Kierownictwo urzędu

 • Anna Jakubiak
  Anna Jakubiak

Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka

ANNA JAKUBIAK

Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta organizuje pracę Urzędu i zapewnia jego sprawne funkcjonowanie.

Gabinet:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
pokój 203
tel. 46 854 51 79

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy
 • pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu,
 • współpraca z Radą Gminy i nadzorowanie pracy stanowiska pracy ds. obsługi Rady i jej organów,
 • współpraca z sołectwami i zapewnienie udziału pracownika Urzędu na zebraniu wiejskim w czasie wyboru sołtysa,
 • wykonywanie innych czynności powierzonych na podstawie art.33 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 • koordynacja prac związanych z przeprowadzeniem spisów rolnych i spisów ludności,
 • koordynacja działania Urzędu w zakresie kontroli zewnętrznych,
 • opracowywanie projektów regulaminów określających organizację i zasady funkcjonowania Urzędu,
 • nadzór nad obsługą spraw socjalnych pracowników,
 • prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej,
 • sporządzanie raportu o stanie gminy,
 • dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, bezpośrednio mu podległych,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, wyborami do Rady Gminy, Wójta Gminy oraz  referendum,
 • sprawowanie nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Sekretarz nadzoruje bezpośrednio pracę:

 • Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
 • Samodzielnego stanowiska pracy ds. informatyki
 • Sprzątaczek
 • Pracowników gospodarczych

Wstecz

baner toplayer
Plakat NSP2021