Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

 • Newsy

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka jest czynna w godzinach: 9.00 - 14.00

Informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka jest czynna w godzinach: 9.00 - 14.00. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie płatności można dokonywać elektronicznie na konto bankowe Urzędu Gminy:

37 9302 1027 2601 6447 2000 0010 oraz na indywidualne konta, wskazane na zawiadomieniach.

 • autor: Paweł Jakubowski

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!


Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób. Więcej w załączniku poniżej do pobrania oraz na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2021-04-06

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Premie dla młodych rolników

To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej pomocy to 150 tys. zł.

Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika:

 • I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
 • II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów).

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika:

 • 48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu. 

Wspólny mianownik obu naborów

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR pieniądze można przeznaczyć np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych, do tej pory niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. właścicieli małych gospodarstw otrzymało ok. 2,7 mld zł.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84

 • autor: Anna Jakubiak

Sposób na Sukces - konkurs dla przedsiębiorców

Zapraszamy do udziału w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, którego organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Konkurs ma na celu promocję przedsiębiorczości, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ochrony środowiska oraz na rzecz włączenia społecznego i zmniejszania ubóstwa. Promowane są również przedsięwzięcia zrealizowane z udziałem środków z PROW i innych programów pomocowych.

Zachęcamy przedsiębiorców z terenu Gminy Rawa Mazowiecka do wzięcia udziału

 1. konkursie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia w okresie od 1 lipca 2019 r. do 28 lutego 2021 r. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. zgodnie z procedurą konkursową opisaną w §6 Regulaminu Konkursu.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie wraz z wymaganymi załącznikami, które stanowią integralną część zgłoszenia, można składać w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia czyli do Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu są dostępne na stronie:

https://www.cdr.gov.pl/85-nasze.../konkursy/sposob-na-sukces

 • autor: Paweł Jakubowski

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - grupy EPI mogą starać się o wsparcie

Rusza pierwszy nabór wniosków o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania "Współpraca". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. Dokumenty można składać od 29 marca do 12 maja 2021 r.
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ideą tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jest takie zorganizowanie produkcji, dystrybucji i transakcji, by zminimalizować liczbę pośredników. Skrócenie łańcucha dostaw przekłada się na poprawę jakości produktów - towar szybciej trafia do konsumenta, więc jest świeższy, a także ma niższą cenę, którą musi zapłacić klient.
O wsparcie finansowe w ramach działania "Współpraca" na inwestycje w tworzenie krótkich łańcuchów dostaw mogą ubiegać się tzw. grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI), w których skład wchodzi co najmniej 5 rolników - każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich lub
 • przy produkcji artykułów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lub
 • w ramach działalności gospodarczej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając na danym terenie będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej. Ponadto mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności. Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

 • budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury;
 • zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu;
 • zakupu lub instalację wyposażenia;
 • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości - w związku z realizacją operacji;
 • zakup środków produkcji.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz, a jej wysokość wynosi:

 • 325 tys. zł, w przypadku, gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu;
 • 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

 • autor: Paweł Jakubowski

Sprzedaż samochodów pożarniczych będących własnością Gminy Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż samochodów pożarniczych będących własnością Gminy Rawa Mazowiecka.

a) samochodu pożarniczego marki FS-LUBLIN ŻUK A15 C nr. rej. SNN 1178 – termin licytacji 14 kwietnia 2021 roku - godz. 10.00

b) samochodu pożarniczego marki FS-LUBLIN ŻUK A15 nr. rej. ERWJ 526 – termin licytacji 14 kwietnia 2021 roku - godz. 12.00

c) samochodu pożarniczego marki Jelcz nr. rej. SKB 320U – termin licytacji 14 kwietnia 2021 roku - godz. 14.00 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej. 

 • autor: Agnieszka Adamczyk, data: 2021-03-25

Rejestrcja na szczepienia przeciwko COVID-19

Informujemy, że od dnia 15 stycznia 2021 r. ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19.

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że w kwietniu 2020 r. samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Infolinia służy udzielaniu wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon i czat (prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger - pogadajmytutaj) obsługiwane są przez specjalistów – pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania mogą korzystać dzieci i młodzież z województwa łódzkiego, a także ich rodzice i opiekunowie. Interwencje prowadzone są w takich sytuacjach jak: obniżenie nastroju, stres, kryzysy emocjonalne, nagromadzenie negatywnych myśli czy konflikty rodzinne, a także w związanych bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia lub życia: myśli i plany samobójcze, zachowania autoagresywne, autodestrukcyjne, ryzykowne (związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) oraz wystąpienie przemocy w rodzinie.

To co wyróżnia infolinię na tle podobnych form pomocy, to przede wszystkim jej dostępność 7 dni w tygodniu oraz możliwość kontaktu opartego na pisaniu wiadomości (Snapchat i Messenger).

Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na numer 726 611 611 w godzinach 15.00 – 18.00 lub korzystając z aplikacji Snapchat i Messenger (pogadajmytutaj) w godzinach 18.00 – 21.00.

Komunikat - boisko orlik w miejscowości Pukinin pozostaje zamknięte

Od 20 marca do 9 kwietnia br. na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostają wprowadzone zaostrzone zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z opublikowanym w piątek rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w ww. okresie instytucje kultury muszą zawiesić działania związane z udziałem publiczności. Zakaz działalności dotyczy również organizatorów aktywności sportowej, z wyłączeniem sportu zawodowego. W związku z powyższym we wskazanym okresie boisko orlik w miejscowości Pukinin pozostaje zamknięte.

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn - Wronów Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że termin rozpoczęcia prac budowlanych dla gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka planowany jest na pierwszy kwartał 2022 r.  Szczegółowa informacja do pobrania poniżej.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na sygnały płynące od Kół Gospodyń Wiejskich chcących wziąć udział w Konkursie, termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 18 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w „Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP” organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:
• działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
• kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
• przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/

Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie Łukasz Glimasiński zapraszają Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w konkursie na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną”. Prace należy składać w Urzędzie Gminy (al. Konstytucji 3 Maja 32) do 25 marca 2021 r. W artystycznej rywalizacji mogą uczestniczyć zarówno uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, jak również wszystkie osoby pełnoletnie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych.  Wszystkie szczegóły są dostępne w załączonym poniżej regulaminie.

Oczyszczacze powietrza są już w szkołach!

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację pandemii COVID-19  oraz powrót uczniów klas I-III do nauczania w trybie stacjonarnym, Michał Michalik - Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, przekazał szkołom z terenu Gminy nowoczesne hybrydowe oczyszczacze powietrza Lautus, produkowane przez polską firmę Venture Industries.

O wyborze tego właśnie urządzenia spośród wielu oferowanych na rynku zadecydowała przede wszystkim jego specyfikacja techniczna oraz fakt, że skuteczność oczyszczacza została przetestowana m.in. przez szpital w Grudziądzu, który korzysta z tych urządzeń już od jesieni ubiegłego roku.

Urządzenie przeznaczone jest do filtracji powietrza z cząstek drobnoustrojów, grzybów, bakterii i wirusów o rozmiarach powyżej 0,1 µm. Wydajność urządzenia, według informacji producenta, wynosi 800m3/h.

W jego konstrukcji zastosowano 3-stopniowy poziom filtracji na który składają się:

I – filtr wstępny w klasie G4*, znajdujący się zaraz za wlotem, którego zadaniem jest wyłapanie cząstek wielkości kurzu, pyłów oraz zabrudzeń z powietrza,

II – filtr w klasyfikacji H13*,  znajdujący się za filtrem wstępny i przed lampą UV-C, którego zadaniem jest filtracja powietrza z drobnoustrojów, bakterii, czy grzybów,

III – Filtr w klasie H14*, znajdujący się za lampą UV-C który jest w stanie zatrzymać 99,995% cząsteczek o rozmiarze 0,1 µm takich jak np. wirusy.

Do szkół przekazano łącznie 8 urządzeń. Zakupu na kwotę 59 482,80 zł dokonano ze środków projektu „Wiedza na piątkę z plusem!”, który – za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – został zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem skutkom COVID-19.

 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (2)
 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (3)
 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (4)
 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (5)
 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (6)
 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (7)
 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (8)
 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (9)
 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (10)
 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (11)
 • Przekazanie oczyszczaczy_02.2021. fot. UGRM (1)

Gmina Rawa Mazowiecka w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej przekazała na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej podinsp. mgr Zbigniewa Szczerby elementy odblaskowe dla zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

 • Przekazanie elementów odblaskowych
 • Przekazanie elementów odblaskowych
 • Przekazanie elementów odblaskowych
 • Przekazane elementy odblaskowe
 • Przekazanie elementów odblaskowych

Ministerstwo Sportu realizuje Program „Klub”

Ministerstwo Sportu realizuje Program „Klub”, dzięki któremu możliwe jest bezpośrednie wsparcie finansowe lokalnych środowisk sportowych. Program Klub wspiera kluby sportowe, których celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczone jest 40 mln zł. Kwota dotacji w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji (klub jednosekcyjny), wynosi 10 tys.zł. W przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji (klub wielosekcyjny), wynosi 15 tys. zł. Otrzymane środki przeznaczone mogą zostać na wynagrodzenie trenera, zakup sprzętu sportowego czy organizację obozu sportowego. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r. Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie przez kluby sportowe środków na finansowanie swojej działalności jest jednym z ważnych kryteriów w przypadku ubiegania się o dotację z samorządu.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Gminy Rawa Mazowiecka numer 2021-14333-28349 dotyczącym zakupu i dostawy 23 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-10-0052/18 „Wiedza na piątkę z plusem!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Link do ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28349

 

Informujemy, iż termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 zostaje przedłużony do dnia 16 lutego 2021 r.

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informujemy, iż termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 zostaje przedłużony do dnia 16 lutego 2021 r.

Szczegółowa informacja dotycząca naboru oraz formularz kandydata znajduje się poniżej.

Więcej informacji o spisie można uzyskać na stronie: https://spis.gov.pl/

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 przez Radę Państw Morza Bałtyckiego

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego zaprasza do udziału w naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021. Priorytetem PSF w edycji 2021będzie wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję włączenia społecznego i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa. Środki mają m.in. służyć wsparciu młodych osób, które utraciły miejsca pracy w hotelarstwie.
Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nabor-wnioskow-w-ramach-instrumentu-wspierania-projektow-na-rok-2021-przez-rade-panstw-morza-baltyckiego

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska
 • czat_ekspert_WUP_FB_2

Tarcza Antykryzysowa - jakie wsparcie można otrzymać z Urzędów Pracy

W poniedziałek 18 stycznia Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na czat z Kamilem Jeziorskim – dyrektorem WUP w Łodzi. Będzie on dotyczył możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z Urzędów Pracy – jak uzyskać pomoc z Tarczy Antykryzysowej, jak ochronić miejsca pracy.

KIEDY: poniedziałek, 18 stycznia  12:00 – 14:00

GDZIE: wejdź na   www.biznes.lodzkie.pl, kliknij ikonę czatu w prawy dolnym rogu strony i zadaj pytanie lub zapytaj bezpośrednio na naszym facebooku Łódzkie dla biznesu przez „Wyślij wiadomość”.

UWAGA ROLNICY

WYPEŁNIONE WNIOSKI (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2021 rok należy składać w okresie:

od 1 LUTEGO – do 1 MARCA 2021 ROKU W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER, POKÓJ 102,  W GODZINACH 8.30-15.00

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA AKTUALNYCH DRUKACH dostępnych w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2020 ROKU DO 31 STYCZNIA 2021 ROKU, klauzulę informacyjną RODO, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń. w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument ten wydawany jest na wniosek producenta rolnego.

Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę:

 1. a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
 2. b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2021 została określona w drodze rozporządzenia RM (Dz.U. z dn.31.12.2020r.) i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu. Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu. Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach: 1-30 KWIETNIA 2021r.

Sołectwo na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza Sołtysów z terenu województwa do zgłaszania swoich Sołectw do programu "Sołectwo na plus". Głównym celem programu jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach, wyłonionych w trybie naboru. Zgłoszenia muszą dotyczyć projektów realizowanych w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 10.000,00zł na jeden projekt. Zgłoszenia. wypełnione i podpisane przez Sołtysów należy przesłać lub też złożyć w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku.

Regulamin naboru oraz druk zgłoszenia dostępne są pod adresem:

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało dla Was artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia w 2020 roku. Zobaczcie co udało się zrobić w Krainie Rawki w tym roku.

Artykuł znajdziecie na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2020-roku

drukuj (Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”)

Szkolenia szansą na rozwój - Fundusze Europejskie na szkolenia dla pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Szkolenia szansą na rozwój - Fundusze Europejskie na szkolenia dla pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw”. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Konkurs Plastyczny "Podzielmy się świąteczną radością"

Serdecznie zapraszamy dzieci klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w II edycji Konkursu Plastycznego na Bożonarodzeniową Kartkę "Podzielmy się świąteczną radością". Prace konkursowe należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka do dnia 15 grudnia 2020 r.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie i trybu jego przeprowadzenia dostępne są w załączniku.

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Spisz się sam

KAŻDY, kto spisze się SAM w kanale SAMOSPISU i wyśle na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl  wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku. Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13.11 a 30.11.2020 r. Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrivey, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp…

Rolnicy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka !!

Powszechny Spis Rolny trwa, w związku z czym informujemy, że w dniu 5 listopada 2020r. na parkingu Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie od godziny 9.00 do godz. 14.30 będzie istniała możliwość spisania się w tzw. spisobusie, przy pomocy dwóch pracowników Urzędu Statystycznego z Łodzi. W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców, szczególnie pobliskich sołectw, do skorzystania z tej formy spisu.

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19) informujemy, że od 9 listopada 2020r. kasa Urzędu zostaje zamknięta. Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać przelewem na wskazane w decyzjach/zawiadomieniach/wezwaniach konta indywidualne lub też na wskazane poniżej konto bankowe:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010
W związku z wprowadzonym "Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" ograniczeniu ulega bezpośrednia obsługa mieszkańców. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw urzędowych korzystając z drogi korespondencyjnej, elektronicznej i telefonicznej, lub też poprzez wrzucenie dokumentów do urny znajdującej się w wejściu do Urzędu Gminy.  
W przypadku najpilniejszych spraw, wymagających kontaktu bezpośredniego, przyjmowanie Interesantów przez pracowników Urzędu następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty drogą telefoniczną pod nr tel. (46) 814 42 41. Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika Urzędu potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu.

Program „Wspieraj Seniora”

W walce z koronawirusem rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tworząc program „Wspieraj Seniora”.  Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:
1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

W ramach programu uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokrywa senior.

Serdecznie zapraszamy do spisania swojego gospodarstwa rolnego w SPISIE ROLNYM 2020, z pomocą pracowników GUS-u, W SPISOBUSIE

W dniu 5 listopada w czwartek pracownicy GUS-u będą przeprowadzać wywiady w godzinach 9.00-14.30 na parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie. W busie będą dwie osoby, które będą mogły prowadzić wywiad. Prosimy wszystkich chętnych o zapisanie się na konkretną godzinę w sekretariacie urzędu tel. 46 814 42 41.

Gminny Komisarz Spisowy
w Gminie Rawa Mazowiecka
/-/Michał Michalik

KOMUNIKAT

W miejscowości Wilkowice nastąpiło pęknięcie głównej rury wodociągowej. W związku z tym występuje brak dostawy wody do wszystkich mieszkańców zasilanych ze stacji uzdatniania wody Wilkowice. Przewidywany czas naprawy minimum 12 godzin. Po usunięciu awarii nastąpi systematyczne płukanie sieci. W tym czasie okresowo nastąpi pogorszenie jakości wody.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

• Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
• Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
• Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
• Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce

Szanowni Państwo!
Serdecznie zachęcam i zapraszam Państwa do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”, którego organizatorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji.
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.  
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą formularza online. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.
Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online pod adresem https://bialoczerwona.www.gov.pl  zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie. Głosy poparcia będą zbierana do 11 listopada 2020 r. do godz. 23.59 i mogą być oddawane przez wszystkich mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, w tym osoby niepełnoletnie. Wypełnienie formularza do głosowania zajmuje zaledwie dwie minuty.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego wszystkich mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.

Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.
Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.
 
Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców naszego kraju, zachęcimy ich do refleksji zarówno nad samym patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.
Dzięki projektowi nasza Gmina Rawa Mazowiecka będzie budować wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn! Aby powstał taki maszt w Naszej Gminie Rawa Mazowiecka potrzeba tylko 100 głosów mieszkańców

Oddaj głos poparcia:

https://bialoczerwona.www.gov.pl/

 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Michał Michalik

Trwa remont drogi gminnej Nr 113117 E Byszewice - Matyldów.

Trwa remont drogi gminnej Nr 113117 E Byszewice - Matyldów.
Zakres robót obejmuje m. in.: wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym, odtworzenie warstwy ścieralnej w betonu asfaltowego, odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego, remont istniejącego przepustu, korektę zjazdów oraz wymianę ścieków betonowych oraz wymianę istniejącego oznakowania pionowego.

Koszt inwestycji: 481.202,56 zł

 • Warstwa wyrównawcza
 • Demontaż ścieków betonowych
 • Utwardzone pobocza
 • Utwardzone pobocza
 • Utwardzone pobocza
 • -
 • Utwardzone pobocza

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.
Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.
W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi wewnętrznej Małgorzatów - Zielone

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi wewnętrznej Małgorzatów - Zielone. Inwestycja jest realizowana częściowo ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą: Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zakres robót obejmuje wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz ustawienie oznakowania pionowego. Roboty prowadzi firma AGRO-TRANS Ryszard Skoneczny z siedzibą w Nowych Studziankach, gm. Czerniewice.

Koszt inwestycji: 306.922,44 zł brutto, przyznane dofinansowanie: 110.680,00 zł.

Przebudowa drogi podniesie nie tylko komfort jazdy i jakość życia mieszkańców, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza sołectwa, do udziału w konkursie „Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka”. Warunkiem przyznania środków finansowych w ramach MGS jest złożenie przez sołectwo wniosku, podpisanego przez sołtysa, wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Do wniosku dołącza się protokół z zebrania wiejskiego, na którym zatwierdzono inicjatywę zgłoszoną do konkursu wraz z listą obecności mieszkańców. W zebraniu i głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 10 % mieszkańców sołectwa. Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy. Nabór trwa do dnia 15 października 2020 r.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na jedno zadanie wynosi:
- na zadania inwestycyjne – do 15 000,00 zł,
- na zadania aktywizujące społeczności lokalne – do 1 500,00 zł.

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie w roku 2021 przeznacza się kwotę 66 000,00 zł, w tym 60 000,00 zł na zadania inwestycyjne oraz 6 000,00 zł na zadania aktywizujące społeczności lokalne.

Szczegóły do pobrania poniżej.

WYCIECZKA ROWEROWA - TO NAS KRĘCI

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie zapraszają do udziału we wspólnej jesiennej rowerowej wyprawie drogami Gminy Rawa Mazowiecka, która odbędzie się w niedzielę 11 października 2020 r. Trasa przejazdu będzie wiodła malowniczymi szlakami naszej gminy, a całkowita jej długość wyniesie ok. 42 km. Start i meta zaplanowane są przy budynku GOK w Matyldowie. W programie wydarzenia przewidziane są również pauzy poświęcone na poznanie regionalnych ciekawostek historycznych i kulturalnych, postoje na regenerację, a także inne niespodzianki.
Zapisy będą przyjmowane do 8 października. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się w regulaminie.

 • Rajd Rowerowy - To Nas Kręci

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

 • Spis rolny

Rolniku z województwa łódzkiego! Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą się do naszej akcji, 50 wylosowanych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę!*. Na upominek składać się będą losowo wybrane gadżety spisowe (parasole, koce piknikowe, ładowarki indukcyjne, zestawy piśmiennicze, notesy, smycze, kubki termiczne, torby, powerbanki, pendrive’y i wiele innych).

Nie czekaj aż zadzwoni rachmistrz!

Spisz się przez Internet!

Aby otrzymać upominek należy:

 • wejść na stronę https://spisrolny.gov.pl,
 • przejść do aplikacji spisowej,
 • dokonać samospisu,
 • przesłać na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl chęć udziału w akcji  „Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!”  wraz z  danymi do wysyłki**, na które należy wysłać upominek,
 • wśród gospodarstw rolnych, które W PEŁNI zakończą SAMOSPIS gospodarstwa, a kompletność ich formularza zostanie pomyślnie zweryfikowana – 50 wylosowanych gospodarstw otrzyma upominek.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej do mieszkańców powiatu rawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, przypomina o konieczności zgłaszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, podejrzeń wścieklizny u zwierząt wolno żyjących, domowych i gospodarskich. Wszelkie niezbędne informacje zawarte są w ulotce w załączniku poniżej.

Już niebawem ruszą prace termomodernizacyjne

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Michał Michalik – Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którego zakres obejmuje przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku OSP w Przewodowicach wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz głębokiej termomodernizacji mieszkalnego budynku komunalnego w Rossosze.  

Okres realizacji projektu: 2019-2021
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 856 036,60 zł
Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 695 964,71 zł
Wartość dofinansowania: 591 570,00 zł
Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

 • Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – 2
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]  - 2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 2
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – 609,00


Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – 700,99
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 4,78
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 79,28
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – 718,24
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 250 600,00
 • OSP w Przewodowicach
  OSP w Przewodowicach
 • OSP w Przewodowicach
  OSP w Przewodowicach
 • OSP w Przewodowicach
  OSP w Przewodowicach
 • Mieszkalny budynek komunalny w Rossosze
  Mieszkalny budynek komunalny w Rossosze
 • Mieszkalny budynek komunalny w Rossosze
  Mieszkalny budynek komunalny w Rossosze
 • Mieszkalny budynek komunalny w Rossosze
  Mieszkalny budynek komunalny w Rossosze

Test słyszalności 01.08.2020r.

