Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

 • Ogłoszenia

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Zarządzenie Nr 77.2020
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

drukuj ()

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2020-11-24

 

Zarządzenie Nr 76.2020
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2020-11-24

 

Ogłoszenie z dnia 24.11.2020 r.

Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2020 r.
 

o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2021 roku.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 24.11.2020 r.)

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2020-11-24

 

Zarządzenie Nr 75.2020
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia  24.11. 2020r.

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2019r. poz.2365 ze zmianami), uchwały NR XXVI.164.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 listopada 2020 w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

drukuj ()

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2020-11-24

 

Ogłoszenie z dnia 24.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713ze zmianami,)art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publiczny (Dz.U. z 2019r. poz.2365 ze zmianami), uchwały NR XXVI.164.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 listopada 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadania

drukuj (Ogłoszenie z dnia 24.11.2020 r.)

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2020-11-24

 

Ogłoszenie z dnia 14.09.2020 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce ,,Ogłoszenia ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce ,,Pożytek Publiczny”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 14.09.2020 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2020-09-14

 

Ogłoszenie z dnia 09.09.2020 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o  przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Położenie

Numer
działki

Powierzchnia
działki (w ha)

Oznaczenie
księgi wieczystej

Cena wywoławcza
(w zł)

Wysokość wadium
(w zł)

Stary Kurzeszyn 209/1 0,3204 LD1R/00027331/2 9 000,00 900,00
Stary Kurzeszyn 484 0,7117 LD1R/00027331/2 20 000,00 2 000,00
Stary Kurzeszyn 507/1 0,7240 LD1R/00027331/2 21 000,00 2 100,00

Przetarg odbędzie się w dniu  19 października 2020 roku w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka  Al. Konstytucji 3 Maja 32 godz. 1000   na sali konferencyjnej (II piętro p.301). Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka i na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.rawam.ug.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8545172, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 09.09.2020 r.)

 • autor: Wiktoria Wielgus, data: 2020-09-10

 

Ogłoszenie z dnia 27.08.2020 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (.Dz. U. z 2020r., poz. 1057.) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie "Rawskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 24.08.2020 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2020 r. poz.295 z późn.zm.) Tytuł zadania "Waleczne Amazonki". Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr.8 pkt a.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 27.08.2020 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2020-08-27

 

Ogłoszenie z dnia 17.08.2020 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Ogłoszenia , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 17.08.2020 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2020-08-17

 

Ogłoszenie z dnia 22.07.2020 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie


Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 .) podaje do publicznej wiadomości, że Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 21.07.2020-  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych,, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Tytuł zadania ,,SENIOR POTRAFI”
Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr.6 pkt b
.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 22.07.2020 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 14.07.2020 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 16 lipca do 7 sierpnia 2020 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykazem objęte są nieruchomości położone w obrębie STARY KURZESZYN, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
• nr 209/1 o powierzchni 0,3204 ha,
• nr 484 o powierzchni 0,7117 ha,
• nr 507/1 o powierzchni 0,7240 ha.
Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8545172.

Załącznik:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

drukuj (Ogłoszenie z dnia 14.07.2020 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 16.06.2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguszycach

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Położenie Numer działki Powierzchnia działki (w ha) Oznaczenie księgi wieczystej Cena wywoławcza Wysokość wadium (w zł)
BOGUSZYCE 804/1 0,2633 LD1R/00023254/0 139 000,00 7000,00
804/6 0,0461
804/7 0,0957
807/4 0,0762
826/2 0,0165

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 godz. 11:00   na sali konferencyjnej (II piętro p.301). Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka i na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.rawam.ug.gov.pl.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 16.06.2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguszycach)


 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Szlakiem Dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”

 

drukuj (OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA)


 

Ogłoszenie z dnia 03.01.2020 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 03.01.2020 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2020-01-03

 

Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało dla Was artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia w 2019 roku. Zobaczcie co udało się zrobić w Krainie Rawki w tym roku.
Artykuł znajdziecie na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2019-roku

drukuj (Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r.)

 • data: 2019-12-31

 

Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r.

Zarządzenie Nr 106.2019
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 31.12.2019r.

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) art.14.ust 1 i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz.1492),uchwały Nr XVI.90.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-12-31

 

Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) art.14.ust 1 i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz.1492 ), uchwały Nr XVI.90.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-12-31

 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2019 poz.688 ze zmianami/ w związku z Uchwałą nr XVI.19.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-11-28

 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2019 poz.688 ze zmianami/ w związku z Uchwałą nr XVI.91.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania
Rodzaj zadania:
W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

drukuj (Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-11-28

 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2019 poz.688 ze zmianami/ w związku z Uchwałą nr XVI.91.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania:

Rodzaj zadania:
w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

drukuj (Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-11-28

 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.

