813,00zł (całkowita wartość zadania została okreśłona na kwotę 105 739,85), w okresie od 10.09.2014r. do 10.10.2014r. na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka składowanego na posesjach azbestu.

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka,  przeprowadzi firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m 8, 91-498 Łódź.  

Pracownicy firmy Renovo w pierwszej kolejności dokonają zapakowania składowanego na posesjach azbestu aby w podanym przez nich terminie nie później jednak niż do 10.10.2014r. odebrać go z nieruchomości. Firma przed zabraniem eternitu ma obowiązek zważenia na każdej posesji eternitu w obecności właściciela albo upoważnionej przez niego osoby, który swoim podpisem na protokole oraz karcie przekazania odpadów  potwierdza ilość  odebranych z posesji odpadów zawierających azbest. W razie uwag co do sposobu realizacji usługi prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rawie Mazowieckiej.  

http://www.zainwestujwekologie.pl

Osoby do kontaktu w ww. sprawie ze strony Urzędu Gminy:

 1. Iwona Gierach 46 814 42 41 wew. 304
 2. Radosław Woszczyk 46 814 42 41 wew. 304 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

   /-/ Krzysztof Starczewski


 

SZANOWNI MIESZKAŃCY 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że od 01 listopada 2013r. zacznie obowiązywać uchwała Rady Gminy Rawa Mazowiecka, uprawniająca właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkuje jedna osoba do stosowania niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka od gospodarstwa domowego jednoosobowego


- w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych wynosić będzie 15,00zł miesięcznie;

-  w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny 10,00zł miesięcznie.

Właściciele nieruchomości, zamieszkiwanych przez gospodarstwa domowe jednoosobowe, którzy chcą płacić niższe opłaty zobowiązani są po 01 listopada 2013r.  złożyć deklarację według   nowego wzoru. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej oraz w załączniku poniżej.

Przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy nie uiścili  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał br., iż termin  płatności ww. opłaty minął 30.09.2013r. Wpłaty należy dokonać niezwłocznie na konto podane w piśmie skierowanym indywidualnie do każdego właściciela nieruchomości, który złożył deklarację lub w kasie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej. W stosunku do osób, które posiadają zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne, którego  koszty obciążą dłużników, dlatego uprzejmie proszę  jak najszybciej dokonać wpłaty aby uniknąć dodatkowych obciążeń.

 

                                                        Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

                                                               /-/ Krzysztof Starczewski

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok


 

1 lipca 2013r. rusza nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

SZANOWNI MIESZKAŃCY

         Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że w drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka wyłoniona została firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, która z dniem 1.07.2013r. będzie odbierała odpady komunalne  z nieruchomości zamieszkałych.

Opłaty za odbiór odpadów, w wysokości ustalonej w złożonej deklaracji należy wnosić  na konto Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 32,  w terminach   do  końca każdego kwartału, pierwsza wpłata do 30.09.2013r..

Firma zgodziła się pozostawić,   pojemniki na odpady, właścicielom nieruchomości, z którymi miała dotychczas zawarte umowy.   Firma zapewniła, iż dostarczy pojemniki, tym właścicielom nieruchomości, którzy dotychczas takich umów z Veolią  nie posiadali.

Zasady dostarczania pojemników proszę uzgadniać z firmą Veolia siedzibaw Rawie Mazowieckiej ul. Armii Krajowej 1, albo pod nr telefonu
46 814 36 74.

Firma Veolia przygotuje harmonogram zbiórki, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej www.rawam.ug.gov.pl, na tablicach ogłoszeń  oraz dostarczony.

Mieszkańcy posesji znacznie oddalonych od drogi publicznej, którzy nie są w stanie z uwagi na różne okoliczności życiowe  dostarczyć pojemnika
z odpadami do drogi, proszeni są o złożenie  do Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej pisemnej  informacji, zawierającej dane właściciela, adres nieruchomości oraz przyczynę utrudniającą dostarczenie pojemnika.

Zasady segregacji odpadów na terenie gminy Rawa Mazowiecka zamieszczone są na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i poszczególnych sołectwach a także do pobrania u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej.

                                                   Wójt Gminy Rawa Mazowiecka 

                                                         /-/ Krzysztof Starczewski

 • autor: Iwona Gierach

 

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

 • autor: Iwona Gierach

 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RAWA MAZOWIECKA


 

Informacja na temat dotychczasowych umów na odbiór odpdaów komunalnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Rawa Mazowiecka  przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

 • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

 • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
29610 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.