Szanowni Mieszkańcy!
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 84/2020 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 76 rocznicę jego wybuchu, zostanie przeprowadzony trening polegający na uruchomieniu syren znajdujących się na terenie gminy. W związku z powyższym w dniu 01.08.2020 o godz. 17.00 syreny zainstalowane przy strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych będą nadawały ciągły dźwięk przez okres jednej minuty.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
/-/ Michał Michalik

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

UWAGA ROLNICY

WYPEŁNIONE WNIOSKI (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2020 rok należy składać w okresie od 3 SIERPNIA – 31 SIERPNIA 2020 ROKU W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA W GODZINACH 8:30-15:00. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP)

Szanowni Państwo,

w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.
Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania swoich danych do rejestru.

Prace remontowe na drodze gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Pan Michał Michalik informuje, że rozpoczęły się prace remontowe na drodze gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka. W związku z powyższym mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość dla drogowców wykonujących swoją ciężką pracę.

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Szczegóły w  załączniku poniżej.

 • -

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka wznowił pracę kasy w Urzędzie

Szanowni Państwo,
informujemy, że Urząd Gminy Rawa Mazowiecka wznowił pracę kasy w Urzędzie. Kasa działa w godzinach 9.00 - 12.00. Wznowiono również bezpośrednią obsługę mieszkańców w sprawach pilnych. Przywrócono główne wejście do budynku Urzędu, obsługa odbywa się na parterze przy wyznaczonych stanowiskach. Prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa, stosowanie maseczek i rękawiczek ochronnych. Przy wejściu znajduje się podajnik płynu dezynfekującego, z którego prosimy korzystać po wejściu do Urzędu.

 

Nadal można kontaktować się z pracownikami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty. Przypominamy również o możliwości kontaktu i złożenia dokumentów za pośrednictwem skrzynki e-puap, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy, przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Wszelkie płatności można kierować bezpośrednio na konto bankowe Urzędu dostępne na stronie Urzędy Gminy, lub w niektórych przypadkach na indywidualne konta wskazane w korespondencji kierowanej ze strony Urzędu Gminy.

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZEZ PRZYMROZKI WIOSENNE !!!

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi.

Do poprawnie wypełnionego wniosku o szacowanie strat, należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2020 rok składanego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnia zgłoszoną do dopłat bezpośrednich. 

Prosimy aby wniosek był trwale spięty z załącznikami lub w kopercie.

Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski należy składać do urny ustawionej w wejściu do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2020r.

Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie poniżej.

Wniosek można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy (stolik przy wejściu).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 46 814 35 39

 

Konsultacje budowy gazociągu Gustorzyn Wronów Etap III

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. strategicznej inwestycji infrastrukturalnej polegającej na budowie gazociągu Gustorzyn-Wronów, Etap III, Rawa Mazowiecka - Wronów, w dniach od 15 do 22 czerwca 2020 r. planujemy organizację cyklu spotkań konsultacyjnych. Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostało wpisane na unijną listę Projektów wspólnego zainteresowania „PCI”.  Działania promocyjno-informacyjne przedsięwzięć PCI są określone w Rozporządzeniu RE Nr 347/2013, oraz w zatwierdzonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (dawne Ministerstwo Energii) Koncepcji Udziału Społeczeństwa, dedykowanej dla w/w Projektu.

Z uwagi na ogłoszony na terenie RP stan epidemii koronawirusa, GAZ-SYSTEM S.A. w trosce o bezpieczeństwo interesariuszy, oraz realizując obowiązek informacyjny postanowił o organizacji spotkań konsultacyjnych w formie wideokonferencji online na platformie Microsoft Teams. Jednocześnie wyjaśniamy, że GAZ-SYSTEM jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Klimatu i monitoruje znoszone obostrzenia, które publikowane są m.in. na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania. Nadal nie zostało zniesione przez Rząd RP obostrzenie dotyczące organizacji spotkań, tych wewnątrz pomieszczeń, które mają charakter konsultacji społecznych.

Mając na uwadze powyższe i postępujące prace projektowe, oraz chcąc dochować należytej atencji interesowi społecznemu postanowiliśmy, że spotkania konsultacyjne odbędą się w zakładanym terminie w formule on line.  Są one organizowane dla przedstawicieli samorządów lokalnych, właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy inwestycji. GAZ-SYSTEM, po zniesieniu obostrzeń oraz ustaniu czasu pandemii, rozważy organizację spotkań w klasycznej formule.

W ramach planowanego cyklu konsultacji on line Inwestor planuje organizację 4 spotkań:

 • Konsultacje termin 1 - Powiat Rawski,
 • Konsultacje termin 2 – Powiat Grójecki, Białobrzeski, Radomski,                                                    
 • Konsultacje termin 3 – Powiat Kozienicki,
 • Konsultacje termin 4 – Powiat Puławski,

Podczas konsultacji przekażemy informacje na temat realizowanej inwestycji, w tym:

 • zakres i harmonogram projektu;
 • obecny stan prac projektowych;
 • podstaw prawnych realizacji inwestycji,
 • procedury wypłaty odszkodowań i dopłat rolnych;

Z doświadczenia wiemy, że właścicieli nieruchomości interesuje przede wszystkim kwestia odszkodowań oraz dopłat rolnych. Dołożymy wszelkich starań, aby spotkania te odbyły się także przy udziale przedstawicieli właściwych urzędów wojewódzkich oraz ARiMR.

 

Komunikat Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

W związku z biegiem kalendarza wyborczego, w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informujemy:
1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji należy złożyć w urzędzie gminy najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy funkcjonowania urzędu
2) zgłoszenie kandydatów na członków komisji można przesłać (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl 

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami w których głosowanie nie odbyło się w dniu 10 maja 2020r.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach informuje

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, jako jedna z czołowych firm działających na rzecz rolnictwa, od początku swojego istnienia wspiera lokalnych przedsiębiorców oraz wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego województwa. 
Dziś chcieliśmy zainteresować Państwa naszą nową inicjatywą – zapraszamy na naszą platformę Łódzki e-bazarek, gdzie znajdziecie Państwo kontakty do lokalnych sprzedawców/producentów branży rolniczej, a także krótką charakterystykę oferowanych produktów oraz dane kontaktowe sprzedawców/producentów.
Chcemy ułatwić kontakt producentów z konsumentami – pierwszym umożliwić sprzedaż produktów lub usług bez udziału pośredników w dowolnym czasie i miejscu; drugim natomiast wybrać swojego dostawcę i kupować produkty świeże i z wiadomego źródła. Mamy nadzieję, że ta forma zyska Państwa akceptację, a tym samym szerokie grono odbiorców!

Link do strony: https://www.lodzkiebazarek.pl/

 • Ulotka

Ponad 58 milionów złotych na pomoc Przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemi COVID-19

Ponad 58 milionów złotych na pomoc Przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemi COVID-19 - rozpoczeło się przyjmowanie przez ŁARR wniosków na pożyczkę płynnościwoą. Szczegóły w załączniku poniżej.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje o ponownym otwarciu stacjonarnego punktu pomocy psychologicznej

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców naszej Gminy. Zmianie ulega miejsce dyżuru. Dla Państwa potrzeb w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w budynku przy ulicy ul. Kościuszki 5 (drugie piętro), pokój 56 w godzinach 08:00 -11:00 będzie dyżurował psycholog świadczący pomoc w zakresie:

 • uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard)
 • pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień
 • pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie
 • porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itp.)
 • porady wychowawcze
 • kłopoty i kryzysy innego rodzaju.

Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe. Z pomocy można skorzystać bez żadnej wcześniejszej rejestracji, anonimowo,  zgłaszając się w dniu dyżuru.

Terminy najbliższych dyżurów w punkcie pomocy psychologicznej 2020

Czerwiec Lipiec Sierpień
1.06.2020 6.07.2020 3.08.2020
15.06.2020 20.07.2020 17.08.2020

Osoby chcące skorzysta z pomocy proszone s o przyjcie w maseczkach ochronnych.

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWA MAZOWIECKA

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji apeluje do mieszkańców gminy o oszczędne gospodarowanie wody w okresie suszy. Należy w tym czasie ograniczyć podlewanie trawników i innych plantacji z sieci wodociągowej.  Brak rozsądku w tym zakresie skutkuje spadkiem ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Ponadto urządzenia pompujące wodę pracują ponad dopuszczalne parametry i powodują dodatkowe niepotrzebne awarie. Oszczędzanie wody jest niezbędne ponieważ w okresie suszy hydrologicznej występuje spadek lustra wody w studniach głębinowych, co może doprowadzić totalnego braku wody. Można temu zapobiegać poprzez racjonalne oszczędne zużywanie  wody oraz wykorzystywanie wód opadowych i odzyskiwanych w gospodarstwach domowych do celów sanitarnych i podlewania. Zachowanie rozsądku przez wszystkich mieszkańców w czasie dużych upałów i suszy spowoduje, że wszyscy będą mogli korzystać z wody do celów socjalnych tj. takich do jakich powinien służyć publiczny wodociąg.

NASZA GMINA ZATRZYMANA W KADRZE

Przeglądając rodzinne albumy fotografii możemy natrafić na prawdziwe skarby pamięci będące świadectwem interesującej historii bliskich nam ludzi i miejsc. Jeśli posiadasz cenne stare zdjęcia w swoich zbiorach podziel się nimi i zostań współautorem wirtualnego fotoalbumu o Gminie Rawa Mazowiecka!
Zapraszamy do udziału w akcji "NASZA GMINA zatrzymana w kadrze". Na zgłoszenia czekamy do 12 czerwca. Najciekawsze fotografie zostaną wyróżnione. Regulamin akcji oraz formularz zgłoszenia dostępne są poniżej.

Informacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Pan Michał Michalik informuje, że zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (I termin w roku 2020) nastąpi w dniach 28-30 kwietnia 2020r. Osoby, które złożyły wniosek i wybrały zwrot podatku w formie wypłaty w kasie Urzędu Gminy, prosimy o zgłaszanie się w celu dokonania wypłaty. Pozostałe osoby otrzymają przelewy na wskazane we wniosku konta bankowe.

Zmiana korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjno - Psychologicznego

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku zmianie ulega sposób korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjno - Psychologicznego w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy psychologa mogą kontaktować się telefonicznie w czasie trwania dyżuru w godz. od 900 do 1100 w dniach 04.05.2020 oraz 18.05.2020 pod numerem telefonu 519 609 404.

Ograniczenie w wykonywaniu zadań Urzędu w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Informujemy, że w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka wykonywane będą zadania niezbędne do zapewnienia pomocy naszym mieszkańcom, wyłączając bezpośrednią obsługę interesantów. W związku z tym w Urzędzie nie funkcjonuje do odwołania kasa.

W sprawach z zakresu zadań Urzędu prosimy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem pod numerem telefonu 46 814 42 41.

 

Zmiana korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjno - Psychologicznego

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku zmianie ulega sposób korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjno - Psychologicznego w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy psychologa mogą kontaktować się telefonicznie w czasie trwania dyżuru w godz. od 900 do 1100 w dniach 06.04.2020 oraz 20.04.2020 pod numerem telefonu 519 609 404.

 

Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Szanowni Członkowie Klubu Seniora !

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2020 roku, działalność klubów seniora zostaje czasowo zawieszona do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Życzymy wszystkim zdrowia i pomyślności z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 

Szczegółowa informacja (pobierz)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza mieszkańców z obszaru LGD na szkolenie pn. „ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ASPEKTY PODATKOWE I FINANSOWE”

Program:

I MODUŁ Prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej

II MODUŁ Systemy rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej

III MODUŁ Prowadzenie działalności gospodarczej nierejestrowanej.

Tu znajdziecie odpowiedź na to: Kto może prowadzić taką działalność? Jakie są obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrową? Czy prowadząc działalność nierejestrowaną można wystawiać faktury i rachunki? Poruszone zostaną kwestie podatku dochodowego, podatku VAT, składek do ZUS i uprawnień konsumentów.

Planowany termin szkolenia: 8 kwietnia 2020 roku.*

*Termin może ulec zmianie w przypadku niezebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Szkolenie zostanie przeprowadzone na nowoczesnej platformie e-learningowej, umożliwiającej aktywną komunikację między trenerem, a uczestnikami w czasie rzeczywistym. Korzystanie z niej jest bardzo proste – każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail elektroniczne materiały szkoleniowe wraz z indywidualnym loginem i hasłem do platformy elearningowej oraz odnośnikami do trzech modułów szkolenia.

Kto może wziąć udział w szkoleniu? Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności nierejestrowanej oraz chcące zwiększyć swoje kompetencje zawodowe.

Udział w szkoleniu może wziąć maksymalnie 10 osób. O udziale w szkoleniu będzie decydować motywacja uczestników i kolejność zgłoszeń.

Wymóg: Każdy uczestnik musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/KJBDMwRwXFAB1Pny9

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Pomoc dla osób objętych kwarantanną

Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszonych do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy w celu uzyskania pomocy w formie żywności i leków proszę o zgłaszanie takich przypadków telefonicznie

W godz. 7:30 16:00  - 46 814 39 08, 46 814 50 17  

W godz. 16:00 – 19:00 telefony:

695 191 135

695 191 134

695 191 136

733 111 203

lub na adres: gops@rawam.ug.gov.pl

Informacja dotycząca odczytu wodomierzy

W związku z ryzykiem zarażenia koronawiruserm COVID-19 Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie mazowieckiej zawiesza do odwołania odczyty wodomierzy wykonywane przez inkasenta.

Proszę o samodzielny odczyt wskazania wodomierza i przekazanie informacji telefonicznie pod nr 46 814 47 27

lub e-mail: elzbieta.stankiewicz@rawam.ug.gov.pl.

Zapłaty można dokonywać w Banku Spółdzielczym Mszczonów oddział w Rawie Mazowieckiej na konto wskazane na fakturze tj.

54 9302 1027 2601 6551 2000 0010  lub elektronicznie.

W przypadku braku informacji naliczenie odbędzie się na podstawie średniego zużycia wody w poprzednich okresach. Ostateczne rozliczenie nastąpi w terminie późniejszym.

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność. 

Szacuje się, że w okresie od 2 lutego br. do chwili obecnej (12 marca br.) powiatowe komisje lekarskie wydały orzeczenia lekarskie dla około 35-40 proc. osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Natomiast pozostałe osoby zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

 

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. Instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz rosnącą liczbą przypadków zachorowań na COVID-19, od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Rawa Mazowiecka zawiesza bezpośrednią obsługę mieszkańców. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty. Istnieje również możliwość kontaktu i złożenia dokumentów za pośrednictwem skrzynki e-puap, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy, przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Zalecamy, na ile jest to tylko możliwe, pozostawanie w domach oraz unikanie dużych zbiorowisk ludzi.

W sytuacjach nadzwyczajnych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie takiej potrzeby w celu uzgodnienia terminu.

Obsługa kasowa w dalszym ciągu pozostaje zawieszona. Wszelkie płatności prosimy kierować bezpośrednio na konto bankowe Urzędu.

POMOC DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ DOMOWĄ

Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszonych do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy w celu uzyskania pomocy w formie żywności i leków proszę o zgłaszanie takich przypadków telefonicznie 46 814 39 08, 46 814 50 17  lub na adres: gops@rawam.ug.gov.pl

PRACA KASY W URZĘDZIE GMINY ZAWIESZONA

W związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem związanym z występowaniem w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), z dniem 13 marca 2020 r. zawieszona zostaje do odwołania praca kasy w Urzędzie Gminy. Wszelkie opłaty prosimy dokonywać poprzez elektroniczne usługi bankowe. Numery kont zamieszczamy na:

https://www.rawam.ug.gov.pl/4,wizytowka

oraz w przypadku tzw. płatności masowych (indywidualne numery kont) na wysyłanych do mieszkańców z Urzędu Gminy pismach.

Zbiórki Krwi w Matyldowie - wydarzenie odwołane

Ze względu na aktualną sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) oraz ogólne zalecenia w tym zakresie, a przede wszystkim mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców, z przykrością informujemy o odwołaniu zaplanowanych na ten weekend wydarzeń - Zbiórki Krwi w Matyldowie oraz spotkania z okazji Dnia Sołtysa w Boguszycach. Jednocześnie mamy nadzieję, że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie i już niebawem będziemy mogli zaproponować kolejne inicjatywy.

Wojewoda Łódzki - informacja z sprawie KORONOWIRUSA

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-IQ, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych ninii sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaznej COVID-l9 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa łódzkiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. szczegóły w załączniku poniżej.
 

KORONOWIRUS - SARS-CoV-2 (COVID-9)

W związku z występującą w Polsce sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-9) prosimy mieszkańców o ograniczanie wizyt w Urzędzie Gminy oraz innych placówkach gminnych do niezbędnego minimum. Sprawy urzędowe które można załatwić za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego prosimy zgłaszać w tej formie. Wszelkie dokumenty można dostarczyć również za pomocą skrzynki e-puap w formie elektronicznej, podpisanej za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji.

Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną

"Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik, Proboszcz Parafii w Kurzeszynie ks. Zbigniew Przerwa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w pierwszej edycji Konkursu na Tradycyjną Palmę Wielkanocną. Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie."

Co musisz wiedzieć o koronowirusie

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

W związku z prowadzonymi działaniami informacyjnymi związanymi z zapobieganiem koronawirusowi  w województwie łódzkim w załączniku dołączona szczegółowa informacja do pobrania

 

 

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zarząd Województwa Łódzkiego - nabór wniosków

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sołectwa mogą zgłaszać propozycje zadań do realizacji.

Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10 000 zł.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Do 50 000 zł dofinansowania można pozyskać na:

 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
 • Budowę infrastruktury turystycznej
 • Realizację przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków
 • Realizację operacji mających na celu promocję obszaru LGD „Kraina Rawki”

Zainteresowane osoby Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 marca 2020 roku o godz. 16:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki” (Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka). Szczegóły w załączniku poniżej.

PTASIA GRYPA W WOJ. ŁÓDZKIM

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej dotyczące stwierdzonych ognisk ptasiej grypy (HPAI) w województwie łódzkim. Szczegóły do pobrania poniżej.

Terminarz rozgrywek w VIII Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową 2020

Zapraszamy na VIII Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową  28 luty – 1 marca 2020r.który odbędzie się w sali gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej. Do rozgrywek zgłosiły się: Kurzeszyn, Boguszyce, Wałowice, Nowa Wojska, Stara Wojska, Wilkowice, Julianów i Pasieka Wałowska. W poniedziałek 24 lutego o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy odbyło się losowanie grup i drużyn rozgrywających mecze w ramach turnieju - szczegóły w załączniku poniżej.
                           

„CUŚ DOBREGO!” w Gminie Rawa Mazowiecka i powiecie rawskim

W dniu 18 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „CUŚ DOBREGO!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gminę Rawa Mazowiecka reprezentował Michał Michalik – Wójt Gminy oraz Barbara Lipiec – Skarbnik.

„CUŚ DOBREGO!” stanowi kontynuację projektu realizowanego w latach 2017-2020 pn. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”. W ramach trwającego jeszcze projektu Gmina Rawa Mazowiecka uruchomiła w Starej Rossosze Klub Seniora, gdzie prowadzone są zajęcia dla 40 uczestników z terenu naszej gminy. W wyremontowanych pomieszczeniach dawnej szkoły podstawowej organizowane się zajęcia ruchowe, spotkania z psychologiem, wykłady z zakresu edukacji zdrowotnej czy języka angielskiego. Seniorzy uczestniczą również w wyjazdach kulturalnych do teatru, kina, muzeów czy koncerty.

W ramach projektu „CUŚ DOBREGO!”, którego realizacja rozpocznie się w październiku tego roku zostanie uruchomione dodatkowych 10 miejsc w istniejącym Klubie Seniora, również rozkład zajęć zostanie wzbogacony o zajęcia rehabilitacyjne, motoryczne oraz poznawczo-behawioralnej.

Zakres projektu obejmuje również remont pomieszczenia w budynku OSP w Przewodowicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla 10 mieszkańców powiatu rawskiego. Dom będzie prowadzony przez Fundację Obudźmy Nadzieję, która będzie odpowiedzialna za organizację zajęć terapeutycznych w ramach sesji indywidualnych i grupowych, zajęć nauki języka obcego, kompetencji cyfrowych czy logopedycznych. Osoby korzystające z oferty Domu Dziennego Pobytu będą mogli uczestniczyć również w wyjazdach kulturalnych.

Liderem projektu „CUŚ DOBREGO!” jest Powiat Rawski, zaś partnerami, Gmina Rawa Mazowiecka, Gmina Regnów, Miasto i Gmina Biała Rawska, Miasto Rawa Mazowiecka, Fundacja Obudźmy Nadzieję oraz SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Całkowita wartość wynosi 13 097 301,69 zł, kwota dofinansowania 11 133 230,52 zł.

Kwota dofinansowania dla zadań realizowanych przez Gminę Rawa Mazowiecka wynosi prawie 1,5 mln zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 6 lutego do 27 lutego 2020 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykazem objęta jest nieruchomość składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 804/1, 804/6, 804/7, 807/4 i 826/2 o łącznej powierzchni 0,4978 ha położona w obrębie BOGUSZYCE.
Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8545172 oraz na stronie internetowej  http://www.rawam.ug.gov.pl

Budowa gazociągu Gustorzyn-Wronów

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu PCI budowa gazociągu Gustorzyn - Wronów etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka. Szczegóły do pobrania poniżej.

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu w miejscowości Kurzeszyn

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu w miejscowości Kurzeszyn. W związku z trwającymi pracami zjazd do miejscowości Nowy Kurzeszyn / Kurzeszyn możliwy jest z drugiego (środkowego) ronda.