Zarządzenie Nr 95 /2019
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 listopada 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami),  art. 15 ust. 2 a, 2b, 2c,2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą nr XVI.9119 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-11-28

 

Ogłoszenie z dnia 12.11.2019 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie


Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, Fundacja ,,Obudźmy Nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Solidarności 2a w dniu 08.11.2019  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,,w zakresie promocji i organizacji wolontariatu” Tytuł zadania Światowy dzień wolontariatu”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr.6) pkt a.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 12.11.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-11-12

 

Ogłoszenie z dnia 23.10.2019 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że  Stowarzyszenie ,,Nowe Życie w Rawie” z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 w dniu 21.10.2019  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,, W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm.) organizacja działań na rzecz zwalczania i zapobiegania depresji oraz jej skutkom u dzieci, młodzieży i dorosłych  ” Tytuł zadania ,, Bądźmy świadomi – testy i prelekcje”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr.8 pkt b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 23.10.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-10-23

 

Ogłoszenie z dnia 17.10.2019 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Autyzm-Ktoś Zaczarował Mój Świat, Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 17.10.2019 złożył ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych,, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”. Tytuł zadania,, Integracyjny piknik Halloween 09 listopada 2019”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr.5 pkt c.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 17.10.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-10-17

 

Ogłoszenie z dnia 07.10.2019 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Gminy Rawa Mazowiecka”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 07.10.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-10-07

 

Ogłoszenie z dnia 16.09.2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Ogłoszenia , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 16.09.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-09-16

 

Ogłoszenie z dnia 19.08.2019 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688) podaje do publicznej wiadomości, że  Polski  Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 19.08.2019  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych,, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Tytuł zadania "Nie poddawaj się starości" Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr.7 pkt a i pkt.b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 19.08.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 02.07.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 4 lipca do 26 lipca 2019 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Przedmiotem zbycia są lokale oznaczone numerami 5 i 6 oraz komórki nr 8 i 9 w budynku nr 16 w miejscowości JULIANÓW wraz z przynależnymi udziałami w prawie własności działki nr 108/11 o obszarze 0,2498 ha i w częściach wspólnych budynku.

Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510. 

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

drukuj (Ogłoszenie z dnia 02.07.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 01.07.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pasieka Wałowska.

Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona numerem 92/5 o powierzchni 0,22 ha.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 01.07.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 10.06.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 13 czerwca do 5 lipca 2019 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wykazem objęte są nieruchomości (drogi) oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr 781 o powierzchni 0,37 ha i nr 790 o powierzchni 0,0458 ha położone w obrębie nr 7 miasta Rawa Mazowiecka. Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510 oraz na stronie internetowej  http://www.rawam.ug.gov.pl .

drukuj (Ogłoszenie z dnia 10.06.2019 r.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


 

Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Lokalna  Grupa Działania ,,Kraina Rawki” z siedzibą w miejscowości Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 20.05.2019 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa ,,Kajakiem przez czystą Krainę Rawki”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-05-20

 

Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r.

Zarządzenie Nr 30.2019
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia  20 maja 2019r.

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 1875, 1492 ze zmianami)art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz.1492,) ,uchwały Nr III.16.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-05-20

 

Ogłoszenie z dnia 13.05.2019 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 201r. poz. 506, 2232) art.14.ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym ( Dz.U. z 2018r. poz.1492 z późn. zmianami),oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.z 2016r. poz.452) uchwały Nr III.16.18   Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 ogłasza konkurs na realizację zadania: ,,Organizacja  wypoczynku letniego z programem profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 13.05.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 9 maja do 31 maja 2019 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykazem objęta jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 92/5 o powierzchni 0,22 ha położona w obrębie PASIEKA WAŁOWSKA.
Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510 oraz na stronie internetowej http://www.rawam.ug.gov.pl.

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 15.04.2019 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg ustny ograniczony na wynajem lokali użytkowych (dwóch garaży) wchodzących w skład zasobu Gminy Rawa Mazowiecka przeznaczonych do oddania w najem na okres dłuższy niż 3 lata. Lokale przeznaczone są do wynajmu dla najemców budynku mieszkalnego usytuowanego na działce szkolnej w obrębie Stara Wojska. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 101 lub pod numerem telefonu 46 814 45 66, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 15.04.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 19.03.2019 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 21 marca do 12 kwietnia 2019 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawy warunków jej zagospodarowania. Wykazem objęta jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 646/2 o powierzchni 0,0751 ha położona w obrębie KONOPNICA. Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510.

Załącznik:

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 19.03.2019 r.)


 

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z tych zmian jest nałożenie na samorząd lokalny obowiązku określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz składanie oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Szczegółowa informacja do pobrania w załączniku poniżej.

 


 

Ogłoszenie z dnia 07.02.2019 r.

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 7 marca 2019 roku  do 28 marca  2019 roku, wykaz lokali użytkowych – garaży przeznaczonych do oddania w najem na okres dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu ograniczonego.

Przedmiotem najmu są 2 garaże w budynku nr 1 usytuowane na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 38 w obrębie Stara Wojska.

Oznaczenie garaży przedstawione jest na szkicu stanowiącym załącznik graficzny do wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 101 lub pod numerem telefonu 46 814 45 66, w godzinach pracy urzędu.


