Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - Przebudowa napowietrznej linii 110kV GPZ Rawa Mazowiecka - GPZ Żurawia w m. Pukinin gm. Rawa Maz.

Obwieszczenie o złożonym wniosku wraz z raportem o wyd. decyzji środ. dla istniejącej biogazowni rolniczej w m. Konopnica

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wyd. decyzji środ. na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Konopnica

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dla inwestycji - Budowa hali magazynowo-produkcyjnej w m. Konopnica

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wyd. decyzji środ. na przebudowę odcinka napowietrznej linii 110kV na terenie ZGO AQUARIUM w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym Uzupełnieniu do raportu ooś dla przedsięwzięcia pn. Instalacja do produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych w m. Konopnica

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn Przebudowa i remont obiektów mostowych - kanał młyński i most na rzece rawce w m. Kurzeszyn

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na budowę kwater azbestowych nr X, XI, XII w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Kaleń

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na przebudowę drogi wewnętrznej Małgorzatów - Zielone

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dla inwestycji - budowa kwater składowania odpadów (azbestowych) w m. Pukinin gm. Rawa Maz.

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dla inwestycji - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zielone-Małgorzatów gm. Rawa Maz.

Obwieszczenie o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko na budowę hali logistyczno-magazynowej w m. Konopnica

Obwieszczenie o złożonym Uzupełnieniu Nr 1 do raportu oddziaływania na środowisko na wydanie decyzji o środ. uwarunkow. dotyczącej bud. kwater nr X, XI i XII w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o obowiązku raportu na budowę hali logistyczno magazyn. w m. Konopnica

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wyd. decyzji środ. dla przedsięwziędia pn. Instalacja do produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych w m. Konopnica

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wyd. decyzji środ. na budowę kwater składowania odpadów niebezpiecznych azbestowych nr X, XI, XII na terenie ZGO AQUARIUM w m. Pukinin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Przebudowa drogi wewnętrznej Małgorzatów - Zielone”, w miejscowościach Zielone - Małgorzatów

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu odmawiającym wszczęcia postępowania dla budowy budynku inwentarskiego do hodowli gęsi w m. Chrusty

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w m. Boguszyce

Obwieszczenie o złożonym wniosku i wszczęciu postępowania o wyd. decyzji środowiskowej na budowę hali logistyczno-magazynowo-produkcyjnej w m. Konopnica

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dla inwestycji pn. Punkt skupu odpadów w m. Boguszyce

Obwieszczenie o złożonym 2 uzupełnieniu karty informacyjnej dla przedsięwzięcia dotyczącego punktu skupu odpadów w m. Boguszyce

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania na wyd. decyzji środ. na komorę lakierniczą w m. Nowy Kurzeszyn

Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa ZGO Aquarium w m. Pukinin

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dla inwestycji - Rozbudowa istniejącej kwatery nr V w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu karty informacyjnej dla punktu skupu odpadów w m. Boguszyce

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na komorę lakierniczą w m. Nowy Kurzeszyn

Obwieszczenie o złożonym Uzupełnieniu Nr 2 do raportu oddziaływania na środowisko na wydanie decyzji o srod. uwarunkow. dotyczącej kwatery nr V w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kurnika o obsadzie maksymalnej 80 DJP w m. Wołucza

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr IX w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji demontażu pojazdów na dz. nr 335-4 w m. Wałowice

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dla inwestycji budowa kwatery nr IX w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wyd. decyzji środ. na realizację punktu skupu odpadów na terenie działki 806-19 w m. Boguszyce

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - budowa kurnika o maksymalnej obsadzie 80 DJP w m. Wołucza

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku raportu ooś w sprawie wniosku o wydanie decyzji na przebudowę drogi powiatowej w m. Ścieki

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej w m. Ścieki

Obwieszczenie o złożonym Uzupełnieniu Nr 1 do raportu oddziaływania na środowisko na wydanie decyzji o srod. uwarunkow. dotyczącej kwatery nr V w m. Pukinin

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym Stacja demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - punkt zbierania i przetwarzania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w m. Stara Wojska

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu karty informacyjnej na przebudowę drogi powiatowej Wysokienice - Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym Stacja demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o złożonym ujednoliconym nowym raportem OOŚ dla budowy stacji i demontażu w m. Wałowice