VIII Gminny Turniej Piłki Siatkowej Sołectw

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w VIII Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw który odbędzie się w dniach 28 luty 1 marca 2020 rok w Szkole Podstawowej w Starej Wojskiej w godzinach popołudniowych.

Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn składających się z młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych, do dnia 21 lutego 2020 roku, w pokoju 203 do Sekretarz Gminy Anny Jakubiak.

Losowanie drużyn odbędzie się 24 lutego o godzinie 1000 w sali konferencyjnej urzędu gminy.

W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach, natomiast młodzież od 16 roku życia dołącza oświadczenie i zgodę rodziców.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

UWAGA ROLNICY

Wypełnione wnioski (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2020 rok należy składać w okresie od 3 LUTEGO do 2 MARCA 2020 ROKU W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA II PIĘTRO, POKÓJ 306, W GODZINACH 8.30-15.00.

Wnioski należy składać na aktualnych drukach dostępnych w Urzędzie Gminy (korytarz II piętro lub pokój 306) oraz na stronie www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

- FAKTURY VAT na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 1 SIERPNIA 2019 ROKU do 31 STYCZNIA 2020 ROKU,

- w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku), a w przypadku ich braku oświadczeń.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało dla Was artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia w 2019 roku. Zobaczcie co udało się zrobić w Krainie Rawki w tym roku.
Artykuł znajdziecie na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2019-roku

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Szczegóły do pobrania poniżej.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RAWIE MAZOWIECKIEJ - ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 9369), Gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka zostały objęte obszarem ochronnym w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W związku z powyższym CAŁY POWIAT RAWSKI został objęty STREFĄ OCHRONNĄ.

Nabór wniosków na realizację w 2020 roku Programu „KLUB”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r. (wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT).
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.

Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel. (22) 24 43 235, (22) 24 43 165, (22) 24 43 214, (22) 24 47 358, (22) 24 47 350, (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 319.

https://bip.msit.gov.pl/…/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje…

Zimowisko dla dzieci

Towarzystwo "Nasze Szwederowo" informuje o organizowanym i dofinansowanym przez sponsorów korporacyjnych, urzędy administracji centralnej i KRUS w Warszawie zimowisku dla dzieci z programem profilaktyczno-sportowym. Zimowisko organizowane jest w Tleniu, w terminie od 11 stycznia do 20 stycznia 2020 r. (turnus 10-dniowy). Koszty pokrywane przez rodziców wynoszą 299 złotych od dziecka. Warunkiem zgłoszenia jest podleganie przez jednego z rodziców ubezpieczeniu w KRUS. Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa łódzkiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Gmina Rawa Mazowiecka nie jest współorganizatorem kolonii oraz nie pośredniczy w załatwianiu formalności. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt bezpośrednio z organizatorem. Dla Gminy Rawa Mazowiecka przewidzianych jest maksymalnie osiem miejsc.

INFORMACJA

WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA,

INFORMUJE ŻE DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU (WTOREK) URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13.00
 

Wójt
Michał Michalik

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE - SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Szkolenie chemizacyjne uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin, które obędzie się w Szkole Podstawowej w Pukininie, Pukinin 39, 7 stycznia 2020 r. o godz. 10:30.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARI W RAWIE MAZOWIECKIEJ - ASF

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RAWIE MAZOWIECKIEJ INFORMUJE, ŻE DECYZJA WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2019/2114 z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8891), Gmina Rawa Mazowiecka, została objęta STREFA. OCHRONNA w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Remont drogi gminnej Nr 113107 E Julianów - Zagórze

Gmina Rawa Mazowiecka zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej Nr 113107 E Julianów - Zagórze” na które zostało przyznane dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok

Remont w/w dróg obejmował:
- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek asfaltobetonowych i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
- uzupełnienie oznakowania pionowego

Kwota dofinansowania: 214 906,00 zł


Całkowity koszt zadania: 307 009,92 zł

 

 • Foto

Remont drogi gminnej Nr 116102 E we wsi "Dziurdzioły”

Gmina Rawa Mazowiecka zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej Nr 116102 E we wsi Dziurdzioły” na które zostało przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok

Remont w/w dróg obejmował:
- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek asfaltobetonowych i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
- uzupełnienie oznakowania pionowego

Kwota dofinansowania: 333 728,00 zł
Całkowity koszt zadania: 476 754,68 zł

 • Foto

Narodowe Święto Niepodległości - 11 LISTOPADA

W dniu 8 listopada 2019 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Pan Michał Michalik w towarzystwie Radnych Rady Gminy Rawa Mazowiecka, Pani Bożeny Grzywki oraz Pana Tadeusza Motylewskiego złożyli wiązanki i zapalili znicze dla uczczenia pamięci pod pomnikami w miejscowościach Kurzeszyn i Podlas.

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka”

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, iż do Konkursu „Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka” wpłynęły następujące wnioski. Szczegóły do pobrania poniżej.

Trwają prace związane z remontem drogi gminnej Julianów - Zagórze

Inwestycja, której koszty wyniosą 307.009,92 zł, jest w 70% realizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. Remont drogi polegający na wyrównaniu istniejącego podłoża bitumicznego, położeniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, utwardzeniu poboczy ziemnych kruszywem łamanym i uzupełnieniu oznakowania pionowego, podniesie nie tylko komfort jazdy i jakość życia mieszkańców, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 • Foto

Rozpoczęły się prace na drodze gminnej łączącej Dziurdzioły z miejscowością Zielone

Rozpoczęły się prace na drodze gminnej łączącej Dziurdzioły z miejscowością Zielone. Remontu dokonuje firma "AGRO-TRANS" Ryszard Skoneczny z Nowych Studzianek, gm. Czerniewice. Wartość inwestycji wyniesie 476.754,68 zł. Na przedmiotowe zadanie zostało przyznane Gminie Rawa Mazowiecka dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o bezpieczną jazdę.

 • Warstwa wyrównawcza
 • Warstwa wyrównawcza
 • Flaga

„Remont drogi gminnej Nr 113102E na odcinku od km 0+013,5 do 0+775,0 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej Nr 113107E na odcinku od km 0+000 do 2+560 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów”

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej Nr 113102E na odcinku od km 0+013,5 do 0+775,0 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej Nr 113107E na odcinku od km 0+000 do 2+560 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów” na które uzyskała dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok.

Remont w/w dróg obejmuje:

 • wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
 • wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek asfaltobetonowych i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
 • wymianę betonowych korytek ściekowych
 • odtworzenie istniejących rowów odwadniających
 • uzupełnienie oznakowania pionowego

Kwota dofinansowania: 455.295,00 zł
Całkowity koszt zadania: 910.591,08 zł

 

drukuj („Remont drogi gminnej Nr 113102E na odcinku od km 0+013,5 do 0+775,0 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej Nr 113107E na odcinku od km 0+000 do 2+560 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów”)

 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poniżej w załączniku do pobrania nowa deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaproszenie na wykłady, prelekcje, warsztaty przyrodniczo - pszczelarskie "Są pszczoły - jest życie"

Wydarzenie odbędzie się w dniu 24.09.2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach w ramach umowy o realizację zadania publicznego nr 483/RS/2019 pod tytułem: "Są pszczoły - jest życie" zawartej między Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach. Szczegóły w załączniku poniżej.

Komunikat - budowa obwodnicy w miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 707

W związku z pracami związanymi z budową obwodnicy w miejscowości Kurzeszyn polegającymi na położeniu ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu informujemy, że w dniu 17 września (wtorek) całkowicie zamknięte dla ruchu zostanie rondo na drodze powiatowej Kurzeszyn - Rossocha. Ruch pojazdów będzie się odbywał drogami dojazdowymi wzdłuż obwodnicy.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowe - Mostowych Spółka z o.o. jako Lider Wykonawcy robót związanych z budową obwodnicy w miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 707 zawiadamia o Wprowadzeniu drugiego etapu czasowej organizacji ruchu od 20.09.2019 r. polegającej na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na drodze wojewódzkiej nr 707 w km od 17+800 do 18+120. Prace będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, na podstawie uzgodnienia nr IFI.8022.633.2018.SD z Departamentem Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS

W ramach Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego, zostało utworzonych 29 nowych połączeń autobusowych. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Kraina Rawki zaprasza do udziału w wizytach studyjnych pt. „Tematyczna Kraina Rawki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do udziału w wizytach studyjnych pt. „Tematyczna Kraina Rawki” połączonych z warsztatami, które odbędą się na terenie LGD „Kraina Rawki”.  Uczestnicy będą mogli poznać działające na naszym terenie wioski i zagrody tematyczne oraz zagrody edukacyjne, wziąć udział w warsztatach i grach terenowych oraz wymienić doświadczeniami i dobrymi praktykami. Wizyty odbędą się w dniach 21 września 2019 r. (sobota) oraz 5 października 2019 r. (sobota). Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poznaniem różnych form działalności w zakresie turystyki na obszarach wiejskich LGD „Kraina Rawki”. Zapraszamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów! Udział w wizytach studyjnych jest bezpłatny.

Komunikat - prace remontowe na drodze Kurzeszyn - Helenów - Jakubów

W związku z pracami remontowymi na drodze Kurzeszyn - Helenów - Jakubów w miejscowości Kurzeszyn (Kurzeszyn Stary) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 707 do skrzyżowania z drogą Kurzeszyn - Kurzeszynek, w dniach 11.09 (środa) oraz 13.09 (piątek) nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów. Wskazany odcinek drogi od godzin porannych do godzin wieczornych zostanie niemal całkowicie wyłączony z ruchu. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wjazd i wyjazd z posesji w stronę Helenowa, a także o przyprowadzanie dzieci pieszo do szkoły w Kurzeszynie. Za utrudnienia przepraszamy.

Gmina Rawa Mazowiecka z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim. Na liście podstawowej znalazły się dwie drogi zgłoszone przez Gminę Rawa Mazowiecka: droga Julianów - Zagórze oraz droga w miejscowości Dziurdzioły. Inwestycje otrzymają dofinansowanie w wysokości 70%.

LGD Kraina Rawki - zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do udziału w wizycie studyjnej do LGD „Zielony Pierścień” na Lubelszczyźnie w ramach operacji pn. „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego” w dniach 13-15 września 2019 roku.

Wyjazd studyjny i poznanie dobrych praktyk w prowadzeniu przetwórstwa na Lubelszczyźnie jest najlepszą formą na zwiększenie wiedzy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” na temat małego przetwórstwa lokalnego, ponieważ uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję odwiedzić przedsiębiorców z tamtego terenu, zapoznać się formą działalności, etapami produkcji, efektami. Wyjazd studyjny umożliwia również wymianę doświadczeń, daje szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów zawodowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru LGD „Kraina Rawki”(Gminy: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek):

-rolnicy,

-sadownicy,

-przedstawiciele organizacji pozarządowych,

-przedstawiciele kół gospodyń wiejskich,

-przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych

-przedsiębiorcy.

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń oraz motywacja do wzięcia udziału w wyjeździe.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/TFSprccx8rdhYpHj6

Wypełniony formularz on-line należy przesłać do dnia 4 września 2019 roku do godziny 15:00.

Msza Św. Polowa dla uczczenia obchodów 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka oraz Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej serdecznie zapraszają na Mszę Św. Polową dla uczczenia obchodów 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej połączoną z uroczystym złożeniem kwiatów pod pomnikiem pamięci zamordowanego 31.01.1945 roku pod Rawą Mazowiecką franciszkanina - o. Wilhelma (ks. Wacław Deperas).

Uroczysta Msza Św. odbędzie sie w dniu 1 września 2019 r. o godz. 1600 w miejscowości Podlas na terenie przy Hotelu Hetmański.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019r. zostało wydane Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie wszystkich obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze powiatu rawskiego.

W załączeniu treść rozporządzenia.

INFORMACJA

W dniu 1 sierpnia 2019 o godz. 17.00 w celu upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej informuje, iż na czas (jednej) minuty zostaną uruchomione syreny na terenie gminy Rawa Mazowiecka. W trakcie emisji dźwięku syren zostanie przeprowadzony test słyszalności syren alarmowych.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

UWAGA  ROLNICY

WYPEŁNIONE WNIOSKI (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2019 rok  należy składać w okresie

 1 SIERPNIA – 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU

W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

I PIĘTRO, POKÓJ 204.

W GODZINACH 830-1500

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA AKTUALNYCH DRUKACH dostępnych w Urzędzie Gminy( korytarz I piętro lub pokój 204) oraz na stronie  www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:
- FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE  W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2019 ROKU DO 31 LIPCA 2019 ROKU,

- w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji  na wnioskodawcę,  konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW( każdorazowo przy składaniu wniosku ) a w przypadku ich braku oświadczeń.


Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2019 została określona w drodze rozporządzenia RM (Dz.U. z dn.11.12.2018 r.) i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma  zwrot równy kwocie zwrotu.
Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju 204 lub telefonicznie
46 854 51 80

Informacja o otrzymaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr 41/OZ/D/2019  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania ,,Odbiór transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka  w 2019  roku ”, na terenie Gminy została przeprowadzana  zbiórka składowanego na posesjach azbestu.  Wartość zadania oszacowana na podstawie ilości azbestu podanego w  złożonych przez mieszkańców deklaracjach wynosi 41759,16zł brutto, kwota dofinansowania 34 799,00zł.

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka,  przeprowadza firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m 8,  91-498 Łódź.

W Łodzi ruszyło, pierwsze w Polsce Specjalistyczne Centrum Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Od dnia 15 lutego Fundacja Subvenio rozpoczęła  w Łodzi realizację projektu:„ Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Do korzystania z usług Centrum zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu całej Polski. Centrum jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Osoby zgłaszające się do Centrum i zakwalifikowane do udziału w programie mogą otrzymać szeroko pojętą pomoc psychologiczną (w postaci konsultacji i spotkań interwencyjnych z psychologiem oraz sesji terapii krótko jak i długoterminowej), konsultacje psychiatryczną, pomoc w zakresie rehabilitacji w postaci usług rehabilitanta w domu pacjenta oraz dofinansowanie  przy kupnie leków poza refundacją NFZ, w tym także wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub łagodzących skutki przestępstwa.

Oferujemy także możliwość skorzystania z dopłat przy korzystaniu z konsultacji lekarskich u najlepszych w Łodzi specjalistów, przyjmujących także w placówkach komercyjnych, jeśli konieczność konsultacji wynika z zaistniałego przestępstwa.

Istnieje także możliwość wyjazdu do sanatorium ze znaczną dopłatą lub nawet całkowitą refundacją pobytu, poza kolejką w NFZ, jeśli pobyt ma łagodzić skutki przestępstwa.

W ramach programu, możemy pomóc w zakupie wyposażenia mieszkania lub sprzętu AGD, jeśli ma to bezpośredni związek z zaistniałym przestępstwem i łagodzi lub niweluje jego skutki.

Centrum mieści się w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi, recepcja w pok. G03 (budynki Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej), pracuje w godzinach:

poniedziałek, wtorek - godziny 10 - 20

środa, czwartek, piątek - godziny 8 - 18.

W tych samych godzinach czynny jest telefon centrum, nr 514 025 546

Projekt” Specjalistyczne Centrum Pomocy” realizowany jest w latach 2019- 2021.

W 2020 roku uruchomimy  obiekt  centrum, w którym będą się mieściły gabinety rehabilitacyjne, medyczne oraz  psychologiczne. Wprowadzimy także możliwość korzystania z domowych wizyt psychologów.

Wszystkie usługi świadczone w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy są bezpłatne.

GRANTY SOŁECKIE 2019

Trzy sołectwa z terenu Gminy Rawa Mazowiecka zrealizują projekty w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Granty są doskonałą formą wspierania lokalnych inicjatyw. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności sołectw z Gminy Rawa Mazowiecka dotację otrzymały sołectwa: Księżą Wola, Wołucza i Wilkowice.

W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego granty sołeckie wręczył Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Grzegorz Wojciechowski.

Uroczyste przekazanie grantów odbyło się w Wilkowicach w Izbie Tradycji Ludowej.

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

Z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej

Z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej serdeczne podziękowania wszystkim funkcjonariuszom Policji za Waszą ciężką, pełną poświęcenia służbę i pracę. Służba w Policji wymaga ciągłej gotowości, oddania oraz determinacji i odwagi w podejmowaniu wyzwań, także tych najtrudniejszych, bo związanych z narażeniem własnego zdrowia i życia. Życzymy Państwu spełnienia wszystkich marzeń i oczekiwań, dobrego zdrowia oraz wszelkiej radości i życiowego optymizmu. Niech owocem Waszej codziennej pracy będą liczne sukcesy i osiągniecia oraz niesłabnąca satysfakcja z dobrze spełnionego obowiązku.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady
Gminy Rawa Mazowiecka
Katarzyna Klimek

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Michał Michalik

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - SUSZA 2019

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody powstałe w wyniku suszy rolniczej w zbożach ozimych, jarych, kukurydzy, rzepaku, krzewach owocowych i roślinach strączkowych na glebach bardzo lekkich i lekkich tj.: kategoria gleby I, II oraz szkody powstałe na łąkach i pastwiskach, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w nieprzekraczającym terminie do 19.07.2019 roku. Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Do poprawnie wypełnionego wniosku o szacowanie strat, należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnia zgłoszoną do dopłat bezpośrednich. Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.rawam.ug.gov.pl. Wniosek można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy pok.205.

 

Regionalny Turniej Sołectw - 01.09.2019r. Szadek

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W REGIONALNYM TURNIEJU SOŁECTW

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku serdecznie zaprasza do udziału w Regionalnym Turnieju Sołectw, który odbędzie się 1.09.2019 r. na terenie rekreacyjnym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku. Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

Nie daj się wkręcić i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!

Rozpoczął się okres wakacyjny. Dla rolników to czas nasilonych prac polowych. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodowe zwiększają ilość zagrożeń przy pracy rolniczej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2019 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie zwykle powodują najgroźniejsze urazy. W I półroczu 2019 roku w województwie łódzkim zgłoszono 569 wypadków przy pracy rolniczej, z czego do Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej zgłoszono 26 zdarzeń. Łączna liczba zgłoszonych wypadków jest mniejsza niż przed rokiem, jednak należy pamiętać, że każdy wypadek to ból i cierpienie poszkodowanego i jego rodziny, długa rekonwalescencja i wymierne straty dla prowadzonego gospodarstwa. Szczegóły w załączniku poniżej.

VII Turniej Sołectw w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

W dnu 28 – 30 czerwca na orliku w Pukininie odbył się VII Turniej Sołectw w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka.

W turnieju udział wzięło osiem sołectw z terenu Gminy Rawa Mazowiecka. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy.  

Przez pierwsze dwa dni odbyły się eliminacje, drużyny grały systemem każdy z każdym. Do finału, który odbył się w niedzielę zakwalifikowały się drużyny z sołectw : Niwna, Byszewice, Wilkowice i połączona drużyna sołectw Wałowice i Pasieka Wałowska.

Zwyciężyła drużyna z Niwnej, drugie miejsce zajęła drużyna z Wałowic i Pasieki Wałowskiej, trzecie miejsce Wilkowice i czwarte Byszewice.

Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy oraz drobne upominki dla każdego zespołu.  Turniej cieszył się dużą popularnością i ogromnym zainteresowaniem i wola walki każdej z drużyn.

Wyniki finału:

Mecz o pierwsze miejsce  Niwna – Wałowice 7:1

Mecz o trzecie miejsce Wilkowice – Byszewice 3:1

Wyniki półfinału :

Wilkowice -  Niwna 0:1

Byszewice  – Wołucza 1:6

6 LIPCA (SOBOTA) - BOGUSZYCE

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza na 20 KOLORY POLSKI WĘDROWNY FESTIWAL FILHARMONII ŁÓDZKIEJ.

SACRUM PROFANUM /16.00

kościół pw. Stanisława Biskupa i Męczennika, Garłów 14
S.H.A.: Susanna Jara - śpiew, Hanka Wójciak - śpiew, Jacek Długosz - gitara

DŹWIĘKI UTKANE Z KARPAT /18.00

Centrum Aktywności Kulturalnej, Boguszyce 85

Susanna Jara - śpiew, Paweł Harańczyk - pianino, Witold Góral - gitara elektryczna/puzon, Michał Braszak - gitara basowa, Adam Stępniowski - perkusja.

Trasa wycieczki: Łódź (wyjazd: g.9.30) - Rogów - Jeżów - Rawa Mazowiecka - Wilkowice - Boguszyce - Łódź. Szczegóły do pobrania poniżej w ulotce informacyjnej.

Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 2019 - terminy rozgrywek

Do udziału w Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2019 zgłosiły się następujące sołectwa: Boguszyce, Julianów, Konopnica, Byszewice, Niwna, Pukinin, Wałowice z Pasieką Wałowską i Wilkowice. W dniu 24 czerwca 2019 roku odbyło się losowanie drużyn i grup uczestniczących w turnieju. Wszystkie mecze odbywać się będą na boisku „ORLIK” w Pukininie. Szczegóły w załączniku poniżej do pobrania.

INFORMACJA

Szanowani Państwo,

Gmina Rawa Mazowiecka przygotowuje bazę danych na stronę internetową samorządu o organizacjach pozarządowych działających na terenie całej Gminy.

Wobec powyższego serdecznie zapraszamy podmioty pozarządowe do wypełnienia stosownego formularza, celem ujęcia w gminnym rejestrze organizacji pozarządowych.

Formularz organizacji pozarządowej

Wybory do Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje o udostępnieniu do wglądu spisu członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej, zarządzonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu przez okres pięciu dni począwszy od dnia 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, pokój nr 206, w godzinach pracy Urzędu.