 

Ogłoszenie z dnia 18.01.2019 r.

Zarządzenie Nr  3.2019
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 18 stycznia 2019r.

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami,)art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym( Dz.U. z 2018r. poz.1492 ),uchwały Nr III.16.18   Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 18.01.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-01-18
 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-01-18

 

Ogłoszenie z dnia 18.01.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami) art.14.ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz.1492), uchwały Nr III.16.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań.

Rodzaj zadania: "Pomoc rodzinom  z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w których występuje problem alkoholowy"

drukuj (Ogłoszenie z dnia 18.01.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-01-18

 

Ogłoszenie z dnia 2.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 1/2019
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 2 stycznia 2019r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartych konkursach ofert na realizację zadań  publicznych ujętych w „Rocznym  Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 2.01.2019 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-01-02
 • autor: Irmina Grzywka, data: 2019-01-02

 

Ogłoszenie z dnia 21.12.2018 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2018 poz.450 ze zmianami / w związku z Uchwałą nr III.17.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania.
Rodzaj zadania: w zakresie ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

drukuj (Ogłoszenie z dnia 21.12.2018 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2018-12-21

 

Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2018-12-17

 

Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami/ w związku z Uchwałą nr III.17.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania.
Rodzaj zadania: W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

drukuj (Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2018-12-17

 

Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2018 poz.450 ze zmianami / w związku z Uchwałą nr III.17.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania.
Rodzaj zadania: w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

drukuj (Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2018-12-17
 • autor: Irmina Grzywka, data: 2018-12-17

 

Ogłoszenie z dnia 26.10.2018 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Rawa Mazowiecka”.


 

Ogłoszenie z dnia 05.10.2018 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.


 

Ogłoszenie z dnia 19.09.2018 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że  ,,Nowe Życie w Rawie” z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 w dniu 18.09.2018  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,, W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm.) organizacja działań na rzecz zwalczania i zapobiegania depresji oraz jej skutkom u dzieci, młodzieży i dorosłych  ” Tytuł zadania ,, Bądźmy świadomi – testy i prelekcje”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne § 7 pkt 8 lit. b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 19.09.2018 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 13.09.2018 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że  Polski  Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 12.09.2018  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,, Zadanie w  zakresie  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Integracja środowisk seniorów poprzez wspieranie organizacji imprez mających na celu zapobieganiu  wykluczeniu społecznemu.  ” Tytuł zadania ,, Światowy Dzień Seniora”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne § 7 pkt 7 lit. b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 13.09.2018 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 23.07.2018 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Autyzm-Ktoś Zaczarował Mój Świat, Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 23.07.2018 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych "Piknik sportowy 07.09.2018”.


 

Ogłoszenie z dnia 16.07.2018 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że  Stowarzyszenie ,, Rawskie Stowarzyszenie Amazonek  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 16.07.2018  złożyło ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm.)


 

Ogłoszenie z dnia 29.05.2018 r.

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji dot. scalenia obr. Ścieki. Treść odwołania w załączniku poniżej.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 29.05.2018 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 21.05.2018 r.

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji dot. scalenia obr. Ścieki. Treść odwołania w załączniku poniżej.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 21.05.2018 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 27.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2018 poz.450 / w związku z Uchwałą nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania: "Akcją oczyszczania i uporządkowania terenów w dolinie rzeki Rawki".

 


 

Ogłoszenie z dnia 27.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - WYPOCZYNEK LETNI
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875, 2232)art.14.ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015r.o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2017r. poz.2237), oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.z 2016r. poz.452) uchwały Nr XXXV/231/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 ogłasza konkurs na realizację zadania: "Organizacja  wypoczynku letniego z programem profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka"


 

Ogłoszenie z dnia 08.03.2018 r.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zawiadamia, że w dniu 20 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka (pok. 301, II piętro, sala konferencyjna), odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Rawa Mazowiecka polegającej na włączeniu do Miasta Rawa Mazowiecka części obszaru Gminy Rawa Mazowiecka położonego w obrębie Podlas, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 38, 39/1, 39/3, 39/4, 40/6, 40/7, 42/1, 43/3, 81/4 i 81/5 o łącznej powierzchni 1,5799 ha.

Pierwszy termin zebrania – godzina  17ºº

Drugi termin- godzina 17³º.

Wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa proszę o przybycie na zebranie w wyznaczonym terminie.


 

Ogłoszenie z dnia 15.02.2018 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT


ogłoszonego przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka  na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Gminnym Programem Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Otwarcie ofert nastąpiło zgodnie z ogłoszeniem w dniu 08.02.2018 o godzinie 1030. W toku postępowania i analizy ofert Komisja Konkursowa musiała występować do oferentów, którzy ubiegali się o środki  na zadanie  ,,Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Gminy Rawa Mazowiecka” o wyjaśnienia w formie pisemnej ,w związku z czym całe postępowanie zakończyło się w dniu 15.02.2018 r.


 

Ogłoszenie z dnia 08.02.2018 r.