Obwieszczenie o złożonym wniosku o zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej kwatery nr V w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu nr 3 do raportu oddziaływania na środowisko dla budowy kwatery nr IX w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu nr 1 do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa kurnika w m. Wołucza

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wyd. decyzji środ. na przebudowę drogi powiatowej Wysokienice - Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku raportu ooś w sprawie wniosku o decyzję zmieniającą decyzję z dn.27.09.2013 dla ZGO Aquarium w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 27.09.2013r. - Rozbudowa ZGO Aquarium w m. Pukinin

Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla punktu zbierania odpadów w m. Stara Wojska

Obwieszczenie o złożonym ujednoliconym raportem OOŚ dla budowy stacji i demontażu w m. Wałowice

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do raportu ooś dla przedsięwzięcia pn. uruchomienie stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie złożonego wniosku na wydanie decyzji środowiskowej budowa kurnika w m. Wołucza

Obwieszczenie o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa kurnika w m. Wołucza

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu nr 1 i nr 2 do raportu oddziaływania na środowisko dla budowy kwatery nr IX w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do karty informacyjnej na uruchomieniu punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do raportu OOŚ dla budowy stacji i demontażu w m. Wałowice

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu złożenia raportu na kurnik w m. Wołucza

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu odmawiającym wszczęcia postępowania dla budowy stacji bazowej PLAY w m. Janolin

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla kurnika w m. Wołucza

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wykonanie instalacji do korekty pH w oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Obwieszczenie o złożonym Aneksie Nr 2 do karty informacyjnej o wydanie decyzji o środ. uwarunkow. dla kwatery nr V w m. Pukinin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla uruchomienia punktu zbierania i przetwarzania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w m. Stara Wojska

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - wykonanie instalacji pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Obwieszczenie o złożonym przez inwestora doprecyzowaniu wniosku dla budowy stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze żwirem - Kolonia Wołucza I

Obwieszczenie o złożonym Aneksie Nr 1 do karty informacyjnej przedsięwzięcia o zmianę wydanej decyzji o środ. uwarunkow. dotyczącej kwatery nr V w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przetwarzanie odpadów w oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Obwieszczenie o złożonym wnosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej kwatery nr IX w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni kruszywa naturalnego ze złoża Wołucza na dz. 33

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie postępowania o wydanie decyzji na wydobywanie kopaliny pospolitej Wołucza I

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie postępowania - przetwarzanie w oczyszczalni ścieków odpadów w m. Konopnica

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszczęciu postępowania dla budowy stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko - Wykonanie instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w m. Żydomice

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania przedsiewzięcia Panattoni do czasu złożenia raportu ooś

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. przedsiewezięcia - kopalni piasku w m. Wołucza

Obwieszczenie o złożonym wnosku o zmianę wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej kwatery nr V w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Goodman Rawa Logistic Center w m. Konopnica

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na wykonaniu instalacji do korekty pH oczyszczalni ścieków w w. Żydomice

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kurnika na działkach nr 157, 158, 159 w m. Byszewice

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dotyczącą Goodman Rawa Logistic

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na budowę Centrum dystrybucyjnego w m. Chrusty

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dotyczącą kurnika w m. Byszewice

Obwieszczenie o złożonym wniosku i przesłaniu do organów o wydanie opinii co do sporządzenia raportu dla inwestycji RAWiK w m. Żydomice

Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania - budowa Centrum dystrybucyjnego Podlas

Obwieszczenie o przesłaniu wniosku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o wydanie opinii co do sporządzenia raportu - budowa centrum dystrybucyjnego w m. Chrusty

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu odmawiającym wszczęcia postępowania dla budowy stacji bazowej PLAY w m. Księża Wola

Obwieszczenie zawieszenie postępowania w sprawie z wniosku Inwestora - Panattoni Europe Sp. z o.o

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego w m. Wołucz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga Wilkowice - Michowice

Zawiadomienie o złożonym uzupełnieniu karty informac. o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. wydobywanie kopaliny pospolitej w m. Wołucza

Zawiadomienie o złożonej korekcie do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla RAWiK

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - budowa centrum dystrybucyjnego w m. Chrusty

Zawiadomienie o złożonym wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla RAWiK