W głosowaniu mogą wziąć udział podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłosiło kolejne nabory wniosków o powierzenie grantów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłosiło kolejne nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Dofinansowania można uzyskać na:

 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
 • Tworzenie obiektów pełniących funkcje lokalnych muzeów
 • Realizację operacji mających na celu promocję obszaru LGD „Kraina Rawki”

Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 czerwca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki”: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza 3 nabory wniosków mające na celu rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • Podjęcie działalności gospodarczej – 70.000 zł (1 szt.)
 • Rozwiniecie działalności gospodarczej – do 100.000 zł dofinansowania na poziomie 60% ( 3 szt.)
 • Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych przez osoby z grup defaworyzowanych – do 112 .290 zł dofinansowania na poziomie 70% (1 szt.)

Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki”: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.

INFORMACJA

PIĄTEK - 21 CZERWCA 2019 roku w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka jest dniem wolnym od pracy. W zamian Urząd Gminy będzie czynny dnia 29 czerwca 2019 roku (sobota) w godzinach od 800 do 1500.

Wójt
Michał Michalik

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWA MAZOWIECKA

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji apeluje do mieszkańców gminy o oszczędne gospodarowanie wody w okresie upałów. Należy w tym czasie ograniczyć podlewanie trawników i innych plantacji z sieci wodociągowej. Brak rozsądku w tym zakresie skutkuje spadkiem ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Ponadto urządzenia pompujące wodę pracują ponad dopuszczalne parametry i powodują dodatkowe niepotrzebne awarie. Zachowanie rozsądku przez wszystkich mieszkańców w czasie dużych upałów spowoduje, że wszyscy będą mogli korzystać z wody do celów socjalnych tj. takich do jakich powinien służyć publiczny wodociąg.

Zaproszenie do udziału w konkursie Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2019

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojewody Łódzkiego serdecznie zapraszam do udziału w XVI edycji Konkursu „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego” w następujących kategoriach:

 • Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • Gospodarstwo rolne,
 • Innowacyjność

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wojewodę Łódzkiego podmiotom prowadzącym działalność na terenie województwa łódzkiego i ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz twórców województwa łódzkiego, którzy zyskali powszechne uznanie w regionie, w kraju i za granicą oraz wnieśli trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa poprzez:

 • stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i wzorców etycznego przywództwa z uwzględnieniem odpowiedzialności ekonomicznej, odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • rozwój myśli technicznej i sprzyjanie transferowi nowych produktów oraz technologii do gospodarki,
 • stosowanie nowych form produkcji,
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a Nagroda ma charakter honorowy i nie wiąże się z gratyfikacją finansową. Formularze wniosków o przyznanie Nagrody dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu (baner: „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”).

Wybrany i wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 15 lipca 2019 roku w formie elektronicznej na poniższy adres:ngwl@lodz.uw.gov.pl.

W razie pytań pomocą służy Sekretariat Nagrody:

Maja Wasilewska, tel. (42) 664-15-60; email: maja.wasilewska@lodz.uw.gov.pl,

Ewa Grabowicz,    tel. (42) 664-15-00; email: ewa.grabowicz@lodz.uw.gov.pl

Marcin Binasiak,   tel. (42) 664-20-19; email: marcin.binasiak@lodz.uw.gov.pl

Wsparcie finansowe w ramach programu rządowego: "Posiłek w szkole i w domu"

Gmina Rawa Mazowiecka jako organ prowadzący publiczną Szkołę Podstawową w Boguszycach zakwalifikowała się do objęcia wsparciem finansowym zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardów funkcjonowania własnej kuchni w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pomieszczenia przeznaczone na kuchnię w placówce szkolnej należy doposażać i dostosować do standardów żywienia zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.

Najważniejszym elementem w realizacji zadania będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w kuchni szkolnej.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 80 000,00 zł.

Linki do wykazu szkół.

https://www.kuratorium.lodz.pl/wykaz-szkol-ze-wsparciem-finansowym-w-ramach-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu/

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/zalacznik.pdf

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody powstałe w wyniku przymrozków, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w nieprzekraczającym terminie do 19.06.2019 roku.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Do poprawnie wypełnionego wniosku o szacowanie strat, należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnia zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.rawam.ug.gov.pl. Wniosek można również odebrać w Urzędzie Gminy pok.205.

Przerwanie wodociągu w Boguszycach

Gminny Zakład do spraw Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej zawiadamia, iż w związku z przerwaniem sieci wodociągowej w miejscowości Boguszyce nastąpi wyłączenie całej stacji na czas wykonania naprawy. Za utrudnienia przepraszamy.

Regulamin Gminnego Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2019

Do regulaminu Gminnego Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną wprowadzamy nowy pkt 16 o brzmieniu: „16. W przypadku , gdy sołectwo nie jest w stanie skompletować drużyny – jest możliwość utworzenia reprezentacji z dwóch sołectw.” Tekst regulaminu po zmianie przedstawiamy poniżej.

Informacja w związku z budową obwodnicy miejscowości Kurzeszyn

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z budową obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 707, od dnia 06.06.2019 r. zostanie wprowadzony objazd do miejscowości Wołucza oraz ruch wahadłowy w km od 15+300 do 15+450 w celu budowy ronda na drodze wojewódzkiej na DW 707 w Wołuczy.

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW - 2019

Serdecznie   zapraszamy
mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka
do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Sołectw ,
który odbędzie się  na  boisku  „Orlik”  w  Pukininie w dniach 28 - 30 czerwca

Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn do Sekretarz  Gminy  Anny Jakubiak (pokój 203)

Termin zgłaszania drużyn upływa dnia 19 czerwca 2019 roku. 

W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach, oraz młodzież od 16 roku życia, która dołączy do zgłoszenia zgodę rodziców.

Losowanie grup i ustalenie dokładnego preliminarza rozgrywek odbędzie się 24 czerwca o godzinie 10°° na sali konferencyjnej w urzędzie gminy.

 

Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka

Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka opracowany został na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2018.

Gmina Rawa Mazowiecka promuje łódzkie!

Gmina Rawa Mazowiecka jako jednostka samorządu terytorialnego województwa łódzkiego otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Gmina wnioskowała o dotację na realizację trzech projektów pn.:

 • „Budowa placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Księża Wola gm. Rawa Mazowiecka”,
 • „Zakup boksów dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe
  w miejscowości Wołucza”,
 • „Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców wsi Wilkowice”.

Dotację udzielono dla trzech ww. projektów w łącznej w kwocie  30 000,00 zł.

Granty sołeckie pobudzają lokalną społeczność do działania. Dzięki nim mogą być realizowane własne inicjatywy, aktywizujące mieszkańców sołectw: Księża Wola, Wołucza i Wilkowice. 

Wykaz gmin, którym udzielono dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019: https://www.lodzkie.pl/files/177/Wykaz_udzienonych_dotacji___2019.pdf

Zapraszają do wzięcia udziału w projekcie aktywizującym zawodowo osoby w wieku powyżej 50 lat

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Fundacją Inicjatyw Regionalnych
w Łodzi zapraszają do wzięcia udziału w projekcie aktywizującym zawodowo osoby w wieku powyżej 50 lat.

Program „Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego” skierowany jest  do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo z województwa łódzkiego (obszar DEGURBA 3), które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą.  

Uczestnictwo w projekcie umożliwia otrzymanie bezzwrotnych środków finansowych na założenie firmy w wysokości do 48 000,00 zł oraz udział we wsparciu doradczo-szkoleniowym, umożliwiającym nabycie wiedzy z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej działalności.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca do godz. 16:00 pod adresem: ul. Piotrkowska 55 lok. 111 w Łodzi. W przypadku pytań kontakt telefoniczny: 42 633 17 19; 42 630 01 40 lub
e-mailowego:
firma@inse.pl.

Więcej informacji o projekcie na stronie: firma.inse.pl

Regulamin Gminnego Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną - 2019

Zapraszamy na Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Nożną - 2019. Termin: 28- 30 czerwca 2019. Organizator Gmina Rawa Mazowiecka. Szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z budową obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 707, od dnia 23.05.2019 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego, polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na DW 707 w miejscowości Nowy Kurzeszyn od strony Rawy Mazowieckiej.

Relacja ze spotaknia dotyczącego możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”.

W dniu 16 maja 2019 r. w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach, Gmina Rawa Mazowiecka odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Grzegorz Wojciechowski, samorządowcy z powiatu rawskiego, przedstawiciele samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy i mieszkańcy z terenu powiatu rawskiego województwa łódzkiego.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania aktualnych
i planowanych w br. konkursów oraz najważniejszych założeń poszczególnych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Wśród omawianych zagadnień przez specjalistów z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. rozwoju firm, szkoleń dla pracowników, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz realizacji i rozliczania projektów.

Cennym punktem spotkania były indywidualne konsultacje oraz szczegółowe odpowiedzi na zadawane pytania przez uczestników forum z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych.

W załączeniu prezentacja z ww. spotkania.

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. rozpoczną się prace związane z remontem mostu na rzece Rylce

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. rozpoczną się prace związane z remontem mostu na rzece Rylce, zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej Nr 113109 E Byszewice - Głuchówek - Rawa Mazowiecka. Drewniany obiekt mostowy wymaga wymiany górnego i dolnego pokładu. W związku z powyższym zostanie zamknięty przejazd przez most i nie będzie możliwości dojazdu do Byszewic od strony Głuchówka. Do tej miejscowości będzie można dojechać od strony Pukinina lub Ossowic (gm. Cielądz). Wykonawcą robót jest firma METAL-MOST Wiesław Zaraś & Zbigniew Cukiert z siedzibą przy ul. Warszawskiej 42, 26 - 420 Nowe Miasto n/Pilicą. Remont obiektu może potrwać około dwóch tygodni. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Pan Michał Michalik w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Forum Środków Unijnych” w dniu 16 maja 2019 r. w godzinach 9:00-11:30. w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach Małych, Boguszyce 2F, 96-200 Rawa Mazowiecka. Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza na szkolenie

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej oraz chcących rozwinąć już prowadzoną działalność na szkolenie "Warsztaty w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej". Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie najistotniejsze kwestie m.in. zasady ubiegania się o wsparcie, zasady wyboru i oceny operacji oraz zasady wypełniania wniosków i biznesplanu. Szkolenie odbędzie się 08 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej w godzinach 09:00-15:30.

Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie wspierała procesy przygotowania i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z funduszy europejskich. Jest także ekspertem w zakresie wdrażania Podejścia Leader w Polsce.

Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona! Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: www.forms.gle/CmrSiDswErDjntko7

Zapisy przyjmujemy do 06 maja 2019 r.

Klub Seniora "Druga Młodość"

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych pochłonęły nas bez reszty..... Poniżej fotorelacja z przebiegu naszych prac.

 • Fotorelacja
  Klub Seniora "Druga Młodość"
 • Fotorelacja
  Klub Seniora "Druga Młodość"
 • Fotorelacja
  Klub Seniora "Druga Młodość"
 • Fotorelacja
  Klub Seniora "Druga Młodość"
 • Fotorelacja
  Klub Seniora "Druga Młodość"
 • Fotorelacja
  Klub Seniora "Druga Młodość"
 • Fotorelacja
  Klub Seniora "Druga Młodość"
 • Fotorelacja
  Klub Seniora "Druga Młodość"
 • Fotorelacja
  Klub Seniora "Druga Młodość"
 • Fotorelacja
  Klub Seniora "Druga Młodość"

Informacja o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS

Zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników. Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie wakacji również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Powyższe formy świadczeń zdrowotnych realizowane są nieodpłatnie. Szczegóły w załączniku poniżej.

Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie rawskim

Dnia 22 marca 2019 roku na terenie gminy Rawa Mazowiecka w miejscowości Boguszyce odbyły się ćwiczenia Straży Pożarnej. Głównym celem było sprawdzenie możliwości taktycznych oraz doskonalenie współdziałania i wzajemnej integracji sił i środków służb ratowniczych działających na terenie powiatu rawskiego, łódzkiego-wschodniego oraz  zduńskowolskiego.

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

Harmonogram szkoleń 2019 - ODR

Zasady wypełniania wniosków o dopłaty na rok 2019 - eWniosekPlus, IRZ-ARiMR Prow 2014-2020 - ODR. Stan epidemiologiczny w naszym powiecie - PLW. Szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z tych zmian jest nałożenie na samorząd lokalny obowiązku określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz składanie oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Szczegółowa informacja do pobrania w załączniku poniżej.

 

Rekrutacja na „Stworzenie/modernizację stron internetowych dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców

W ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza organizacje pozarządowe i przedsiębiorców do skorzystania z oferty Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości tj. stworzenia nowych lub zmodernizowania istniejących stron internetowych. Oferta skierowana jest do 6 podmiotów mających siedzibę na terenie LGD "Kraina Rawki".

Warunki rekrutacji:

Siedziba podmiotu na terenie działania Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki".

1. Prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Zobowiązanie się do utrzymania serwisu w ciągu 5 lat od wdrożenia tj. opłata za domenę i serwer.

3. Przygotowanie treści do zamieszczenia na stronie w ciągu miesiąca od konsultacji z firmą wdrażającą serwis.

4. Dostarczenie logotypu podmiotu w wersji wektorowej lub bitmapy bez tła.

5. Dostarczenie dobrej jakości zdjęć własnych, do których podmiot ma prawa autorskie.

6. Przesłanie formularza do 13.03.2019 r. godz. 15:00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://goo.gl/forms/9VEqw6M7c4huLGbE3

Więcej info:

https://www.krainarawki.eu/rekrutacja-na-stworzenie-modernizacje-stron-internetowych-dla-organizacji-pozarzadowych-i-przedsiebiorcow/

Z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa,

wszystkim pełniącym tę zaszczytną, funkcję,

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności oraz zadowolenia z wykonywania obowiązków.

Dziękujemy za współpracę, za zaangażowanie, za liczne

inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Niech Wasza praca dostarcza Wam wielu satysfakcji

i będzie źródłem społecznego uznania.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Klimek                                                     Michał Michalik

   Przewodnicząca Rady Gminy                         Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

 

 

Wyniki VII Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową

W finale 3 marca spotkały się zwycięskie drużyny z 3 grup. Po pasjonującej walce:

zwyciężyło sołectwo Pasieka Wałowska,

drugie miejsce zajęło sołectwo Kurzeszyn,

a trzecie sołectwo Wałowice.

Turniej przebiegał w bardzo miłej i sportowej atmosferze. Zespoły swoją grą wzbudzały duży doping bardzo licznie przybyłych kibiców. Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i upominki.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w turnieju.

Dziękujemy Panu Zbyszkowi Stępniakowi i Pani Marii Kucharskiej za przygotowanie organizacyjne turnieju, oraz sędziom za sprawne sędziowanie.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspaniałych kibiców, bez których nie było by na turnieju takich wielkich emocji.

Zapraszamy sportowców i kibiców za rok !!!

Terminarz rozgrywek w VII Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową 2019

Zapraszamy na VII Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową 1-3 marca 2019r. który odbędzie się w sali gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej. Do rozgrywek zgłosiły się: Kurzeszyn, Rogówiec, Wałowice, Nowa Wojska, Stara Wojska, Wilkowice, Julianów,  Pasieka Wałowska, Linków i Lutkówka. Szczegóły w załączniku poniżej.

ZAWIADOMIENIE

W związku z budową obwodnicy w Kurzeszynie w dniu 21.02.2019r wystąpi przerwa w dostawie wody na czas ok. 8 godzin.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

UWAGA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez organizmy kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zaproszenie dla kół gospodyń

Serdecznie zapraszamy


Przedstawicielki  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Rawa Mazowiecka na szkolenie organizowane wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyć będą zaproszeni przedstawiciele Urzędu Skarbowego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej. Tematem szkolenia będą zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Odbędzie się ono w dniu 12 lutego 2019 roku, o godzinie 10°°, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych. Szczegóły do pobrania poniżej.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Informuje

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka uruchomiono punkt konsultacyjny - pomoc psychologiczna (szczegóły w załączniku poniżej).

Harmonogram - Wybory Sołtysów

W załączniku poniżej do pobrania  harmonogram Wyborów  Sołtysów Gmina Rawa Mazowiecka.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza mieszkańców gmin Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz działania LGD "Kraina Rawki" do potrzeb mieszkańców i regionu.

Ankieta jest dostępna na stronie: https://goo.gl/forms/dnyVnBc7i7KBacGD2

Ankiety można wypełniać do 8 lutego 2019 r.

 • -

Zwrot podatku akcyzowego - Uwaga zmiany !!!

UWAGA ROLNICY

WYPEŁNIONE WNIOSKI (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2019 rok  należy składać w okresie

1 – 28 LUTEGO 2019 ROKU W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

I PIĘTRO, POKÓJ 204 W GODZINACH 830-1500

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA AKTUALNYCH DRUKACH dostępnych w Urzędzie Gminy( korytarz I piętro lub pokój 204) oraz na stronie  www.rawam.ug.gov.pl.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI :

- FAKTURY VAT na zakup oleju napędowego wystawione  w okresie od 1 SIERPNIA 2018 r. do 31 STYCZNIA 2019 r.

- w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji  na wnioskodawcę,  konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW( każdorazowo przy składaniu wniosku ) a w przypadku ich braku oświadczeń,

- w przypadku producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w 2018 roku.

Limit obowiązujący w 2019 roku, stanowi sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 litrów.

Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP bydła – 30 litrów.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 złoty.

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju 204 lub telefonicznie 46 854 51 80

Interwencje w sprawie naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka w związku z pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska niniejszym informuje, że po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2019r. ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (DZ.U z 2018 poz. 1479) na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi www.wios.lodz.pl od dnia 01 stycznia 2019r. jest umieszczony numer telefonu 721 11 12 13, na który można zgłaszać interwencje dotyczące przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym zakresu gospodarki odpadami przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

VII Turniej Piłki Siatkowej Sołectw 2019

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w VII Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw który odbędzie się w dniach 1-3 marzec 2019 rok w ZSO w Starej Wojskiej w godzinach popołudniowych.

Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn składających się z młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych, do dnia 22 lutego 2019 roku, w pokoju 203 do Sekretarz Gminy  Anny Jakubiak lub w pokoju 303 do Pani Małgorzaty Dudek. W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach, natomiast młodzież od 16 roku życia dołącza oświadczenie i zgodę rodziców.

Koła Gospodyń Wiejskich – zapraszamy do rejestrowania się w ARiMR

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212), zwanej dalej ustawą KGW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Organem właściwym do spraw wpisu do KRKGW jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek o rejestracje KGW składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu (stanowiącego załącznik do ustawy o KGW) składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacje oraz dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich są dostępne na stronie www.arimr.gov.pl

Zachęcamy do odwiedzenia Biura Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wszystkie osoby, które  chcą uzyskać więcej informacji na ten temat.

Pełnomocnik do Kół Gospodyń Wiejskich – Pani Małgorzata Woszczyk pomoże wypełnić wniosek o rejestrację i udzieli wszelkich informacji.

Zapraszamy na spotkania dot. gazu ziemnego

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców  Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 14  stycznia 2019  w:

1) Dom Kultury w Boguszycach w godz. 9.30 – 12.30,

2) Starostowie Powiatowym w Rawie Maz. w godz. 13.00 – 16.00.

Podsumowanie działań Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2018 roku

W załączniku poniżej do pobrania artykuł "Podsumowanie działań Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2018 roku"

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2019 r.

W załączniku poniżej do pobrania harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2019 r.

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 17 grudnia 2018r. w:

 • Dom Kultury w Boguszycach w godz. 9.30 - 12.30,
 • Starostwo Powiatowe w Rawa Maz. w godz. 13.00 - 16.00,

Serdecznie zapraszamy!

Informacja - Dzień otwarty dla KGW w Powiatowym Biurze ARiMR w Rawie Mazowieckiej

Biuro Powiatowe ARiMR w Rawie Mazowieckiej informuje, że 1 grudnia w sobotę w godzinach od 9:00-14:00 będzie Dzień Otwarty dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

W siedzibie LGD „Kraina Rawki” powstało Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które w swojej ofercie ma doradztwo księgowe i prawne, konsultacje, szkolenia oraz wizyty studyjne.

Głównym działaniem Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest doradztwo udzielane przedsiębiorcom, osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność odpłatną lub działającym w zakresie rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy, bądź organizacjom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy wszytskich zainteresowanych!

Formularz rekrutacyjny: https://goo.gl/forms/ZAVq9braMeM8lRd42

 

Informujemy o powstaniu internetowej giełdy rolnej o nazwie Rynek-Rolny.pl

Z przyjemnością informujemy o powstaniu internetowej giełdy rolnej o nazwie Rynek-Rolny.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą w szybki i łatwy sposób sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej. Giełda i portal Rynek-Rolny.pl to niezwykle przydatne narzędzie do pracy w nowoczesnym rolnictwie. Serwis znajduje się pod następującym adresem www: https://www.rynek-rolny.pl

Transmisja na żywo z Sesji Rady Gminy

Informujemy, że najbliższa transmisja z Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka odbędzie się w dniu 21.11.2018 r. o godz. 10:00

Transmisję można śledzić pod tym adresem:

https://www.youtube.com/channel/UC4rv4nWc0fMj-i-JMkaP6Lw/live

Szanowni Państwo! Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka!

Z dniem 21 listopada bieżącego roku kończę pełnienie funkcji Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. Serdecznie dziękuję za wiele lat owocnej współpracy wszystkim osobom, które w owym czasie miałem zaszczyt spotkać na swojej drodze. Współpraca z ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog, kompromis i wspólne działanie przyniosła wymierne efekty widoczne dziś w całej naszej Gminie. Dziękuję za wspólną, owocną pracę moim współpracownikom, jednostkom organizacyjnym gminy, radnym, sołtysom, lokalnym stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym. Serdeczne słowa podziękowania kieruję również do sąsiednich samorządów gminnych, samorządu Powiatu Rawskiego, samorządu Województwa Łódzkiego oraz jednostek administracji rządowej za współdziałanie w realizacji wielu zadań.