Zarządzenie prostujące oczywistą omyłkę w dacie. Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 8 lutego 2018 r.


 

Ogłoszenie z dnia 07.02.2018 r.

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia  24  lutego 2018r. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzania konkursów ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego


 

Ogłoszenie z dnia 24.01.2018 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, 2232)art.14.ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015r.o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2017r. poz.2237),uchwały Nr XXXV/231/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań:

1. Pomoc rodzinom  z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w których występuje problem alkoholowy.
2. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.


 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.1817 z późn. zmianami / w związku z Uchwałą nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.1817 z późn. zmianami / w związku z Uchwałą nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.1817późn. zmianami / w związku z Uchwałą nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 27.11.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

Ogłasza się nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na członków Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 27.11.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 09.11.2017 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce ,, Ogłoszenia ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce ,,Pożytek Publiczny”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.


 

Ogłoszenie z dnia 08.11.2017 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że Fundacja ,,Obudźmy Nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul.Solidarności 2a w dniu 07.11.2017  złożyła ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą ,,Światowy dzień wolontariatu”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr.7 pkt a.

 


 

Ogłoszenie z dnia 06.10.2017 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Ogłoszenia , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 06.10.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 13.09.2017 r.

W załączniku poniżej treść decyzji w sprawie mienia gromadzkiego w obrębie Nowa Wojska gm. Rawa Mazowiecka.


 

Ogłoszenie z dnia 03.07.2017 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 6 lipca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębach geodezyjnych: Boguszyce i Niwna. Osoby zainteresowane, proszone są o składanie wniosków wraz z podaniem oferowanej kwoty czynszu  dzierżawnego, w zamkniętych kopertach z napisem „Propozycja dzierżawy działki nr…” w sekretariacie Urzędu  najpóźniej w dniu 31 lipca 2017 r. do godz. 1000.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu, a także na stronie internetowej www.rawam.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 03.07.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 03.07.2017 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 6 lipca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykazem objęta jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 48/1 o powierzchni 0,06 ha położona w obrębie DZIURDZIOŁY.

Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510 oraz na stronie internetowej.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 03.07.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 02.06.2017 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie „Nowe Życie w Rawie”  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, w dniu 31.05.2017 została złożona oferta  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm.) pod nazwą ,,Zapobieganie depresji i jej skutków u dzieci, młodzieży i dorosłych.”


 

Ogłoszenie z dnia 16.05.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania "W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym".


 

Ogłoszenie z dnia 16.05.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania "W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm)".


 

Ogłoszenie z dnia 16.05.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania "W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych".


 

Ogłoszenie z dnia 31.01.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania: "Pomoc rodzinom  z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w których występuje problem alkoholowy".


 

Ogłoszenie z dnia 31.01.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania: "Akcją oczyszczania i uporządkowania terenów w dolinie rzeki Rawki połączona z różnymi formami aktywności fizycznej".


 

Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania
Rodzaj zadania:
w zakresie ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


 

Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania
Rodzaj zadania:
w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


 

Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania
Rodzaj zadania:
W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 


 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych na rok 2017

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.


 

Ogłoszenie z dnia 26.10.2016 r.

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie  promocji i organizacji wolontariatu.


 

Ogłoszenie z dnia 06.10.2016 r.

Ogłoszenie o konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce ,,Projekty do konsultacji społecznych ”w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.


 

Ogłoszenie z dnia 22.09.2016 r.

Ogłoszenie o konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Ogłoszenia , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.


 

Ogłoszenie z dnia 12.08.2016 r.

I N F O R M A C J A

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 18 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębach geodezyjnych: Stary Kurzeszyn i Dziurdzioły. Osoby zainteresowane, proszone są o składanie wniosków wraz z podaniem oferowanej kwoty czynszu  dzierżawnego, w zamkniętych kopertach z napisem „Propozycja dzierżawy działki nr…” w sekretariacie Urzędu,  najpóźniej w dniu 14 września 2016 r. do godz. 1000. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

Załącznik:

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 12.08.2016 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 r.

Postępowanie scaleniowe gruntów położonych w obrębie Zarzecze, gm. Rawa Mazowiecka o łącznej powierzchni 10 ha.Szczegóły w załączniku poniżej.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 15.04.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 

Ogłoszenie z dnia 12.04.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie  kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 

Ogłoszenie z dnia 19.02.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami.


 

Ogłoszenie z dnia 18.01.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania

I. Ekologia  i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami.


 

Ogłoszenie z dnia 11.01.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118 / w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych  objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.


 

Ogłoszenie z dnia 07.12.2015r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.


 

Ogłoszenie z dnia 04.12.2015 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118 / w związku z  Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającej na podejmowaniu działań , mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.


 

Ogłoszenie z dnia 04.12.2015 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118 / w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania

I Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka


 

Ogłoszenie z dnia 04.12.2015 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami.


 

Ogłoszenie z dnia 02.10.2015 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.


