Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
rodzina
Baner EPUAP
fundusz2

Treść strony


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Załącznik nr do Uchwały Nr XXXI/164/05
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia  25 listopada 2005roku.
        
     
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Rozdział I
Postanowienia ogólne

                                § 1 
1.Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą  urządzeń kanalizacyjnych na  terenie Gminy Rawa Mazowiecka.

2.Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:


a)„Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z p. zm. ),

b)Regulamin zawiera następujące rodzaje umów:
     - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
     - umowa o zapatrzenie w wodę,
     - umowa o odprowadzanie ścieków,   
c)„Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. b).

d) „Zakład” należy przez to rozumieć Gminny Zakład d.s. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej, z siedzibą w 96-200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków.

                                § 2
1.Zakład wykonuje swoją działalność w oparciu o ust. 3, art. 16 w Rozdziale 3 Ustawy,na podstawie uchwały Nr XII/101/98 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 marca 1998 roku w spawie powołania zakładu d.s. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej

2.Zakład świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.


                                § 3
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy. 
        
                             Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

                                § 4
Poziom świadczonych usług Zakładu w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa pozwolenie wodnoprawne wydane na  podstawie odrębnych przepisów.

                                § 5
1. Maksymalną ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą.Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Zakład technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

2. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  ( Dz. U. Nr 203, poz.  1718 ).

3. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca  2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 

                                § 6
Zakład jest obowiązany do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz w kwartale.

                            Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

                                § 7
1.Zakład zobowiązany jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę  lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, której nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

2.Zakład ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w  wodę lub odprowadzanie ścieków  z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

3.Zakład ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy  budynku wielolokalowego, jeżeli  w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone  ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

4.Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5.Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Zakład może zawrzeć jedną Umowę o  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 
                                
                                § 8
1.Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta  na czas nieokreślony lub określony.

2.Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3.Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Zakładu od Umowy.

4.Zakład może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8, ust. 1 Ustawy.Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Zakładu doręczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

5.Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
   
                                § 9
1.Odbiorca usług składa do Zakładu pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w  warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a  w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2.Zakład  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada   Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3.Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela/zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

                               § 10
1.Zakład określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług , a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz   skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2.Datę, formę i sposób zapłaty Zakładowi  wskazuje w fakturze.

                               § 11
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład  oraz nie utrudniający jego działalności, a w szczególności do:

a)użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b)montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c)użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, 

d)informowania Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

e)wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz  pisemnej Umowy zawartej z Zakładem,

f)zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji  i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g)podjęcia działań  ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Zakładowi terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych,wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

                       Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

                               § 12
Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Zakład na podstawie  Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
1.Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wodomierza głównego,a w przypadku jego uszkodzenia, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy.

2.Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,(podwodomierzy), a w razie ich braku – na postawie umowy, jako równą ilości pobranej wody.

3.Jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny, nie posiadający urządzeń pomiarowych – ilość odprowadzanych ścieków ustala się w Umowie, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

                               § 13
1.Taryfy obowiązujące w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

2.W rozliczeniach, strony Umowy  obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka bądź  wprowadzoną w  trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

                               § 14
Zakład ogłasza taryfy w internecie oraz na tablicach ogłoszeń gminy i sołtysów wsi w terminie określonym w art.24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

                               § 15
Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa  rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

                          Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci

                               § 16
1.Odbywa się na wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez  osobę ubiegającą  się o przyłączenie

2.Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3.Wniosek, o którym mowa w ust. 1  powinien w szczególności zawierać:
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
b) adres podłączanej nieruchomości,
c) rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne ),
d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,
e) dane wykonawcy,
f) datę i podpis wnioskodawcy.

4.W uzasadnionych przypadkach Zakład może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

                               § 17
Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
a)dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
b)aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
                               
                               § 18

1.Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2.Warunki przyłączenia określają:
a)miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b)maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
c)miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
d)dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
e)termin ważności warunków przyłączenia.

                               § 19
1.Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w  § 18 a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnieniu warunków w niej określonych.

2.Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich  finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie.Umowa o przyłączenie  powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia,  zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.
                               

                                                                                   § 20
1.Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2.Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3.Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 24 ,określa Zakład.

                               § 21
1.Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie  o przyłączenie.

2.Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
a/datę odbioru,
b/przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju:wodociągowe,kanalizacyjne ),średnicy, materiałów i długości,
c/rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, 
d/skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
e/adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
f/podpisy członków komisji.

4.Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia wniosku o zawarcie Umowy. 
 
                          Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

                                § 22
1.Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakładu bądź zostało wykonane niezgodnie   z wydanymi warunkami technicznymi.

2.Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych   latachwyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Rawa Mazowiecka opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. 
 
                                § 23
1.W  zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2.W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest podwodomierz,za który odpowiedzialność ponosi Odbiorca..

                          Rozdział VII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

                                 § 24
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Zakład winien uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                 § 25
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem.

                                 § 26
1.W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 48 godzin Zakład powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jegolokalizacji i warunkach korzystania.

2.Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

                                 § 27
Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

                          Rozdział VIII
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

                                 § 28
1.Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki, czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

2.Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Zakład może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.


                                 § 29
Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Zakładu o wszelkich:
a)stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,w tym o zerwaniu plomby,
b)zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci. 

                                 § 30
Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

                                 § 31
Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

                           Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie
zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

                                 § 32
Zakład winien zapewnić Odbiorcom  należyty poziom usługi a szczególnie winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

                                 § 33
Zakład zobowiązany jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w  taryfie.
                                 § 34
1.W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody,  Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2.Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3.Reklamacja powinna zawierać:
a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
b/ przedmiot reklamacji,
c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d/ zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
e/ numer i datę Umowy,
f/ podpis Odbiorcy.

4.Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Zakładu.

5.Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14dni od dnia jej wniesienia.
6.Zakład udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
a/ nazwę Zakładu,
b/ powołanie podstawy prawnej,
c/ rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,
d/ pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
e/ podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Zakład, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
7.W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.W przypadku uwzględnienia reklamacji Zakład powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

9.Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

                         Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

                                 § 35
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
Zakładu są:
a) Ochotnicza Straż Pożarna,
b) Państwowa Straż Pożarna.
                                 § 36
Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu  dokonywana jest w  miejscach uzgodnionych z Zakładem, a przede wszystkim z hydrantów p.pożarowych.

                                 § 37
Uprawnieni do poboru  wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu zobowiązani są do powiadomienia Zakładu o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

                                 § 38
1.Zakład obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z Gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

2.Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne, za każde pobranie z sieci.

                         Rozdział XI
Przepisy końcowe

                                § 39
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

                                § 40
Zakład zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Więcej

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Więcej

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Akcja czyste powietrze

  • czyste powietrze

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
5280 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.