Życzę również nowo wybranym organom samorządowym Gminy Rawa Mazowiecka; Panu Wójtowi Gminy i Radzie Gminy Rawa Mazowiecka, wielu sukcesów w realizacji nowych planów i zadań w nadchodzącej kadencji samorządu terytorialnego w latach 2018-2023 r.

Z wyrazami szacunku;
Krzysztof Starczewski

Nowoczesna internetowa giełda rolna Agro-Market24

Pragniemy poinformować o nowoczesnej internetowej giełdzie rolnej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Celem działania niniejszego portalu jest wspieranie producentów rolnych w sprzedaży swoich produktów. Dodatkowo szeroka baza odbiorców oraz bezpośrednia sprzedaż między rolnikiem, sadownikiem, a klientem końcowym umożliwia transakcje w wyższych cenach. Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne. Więcej informacji na giełda rolna Agro-Market24.

Zaproszenie na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Rawa Mazowiecka oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą sprzedaży. Szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

Zbiórka Wielkogabarytów II 2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawienie do godziny 700 odpadów, do drogi publicznej  w miejsce umożliwiające dojazd specjalistycznym pojazdem, typu:

- meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, ramy okienne (bez szyb), meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.), wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.

-opony wyłącznie do 110 cm wysokości, osobowe, od przyczep, rowerów, przednie ciągnikowe (jeśli nie przekraczają tej wysokości).

W ramach zbiórki nie będą odbierane odpady:

- odpadów niebezpiecznych takich jak chemikalia, kleje, świetlówki

- odpady segregowane

- oleje i smary

- gruz

- sznurek od prasy

- zderzaki i inne elementy samochodów

- sprzętu elektronicznego

- OPON GDY NA TERENIE POSESJI JEST PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I WYSTAWIONE SĄ OPONY OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH.

- OPONY POWYZEJ 110 CM WYSOKOŚCI

Harmonogram zbiórki:

05.11.2018r.

Huta Wałowska,  Janolin,   Linków, Lutkówka, Nowa Rossocha, Nowa Wojska, Pasieka Wałowska, Pokrzywna,   Rogówiec, Rossocha, Soszyce, Stara Rossocha, Stara Wojska, Stary Dwór, Ścieki,  Wałowice, Wilkowice,  

06.11.2018r.

Boguszyce, Boguszyce Małe, Chrusty, Dziurdzioły, Garłów, Kaliszki, Księżą Wola, Małgorzatów, Stare Byliny, Zarzecze, Zawady, Zielone,

07.11.2018r.

Gaj, Helenów,  Jakubów,  Julianów, Julianów Raducki, Konopnica, Kurzeszyn,  Kurzeszynek,  Niwna, Nowy Kurzeszyn, Przewodowice,   Wołucza, Zagórze, Żydomice, 

08.11.2018r. 

Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Byszewice,  Głuchówek, Kaleń,  Leopoldów, Matyldów, Nowy Głuchówek, Podlas, Pukinin, Świnice.

                                    Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

                                         /-/ Krzysztof Starczewski

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art.269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne). Szczegółowa informacja poniżej do pobrania.

Trwają prace związane z przebudową drogi dojazdowej we wsi Wilkowice.

Inwestycja, której koszty wyniosą 570.810,10 zł, jest częściowo realizowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą: Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Pedagodzy i  Pracownicy  Oświaty

        Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu serdeczne podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania dla Waszej sumiennej i owocnej pracy w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i administracyjnych szkół w Gminie Rawa Mazowiecka.

       Dziękuję Państwu za nieustanny wysiłek, który wkładacie w kształcenie i wychowanie naszych uczniów oraz za kształtowanie ich społecznych i patriotycznych postaw.

      Życzę aby Państwa praca owocowała dobrymi wynikami uczniów oraz przyczyniała się do rozwijania ich zdolności i umiejętności. Zawsze niech Wam towarzyszy pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i kształtowania postaw dzieci i młodzieży.

      Proszę przyjąć także najlepsze życzenia dobrego zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu oraz  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym .

      Serdeczne życzenia oraz słowa szacunku i podziękowania za wieloletnią pracę kieruję również do wszystkich emerytowanych Pedagogów i Pracowników oświaty  Gminy Rawa Mazowiecka.

                                           Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
                                           Krzysztof Starczewski

Rawa Mazowiecka 2018.10.13

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Szczegóły w załączniku poniżej.

Spotkanie dla mieszkańców Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że 24.09.2018r. o godzinie 18:00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach organizowane jest spotkanie informacyjne mające na celu zaprezentowanie programu  „Czyste powietrze” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Szczegóły w załączniku poniżej.

Szacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - informacja

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, iż rolnicy którzy złożyli wnioski o szacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą, mogą odbierać swój protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym w pokoju 105 w budynku Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w godzinach 8.00 -15.00.  

Kreator Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących projektu "Kreator Przedsiębiorczości".
"Kreator Przedsiębiorczości" to międzynarodowy projekt współpracy, który jest realizowany przez 20 lokalnych grup działania z całej Polski! Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół projektu. W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" będzie realizować szereg działań skierowanych do dzieci, szkół, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorców oraz wsparcie organizacji pozarządowych.  
Spotkania odbędą się:
21.09.2018 - godz. 11:00 Świetlica Środowiskowa w Regnowie, godz. 14:00 - Urząd Gminy w Sadkowicach
24.09.2018 - godz. 14:00 Urząd Gminy w Wiskitkach
25.09.2018 - godz. 11:00 Urząd Gminy w Kowiesach, godz. 14:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej
26.09.2018 - godz. 11:00 Gminny Dom Kultury w Cielądzu, godz. 14:00 - Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej
27.09.2018 - godz. 11:00 Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, godz. 14:00 - Gminny Dom Kultury w Żelechlinku

 

Informacja dla osób sprzedających na targowiskach produkty pochodzenia zwierzęcego z własnego gopspodarstwa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że sprzedaż na targowisku produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z własnego gospodarstwa, w tym: jaja, mięsa drobiowego, króliczego, ryb żywych i uśmierconych patroszonych, mleka, śmietany, sera, itp. jest dopuszczona po zarejestrowaniu prowadzonej w danym zakresie działalności w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla siedziby gospodarstwa jako, np. sprzedaż bezpośrednią lub prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Szczegóły komunikatu w załączniku poniżej do pobrania.

Placówka terenowa KRUS w Rawie Mazowieckiej informuje

Najszybszą drogą doręczenia należnych Państwu świadczeń są przelewy na osobiste konta bankowe. Zachęcamy zatem Państwa do wskazywania numerów kont bankowych celem przekazywania należnych Państwu świadczeń z KRUS. Szczegóły w załączniku poniżej.

Na drogach zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka trwają prace remontowe związane z uszczelnieniem spękań nawierzchni bitumicznych.

Takie skropienie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi ma na celu zabezpieczenie nawierzchni drogi przed powstawaniem wyrw. Roboty drogowe wykonuje firma S-PROBUD Sp. z o.o. ze Stargardu (woj. zachodniopomorskie).

Prosimy o bezpieczną jazdę.

 • -
 • -
 • -

Nowy sprzęt dla jednostek OSP

W dniu 07.08.2018 w budynku Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się podpisanie umów użyczenia oraz przekazanie sprzętu dla jednostek znajdujących się na terenie gminy i należących do KSRG. W ramach realizacji zadań z Funduszu Przemocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości oraz przy udziale środków własnych zakupiono następujący sprzęt:

Dla jednostki OSP Wilkowice:

    1.     Torba PSP R1

    2.     Deska ortopedyczna YDC

    3.     Agregat hydrauliczny do zasilania narzędzi hydraulicznych

    4.     Zestaw węży hydraulicznych

    5.     Nożyce hydrauliczne

Dla  jednostki OSP Kurzeszyn

    1.     Torba PSP R1

    2.     Deska ortopedyczna YDC

    3.     Defibrylator ME PAD

    4.     Parawan do osłony miejsca wypadku

    5.     Detektor- wykrywacz, wielo-gazowy VENTIS MX4 

    6.     Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi

Sprzęt zakupiono za ogólna kwotę 54.764,39 zł

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

Informacja o wysokości stawek opłat za korzystanie ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w 2018 r.

Na podstawie Decyzji WA.RET.070.1.190.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i uchwały Rady Gminy nr XVII/173/17 z dnia 20 lutego 2017r Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje o wysokościach stawek opłat za korzystanie z usług ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w pierwszym roku stosowania taryf.

Zwrot podatku akcyzowego II rata 2018 rok

WNIOSKI o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2018 rok  należy składać w okresie

 1 – 31 SIERPNIA 2018 roku

W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

I PIĘTRO, POKÓJ 204.

W GODZINACH 830-1500

DRUKI wniosków dostępne w Urzędzie Gminy( korytarz I piętro lub pokój 204) oraz na stronie  www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:
- FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE  W OKRESIE OD

1 LUTEGO 2018 r. DO 31 LIPCA 2018 r.

- w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji  na wnioskodawcę,  konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAWY ( każdorazowo przy składaniu wniosku).

MAKSYMALNA KWOTA ZWROTU PODATKU NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH

W 2018 ROKU WYNOSI 86,00 ZŁ.

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju 204 lub telefonicznie 46 814 42 41 w. 204., 46 854 51 80

Informacja - 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2018 o godz. 17.00 w celu upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej informuje, iż na czas (jednej) minuty zostaną uruchomione syreny na terenie gminy Rawa Mazowiecka. W trakcie emisji dźwięku syren zostanie przeprowadzony test słyszalności syren alarmowych.

Szkolenie poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. W czasie szkolenia zostaną omówione możliwości wsparcia zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, instytucji i przedsiębiorstw. Szkolenie odbędzie się 16 lipca 2018 r. w Łodzi w sali konferencyjnej przy ul. Moniuszki 7/9 w godz. 09:00 - 13:00 (rejestracja uczestników od godz. 08:45). W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2701-szkolenie-poswiecone-regionalnemu-programowi-operacyjnemu-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020 do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 12:00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 05 lipca 2018r. oraz 30 lipca 2018r. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Moja wieś – wizytówką gminy 2018” - jubileuszowa edycja konkursu

Organizator konkursu: Gmina Rawa Mazowiecka. Konkurs przeprowadzony będzie przez komisję powołaną decyzją Wójta Gminy. Konkurs został zainicjowany przez radnych gminnych – członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska V kadencji.  
Cele konkursu:
– poprawa dbałości o estetykę otoczenia oraz stan środowiska naturalnego
– pobudzenie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi
– wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców gminy
– wsparcie i promocja działań podejmowanych przez mieszkańców gminy.
Szczegóły konkursu poniżej w regulaminie.

Ogłoszenie dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych – susza rolnicza 2018

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zawiadamia, że rolnicy u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy rolniczej  w zbożach jarych, ozimych, warzywach gruntowych, krzewach owocowych, roślinach strączkowych uprawianych na glebach bardzo lekkich tj. kategorii gleby I (klasa 5, 6) oraz kategorii gleby II ( klasa 4b) mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez gminną komisję ds. szacowania szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2018r. Do wniosku należy załączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 złożonego w ARiMR. Wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej www.rawam.ug.gov.pl lub można odebrać osobiście w pokoju 205, tel. (46) 814 35 39 wew. 205.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Miejscami grad. Ważność od godz. 16:00 dnia 21.06.2018 do godz. 23:00 dnia 21.06.2018. Obszar województwo łódzkie powiat rawski. Szczegóły w załączniku poniżej.

Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki"

Szkolny Zespół Ludowy „ PODCHLEBNICKI”  powstał we wrześniu 2012 roku w Szkole Podstawowej w Starej Wojskiej. Obecnie liczy 24 członków.  Jest to zespół dziecięco - młodzieżowy  skupiający uczniów szkoły. W bieżącym roku szkolnym powstały dwie  grupy: młodsza i starsza. Dzieci wykonują ludowe piosenki i zabawy dziecięce oparte na folklorze Mazowsza. Starsza grupa śpiewa pieśni ludowe, wykonuje tańce, układy ruchowe oraz scenicznie opracowuje przedstawienia tj. „ Na łunce pod lasym”, „Kolędnicy z Wojskiej”, „ Wieczór sobótkowy”. Członkowie zespołu śpiewają gwarą utrwalając w ten sposób mowę swych dziadków i pradziadków. Zespół propaguje przede wszystkim folklor muzyczny Ksiąstwa Łowickiego, lecz ze względu na położenie geograficzne (bliskość z Ziemią Rawską), sięga też i po utwory rawskie. Zespołowi przygrywa kapela w składzie: skrzypce, akordeon i bębenek. W każdym roku występuje ok. 20 razy na miejskich, gminny, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich wydarzeniach, imprezach, uroczystościach i konkursach.

Najważniejsze osiągnięcia zespołu:

- I miejsce na VI Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie,

- I i II miejsca w Przeglądzie Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych „SIEDLISKO” w Aleksandrowie Łódzkim,

- II miejsce w XXII Ogólnopolski Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej ph. DZIECKO W FOLKLORZE” w Baranowie Sandomierskim:

- III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Ludowych Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych ph.  FOLKLOR NA BANK w Brańsku,

- II i III miejsca w FOLKLORIADZIE JURAJSKIEJ podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych  w Poraju,

- GRAND PRIX Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych ph. RZECZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM,

- wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Ludowej pod hasłem „ BUKOWSKIE PREZENTACJE FOLKLORU MŁODYCH w Bukowsku.

- wyróżnienie w  Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Dzieci i Młodzieży PASIACZEK w Opocznie.

Zespołem kieruje Danuta Dębska przy ogromnej pomocy Janiny Kwiatkowskiej.

 • Szkolny Zespół Ludowy „ PODCHLEBNICKI”
  Szkolny Zespół Ludowy „ PODCHLEBNICKI”

Przedsiębiorco, czas na rozwój - nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco, czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r., w godzinach 10:00 – 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2655-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-czas-na-rozwoj-nowe-mozliwosci-dofinansowania-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-firm, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWA MAZOWIECKA

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji apeluje do mieszkańców gminy o oszczędne gospodarowanie wody w okresie upałów. Należy w tym czasie ograniczyć podlewanie trawników i innych plantacji z sieci wodociągowej. Brak rozsądku w tym zakresie skutkuje spadkiem ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Ponadto urządzenia pompujące wodę pracują ponad dopuszczalne parametry i powodują dodatkowe niepotrzebne awarie. Zachowanie rozsądku przez wszystkich mieszkańców w czasie dużych upałów spowoduje, że wszyscy będą mogli korzystać z wody do celów socjalnych tj. takich do jakich powinien służyć publiczny wodociąg.

Zawody Wołucza 2018

Dnia 03.06.2018 r. w miejscowości Wołucza odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP gminy Rawa Mazowiecka. W zawodach wzięło udział 6 jednostek OSP.

Wyniki poszczególnych miejsc przedstawiają się następująco:

I miejsce   - Wołucza
II miejsce  - Kurzeszyn

III miejsce - Wilkowice
IV miejsce - Konopnica
V miejsce  - Niwna
VI miejsce - Kaleń

Wszystkim ochotnikom strażakom dziękujemy za uczestnictwo a wygranym serdecznie gratulujemy.

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

Finał Turnieju w Piłkę Nożną Sołectw

W dniach 1-3 czerwca 2018 roku odbył się w Pukininie VII Turniej Sołectw w Piłkę Nożną o puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. W turnieju uczestniczyło 9 drużyn z następujących sołectw: Niwna, Konopnica, Boguszyce ,Wilkowice, Kurzeszyn, Wałowice, Rogówiec, Julianów i Pukinin.

Do finału awansowały: Niwna, Wilkowice i Wałowice. W finale najlepszą drużyną okazała się już po raz kolejny drużyna z Niwnej, wygrywając wszystkie mecze. II miejsce zajęła drużyna z Wałowic, III miejsce drużyna z Wilkowic.

Finaliści otrzymali z rąk Wójta Gminy, Sekretarz Gminy oraz Sołtysa wsi Pukinin pamiątkowe puchary oraz dyplomy i upominki.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w turnieju i serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy sędziom za zaangażowanie i pracę sędziowską. Szczególnie słowa podziękowania kierujemy dla Pana Zbyszka Stępniaka  za zorganizowanie turnieju.

Zapraszamy do udziału w kolejnym turnieju w przyszłym roku !

Dzień Dziecka

Wszystkim Dzieciom z okazji Dnia Dziecka składamy serdeczne życzenia beztroskich kolorowych dni, radości i uśmiechu na twarzy, rozwoju swoich pasji i talentów, wielu serdecznych przyjaciół. Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą, nową przygodą, pełną pozytywnych doświadczeń i wrażeń.

       Krzysztof Starczewski                                                                        Michał Michalik
          Wójt Gminy                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 04 czerwca 2018 oraz 25.06.2018. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Dotacje dla Firm - bezpłatne spotkanie informacyjne z ekspertami NCBR!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy z powiatu rawskiego na BEZPŁATNE spotkanie dla przedsiębiorców, podczas którego dowiedzą się jak uzyskać DOTACJĘ NA ROZWÓJ FIRMY!
Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 czerwca 2018  w Łodzi, BIONANOPARK, ul. Dubois 114/116. Liczmy, że udział w tym wydarzeniu pozwoli regionalnym firmom na zdobycie środków na dalszy rozwój swojej działalności. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców. Szczegóły w załączniku poniżej.

Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 2018 - Terminy rozgrywek

Do udziału w Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2018 zgłosiły się następujące sołectwa: Boguszyce, Julianów, Konopnica, Kurzeszyn, Niwna, Pukinin, Rogówiec, Wałowice i Wilkowice. W dniu 28 maja 2018 roku odbyło się losowanie drużyn i grup uczestniczących w turnieju. Wszystkie mecze odbywać się będą na boisku „ORLIK” w Pukininie.

Terminy rozgrywek:

GRUPA I GRUPA II i III naprzemiennie
01.06.2018 (piątek) godz. 1630 02.06.2018 (sobota) godz. 1500

1. Rogówiec - Julianów

2. Niwna - Rogówiec

3. Julianów - Niwna

1.Wilkowice - Pukinin
2.Boguszyce - Wałowice
3.Konopnica - Wilkowice
4.Kurzeszyn - Boguszyce
5.Pukinin – Konopnica
6.Wałowice - Kurzeszyn

Finał Gminnego Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2018 odbędzie się 3 czerwca 2018 roku ( niedziela ) o godzinie 15ºº.

Zapraszamy !

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW - 2018

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Sołectw, który odbędzie się na boisku „Orlik” w Pukininie w dniach 1-3 czerwca. Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn do Sekretarz  Gminy  Anny Jakubiak (pokój 203).

Termin zgłaszania drużyn upływa dnia 25 maja 2017  roku .

W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udział w tego typu imprezach, oraz młodzież od 16 roku życia, która dołączy do zgłoszenia zgodę rodziców.

Losowanie grup i ustalenie dokładnego preliminarza rozgrywek odbędzie się 28 maja o godzinie 10°° na sali konferencyjnej w urzędzie gminy.

Tydzień Bibliotek w Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach 8-15 Maja 2018

Hasło Tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek  to  (DO) WOLNOŚĆ CZYTANIA. W dosłownym znaczeniu słowa ,,dowolność ‘’oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne, wyłączone od własnej woli , nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości. Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości- wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji  i kultury narodu. W bibliotece odbyły spotkania uczniów Szkoły Podstawowej w Boguszycach  na temat: Polska droga do wolności, Patriotyzm w literaturze i sztuce, Symbole Narodowe, Sylwetka Józefa Piłsudskiego, Legendy Polskie.

 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach

Odbierz 85% dofinansowania na zakup i montaż pompy ciepła w technologii powietrze woda lub na zakup i montaż pieca zeroemisyjnego 5 klasy

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane likwidacją starego pieca na węgiel,które planują montaż pompy ciepła, lub/i pieca zeroemisyjnego 5 klasy. Szczegóły w załączniku poniżej.

Konkurs Rolnik - Farmer Roku

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie "Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU". Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa. Szczegóły w załączniku poniżej.

ŻYCZENIA DLA STRAŻAKÓW

Dzisiaj obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń ale też w swoisty sposób piękną służbę. Ratowanie  życia , zdrowia i mienia, gotowość niesienia pomocy wszystkim tym, którzy jej najbardziej potrzebują to  idee, które przyświecają strażakom i zasługują na najwyższe uznanie. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana.

Z okazji „Dnia Strażaka” składamy serdeczne podziękowania Druhom za tą piękną i bezinteresowną służbę niesienia pomocy, za Waszą gotowość i ofiarną postawę w akcjach ratunkowych a także  za wszelką aktywność w życiu społecznym i kulturalnym Gminy.

Życzymy Wszystkim Strażakom wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia oraz jak najmniejszej liczby wyjazdów do akcji ratunkowych a także szczęśliwych powrotów z każdej z nich. Życzymy Wam aby Wasze Święto przebiegało w duchu radości i spokoju.

Z wyrazami szacunku:

       Krzysztof Starczewski                                                          Michał Michalik
              Wójt Gminy                                                          Przewodniczący Rady Gminy
         Rawa Mazowiecka                                                            Rawa Mazowiecka

 

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się:
30 kwietnia 2018 w:
Dom Kultury w Boguszycach w godz. 9.30 – 12.30;
Starostowie Powiatowym w Rawie Maz. w godz. 13.00 – 16.00,

10 maja 2018 w:
Starostowie Powiatowym w Rawie Maz.w godz. 9.30 – 12.30;
Dom Kultury w Boguszycach w godz. 13.00 – 16.00,

21  maja 2018 w:
Dom Kultury w Boguszycach w godz. 9.30 – 12.30;
Starostowie Powiatowym w Rawie Maz. w godz. 13.00 – 16.00.