 

Ogłoszenie z dnia 11.08.2015 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości:

 • działka nr 640 o powierzchni 0,17 ha położona w obrębie Wałowice,
 • działka nr 92/5 o powierzchni 0,22 ha położona w obrębie Pasieka Wałowska.

Dodatkowe informacje, dotyczące nieruchomości objętych ogłoszeniem, udzielane są w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 32, p. 102 lub 101, tel. 8144566, 8144510.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 11.08.2015 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 01.07.2015 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XLIV/234/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie  kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

drukuj (Ogłoszenie z dnia 01.07.2015 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 08.06.2015 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 11 czerwca do 3 lipca 2015 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazem objęte są następujące nieruchomości:

działka nr 640 o powierzchni 0,17 ha położona w obrębie Wałowice

działka nr 92/5 o powierzchni 0,22 ha położona w obrębie Pasieka Wałowska.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510 oraz na stronie internetowej http://www.rawam.ug.gov.pl

Załącznik:

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 08.06.2015 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 19.05.2015 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 21 maja 2015 roku do 11 czerwca 2015 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykazem objęta jest nieruchomość składająca się z działek o numerach 527/2 i 528/1 o łącznej powierzchni 0,45 ha położona w obrębie KONOPNICA.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510 oraz na stronie internetowej http://www.rawam.ug.gov.pl/.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 19.05.2015 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 08.04.2015 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 9 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 w budynku oznaczonym numerem 27 we wsi Podlas o powierzchni użytkowej 32,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu o powierzchni użytkowej 9 m2  oraz udziałem w prawie własności działki nr 75/3 o powierzchni 0,5522 ha i częściach wspólnych budynku, wynoszącym 410/3402 części.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 08.04.2015 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 30.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118 / w związku z Uchwałą nr XLIV/234/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych: Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 30.12.2014 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 30.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XLIV/234/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych  objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 30.12.2014 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 16.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XLIV/234/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania "Ekologia  i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami"

drukuj (Ogłoszenie z dnia 16.12.2014 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 16.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.48 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( tj. Dz.U.z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/91/07 Rady Gminy  Rawa Mazowiecka z dnia 14.12.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony  i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2008-2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka realizowanych w 2015 roku.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 16.12.2014 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 02.12.2014 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Janolin, Chrusty, Nowy Kurzeszyn, Pukinin i Wałowice


 

Ogłoszenie z dnia 02.12.2014 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Jakubów i Zagórze, Konopnica, Soszyce i Ścieki


 

Ogłoszenie z dnia 22.10.2014 r.

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Konsultacje odbędą się w dniu 05.11. 2014 roku  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka o godz. 16 ⁰⁰ w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych .

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  Pani Irmina Grzywka – pracownik Urzędu Gminy .

Rawa Mazowiecka 22.10.2014

                                                       Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

                                                                 /-/ Krzysztof Starczewski


 

Ogłoszenie z dnia 1.08.2014 r.

Geodeci uprawnieni

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka uprzejmie zaprasza do przedstawienie propozycji ceny i terminu wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23 z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 24, położonymi w  obrębie Chrusty gmina Rawa Mazowiecka.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustaliliśmy:

 • że brak jest danych do jednoznacznego określenia w terenie przebiegu przedmiotowych granic,
 • że nie zachodzą okoliczności formalno - prawne wykluczające możliwość wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym

Położenie i przebieg granic działek będących przedmiotem rozgraniczenia można obejrzeć na stronie www.rawamazowiecka.e-mapa.net

Odpowiedź na niniejsze zapytanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, w zamkniętej kopercie najpóźniej w dniu 8 sierpnia 2014  roku. Do odpowiedzi  proszę załączyć kopię uprawnień zawodowych, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Rawa Mazowiecka, dnia 1 sierpnia 2014 r.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 1.08.2014 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 29.07.2014 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pasieka Wałowska. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona numerem 20/2 o powierzchni 0,1713 ha.

Załącznik:
Ogłoszenie o przetargu

drukuj (Ogłoszenie z dnia 29.07.2014 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 11.06.2014 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12 czerwca do 4 lipca 2014 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazem objęta jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 20/2 o powierzchni 0,18 ha położona w obrębie Pasieka Wałowska.

Cena działki wynosi 26500 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu

46 8144510 oraz na stronie internetowej http://www.rawam.ug.gov.pl

drukuj (Ogłoszenie z dnia 11.06.2014 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 09.06.2014 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami  /w związku z Uchwałą nr XXII/180/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.


 

Ogłoszenie z dnia 27.05.2014 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pasieka Wałowska.
Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona numerem 92/5 o powierzchni 0,22 ha.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 27.05.2014 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 04.02.2014 r.

WÓJT GMINY  RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr  102 z 2010 r., poz.651 z późniejszymi zmianami) ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie z dnia 04.02.2014 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 13.01.2013 r

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami w związku z Uchwałą nr XXXII/180/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013r sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych  objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 13.01.2013 r)

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2014-01-13

 

Ogłoszenie z dnia 19.12.2013 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami /w związku z Uchwałą nr XXII/180/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania

drukuj (Ogłoszenie z dnia 19.12.2013 r.)