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na budowę Goodman Rawa Logistic Center w m. Konopnica

Zawiadomienie o złożonym uzupełnieniu raportu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - budowa kurnika w m. Byszewice

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy zakładu produkcyjnego ArcelorMittal Constr. w m. Konopnica

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i złożonym wniosku na wydanie dec. środowikowej dla rozbudowy zakładu produkcyjnego ArcelorMittal Construction

Zawiadomienie o złożonym wniosku i zmodyfikowanej karty informacyjnej dla budowy Goodman Poland

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złoż. wniosku o wydanie decyzji środow. dla przedsięwzięcia p.n. budowa Goodman Rawa Logistic Center w m. Konopnica

Zawiadomienie o złożonej karcie informacyjnej w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. wydobywanie kopaliny pospolitej w m. Wołucza

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy chlewni w m. Pokrzywna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy chlewni w m. Pokrzywna

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kopaliny - piasku w m. Linków

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kurnika do chowu brojlerów w m. Wołucza

Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na wydobywaniu kruszywa (piasku) Linków III w m.Linków

Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię do Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla budowy kurnika w m. Byszewice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego w m. Linków

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Kopalnia kruszywa naturalnego w m. Wołucza

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę i przebudowę hal produkcyjnych w m. Podlas

Obwieszczenie o nadesłanym postanowieniu RDOŚ i możliwością zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi budowy stacji demonatażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie (dla stron) o nadesłanym postanowieniu RDOŚ i możliwością zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi budowy stacji demonatażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę składowiska odpadów azbestowych - kwatery I i II w m. Pukinin

Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. wydania decyzji dla rozbudowy hal produkcyjnych, wiaty magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Podlas

Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dotycz. wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy hal produkcyjnych, wiaty magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Podlas

Obwieszczenie o przysłanym 3 uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. budowa stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy kurnika na działkach nr 157, 158, 159 w m. Byszewice

Zawiadomienie o złożonym 3 uzupełnieniu do raportu ooś dla przebudowy hal produkcyjnych z wiatą i towarzyszącą nfrastrukturą w m. Podlas

Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. wydania decyzji dla budowy kwatery nr 1 i 2 odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w m. Pukinin

Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. wydania decyzji dla budowy obiektu inwentarskiego w m. Byszewice

Obwieszczenie o przysłanym 2 uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. budowa stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej na przebudowę stacji uzdatniania wody w Nowym Kurzeszynie

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy hali namiotowej w m. Pukinin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kurzeszynie

Zawiadomienie o złożonym 2 uzupełnieniu do raportu dla przebudowy hal produkcyjnych w m. Podlas

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu nr 2 do raportu dla budowy składowiska odpadów (azbestowych) kwatery nr I i nr II w m. Pukinin

Obwieszczenie o przysłanym uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. budowa stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o nadesłanym postanowieniu RDOŚ odmawiającym uzgodnienia warunków realizacji przedsiewzięcia dla budowy kurnika w m. Byszewicec

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych) kwatery VII i VIII na terenie ZGO w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowdisko dla budowy składowiska odpadów (azbestowych) kwatery nr I i nr II w m. Pukinin

Zawiadomienie o złożonym uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla budowy hal produkcyjnych z wiatą magazynową w m. Podlas

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszczęciu postępowania dla przebudowy i rozbudowy hali namiotowej na terenie ZGO Puk.

Obwieszczenie o nadesłanym postanowieniu uzgadniającym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla budowy kwatery azbestu nr VII i VIII w m. Pukinin

Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dla budowy kurnika w m. Byszewice

Obwieszczenie o przesłaniu kolejnego odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dn. 05.08.2016r. w sprawie Budowy biogazowni w m. Konopnica

Obwieszczenie o przesłaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach na odwołanie od decyzji dot. budowy biogazowni w m. konopnica

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla budowy składowiska odpadów (azbestowych) kwatery VII i VIII w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszczęciu postępowania dla budowy składowiska odpadów (azbestowych)

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszczęciu postępowania dla budowy stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Zawiadomienie o złożonym raporcie dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa hal produkcyjnych z wiatą wraz z infrastrukturą w m. Podlas

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowni rolniczej w m. Konopnica

Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. budowy biogazowni w m. Konopnica

następna strona »

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
44425 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Baner2

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.