SIME Polska Sp. z o.o. zakończyła budowę gazociągu Konopnica - Rawa Mazowiecka – Głuchów - Jeżów

Mamy przyjemność poinformować mieszkańców gmin: Rawa Mazowiecka, Głuchów, Jeżów, że inwestycja  budowy gazociągu prowadzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska Sp. z o.o. została zakończona, pozostały do wykonania stacje: pomiarowa i redukcyjna.

Spółka przewiduje, że techniczna gotowość do uruchomienia dostaw gazu na odcinku Konopnica – Rawa Mazowiecka - Jeżów zostanie osiągnięta w połowie września 2018 roku i począwszy od tego miesiąca pierwsi odbiorcy w Rawie Mazowieckiej i gminie Rawa Mazowiecka zostaną przyłączeni do sieci gazowej. Jednocześnie informujemy, że ze stacji gazowej wysokiego ciśnienia w Konopnicy k. Rawy Mazowieckiej będzie również zasilany gazociąg Konopnica – Regnów – Biała Rawska. Prace projektowe tego gazociągu są na ukończeniu i SIME Polska w najbliższym czasie przystąpi do budowy również tego gazociągu. Zachęcamy mieszkańców do przyłączenia się do błękitnego paliwa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Jackiem Miluśkim tel.668-338-607, j.miluski@simepolska.pl lub z. p. Marcinem Grzywaczem tel. 537-573-702, m.grzywacz@simepolska.pl

Poniżej link do krótkiego filmu promującego gaz ziemny w Boguszycach:

https://www.facebook.com/SIMEPolska/videos/1764967363523342/

Spotkanie informacyjne w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące II edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, które odbędzie się już 24 kwietnia w Rawie Mazowieckiej. Prosimy o rozesłanie informacji o spotkaniu, do Radnych, Sołtysów oraz lokalnych liderów. Zapraszamy również na nasz profil na fb https://www.facebook.com/events/449811005452565/  oraz na naszą stronę https://bo.lodzkie.pl.

Nieuczciwe praktyki rynkowe - kampania informacyjna

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pani Doroty Karczewskiej, zwracam się z prośbą o włączenie się w kampanię informacyjną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30-sekundowe spoty,  które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539

ADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. łódzkim

4system sp. z o.o. realizuje  projekt pn. „ADAPTACJA I ROZWÓJ – program outplacement w woj. łódzkim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 60 osób dorosłych - które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego - zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Szczegóły w załączniku poniżej.

Dotacja Norweska na zakup instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Rusza III nabór w programie „Dotacja norweska” obowiązuje od 15.02.2018r. do 31.05.2018r. Jest to już 3 nabór polegający na preferencyjnym finansowaniu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Dotacją objętych jest łącznie 500 kompleksowych instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Jest to program ogólnopolski.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Polski a także poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 i innych zanieczyszczeń.
Szczegóły na stronie poniżej:

https://solsum.pl/finansowanie/dotacja_norweska/

PRODUKCJA ROLNA BEZ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W związku z występującymi nieprawidłowościami w stosowaniu środków ochrony roślin związanymi z pozostałościami substancji aktywnych w próbach płodów rolnych w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) lub niedopuszczonymi do stosowania w danej uprawie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi prosi o przekazanie informacji producentom w celu uniknięcia w/w nieprawidłowości.  Szczegóły w ulotce poniżej.

Na terenie Gminy Rawa Mazowiecka trwają prace związane z budową linii kablowych światłowodowych

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 firma ITV Media Sp. z o.o. z Łowicza realizuje zadanie, którego założeniem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Inwestycja pn. „Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu w wybranych miejscowościach Powiatu Rawskiego” ma zapewnić 1500 gospodarstwom domowym i jednostkom użytku publicznego zasięg szybkiego i bardzo szybkiego szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W związku z powyższym możliwe są utrudnienia w ruchu na drogach, m.in. w miejscowościach: Głuchówek, Byszewice, Bogusławki Małe, Bogusławki Duże, Świnice, Chrusty, Księża Wola, Boguszyce Małe, Kaliszki, Zawady, Stare Byliny, Zarzecze, Dziurdzioły, Zielone i Małgorzatów.

Prosimy więc o bezpieczną jazdę.

 • Budowa linii kablowych światłowodowych
  Budowa linii kablowych światłowodowych
 • Budowa linii kablowych światłowodowych
  Budowa linii kablowych światłowodowych
 • Budowa linii kablowych światłowodowych
  Budowa linii kablowych światłowodowych

Popołudnie z biznesem - fundusze na rozwój Twojej firmy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie organizują cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pn. „Popołudnie z biznesem - fundusze na rozwój Twojej firmy", które odbędą się na terenie Województwa Łódzkiego w terminie 16 marca - 27 kwietnia 2018 r. w każdym z powiatów.  Spotkania kierowane są do przedsiębiorców z naszego regionu. Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników. Uczestnicy spotkań będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami, którzy pomogą dopasować źródła finansowania adekwatnie do potrzeb i konkretnych projektów. Udział w wydarzeniach jest również okazją do integracji środowiska gospodarczego i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego.

Spotkania uświetni wystąpienie gościa specjalnego: p. Artura Partyki: dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres rejestracja@larr.lodz.pl

W tytule proszę wpisać datę spotkania.

Szczegółowe informacje o cyklu spotkań wraz z rejestracją, dostępne są na stronie www.lodzkie.pl/spotkania-biznes.

Zachęcamy do udziału.

Z okazji Dnia Sołtysa

Szanowni Sołtysi

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Paniom i Panom Sołtysom w Gminie Rawa Mazowiecka wyrazy szacunku i uznania dla Waszej działalności społecznej.

Dziękujemy za trud i wysiłek  wkładany na rzecz rozwoju sołectw, za efektywny dialog i kontakty z mieszkańcami, za wszelkie cenne inicjatywy i  podtrzymywanie tradycji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi.

Życzymy wzajemnego zrozumienia we współpracy z mieszkańcami wsi jak i władzami Gminy a także dużo zdrowia, wytrwałości w dążeniu do realizacji nakreślonych celów oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Niech satysfakcja z pełnionej funkcji gospodarza wsi oraz społeczne poważanie towarzyszą Państwu w codziennej pracy.

Z poważaniem

  Krzysztof Starczewski                                                             Michał Michalik
        Wójt Gminy                                                             Przewodniczący Rady Gminy

 

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Wojewoda Łódzki zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa łódzkiego na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia,  wszelkiej pomyślności, samych pięknych pogodnych dni, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzymy  aby szczęście towarzyszyło Wam przez cały rok a uśmiech na stałe gościł na Waszych twarzach. Niech każdy dzień będzie dla Was wyjątkowy.

Przewodniczący Rady Gminy,
Wójt Gminy
oraz Pracownicy Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka

Wyniki VI Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową

W finale 25 lutego spotkały się drużyny z Kurzeszyna, Wilkowic i Wałowic. Po pasjonującej walce  zwyciężyło sołectwo Wilkowice, drugie miejsce zajęło sołectwo Kurzeszyn, a trzecie sołectwo Wałowice. Szczegóły w załączniku poniżej. Zapraszamy sportowców i kibiców za rok !!!

Informujemy o zmianie kolejności rozgrywek w VI Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową 2018 rok

Informujemy, że na uzasadnioną  prośbę jednej z drużyn uległa zmianie kolejność rozgrywanych meczy w sobotę. Zmieniony terminarz załączamy poniżej.

Terminarz rozgrywek w VI Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową 2018 rok

Zapraszamy na VI Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową 23-25 lutego 2018r. który odbędzie się w sali gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej. Do rozgrywek zgłosiły się: Kurzeszyn, Rogówiec, Wałowice, Nowa Wojska, Stara Wojska, Konopnica, Wilkowice, Julianów i Pasieka Wałowska. Szczegóły w załączniku poniżej.

60 Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Instytut Ogrodnictwa zaprasza na 60 Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”, która odbędzie się 6-7 marca 2018 r. w Kinoteatrze Polonez (ul. Wita Stwosza 2/4) w Skierniewicach. Więcej informacji www.inhort.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 46 834 54 50, 500 095 978, lub mailowo e-mail: michal.czapnik@inhort.pl . Program w załączeniu poniżej.

Terytorialne Służby Wojskowe

W związku z prowadzonym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Skierniewicach naborem do służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych, służby przygotowawczej, szkolnictwa wojskowego oraz zawodowej służby wojskowej, proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami informacyjnymi na temat w/w służby. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach osobiście lub telefonicznie:

96-100 Skierniewice
ul. Batorego 64 a
Tel.: 261-442-324, 261-442-300

Apel do hodowców trzody chlewnej

Starosta Rawski oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej zapraszają na szolenie dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF), które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Pl. Wolności 1. Szczegóły w załączniku poniżej.

Trwa zbiórka azbestu z terenu gminy Rawa Mazowiecka

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania ,,Odbiór transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2017 roku etap II”, w okresie od 15.01.2018r. do 02.02.2018r. na terenie Gminy przeprowadzana  jest zbiórka składowanego na posesjach azbestu. Wartość zadania oszacowana na podstawie ilości azbestu podanego w złożonych przez mieszkańców deklaracjach wynosi  54929,87zł, kwota dofinansowania 43943,00zł. Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka, przeprowadza firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m 8, 91-498 Łódź. 

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Zwrot podatku akcyzowego

UWAGA  ROLNICY

WNIOSKI o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2018 rok  należy składać w okresie

 1 – 28 LUTEGO 2018 roku

W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

I PIĘTRO, POKÓJ 204.

W GODZINACH 830-1500

DRUKI wniosków dostępne w Urzędzie Gminy( korytarz I piętro lub pokój 204) oraz na stronie  www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:
- FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE  W OKRESIE OD

1 SIERPNIA 2017 r. DO 31 STYCZNIA 2018 r.

- w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji  na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAWY (każdorazowo przy składaniu wniosku).

MAKSYMALNA KWOTA ZWROTU PODATKU NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH

W 2018 ROKU WYNOSI 86,00 ZŁ.

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju 204 lub telefonicznie 46 814 42 41 w. 204.

Konkurs „Zabytek Zadbany

Adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy w sposób wzorowy i godny naśladowania wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Szczegóły w załączniku poniżej.

VI Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w VI Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw który odbędzie się w dniach 23 – 24 – 25 luty 2018 rok w ZSO w Starej Wojskiej w godzinach popołudniowych. Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn składających się z młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłyc, do dnia 13 lutego 2018 roku, w pokoju 203 do Sekretarz Gminy Anny Jakubiak. W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach, natomiast młodzież od 16 roku życia dołącza oświadczenie i zgodę rodziców.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Ankieta LGD "Kraina Rawki"

Drodzy mieszkańcy obszaru LGD "Kraina Rawki"!

Zachęcamy Was do wypełnienia krótkiej ankiety i wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminach. Wyniki ankiety pomogą dostosować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz działania LGD "Kraina Rawki" do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/ur3y6de2OqQdX7W13

LGD "Kraina Rawki"

W załączniku poniżej informacja podsumowująca działania LGD "Kraina Rawki".

Informacja Powiatowego Lekarz Weterynarii dla właścicieli świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że świadectwa dla świń przemieszczanych ze stad świń z powiatu rawskiego z przeznaczeniem:

-do rzeźni,
-do innych stad,
-na targowisko,
-na punkty skupu,

wystawiają wyznaczeni do tych czynności lekarze weterynarii:

1.Janusz Wasilewski (Lecznica dla zwierząt w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10, nr tel. 46 814 45 41/ 501 695 381);

2.Tadeusz Starczewski (Lecznica dla zwierząt w Rawie Mazowieckiej,ul. Mszczonowska 10, nr tel. 46 814 45 41)- w miesiącu styczniu 2018r. nie wystawia;

3.Wiesław Grudniewski (Biała Rawska, nr tel. 602 891 517);

4.Mirosław Charążka (Lubania, nr tel. 503 134 372);

5.Włodzimierz Jurkowski (Sadkowice);

6.Edmund Kobacki (Gabinet Weterynaryjny RAWET, ul. Niepodległości 19, 96-200 Rawa Mazowiecka, nr tel. 665 026 237).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Maź., ul Mszczonowska 10, tel. 46 814 43 53

 • Plakat Klub Seniora

KLUB SENIORA W STAREJ ROSSOSZE

Zajęcia tematyczne w Klubie Seniora od 15 stycznia 2018 roku - harmonogram.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rawie Mazowieckiej, za przekazane na rzecz osób potrzebujących paczki świąteczne.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania dla Szkolnego Koła PCK w Kurzeszynie, a zwłaszcza Pani Renacie Gałce i Pani Barbarze Wójcik oraz dla Grona Pedagogicznego i uczniów Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie za dokonaną zbiórkę artykułów żywnościowych na rzecz osób potrzebujących. Dziękujemy za zaangażowanie i wrażliwość na problemy innych osób wymagających wsparcia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania dla Proboszcza Parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej – Księdza Konrada Świstaka za dokonaną zbiórkę artykułów żywnościowych na rzecz osób potrzebujących. Przygotowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia paczki sprawiły dużo radości naszym klientom.

Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w imieniu swoim i  osób obdarowanych dziękują za  okazaną życzliwość i pomoc.

Informacja o zasadach odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka

Do wiadomości mieszkańców przekazujemy informację o zasadach odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka. Szczegóły w załączniku poniżej.

Mikołaj w Bibliotece

W ubiegłym tygodniu Gminną Bibliotekę Publiczną w Kurzeszynie odwiedził jak co roku Święty Mikołaj. Przybył aby obdarować  prezentami dzieci z Niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie „Bądźmy razem”. Dzieci na to spotkanie poczyniły specjalnie przygotowania - wykonały piękne ozdoby świąteczne, ubrały żywą choinkę, upiekły pyszne ciasteczka. Gdy Mikołaj przekroczył próg Biblioteki dzieci z uśmiechem na twarzach powitały go piosenką za co w zamian otrzymały podarunki.

 

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców  Boguszyc na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 4 grudnia 2017 w:

Dom Kultury w Boguszycach w godz. 9.30 – 12.30

15 grudnia 2017

Dom Kultury w Boguszycach w godz. 13.00 – 16.00.

Z A P R O S Z E N I E

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Rawy Maz. i Słupi na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 27 listopada 2017 w: UG w godz. 9.30 – 12.30 oraz Starostwo Rawa Maz. w godz. 13.00 – 16.00.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z realizacją projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” Jeremie 2 rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie pożyczek na start i rozwój dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z terenu województwa łódzkiego. Oprocentowanie od 0% - uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.

Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane w głównej siedzibie KSWP w Końskich, ul. Staszica 2A oraz w biurze KSWP w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3 w godzinach 8:00-16:00.

Nowa oferta obejmuje:

Pożyczkę Inwestycyjno – Obrotową (PIO) oraz  Pożyczkę Inwestycyjną (PI)

Proponujemy atrakcyjne warunki uzyskania pożyczki w tym brak opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Uzyskane wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego. Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki

Dotacje na odnawialne źródła energii

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że Gmina Rawa Mazowiecka - jeśli tylko będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców planuje wziąć udział w Konkursie celem pozyskania dotacji na odnawialne źródła energii. Mając na względzie powyższe przypominamy  iż 15.11.2017r. o godzinie 16 w siedzibie Urzędu Gminy  - sala konferencyjna, planowane jest drugie spotkanie informacyjne. Ostateczny termin składania przez mieszkańców deklaracji udziału w przedmiotowym projekcie upływa 20.11.2017r. Poniżej znajduje się deklaracja udziału wzór umowy z mieszkańcem oraz prezentacja warunków udziału w Konkursie.

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ UWAGA! ASF (AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ)!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje:

1. W 2017r. (od dnia 7.06.2017r. do dnia 09.11.2017r.) odnotowano 101 nowych ognisk występowania choroby afrykański pomór świń w gospodarstwach utrzymujących świnie na terenie kraju (województwo podlaskie, lubelskie, mazowieckie).

2. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki oraz brak stosowania zasad bioasekuracji w gospodarstwie.

3. Podstawowe zasady bioasekuracji w gospodarstwie utrzymującym świnie to:

- zakupy świń prawidłowo oznakowanych, ze pewnego źródła, ze świadectwem zdrowia,

- utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- stosowanie ubrań i obuwia przeznaczonych tylko do użycia w chlewni,

- zabezpieczanie pasz i ściółki przed dostępem dzikich zwierząt.

4. ASF nie jest groźny dla ludzi. Jest chorobą śmiertelną, nieuleczalną  dla świń.

5. ASF jest chorobą przynoszącą straty dla gospodarki całego kraju.

6. Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;

- liczne padnięcia świń w każdym wieku i w każdej wadze;

- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;

- duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;

- biegunka, często z domieszką krwi,

jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się  gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Kontakt: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10,nr tel. 46 814-43-53.

Spotkanie dla mieszkańców Gminy w sprawie dofinansowania na - piece na biomasę, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłosiła Konkurs wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. To szansa na dofinansowanie pojedynczych instalacji odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych. Wnioskodawcą programu nie może być jednak osoba fizyczna, lecz Gmina. Dlatego też nasza Gmina zdecydowała się zgłosić swój projekt w konkursie, jeśli okaże się, że istnieje realne zapotrzebowanie na podobne instalacje. Oferujemy Państwo trzy instalacje, które dopuszczone są przez program dotacyjny tj.:

- kolektory słoneczne,
- ogniwa fotowoltaiczne,
- piece na biomasę.

Każdy z mieszkańców Gminy będzie mógł wybrać daną instalację lub je połączyć.Dotacja do poszczególnych instalacji będzie wynosiła około 70% kosztów brutto. Mieszkaniec nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów projektowania instalacji na etapie wnioskowania o dotację. Dopiero w przypadku uzyskania dofinansowania mieszkaniec wnosi wkład własny, czyli około 30% każdej instalacji.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej al.Konstytucji 3 Maja 32  pokój  105 oraz pod nr telefonu 46 814 42 41 wew. 304. Zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy pokój 202.

Zapraszamy na spotkania, które odbędą się dnia 08 i 15 listopada 2017r.  o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka – sala konferencyjna pok. 301 (II piętro).

Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA)

Z przyjemnością informujemy o nowych publikacjach wydanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w ramach operacji finansowanej z  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, "Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Rolnictwo jest jednym z głównych dysponentów środowiska naturalnego. Dlatego naturalnym kierunkiem staje się rolnictwo zrównoważone, które wdraża postęp technologiczny, lecz jedocześnie racjonalnie i efektywnie wykorzystuje istniejące zasoby. Temat ten podjęliśmy w naszych najnowszych publikacjach. Pierwszy z zeszytów, "Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym”,  traktuje o efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie rolnym, zarządzaniu energią poprzez odpowiedni dobór taryf i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  Przy tej okazji wskazujemy na zagrożenie,  jakie niesie niska emisja, dotychczas prawie niezauważana na obszarach wiejskich. Drugi z zeszytów, "Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich”,  wskazuje na  potrzebę oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, szczególnie w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych, ale także wdrażanej Dyrektywy wodnej i nowej ustawy Prawo wodne. Publikacja porusza również problem zanieczyszczeń obszarowych, których przyczyną są zarówno niewłaściwe praktyki rolnicze, ale także nieprawidłowa gospodarka ściekami komunalnymi. Staraliśmy się, aby opracowania stanowiły zwarte kompendium wiedzy i prezentowały praktyczny aspekt gospodarowania zasobami  na terenach wiejskich. Publikacje w głównej mierze skierowane są do praktyków, doradców rolnych i rolników. Mamy nadzieję, że staną się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy. Opracowania są również dostępne w wersji elektronicznej na naszej stronie  http://www.fdpa.org.pl/5,biblioteka

Licząc na zainteresowanie i życzliwe przyjęcie, życzymy przyjemnej lektury.

Komunikat

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w  Poddziałaniu IV.1.2 Odnawialne źródła energii, osoby zainteresowane montażem kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, elektrowni fotowoltaicznych lub  wymianą kotłów węglowych na kotły na biomasę proszone są o zgłaszanie wstępnych  deklaracji udziału w projekcie do Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej  do sekretariatu p. 202. lub telefonicznie pod numer 468144241  lub e-mail lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl. W zgłoszeniu proszę podać nr telefonu lub adres e-mail do  celów kontaktowych. Zgłoszenia prosimy dokonać do 27 października 2017 r.

W przypadku dużego zainteresowania mieszkańców tym projektem zorganizujemy spotkanie w celu omówienia zasad i kryteriów  ubiegania się o dofinansowanie. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymogów konkursu można odnaleźć na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl w zakładce; zobacz ogłoszenia i nabory wniosków.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektorom, Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Rawa Mazowiecka składamy serdeczne podziękowania za owocną realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i administracyjnych szkół.

Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi  jak najlepsze owoce, daje satysfakcję z realizowanej misji jaką jest wychowywanie i kształcenie dzieci. Zawsze niech Wam towarzyszy pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i kształtowania postaw dzieci i młodzieży.

Prosimy przyjąć  najlepsze życzenia  wielu sukcesów w pracy zawodowej dużo zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu oraz  wszelkiej  pomyślności w życiu osobistym.

Serdeczne życzenia oraz słowa szacunku i podziękowania za wieloletnią pracę kierujmy także do Wszystkich Emerytowanych Pracowników Oświaty Gminy Rawa Mazowiecka.