 • autor: Irmina Grzywka

 

Ogłoszenie z dnia 04.12.2013 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXXII/180/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania

drukuj (Ogłoszenie z dnia 04.12.2013 r.)

 • autor: Irmina Grzywka

 

Ogłoszenie z dnia 04.12.2013 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art.48 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( tj. Dz.U.z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn.zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/91/07 Rady Gminy  Rawa Mazowiecka z dnia 14.12.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony  i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2008-2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka realizowanych w 2014 roku.

 

drukuj (Ogłoszenie z dnia 04.12.2013 r.)

 • autor: Irmina Grzywka

 

Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 r.

I N F O R M A C J A

         Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 21 listopada do 13 grudnia 2013 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazem objęte są następujące nieruchomości:

 • działka nr 86/9 o powierzchni 0,0724 ha, położona w obrębie PODLAS,
 • działka nr 86/10 o powierzchni 0,0704 ha, położona w obrębie PODLAS,
 • działka nr 92/5 o powierzchni 0,22 ha, położona w obrębie PASIEKA WAŁOWSKA

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu

46 8144510.

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 09.08.2013 r.

I N F O R M A C J A

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102, poz.651 z 2010 r.),.Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 16 sierpnia 2013 roku  do 6 września 2013 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na kolejny okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

         Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości oznaczonej numerem działki 334/4 o powierzchni 110 m2 położonej w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia dla dotychczasowego dzierżawcy.

         Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Rawa Mazowieck

      Krzysztof Starczewski

drukuj (Ogłoszenie z dnia 09.08.2013 r.)

 • autor: Elżbieta Stępień, data: 2013-08-09

Pobierz

 • autor: Elżbieta Stępień

 

Ogłoszenie z dnia 16.07.2013 r.

WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego, wchodzącego w skład zasobu Gminy Rawa Mazowiecka przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

drukuj ()

 • autor: Hubert Kozłowski, data: 2013-07-16

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowieckao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do Uchwały Nr V/16/11 z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka oraz prognozy wpływu studium na środowisko w dniach od 01 sierpnia 2013r do 16 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w godzinach  urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, odbędzie się w dniu 11 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka o godzinie 12oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 października 2013r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.

                                                                                              Z up. Wójta Gminy

                                                                                                Anna Jakubiak

                                                                                               Sekretarz Gminy


 

Ogłoszenie z dnia 20.06.2013 r.

Zaproszenie  do złożenia oferty dot. przeglądów budowlanych rocznych budynków będących w zasobach Gminy Rawa Mazowiecka


 

Ogłoszenie z dnia 13.06.2013 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz.651) Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 13 czerwca 2013roku do 4lipca 2013 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem najmu jest:
- lokal użytkowy znajdujący się w budynku komunalnym Kurzeszyn 5,położony na działkach (271/1,272/2,273/4,274/1). Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 101 lub pod numerem telefonu 46 8144566, w godzinach pracy urzędu.

 


 

Ogłoszenie z dnia 29.05.2013 r.

                                                  INFORMACJA

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w dniu 31grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r.o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r.poz.1407).

Ustawa ta wprowadza nowe zmiany dotyczące wykonywania obowiązku meldunkowego.

Oznacza to, że osoba która chce dokonać zameldowania na pobyt stały w nowym miejscu pobytu  może jednocześnie dokonać wymeldowania z pobytu  w innej gminie (dotyczy pobytu stałego i czasowego).


 

 

Ogłoszenie z dnia 23.04.2013 r.

I N F O R M A C J A

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami( Dz.U.Nr 102, poz.651 z 2010 r.), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 25 kwietnia do 17 maja 2013r.,wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębach geodezyjnych: Stary Kurzeszyn, Kurzeszynek i Boguszyce.

Osoby zainteresowane, proszone są o składanie wniosków wraz z podaniem oferowanej kwoty czynszu  dzierżawnego, w zamkniętych kopertach z napisem „Propozycja dzierżawy działki nr…” w sekretariacie Urzędu,  najpóźniej w dniu 21 maja 2013 r. do godz. 1000.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 23.04.2013 r.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


 

Ogłoszenie z dnia 10.04.2013 r.

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.Nr 102, poz.651 z 2010 r.), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 11 kwietnia 2013 roku  do 2 maja 2013 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem dzierżawy jest część działki oznaczonej numerem 38 o powierzchni 10 m2 we wsi Stara Wojska. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia dla dotychczasowego dzierżawcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 10.04.2013 r.)

 • autor: Elżbieta Stępień, data: 2013-04-10

 

Ogłoszenie z dnia 20.02.2013 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, obszary wsi Helenów, Julianów Raducki, Kurzeszynek, Linków, Niwna, Pokrzywna, Rogówiec, Stara i Nowa Rossocha, Wołucza, Gaj, Nowy Kurzeszyn, Kurzeszyn oraz Rossocha.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 20.02.2013 r.)

