Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
rodzina
Baner EPUAP
fundusz2

Treść strony


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY RAWA MAZOWIECKA


 


 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka Uchwały Nr XXI/121/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka.


 

Ogłoszenie z dnia 12.04.2016 r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 48 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)


 

Ogłoszenie z dnia 03.12.2015 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: fragmenty wsi: Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Boguszyce, Byszewice, Chrusty, Dziurdzioły, Garłów, Głuchówek, Kaliszki, Leopoldów, Linków, Lutkówka, Małgorzatów, Nowa Wojska, Pasieka Wałowska, Pukinin, Stara Wojska, Stary Dwór, Ścieki, Świnice, Wilkowice, Wołucza, Zagórze, Zarzecze, Zielone i Żydomice.

 


 

Ogłoszenie z dnia 03.12.2015 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Stare Byliny, Chrusty, Gaj, Garłów, Głuchówek, Helenów, Konopnica, Księża Wola, Lutkówka, Niwna, Nowy Kurzeszyn, Pasieka Wałowska, Pokrzywna, Pukinin, Stara Wojska, Stary Kurzeszyn, Ścieki, Wałowice, Wilkowice.


 

Ogłoszenie z dnia 21.10.2015 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Konopnica i Ścieki


 

Ogłoszenie z dnia 21.10.2015 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka


 

Ogłoszenie z dnia 02.12.2014 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Jakubów i Zagórze, Konopnica, Soszyce i Ścieki


 

Ogłoszenie z dnia 02.12.2014 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Janolin, Chrusty, Nowy Kurzeszyn, Pukinin i Wałowice


 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwała XXXIX/210/2014

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Boguszyce, Byszewice, Chrusty, Dziurdzioły, Garłów, Głuchówek, Kaliszki, Leopoldów, Linków, Lutkówka, Małgorzatów, Nowa Wojska, Pasieka Wałowska, Pukinin, Stara Wojska, Stary Dwór, Ścieki, Świnice, Wilkowice, Wołucza, Zagórze, Zarzecze, Zielone i Żydomice

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka Uchwały Nr XXXIX/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Boguszyce, Byszewice, Chrusty, Dziurdzioły, Garłów, Głuchówek, Kaliszki, Leopoldów, Linków, Lutkówka, Małgorzatów, Nowa Wojska, Pasieka Wałowska, Pukinin, Stara Wojska, Stary Dwór, Ścieki, Świnice, Wilkowice, Wołucza, Zagórze, Zarzecze, Zielone i Żydomice.

Granice obszarów objętych planem miejscowym są określone na załącznikach graficznych do ww uchwały, okazanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 18 sierpnia 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwała XXXIX/209/2014

Ogłoszenie
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Stare Byliny, Chrusty, Gaj, Garłów, Głuchówek, Helenów, Konopnica, Księża Wola, Lutkówka, Niwna, Nowy Kurzeszyn, Pasieka Wałowska, Pokrzywna, Pukinin, Stara Wojska, Stary Kurzeszyn, Ścieki, Wałowice, Wilkowice

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka Uchwały Nr XXXIX/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Stare Byliny, Chrusty, Gaj, Garłów, Głuchówek, Helenów, Konopnica, Księża Wola, Lutkówka, Niwna, Nowy Kurzeszyn, Pasieka Wałowska, Pokrzywna, Pukinin, Stara Wojska, Stary Kurzeszyn, Ścieki, Wałowice, Wilkowice.

Granice obszarów objętych planem miejscowym są określone na załącznikach graficznych do ww uchwały, okazanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 18 sierpnia 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwała XXXIX/208/2014

Ogłoszenie
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Julianów, Matyldów, Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Podlas i Przewodowice

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka Uchwały Nr XXXIX/208/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Julianów, Matyldów, Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Podlas i Przewodowice.