Przewodniczący Rady Gminy                                            Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Michał Michalik                                                                  Krzysztof Starczewski

Rawa Mazowiecka 2017.10.13

Komunikat o zagrożeniach

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego nr 55 prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego w dniu dzisiejszym w godzinach 17:00-24:00 silnego wiatru o średniej prędkości ok. 50 km/h oraz w  porywach nawet do 130 km/h ; informuję  osoby  mieszkające lub  przebywające  na  terenie Gminy Rawa Mazowiecka o przewidywanym zagrożeniu, ze szczególnym wskazaniem konieczności zapewnienia sobie oraz najbliższym schronienia, przygotowania się na czasowe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej, a także zabezpieczenia mienia, które w wyniku działania żywiołu mogłoby zostać zniszczone lub porwane przez wiatr i mogłoby stwarzać wtórne niebezpieczeństwo.

Wójt Gminy

Krzysztof Starczewski

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres tematyczny projektu grantowego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ UWAGA! - ASF (AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ)!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje:

1. W 2017r. ( od dnia 7.06.2017r. do dnia 14.09.2017r.) odnotowano 74  nowe ogniska występowania choroby -afrykański pomór świń w gospodarstwach utrzymujących świnie na terenie kraju (województwo podlaskie, lubelskie, mazowieckie).

2. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki oraz brak stosowania zasad bioasekuracji w gospodarstwie.

3. Podstawowe zasady bioasekuracji w gospodarstwie utrzymującym świnie to:
- zakupy świń prawidłowo oznakowanych, ze pewnego źródła, ze świadectwem zdrowia,
- utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosowanie ubrań i obuwia przeznaczonych tylko do użycia w chlewni,
- zabezpieczanie pasz i ściółki przed dostępem dzikich zwierząt.

4. ASF nie jest groźny dla ludzi. Jest chorobą śmiertelną, nieuleczalną  dla świń.

5. ASF jest chorobą przynoszącą straty dla gospodarki całego kraju.

6.Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby: - wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
-liczne padnięcia świń w każdym wieku i w każdej wadze;
-sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
-duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
-biegunka, często z domieszką krwi,
jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się  gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Kontakt: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10,nr tel. 46 814-43-53.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków

Wójt Gmina Rawa Mazowiecka informuję, iż od 13.09.2017 tj. (środa) można odbierać protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych.

Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne "Złota Grusza"

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego ogłosiła nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich.

Informację o konkursie można znaleźć na stronie: http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/12461-nowa-zlota-grusza.html

Zgłoszenia można przesyłać do 31 sierpnia 2017 r.
W przypadku pytań zachęcam do kontaktu ze mną – tel. 42 291 97 35 / fax 42 663 36 32, magdalena.kochanowska@lodzkie.pl oraz z Małgorzatą Bilską: 42 291 97 34, malgorzata.bilska@lodzkie.pl

Filia Biblioteczna w Boguszycach dołączyła do edycji Narodowego Czytania

Filia Biblioteczna w Boguszycach dołączyła do edycji Narodowego Czytania w dn. 2.09.2017 "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Lektura która wydobywa różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy stempel na przyniesionych egzemplarzach "Wesela". Słynne cytaty z lektury są powtarzane po dziś :
"Chłop potęgą jest i basta"
"Wyscie sobie a my sobie każden sobie rzepkę skrobie"
"Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna byle polska wieś spokojna"

 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie

Wyścigi kolarskie

W dniu 16.09.2017 r. (sobota) oraz 17.09.2017 r. (niedziela) w godzinach 08:00 - 16:15 odbędą się dwie imprezy sportowe: maraton rowerowy „Cisowianka Mazovia MTB Maraton” i wyścig kolarski „Cisowianka Road Tour” organizowane przez Stowarzyszenie Rowerowe ZIELONY SZLAK z Łomianek. Zaplanowana trasa wyścigów obejmuje drogi publiczne, wewnętrzne, polne i leśne we wsiach Chrusty, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Podlas.Prosimy o wyrozumiałość, stosowanie się do ustawionego oznakowania drogowego i zachowanie szczególnej ostrożności na trasach przejazdu.

Projekt Centrum Innowacji Biznesowej

W każdym z 7-miu Centrów Innowacji Biznesowej działają Doradcy Biznesu, których zadaniem jest pełnienie roli przewodników po wielu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa. Są to osoby posiadające szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii o komercyjnym potencjale wytwarzanych przez lokalne środowisko naukowe czy usług oferowanych przez regionalne ośrodki innowacji. Doradca Biznesu podejmuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą i uświadamia mu jego potrzeby oraz przygotowuje dla niego określoną ofertę, a w końcu kontaktuje go z odpowiednim partnerem biznesowym, ośrodkiem naukowym lub pracownikiem instytucji otoczenia biznesu, etc. W ramach Centrum Innowacji Biznesowej organizowane są liczne inicjatywy animujące i angażujące przedsiębiorców nie tylko na lokalnym rynku, ale też regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Centra Innowacji Biznesowej mieszczą się w następujących lokalizacjach i obsługują wskazane poniżej powiaty:

Zgierz: w tym powiat: zgierski, brzeziński

Bełchatów: bełchatowski, piotrkowski, łaski

Sieradz: sieradzki, wieruszowski, wieluński

Radomsko: radomszczański,  pajęczański, opoczyński

Zduńska Wola: zduńskowolski, łęczycki, poddębicki

Łódź: pabianicki, tomaszowski, m. Łódź, łódzki wschodni

Kutno: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski

Warto wiedzieć:

 • doradcy dojeżdżają do firm
 • usługi doradców obejmują tylko województwo łódzkie
 • usługi doradców są w pełni finansowane ze środków unijnych i krajowych

Aby spotkać się z doradcą wystarczy:

 • wybrać CIB, który obejmuje teren firmy
 • wybierać doradcę
 • zadzwonić i umówić się z doradcą na spotkanie we własnej firmie

XXVI Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA 2017

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bartoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na XXVI Promocyjno-Handlową Wystawę Rolniczą ROL-SZANSA 2017. Szczegóły w ulotce informacyjnej do pobrania poniżej.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego tzw. antysmogowej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

DNIA 14 SIERPNIA – PONIEDZIAŁEK – URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY

PONIEDZIAŁEK -  14 SIERPNIA 2017 roku  w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka jest dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające 11 listopada 2017 r.

(Podstawa prawna: Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy)

Wójt
Krzysztof Starczewski


 

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA WŚCIEKLIZNY W GMINIE RAWA MAZOWIECKA

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia wścieklizny i wyznaczenia obszaru zagrożonego. Szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

Dokumenty potrzebne do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego

W załączniku poniżej informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w sprawie jakie dokumenty są potrzebne do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego. Szczegóły w załączniku niżej do pobrania.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komunikat Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

Uprzejmie informuję, że dla upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017r. o godzinie 17:00 na terenie gminy Rawa Mazowiecka w ciągu 1 minuty,  zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren alarmowych.

Projekt "Misja Przedszkolak"

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór dzieci w wieku 3-5 lat do udziału w projekcie "MIsja Przedszkolak" finansowanym ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018 będą funkcjonowały dwie 10 - godzinne grupy przedszkolne:

 • jedna grupa w Boguszycach
 • jedna grupa w Pukininie

Termin składania zgłoszeń do biura projektu upływa w dniu 18.08.2017 r. o godz. 15.00

Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie: www.rawam.ug.gov.pl lub w biurze projektu

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
II piętro p.303

dodatkowe informacje tel. 46 814 43 91

Dofinansowanie inwestycji w przetwórstwo

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O udzielenie dotacji mogą starać się rolnicy i domownicy rolników. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa artykuł w załączniku, który mogą Państwo dowolnie wykorzystywać m.in. poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu w celu informowania mieszkańców o istniejących możliwościach. Szczegóły w załączniku do pobrania.

Zwrot podatku akcyzowego

UWAGA  ROLNICY

WNIOSKI o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2017 rok  należy składać w okresie

 1 – 31 SIERPNIA 2017 roku

W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

I PIĘTRO, POKÓJ 204.

W GODZINACH 830-1500

DRUKI wniosków dostępne w Urzędzie Gminy( korytarz I piętro lub pokój 204) oraz na stronie  www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:
- FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE  W OKRESIE OD

1 LUTEGO 2017 r. DO 31 LIPCA 2017 r.

- w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji  na wnioskodawcę,  konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW ( każdorazowo przy składaniu wniosku).

MAKSYMALNA KWOTA ZWROTU PODATKU NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH W 2017 ROKU WYNOSI 86,00 ZŁ.

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju 204 lub telefonicznie 46 814 42 41 w. 204.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Mocni w Biznesie 2017"

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2017”. Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu. W tym roku Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2017” stanowić będzie prestiżowe wyróżnienie dla przedsiębiorców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty oraz cieszących się uznaniem w kraju i za granicą.
Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Mocni w Biznesie 2017”, która odbędzie się w pierwszym dniu X Europejskiego Forum Gospodarczego - 16 października 2017 r. o godz. 20.00.

Więcej szczegółów w tym formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej www.mocniwbiznesie.lodzkie.pl.

Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej”, które odbędą się w następujących terminach:

 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 10:00 – 12:35, Sala konferencyjna Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 12:45 – 15:15, Sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2
 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 12:45 – 15:15, Sala 316 w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – II piętro
 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 12:45 – 15:15, Sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9, Łódź  - I piętro
 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 12:45 – 15:15, Sala konferencyjna Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 – I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1842-fundusze-europejskie-na-rozwoj-twojej-dzialalnosci-gospodarczej pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. 

"Komisja Konkursu "Moja wieś wizytówka Gminy 2017" odwiedzi zgłoszone do konkursu miejscowości

Komisja Konkursu "Moja wieś wizytówka Gminy 2017" odwiedzi zgłoszone do konkursu miejscowości. Szczegóły w załączniku poniżej.

GMINA RAWA MAZOWIECKA - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2017

GMINA RAWA MAZOWIECKA - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2017 W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ DO POBRANIA.

Łódzkie Usługi Rozwojowe 2017

Uprzejmie informujemy, iż Polska Izba Firm Szkoleniowych wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. organizują bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców branży szkoleniowej. Spotkanie pt. „Łódzkie Usługi Rozwojowe 2017” poświęcone będzie przedstawieniu bieżącej sytuacji na rynku usług rozwojowych, trendom w branży na najbliższe lata oraz zasadom dystrybucji środków z funduszy unijnych w ramach PSF.

28 czerwca (środa) – od godziny 10.00Termin spotkania:

ul. Narutowicza 34, Łódź, Łódzka Agencja Rozwoju RegionalnegoMiejsce spotkania:

Więcej informacji o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie (link)

Fundacja Dar dla Potrzebujących organizuje Kolonie Letnie!

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Fundacja Dar dla Potrzebujących organizuje Kolonie Letnie! W koloniach mogą wziąć udział dzieci, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.

W tym roku organizujemy 3 turnusy.

I TURNUS

16.07 – 29.07.2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowy „FENIKS” położony w Jastrzębiej Górze

Strona Internetowa: http://feniksjastrzebia.pl/

Cena wyjazdu: 400 zł

Dopłata do transportu: 50 zł

II TURNUS dla dzieci powyżej 10 roku życia

22.07 – 04.08.2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowo – kolonijny „POLAR” położony w Stegnie

Strona Internetowa: https://www.mierzeja.pl/stegna/kolonie/polar.html

Cena wyjazdu: 400 zł

Dopłata do transportu: 50 zł

III TURNUS dla dzieci powyżej 10 roku życia

05.08 – 18.08.2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowo – kolonijny „POLAR” położony w Stegnie

Strona Internetowa: https://www.mierzeja.pl/stegna/kolonie/polar.html

Cena wyjazdu: 400 zł

Dopłata do transportu: 50 zł

Zapisy w Biurze Fundacji, ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno lub pod numerami telefonu: 44 646 15 88, 508 503 754 Zastrzegamy możliwość zmian z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie Ścieki

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie Ścieki, gm.Rawa Mazowiecka dotyczącym wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym. Szczegóły w załączniku poniżej.

 

Zaproszenie na Targi Rolne „W sercu Polski” i XIX Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych

Zaproszenie na Targi Rolne „W sercu Polski” i XIX Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych 17-18 czerwca 2017 r. w godzinach 8.00 - 16.00. Szczegóły w załączniku poniżej.

Początek sezonu stypendialnego

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych. W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl. Szczegóły w załączniku poniżej.

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 2017 Terminy rozgrywek

Do udziału w Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2017 zgłosiły się następujące sołectwa: Byszewice, Julianów, Konopnica, Kurzeszyn, Niwna, Pukinin, Rogówiec, Wilkowice. W dniu 5 czerwca 2017 roku odbyło się losowanie drużyn i grup uczestniczących w turnieju. Termin rozgrywek w załączniku poniżej.

XII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakiem Walk mjr Hubala

W dniu 02.06.2017 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 13:00 na terenie powiatu rawskiego i tomaszowskiego odbędzie się XII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakiem Walk mjr Hubala organizowany przez Klub Sportowy „Olimpijczyk” z miejscowości Końskie. Zaplanowana jazda indywidualna na czas będzie odbywała się trasą: Rawa Mazowiecka ul. Dolna i ul. Katowicka - Chrusty - Księża Wola - Podkońska Wola - Podkonice - Podkonice Miejskie - Chrusty - Rawa Mazowiecka ul. Katowicka. Prosimy o wyrozumiałość, stosowanie się do ustawionego oznakowania drogowego i zachowanie szczególnej ostrożności na w/w trasie.

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SKŁADAMY WSZYSTKIM SAMORZĄDOWCOM; RADNYM, SOŁTYSOM, PRACOWNIKOM URZĘDU GMINY I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓLNĄ TROSKĘ I PRACĘ NA RZECZ ROZWOJU NASZEJ LOKALNEJ WSPÓLNOTY.
DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU I CODZIENNEJ PRACY NA RZECZ NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY, PRZYCZYNIAJĄ SIĘ PAŃSTWO DO POZYTYWNYCH ZMIAN I STAŁEJ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA NASZYCH MIESZKAŃCÓW.
DZIĘKUJĄC ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ ŻYCZYMY NIESŁABNĄCEGO ZAPAŁU I WYTRWAŁOŚCI W TEJ NIEZMIERNIE WAŻNEJ I ODPOWIEDZIALNEJ SŁUŻBIE, POWODZENIA W REALIZACJI NOWYCH, AMBITNYCH ZAMIERZEŃ ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM. ŻYCZYMY ABY EFEKTY WASZEJ PRACY BYŁY ZAUWAŻALNE I DOCENIANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW.

Z WYRAZAMI SZACUNKU

MICHAŁ MICHALIK                                               KRZYSZTOF STARCZEWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY                  WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA

Informacja dotycząca zgłaszania szkód w 2017 roku

W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniach 16-18 kwietnia oraz 08-10 maja 2017 roku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, poszkodowani producenci mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka (druki do pobrania) w pokoju nr 205.
Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.
Wnioski o oszacowanie szkód prosimy składać od dnia 23.05.2017 roku do dnia 09.06.2017 roku  w godz. 8:00-15:00. Prosimy o zachowanie terminowości.
Jednocześnie informujemy, że do składanego wniosku należy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok (potwierdzony za zgodność z oryginałem) składanego do ARiMR dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych, bez której wniosek nie będzie przyjęty.

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW - 2017

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Sołectw, który odbędzie się na boisku „Orlik” w Pukininie w dniach 9-11 czerwca. Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn do Sekretarz Gminy Anny Jakubiak (pokój 203). Termin zgłaszania drużyn upływa dnia 2 czerwca 2017 roku. W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach , oraz młodzież od 16 roku życia, która dołączy do zgłoszenia zgodę rodziców. Losowanie grup i ustalenie dokładnego terminarza rozgrywek odbędzie się 5 czerwca o godzinie 10°° na sali konferencyjnej w urzędzie gminy.

Zawiadomienie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu

Zawiadomienie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu. Szczegóły zawiadomienia w załączniku.

226 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Program uroczystości

2 maja 2017

 • 1200 - III Bieg Flagi
  OSiR Rawa Mazowiecka

3 maja 2017

 • 1130 - Msza Św. polowa
  Dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich
   
 • 1300 - Koncert Orkiestry
  OSP Rawa Mazowiecka
 • 1300-1830 Festyn Organizacji Pozarządowych Ziemi Rawskiej "RADOSNE ŚWIĘTO"
 • 1400 - Bieg Konstytucji 3 Maja
 • Koncert Patriotyczny
 • Zawody strzeleckie o puchar Starosty Rawskiego
 • Stoiska Wiosek Tematycznych z rękodziełem i potrawami regionalnymi
 • Prezentacje artystyczne organizacji pozarządowych Ziemi Rawskiej
 • "Kocioł grochówki"
 • Atrakcje dla dzieci - zjeżdżalnie, trampoliny
 • -

Szanowni Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych

Z okazji nadchodzącego Dnia Strażaka wszystkim członkom OSP składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za trud jaki podejmujecie w ochronie życia i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Waszych rodzin za wsparcie i wyrozumiałość. Życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, niewyczerpanej siły i wytrwałości w niesieniu pomocy innym ludziom.

Prezes Związku Powiatowego
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Rawie Mazowieckiej
Tadeusz Damaz

Przewądniczący
Rady Gminy
Michał Michalik

Wójt Gminy
Rawa Mazowiecka
Krzysztof Starczewski

 

Uwaga maturzysto 2017 - stypendium 500 zł/miesiąc !!!

Jeśli ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i jesteś tegorocznym maturzystą, możesz otrzymać stypendium pomostowe na I roku studiów w wysokości 500 zł/miesiąc !!!!. Szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

Świąteczne wypieki i ozdoby w Bibliotece

W przeddzień Świąt Wielkanocnych Gminną Bibliotekę Publiczną w Kurzeszynie odwiedziły dzieci z miejscowego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie "Bądźmy Razem". Dzieci podczas zajęć przygotowywały  Świąteczne wypieki - Babki Wielkanocne. Z pomocą Pani Ani, Pani Kasi oraz Pani Kingi dzieci przygotowywały ciasto, które następnie rozdzielały w foremki i układały w piekarniku. Gdy babeczki były gotowe dzieci samodzielnie stroiły i przyozdabiały je.  Dodatkowym zadaniem dla maluchów było  ozdabianie jaj wielkanocnych metodą cekinową. Efekt pracy przedszkolaków obrazują załączone zdjęcia

 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie

Zawiadomienie o zebraniu uczestników w sprawie zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Ścieki.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników w sprawie zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Ścieki. Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej serdecznie zaprasza do udziału w debacie społecznej pod hasłem: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" organizowanej w ramach programów "Dzielnicowy bliżej nas" i "Razem Bezpieczniej". Debata odbędzie się 24.04.2017 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Informacja nt zakazów dotyczących "ptasiej grypy"

W załączniku poniżej informacja nt zakazów dotyczących "ptasiej grypy".

List Prezesa KRUS dot. bezpieczeństwa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin

W załączniku do pobrania list Prezesa KRUS dot. bezpieczeństwa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin.

Palmy Wielkanocne w Bibliotece

Mieszkanki z Sołectwa Kurzeszyn po ubiegłotygodniowych  warsztatach robienia ozdób wielkanocnych postanowiły się  spotkać  ponownie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kurzeszynie. Celem  ich spotkania było wspólne przygotowywanie Palm Wielkanocnych. Spotkanie odbyło się 07.04.2017 w piątek tuż przed Niedzielą Palmową. Palma Wielkanocna - symbol Niedzieli Palmowej w wierze katolickiej oznacza zmartwychwstanie i nieśmiertelności duszy. Tradycyjne palmy wielkanocne robione są z pęku witek wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych. Palma zwieńczona jest czubem z bazi, jedliny, bibułkowych barwnych kwiatów i wstążek. Panie własnoręcznie przygotowywały  rożnego rodzaju  kolorowe kwiaty z bibuły i łączyły je z żywymi elementami palmy takimi jak gałązki bazi, gałązki borówki, trzciną, żywymi kwiatami. Efekt prac obrazują załączone zdjęcia.

 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie

Zmiana rozporządzenia w sprawie ptasiej grypy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniu jutrzejszym(tj. 06.04.2017r.) wchodzi w życie Rozporządznie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Tym samym traci moc rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016r. W załączniku przekazuję tekst rozporządzenia.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca uwagę na następujące nakazy, które dotyczą ferm towarowych oraz gospodarstw przyzagrodowych:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Zdobienie Jaj Wielkanocnych w Bibliotece

Z inicjatywy p. Sołtys Sołectwa Kurzeszyn Marii Salamon oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie p. Anny Kantarskiej w dniu 31.03.2017 w siedzibie Biblioteki odbyły się warsztaty robienia ozdób wielkanocnych. W spotkaniu uczestniczyło w sumie 20 Kobiet. Wszystkie uczestniczki podkreślały, że pomysł spotkania oraz same warsztaty były bardzo ciekawe, a po za tym były fajnym pretekstem by wyrwać się z domu i spotkać  przy kawie i ciasteczku w "babskim" gronie . Pracę podczas warsztatów oraz jej efekty  - pięknie zdobione jajka wielkanocne - można podziwiać na załączonych zdjęciach.

 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie

Goście z Konopnicy w GBP w Kurzeszynie

W ubiegłym tygodniu Gminną Bibliotekę Publiczną w Kurzeszynie dwukrotnie odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Konopnicy. Grupa młodsza podejmowała temat związany z nadejściem Wiosny. Podczas zajęć dzieci wykonywały drzewka z papieru i czytały bajki i opowiastki dotyczące Pani Wiosny.  Grupa Starsza  dzieci z klas I-II   pogłębiły wiedze dotyczącą  Świąt Wielkanocnych - Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Śmigus Dyngus, Pisanki,Obrzęd Święcenia pokarmów - to niektóre z pojęć które wyjaśniła i przedstawiła Dyrektor GBP p. Anna Kantarska.  Dzieci poznały tradycje, zwyczaje i obrzędy związane z tym Świętem. Na koniec dzieci wraz z opiekunami wykonywały koszyczki wielkanocne z modeliny i plasteliny.