 • data: 2013-02-20

 

Ogłoszenie z dnia 04.02.2013 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert który odbył się w dniu 30 stycznia 2013r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Programem Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013


 

Ogłoszenie z dnia 31.01.2013 r.

Wyniki konkursu który odbył się w dniu 29.01. 2013 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka na wsparcie realizacji zadań publicznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok


 

Ogłoszenie z dnia 09.01.2013 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działający na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 z 2010 r. poz.651) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości przeznaczonych do oddania na najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.


 

Ogłoszenie z dnia 08.01.2013 r.

OGŁOSZENIE 
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

 

Ogłoszenie z dnia 04.01.2013 r.

Ogłoszenie otwartym konkursie ofert 

POMOC RODZINOM POMOC OFIAROM PRZEMOCY


 

Ogłoszenie o otwartym konkursie "Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (głównie dzieci) z terenu gminy Rawa Mazowiecka"


 

Nabór wniosków o wykonanie melioracji wodnych

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w  Łodzi  zwrócił się z prośbą do Wójta  Gminy w Rawie Mazowieckiej o poinformowanie właścicieli gruntów rolnych o możliwości składania wniosków na wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa, za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej z okresem realizacji w latach 2014-2020.

Wymagane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami (dostępne również na stronie www.melioracja.lodzkie.pl. ) zainteresowanych właścicieli gruntów należy składać w terminie do  30 listopada 2012 roku  w Sekretariacie WZM i UW w Łodzi,  ul. Solna 14, pokój 405  ( tel. 42 235 48 06 ) lub w Terenowym Inspektoracie WZM i UW w Rawie Mazowieckiej, ul. Jeżowska  10 ( tel. 46 814 45 16).

Wniosek winien być wypełniony długopisem niebieskim a podpisy czytelne wykonane w oryginale.

Dodatkowych  informacji udzieli Urząd  Gminy w Rawie Mazowieckiej pokój 205, ( tel. 46 8143539).


 

Ogłoszenie z dnia 23.10.2012 r.

,, Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013."


 

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wójta Gminy Rawa Mazowieckao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,na temat projektu uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
w sprawie Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Konsultacje odbędą się w dniu 18.10. 2012 roku  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka o godz. 14⁰⁰ w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  Pani Irmina Grzywka – pracownik Urzędu Gminy.
 
 • autor: Irmina Grzywka
 • autor: Irmina Grzywka

 

Ogłoszenie z dnia 22.08.2012 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Pasieka Wałowska. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona numerem 92/5 o powierzchni 0,22 ha.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 22.08.2012 r.)

Dokumenty do pobrania


 

Ogłoszenie z dnia 18.07.2012 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dot. przeglądów budowlanych jednorocznych i pięcioletnich budynków  będących z zasobach Gminy Rawa Mazowiecka 

drukuj (Ogłoszenie z dnia 18.07.2012 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 06.07.2012 r.

Ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji
 
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
Przedmiotem konsultacji jest:
 
Projekt Gminnego Programu  Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
Konsultacje trwać będą:od 09 lipca 2012r. do 23 lipca 2012r.
 
Opinie w sprawie konsultowanego  „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” należy przedkładać w formie pisemnej do dnia 23 lipca 2012r w sekretariacie pokój 202-Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 32 do godziny 1200.
 
Wyjaśnień w sprawie ogłoszonych konsultacji udziela p. Irmina Grzywka.
UWAGA: Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
/-/ Krzysztof Starczewski

 

Ogłoszenie z dnia 04.07.2012 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Pasieka Wałowska oznaczonej numerem działki 92/5 o powierzchni 0,22 ha. 

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 04.07.2012 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 25.06.2012 r.

GŁOSZENIE

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Wałowice

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do Uchwały Nr XII/61/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Wałowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Wałowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 lipca 2012r. do 2 sierpnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w godz. od 800  do 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lipca 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej o godz.1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2012r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 25.06.2012 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 10.05.2012 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz.651) Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 10 maja 2012 roku do 31 maja 2012 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat.

Przedmiotem dzierżawy są:

 • działka nr 234/1 położona w obrębie Niwna
 • działka nr 755/1 położona w obrębie Boguszyce.

         Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 10.05.2012 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 04.04.2012 r.

Sprawozdania z posiedzenia Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie Pożytku publicznego

drukuj (Ogłoszenie z dnia 04.04.2012 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 21.03.2012 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami/w związku z Uchwałą nr XII/58/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

drukuj (Ogłoszenie z dnia 21.03.2012 r.)

Ogłoszenie z dnia 08.03.2012 r.

