Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
rodzina
Baner EPUAP
fundusz2

Treść strony

  • logo

Projekt „RAWA – rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o projekcie

Gmina Rawa Mazowiecka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt konkursowy [nr konkursu: RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17] pn. „RAWA – rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Fundacją UWOLNIENIE z siedzibą w Łodzi.

Umowa o dofinansowanie numer: RPLD.09.01.01-10-A006/17-00 z dnia 16 października 2017r.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 944 400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 802 740,00 PLN
Wkład własny: 141 660,00 PLN (ze środków Funduszu Pracy  w kwocie 141 287,00 PLN oraz ze środków prywatnych w kwocie 373,00 PLN)

Zadania określone we wniosku o dofinansowanie projektu wpisują się w:

Oś priorytetowa

IX Włączenie społeczne

Działania dla Osi

IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałania

IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 r. – 31.07.2018r.

Okres realizacji projektu wydłużono do 31.10.2018r.

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno – edukacyjno - zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 8 osób niepełnosprawnych i 15 osób poniżej 18 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, poprzez realizację  programu reintegracji, obejmujące wszystkie formy wsparcia niezbędne do wyprowadzenia danej osoby z ubóstwa/wykluczenia zrealizowane do końca VII 2018.

Działania reintegracji społeczno – zawodowej dla 60 os. udzielane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany przyczynią się głównie do przywrócenia zdolności do zatrudnienia UP: na doradztwie zdiagnozowane potrzeby i predyspozycje UP, spotkania z psychologiem i animatorem pomogą rozwiązać bariery społeczne i edukacyjne; udział w szkoleniach IT i prawo jazdy da kompetencje niezbędne na co dzień oraz na rynku pracy; udział w szkoleniach, praktykach i w pośrednictwie zwiększy możliwości UP do pracy. Tym samym projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego osi IX RPO WŁ „Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte główne wskaźniki m.in.:
- efektywności społecznej na poziomie 34% dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełno sprawnościami sprzężonymi.
- efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22% dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a na poziomie 12% dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Realizacja projektu w Partnerstwie: Lider Gmina Rawa Mazowiecka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Partner Fundacja UWOLNIENIE z siedzibą w Łodzi.

Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
Pokój 106 (parter)

Tel. 46 814 39 08
Fax. 46 814 39 08

Wyniki rekrutacji:

Do projektu zakwalifikowano 60 osób ( 48 K i 12 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Wśród uczestników jest 9 osób z niepełnosprawnościami (7 K i 2 M) oraz 15 osób do 18 r.ż. (6 K i 9 M) – stan na dzień 30.11.2017r.

Listy rezerwowe:

4 osoby (3 K oraz 1 M), w tym 1 K  z niepełnosprawnościami oraz 1 K do 18 r.ż.  – stan na dzień 30.11.2017r.

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Więcej

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Więcej

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Akcja czyste powietrze

  • czyste powietrze

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
445 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.