Granice obszarów objętych planem miejscowym są określone na załącznikach graficznych do ww uchwały, okazanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 18 sierpnia 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, obszary wsi Helenów, Julianów Raducki, Kurzeszynek, Linków, Niwna, Pokrzywna; Rogówiec, Stara i Nowa Rossocha, Wołucza, Gaj, Nowy Kurzeszyn, Kurzeszyn oraz Rossocha

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do uchwały Nr XXIV/132/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, obszary wsi Helenów, Julianów Raducki, Kurzeszynek, Linków, Niwna, Pokrzywna; Rogówiec, Stara i Nowa Rossocha, Wołucza, Gaj, Nowy Kurzeszyn, Kurzeszyn oraz Rossocha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 września 2013r. do 21 października 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w godz. urzędowania. Zmiana planu miejscowego dotyczy wyłącznie skreślenia zakazu realizacji nowych budynków jak i rozbudowy i nadbudowy budynków w istniejących siedliskach rolniczych położonych w terenach o przeznaczeniu rolniczym lub leśnym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 września 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej  o godz.12oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2013r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.

                                                                  Krzysztof Starczewski

                                                                         Wójt Gminy


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Rawa Mazowieckao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do Uchwały Nr V/16/11 z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka oraz prognozy wpływu studium na środowisko w dniach od 01 sierpnia 2013r do 16 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w godzinach  urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, odbędzie się w dniu 11 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka o godzinie 12oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 października 2013r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.

                                                                                              Z up. Wójta Gminy

                                                                                                Anna Jakubiak

                                                                                               Sekretarz Gminy


 

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wójta Gminy Rawa Mazowieckao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka


 

ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAWA MAZOWIECKA

 
11.
Uchwała Nr XIX/105/04 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Konopnica
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. nr 312 poz. 2571
 
12.
Uchwała Nr XXX/156/05 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 26 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Konopnica
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r.
nr 380 poz. 3966
 
13.
Uchwała Nr XXX/157/05 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 26 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Niwna
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r.
nr 380 poz. 3967
 
14.
Uchwała Nr XXX/158/05 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 26 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Nowy Kurzeszyn
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r.
nr 380 poz. 3968
 
15.
Uchwała Nr XXX/159/05 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 26 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Nowy Kurzeszyn
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r.
nr 380 poz. 3969
 
16.
Uchwała Nr XXXI/165/05 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Konopnica
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r.
nr 2 poz. 10
 
17.
Uchwała Nr X/64/07 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 10 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Nowa Wojska
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r.
nr 353 poz. 3143
 
18.
Uchwała Nr XII/70/07 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Konopnica
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r.
nr 32 poz. 380
 
19.
Uchwała Nr XIII/84/07 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Stare Byliny
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r.
nr 14 poz. 189
 
20.
Uchwała Nr XIII/86/07 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Matyldów
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r.
nr 10 poz. 110
 
21.
Uchwała Nr XVII/111/08 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Konopnica
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r.
nr 181 poz. 1734
 
22.
Uchwała Nr XXX/176/09 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Nowy Kurzeszyn
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r.
nr 178 poz. 1639
 
23.
Uchwała Nr XXXVII/217/09 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Chrusty
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r.
nr 14 poz. 104
 
24.
Uchwała Nr XL/231/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Stara Wojska
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r.
nr 95 poz. 749
 
 
25.
Uchwała Nr XL/232/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi: Boguszyce Małe, Boguszyce, Bogusławki Małe, Byszewice, Chrusty, Gaj, Głuchówek, Matyldów, Pasieka Wałowska, Przewodowice, Pukinin, Wałowice, Zarzecze i Zielone
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r.
nr 121 poz. 961
 
26.
Uchwała Nr XL/233/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącego fragmentu wsi Konopnica
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r.
nr 121 poz. 962
 
27.
Uchwała Nr XLIII/241/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2010 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka dotyczącego linii zabudowy na obszarze całej gminy
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r, Nr 233, poz. 1880

28.

Uchwała Nr XLIII/242/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2010 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka dotyczącego fragmentu obszaru wsi Julianów
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r, Nr 233, poz. 1881

29.

Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka dotyczącego Fragmentu obszaru wsi Kaleń
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r, Nr 64, poz. 569

30.

Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka dotyczącego fragmentu obszaru wsi Podlas
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r, Nr 64, poz. 570

31.

Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka dotyczącego fragmentu obszaru wsi Kaliszki
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r, Nr 64, poz. 570

32.

Uchwała Nr XX/104/12 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 września 2012 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka dotyczącego Fragmentu obszaru wsi Wałowice
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r,  poz. 3410

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Więcej

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Więcej

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Akcja czyste powietrze

  • czyste powietrze

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
21034 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.