INFORMACJA


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Podlas. Przedmiotem sprzedaży są działki oznaczone numerami:

 • 86/9 o powierzchni 0,0724 ha,
 • 86/10 o powierzchni 0,0704 ha.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 08.03.2012 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 07.03.2012 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Wałowice

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka Uchwały Nr XII/61/11 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Wałowice, obejmujący wyłącznie działkę ewidencyjną Nr 312/2, położoną przy drodze powiatowej Nr 4108E. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na adres 96-200 Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja Nr 32 w terminie do dnia 21 kwietnia 2012r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt

Krzysztof Starczewski

 

drukuj (Ogłoszenie z dnia 07.03.2012 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 08.02.2012 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 9 lutego do 2 marca 2012 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Przedmiotem sprzedaży są lokale mieszkalne oznaczone numerami: 1, 2, 3, 4 w budynku nr 62 w miejscowości KALEŃ, wraz z przynależnymi pomieszczeniami w podpiwniczeniu oraz udziałami w prawie własności działki nr 76/1 o obszarze 0,0628 ha i w prawie własności wspólnych części budynku.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 08.02.2012 r.)


 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 16060; poz.1536/ w związku z Uchwałą nr XII/58/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych  objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.


 

WÓJT GMINY  RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA
PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na wynajem lokali użytkowych-garaży, wchodzących w skład zasobu Gminy Rawa Mazowiecka przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat. Lokale przeznaczone są do wynajmu dla najemców budynku mieszkalnego usytuowanego na działce szkolnej.

 

drukuj ()


OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.48 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( tj. Dz.U.z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn.zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/91/07 Rady Gminy  Rawa Mazowiecka z dnia 14.12.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony  i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2008-2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka realizowanych w 2012 roku.

Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych( głównie dzieci) z terenu gminy Rawa Mazowiecka, poprzez zapewnienie zabiegów w wymiarze  2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej z rehabilitacji( szacunkowo dla 9-12 osób). Okres realizacji usługi od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r. Usługa powinna być realizowana na terenie Miasta lub Gminy Rawa Mazowiecka.

Wyniki konkursu ofert rehabilitacja


 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

 działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami  / w związku z Uchwałą nr XII/58/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w następujących zadaniach

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NAJMU LOKALI

      Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 24 listopada do 15 grudnia 2011 roku, wykaz lokali użytkowych- garaży przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat w drodze przetargu ograniczonego.
Przedmiotem najmu są 3 garaże w budynku nr 1 oraz 2 garaże w budynku nr 2 usytuowane na działce szkolnej we wsi Stara Wojska. Oznaczenie budynków i garaży przedstawione jest na szkicu stanowiącym załącznik graficzny do wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 101 i 102 lub pod numerem telefonu 46 8144566, w godzinach pracy urzędu.

 

drukuj (OGŁOSZENIE W SPRAWIE NAJMU LOKALI)

Załącznik do ogłoszenia


 

OGŁOSZENIE Z DN. 06.10.2011 r.

I N F O R M A C J A

         Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 13 października do 3 listopada 2011roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży są lokale oznaczone numerami: 1, 2, 3 w budynku nr 28 w miejscowości PODLAS, wraz z przynależnymi udziałami w prawie własności działki nr 86/11 o obszarze 0,0913 ha oraz w prawie własności wspólnych części budynku.

 

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (OGŁOSZENIE Z DN. 06.10.2011 r.)


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.07.2011 r.

WÓJT GMINY  RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr  261 z 2004 r., poz.2603 z późniejszymi zmianami) ogłasza:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości

 

drukuj (OGŁOSZENIE Z DNIA 27.07.2011 r.)


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 07.07.2011 r.

OGŁOSZENIE

W Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej wyłożone zostały do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzenia lasu następujących wsi: Bogusławki Małe, Garłów, Janolin, Stare Byliny, Ścieki.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. (art. 21 us. 4 i 5 Ustawy o lasach z 28 września 1991 roku, t.j (Dz. U. Nr 12 poz. 59 z 2011 r.)


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 01.07.2011 r.

Zaporszenie do złożenia oferty dot. przeglądów budowlanych budynków będących w zasobach Gminy Rawa Mazowiecka


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.05.2011 r.

WÓJT GMINY  RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży.

drukuj (OGŁOSZENIE Z DNIA 25.05.2011 r.)


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.04.2011 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Kaliszki 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do Uchwały Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,fragment obszaru wsi Kaliszki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Kaliszki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 maja 2011r. do 13 czerwca 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w godz. urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 maja 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej o godz.12. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2011r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia. 

 

Wójt

Krzysztof Starczewski


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 06.04.2011 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2011 roku w zakresie:

Zadania w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 • autor: Irmina Grzywka

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 09.02.2011r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka

 Na podstawie art.  11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka Uchwały Nr V/16/11 z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. Wnioski dotyczące studium mogą być składane do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do dnia 30 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt

Krzysztof Starczewski

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 03.01.2011r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Kaliszki

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz  w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka Uchwały Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia   do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obszarów wsi Kaliszki. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na adres 96-200 Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja Nr 32 /pok. nr 201/w terminie do dnia 10 lutego 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

drukuj (OGŁOSZENIE Z DNIA 03.01.2011r.)

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

 • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

 • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
156067 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.