 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie

Informacja - odbioru odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że ulega zmianie termin odbioru odpadów wielkogabarytowych. Nowy termin odbioru odpadów to 03.04.2017r.  i 04.04.2017r. Nowy termin dot. miejscowości które miały mieć odbiór odpadów 31.03.2017r.

WITKACY w Boguszycach !

Zapraszamy 2-go kwietnia do CAK-u w Boguszycach godzina 19:00

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich odbędzie 18-20 maja 2017 r.,  jak zwykle w miejscowości Maróz koło Olsztynka. Do udziału w nim zapraszamy wiejskich liderów, społeczników, sołtysów i radnych.  W tym roku będziemy rozmawiać o tym, jak możemy wpływać na decyzje władz dotyczące inwestycji i gospodarowania przestrzenią na terenie gminy. Pokażemy procedury i narzędzia, za pomocą których mieszkańcy mogą wyrazić swój głos, tak aby ich interesy zostały uwzględnione w lokalnym prawie i decyzjach samorządu. Zastanowimy się, jak współdziałać, by przestrzeń wokół nas była zgodna z naszymi marzeniami, byśmy byli w niej gospodarzami i decydowali o jej kształcie. Omówimy znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego, rolę prasy i informacji. Pokażemy konkretne przykłady, w których mieszkańcy zmobilizowali się w ochronie własnych interesów. Poznamy zasady negocjacji w sytuacjach konfliktowych. Powiemy jak szukać informacji o tym, co ma się zdarzyć wokół nas. Zastanowimy się też, co można zrobić, gdy – jak się wydaje – jest już za późno. Będą wykłady, warsztaty, gry strategiczne, dobre pomysły, jarmark idei, dyskusje i przykłady. Oraz, jak zawsze, czas i miejsce na nawiązywanie kontaktów i nieformalnej wymiany informacji.  Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić ankietę rekrutacyjną dostępną TUTAJ. Czas tylko do 31 marca!

Zbiórka wielkogabarytów

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawienie do godziny 700 odpadów, do drogi publicznej w miejsce umożliwiające dojazd specjalistycznym pojazdem. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów. Szczegóły w załączniku poniżej.

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łodzi

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11:30 w BioNanoParku w Łodzi (ul. Dubois 114/116). Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-lodz

Zapraszamy na spotkanie dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Zapraszamy na spotkanie dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017, organizowane przez Biuro Powiatowe ARiMR oraz ODR w Rawie Mazowieckiej. Szklenie odbędzie się 24 marca o godzinie 10 w sali konferencyjnej urzędu gminy.

Z okazji Dnia Sołtysa

Szanowni Sołtysi

Z okazji Dnia Sołtysa składamy  wszystkim Paniom i Panom Sołtysom w Gminie Rawa Mazowiecka wyrazy szacunku i uznania dla Waszej działalności  społecznej.

Dziękujemy za trud i wysiłek wkładany na rzecz rozwoju sołectw, za  efektywny dialog i kontakty z mieszkańcami, za wszelkie cenne inicjatywy i podtrzymywanie tradycji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi.

Życzymy aby pełniona funkcja lidera wiejskiej społeczności była dla Państwa  źródłem nieustannej satysfakcji a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował rozwojem sołectw. Życzymy także dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji nakreślonych planów i celów.

Niech satysfakcja z pełnionej funkcji gospodarza wsi oraz społeczne poważanie towarzyszą Państwu w codziennej pracy i działalności.

       Z poważaniem

Krzysztof Starczewski                                            Michał Michalik
                   Wójt Gminy                                       Przewodniczący Rady Gminy

 

 

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności ,samych pięknych pogodnych dni w życiu, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzymy  aby szczęście towarzyszyło Wam  przez cały rok a uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach. Niech każdy dzień będzie dla Was wyjątkowy.

                                    Wójt Gminy                             Przewodniczący Rady Gminy
                                 Krzysztof Starczewski                           Michał Michalik

 

 • -

Walentynki w Bibliotece

Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym świecie jako święto miłości. Tego dnia wysyłamy sobie kartkę z wierszykiem bądź wyznaniem miłosnym (tzw. walentynkę) albo też obdarowujemy się prezencikami. Walentynki jest to dzień, w którym możemy bez skrępowania  podejść do upatrzonej od dawna sympatii i wręczyć jej liścik z miłosnym wyznaniem. Walentynki obchodzi każdy -  bez względu na to  ile ma lat. Przykładem są przedszkolaki z Kurzeszyna, którzy to szczególne święto postanowiły spędzić w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Poniżej relacja fotograficzna ze wspólnej zabawy w tym dniu:

 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie

Akcja zbiórki krwi "spoKREWnieni służbą"

Pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie województwa łódzkiego zostaną przeprowadzone zbiórki krwi w ramach akcji "spoKREWnieni" służbą". Szczegóły w załączniku poniżej.

Konkurs na Partnerstwo

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Akcja specjalna Fundacji Wspomagania Wsi

W tym roku obchodzimy 30-lecie działań Fundacji Wspomagania Wsi. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do wspólnego spojrzenia w dalszą przyszłość. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod adresem: http://www.brainberry.pl/badania/index.php/survey/index/sid/628783/newtest/Y/lang/pl. Dotyczy ona Państwa opinii na temat przyszłości wsi i małych miast w Polsce, a w szczególności miejscowości, w której Państwo mieszkają. Państwa odpowiedzi będą anonimowe, a zebrane będą częścią większego badania, którego wyniki udostępnimy jesienią na naszej stronie internetowej www.fundacjawspomaganiawsi.pl.
Badanie prowadzi Fundacja Pole Dialogu.

 

Program „Marzenie o Nauce"

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Pierwsza faza rekrutacji trwa od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl.
Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl). W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania poniżej.

Ogólnopolska Konferencja „ROŚLINY JAGODOWE 2017” Nauka-Parktyce w dniu 30 marca br.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach organizuje bezpłatną Ogólnopolską Konferencję „ROŚLINY JAGODOWE 2017” Nauka-Parktyce w dniu 30 marca br. W załączeniu poniżej zaproszenie wraz z programem konferencji.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Szczegóły w załączniku poniżej.

FINAŁ XIII GRAND PRIX DIECEZJI ŁOWICKIEJ L.S.O. W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BISKUPA ŁOWICKIEGO

FINAŁ XIII GRAND PRIX DIECEZJI ŁOWICKIEJ L.S.O. W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BISKUPA ŁOWICKIEGO

 • Plakat

Ankieta do rodziców dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę nt. zainteresowania rodziców żłobkami. By właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań!

Link do formularza ankiety:
https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

 

Finał Gminnego Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową Stara Wojska 2017

Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za sportową rywalizację, kibicom za wspaniałe dopingowanie swoich drużyn, sędziom za ich pracę a pracownikom szkoły za zaangażowanie przy organizacji turnieju. Fotorelacja pod adresem:

http://zsowojska.witrynaszkolna.pl/strona=turniej_2017

 

Terminarz rozgrywek w V Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową

Zapraszamy na V Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową 3-5 lutego 2017r. który odbędzie się w sali gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej. Do rozgrywek zgłosiły się: Kurzeszyn, Rogówiec, Wałowice, Nowa Wojska, Stara Wojska, Konopnica, Wilkowice, Linków, Julianów i Pasieka Wałowska. Terminarz w załączniku poniżej.

WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz. Szczegóły w załączniku poniżej.

Grupa muzyczno-taneczna Albi Artheamus zaprasza na muzyczną wędrówkę po Hiszpanii

Grupa muzyczno-taneczna Albi Artheamus zaprasza na muzyczną wędrówkę po Hiszpanii. Centrum Aktywności Kulturlnej w Boguszycach 22 stycznia (niedziela) godz. 16.00

 • Plakat
  Plakat
 • Plakat
  Plakat

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców

Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach.

Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań.

Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów w obrębie Zarzecze

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów w obrębie Zarzecze. Szczegóły w załączniku poniżej.

Rozpoczęto nabór wniosków w konkursie "Zabytek Zadbany 2017"

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w corocznym ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2017”. Konkurs skierowany jest do właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach. Zgłoszenia do konkursu mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi działający z ich upoważnienia.

Od 2017 roku konkurs „Zabytek Zadbany” odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

1.       Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
2.       Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
3.       Adaptacja obiektów zabytkowych,
4.       Architektura i budownictwo drewniane,
5.       Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne,
6.       Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz do zgłoszenia obiektu dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakładce Zabytek Zadbany (www.nid.pl).

 • Konkurs Zabytki
  Rozpoczęto nabór wniosków w konkursie "Zabytek Zadbany 2017"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw który odbędzie się w dniach 3,4,5, luty 2017 rok w ZSO w Starej Wojskiej w godzinach popołudniowych. Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn składających się z młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych, do dnia 20 stycznia 2017 roku, w pokoju 203 do Sekretarz Gminy Anny Jakubiak W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach, natomiast młodzież od 16 roku życia dołącza oświadczenie i zgodę rodziców.

Informacja - dzierżawa części działek położonych w obrębie Garłów i w obrębie Stara Wojska

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 5 stycznia 2017 roku  do 30 stycznia 2017 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem dzierżawy są części działek położonych w obrębie Garłów i w obrębie Stara Wojska.
Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia dla dotychczasowego dzierżawcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Informacja - dzierżawa części działek położonych w obrębie Garłów i w obrębie Stara Wojska)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017

W załączniku poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017.

Zapraszamy wszystkich chętnych Mieszkańców Gminy do skorzystania z bezpłatnych przesiewowych badań zdrowotnych dla rolników

Zapraszamy wszystkich chętnych Mieszkańców Gminy do skorzystania z bezpłatnych przesiewowych badań zdrowotnych dla rolników. Szczegóły w załączniku poniżej.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Szczegóły w załączniku poniżej.

Konkurs na udzielenie dotacji na prace przy zabytkach 2017

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2017 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Mikołajki w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie we współpracy Stowarzyszenia "Bądźmy Razem" prowadzącego Niepubliczne Przedszkole zorganizowała Mikołajki dla maluchów z przedszkola. Pierwszym punktem wizyty w Bibliotece było wspólne ubieranie żywej choinki. Dla dzieciaków była to nie lada frajda - "w domu rodzice nie pozwalają dotykać bombek" - mówił jeden z chłopców - tu jest zupełnie inaczej. Następnie dzieci w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja  wspólnie przygotowywały ciasto, którym miały podziękować za wizytę i prezenty na które nie mogły się doczekać. Robiły też ozdoby choinkowe. Punktem kulminacyjnym była wizyta Mikołaja z worem pełnym niespodzianek. Oczywiście podstawowe pytanie "czy dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty" - Pani Kasia Opiekun przedszkolaków tylko przytakiwała głową - nikt nie dostał rózgi, wszystkie dzieciaki dostały paczki niespodzianki. Kolejne spotkanie Mikołakowe w Bibliotece w Kurzeszynie można uznać za udane.

 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie

Spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Szanowni Państwo,
w imieniu Pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Pana Zbigniewa Rau – Wojewody Łódzkiego, mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
W spotkaniu  weźmie udział reprezentant Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przedstawi założenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Termin i miejsce: 15 grudnia 2016 roku w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, sala 116 A, ul. Piotrkowska 4, Łódź, w godz. 11.00 - 13.30

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w obrębie Zarzecze

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w obrębie Zarzecze. Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.

Pasowanie na Przedszkolaka

Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" w dniu 29 listopada miały swoje święto - Pasowanie na Przedszkolaka. Dzięki współpracy Stowarzyszenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie impreza odbyła się w siedzibie Biblioteki. Uroczystego pasowania dokonała Pani Dyrektor ZSO - Urszula Matysiak. Zanim jednak doszło do ślubowania dzieci wystąpiły w przedstawieniu specjalnie przygotowanym na tą uroczystość. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne upominki.Nie obyło się też bez słodkiego poczęstunku.

 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

FLORIANY!
Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

W gminie Rawa Mazowiecka jeszcze w 2016r. Grupowy Program Dofinansowań do instalacji ogniw fotowoltaicznych

W gminie Rawa Mazowiecka jeszcze w 2016r. Grupowy Program Dofinansowań do  instalacji ogniw fotowoltaicznych. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zapraszamy

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą”

Projekt pt.„Przedsiębiorczość Twojąszansą”nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły odnoście rekrutacji i realizacji na stronie:

http://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa/

W załączniku materiały promocyjne, formularz rekrutacyjny oraz regulamin rekrutacji.

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Pedagodzy i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej składamy Państwu serdeczne podziękowania za sumienną i owocną pracę w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i administracyjnych szkół w Gminie Rawa Mazowiecka.

Dziękujemy Państwu za nieustanny trud, który wkładacie w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, dziękujemy za kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych naszych młodych mieszkańców.

Zawsze niech Wam towarzyszy  pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i kształtowania postaw dzieci i młodzieży.

Życzymy aby Państwa praca  owocowała coraz lepszymi wynikami uczniów oraz przyczyniała się do rozwijania  ich  zdolności i umiejętności.

Prosimy przyjąć także najlepsze życzenia  wielu sukcesów w pracy zawodowej dużo zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Serdeczne życzenia oraz słowa szacunku i podziękowania za wieloletnią pracę kierujemy również do wszystkich emerytowanych pracowników oświaty Gminy Rawa Mazowiecka.

Wszystkim osobom nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Michał Michalik                                  Krzysztof Starczewski

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii między innymi paneli fotowoltaicznych połączone z zapoznaniem się z funkcjonowaniem Zakładu ZGO Pukinin. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zakaz nielegalnego handlu zwierzętami

Zakaz nielegalnego handlu zwierzętami. W załączniku poniżej szczegóły.

Środa z Funduszami na infrastrukturę opieki społecznej”.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) działająca w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza o udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami na infrastrukturę opieki społecznej”. W celu przybliżenia tematyki z ww. zakresu wsparcia zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjny, które odbędzie się w m. in. w Łowiczu, 5 października 2016 r. w godzinach 10:00-13:00 (rejestracja od godziny 09:45) w sali medialnej Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 – parter.

Spotkanie informacyjne poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z Sieci PIFE działającej na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoszenie na spotkanie informacyjne należy przesłać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://goo.gl/lUDjOk

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Cała treść komunikatu do pobrania poniżej.

Portal "Krajowa Mapa Zagrożeń"

Na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zamieszczamy odnośnik do portalu "Krajowa Mapa Zagrożeń"

Mapa dostępna jest pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Poniżej również zamieszczamy instrukcję do posługiwania się mapą.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO ! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

Ostrzeżenie przed opłatami

Szanowni Państwo,
Wpisy i zmiany w CEIDG są bezpłatne

Przerwa w dostawie wody we wszystkich miejscowościach zasilanych ze stacji w Wilkowicach

W związku z koniecznością wykonania prac naprawczo konserwacyjnych, czyszczenia zbiornika i instalacji wodociągowej  na stacji uzdatniania wody w Wilkowicach w dniu 8 września 2016r od godz.8°° nastąpi przerwa w dostawie wody we wszystkich miejscowościach zasilanych z tej stacji. Przewidywany czas przerwy w dostawie wody około 8 -12 godzin. Po ponownym włączeniu wody początkowo do czasu całkowitego wypłukania rur może pojawić się osad w wodzie.

Komunikat PLW w sprawie afrykańskiego pomoru świń

W załączeniu poniżej przedstawiamy komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem na terenie Polski kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach utrzymujących świnie.

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

Ogłoszenie o zmianie konserwatora oświetlenia ulicznego

Informujemy, że od 11 lipca 2016 r. konserwatorem oświetlenia na terenie Gminy Rawa Mazowiecka jest firma elektryczna "Usługi elektryczne Adam Adamski", z siedzibą: 96-300 Żyrardów, ul. Reymonta 29

Scalanie gruntów w perspektywie PROW 2014-2020

W załączniku poniżej artykuł Dziennika Łódzkiego "Scalanie gruntów w perspektywie PROW 2014-2020". Zachęcamy do lektury.

Aktualizacja Inwentaryzacji Stanu Lasów

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że w terminie od 01.08.2016r. do 30.09.2016r. Agencja CEZAR Piotrkowicz s.j. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, na zlecenie Starosty Rawskiego, będzie prowadzić prace terenowe w zakresie aktualizacji Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla obrębu Helenów, Julianów, Kurzeszynek, Matyldów, Nowa Wojska, Podlas, Soszyce.

Spotkanie informacyjne pn.„Środa z Funduszami dla ochrony środowiska"

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) działająca w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza o udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami dla ochrony środowiska”. W celu przybliżenia tematyki z zakresu wsparcia ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjny, które odbędzie się w m. in. w Łowiczu, 3 sierpnia 2016 r. w godzinach 10:00-13:00 (rejestracja od godziny 09:45) w sali medialnej Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 – parter.

Sukces we własnej firmie

Projekt jest realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź.  Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypłacanie wsparcia pomostowego do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Rusza akcja bezpłatnej sterylizacji zwierząt z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że od 1 sierpnia 2016r. rozpocznie się  akcja bezpłatnej sterylizacji psów i kotów z terenu gminy Rawa Mazowiecka. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 531 707 815 lub zapisywanie się u sołtysa. Właściciele zwierząt nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zabiegiem zobowiązani są jedynie do dostarczenia zwierzęcia. Koszty  zabiegu, materiałów, leków, pracę lekarza i zdjęcie szwów pokrywane są ze środków pozyskanych przez Fundację Ostatnia Szansa oraz z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka.

Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne "Złota Grusza"

Szanowni Państwo,

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich. W załączeniu przekazuję materiały dotyczące konkursu, z prośbą o rozpropagowanie informacji na Państwa terenie i zachęcenie znanych Państwu gospodarzy prowadzących agroturystykę do wzięcia w nim udziału. W tym roku również Państwo mogą zgłaszać uczestników, do czego zachęcamy. Konkurs został ogłoszony na stronach: http://lodzkie.ksow.pl oraz http://www.lodzkie.pl/prow. Zgłoszenia można przesyłać do 20 lipca br. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu ze mną – tel. 42 291 97 35 / fax 42 663 36 32, magdalena.kochanowska@lodzkie.pl

EEN FRP seminarium nt. Programu COSME 30.06.2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim zapraszają na seminarium pt.: „Program COSME – wsparcie dla firm i instytucji otoczenia biznesu”, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Fundacji w Łodzi, ul. Piotrkowska 86.
Program COSME realizowany jest w celu promowania konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Podczas seminarium zostaną przedstawione główne założenia programu oraz informacje na temat oferowanego wsparcia w ramach Programu COSME zarówno dla firm jak i instytucji otoczenia biznesu.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nazwa instytucji, email) do dnia 28 czerwca 2016 r. na adres: rpk@uni.lodz.pl
Więcej informacji na stronie: http://www.frp.lodz.pl/een/info/een1575

Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych

Mimo braku oficjalnych statystyk dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu. Obserwujemy, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości. Szczegóły w załączniku poniżej.

Terminy wyjazdów Komisji konkursowej w ramach wyjazdu " Moja wieś wizytówką gminy 2016 r.

Terminy wyjazdów Komisji konkursowej w ramach wyjazdu " Moja wieś wizytówką gminy 2016 r. Szczegóły w załączniku poniżej.

WFOŚiGW w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni”, którego celem jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska na woj. łódzkiego. Szczegóły w załącznikcha poniżej do pobrania.

Wyniki V Turnieju Piłki Nożnej Sołectw Orlik 2016

W wyniku rozgrywek w trzech grupach w dniach 3 i 4 czerwca do finału  zakwalifikowały się: Niwna  Matyldów i Pukinin. Finałowe rozgrywki odbyły się w dniu 5 czerwca na boisku „Orlik” w Pukininie, systemem „każdy z każdym”.

Wyniki rozgrywek:

1)Matyldów - Niwna 0:4
2)Matyldów - Pukinin 2:3
3)Niwna - Pukinin 2:1

I miejsce  zajęła drużyna z Niwnej
II miejsce zajęła drużyna z Pukinina
III miejsce zajęła drużyna z Matyldowa

Puchary ufundował Marszałek Województwa łódzkiego – Dariusz Klimczak, które wręczali Wójt Gminy Krzysztof Starczewski, Przewodniczący Rady Gminy Michał Michalik oraz Dyrektor szkoły Podstawowej w Pukininie Lilla Błaszczyk.

Puchary otrzymali również :
najlepszy zawodnik turnieju – Emanuel Lipiec z Niwnej
najlepszy bramkarz turnieju – Mateusz Drewniak z Pukinina.

Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi za ufundowanie pucharów. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację, kibicom   za wspaniałe dopingowanie swoich drużyn,a sędziom za ich pracę i zaangażowanie przy organizacji turnieju. Szczególne podziękowania składamy Panu Zbyszkowi Stępniakowi za przygotowanie turnieju.
 

Zapraszamy na kolejny turniej w przyszłym roku.

Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 czerwca -29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych z całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Szczegóły w załączniku poniżej do pobrania.

Z okazji „Dnia Dziecka”

Z okazji „Dnia Dziecka” wszystkim Dzieciom składam serdeczne życzenia beztroskich kolorowych dni, radości i uśmiechu na twarzy, wielu serdecznych przyjaciół. Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą, nową przygodą, pełną pozytywnych doświadczeń i wrażeń.

Krzysztof Starczewski
Wójt Gminy
Rawa Mazowiecka

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Lokalny Punkt Informacyjny  zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych.” Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 r. w godz. 10:00 – 13:00 (rejestracja od godz. 9:45) w:Łowiczu; Sala Medialna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 - parter.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy wszystkim osobom, które współtworzą nasz lokalny samorząd - Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, Pracownikom Samorządowym, serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w realizacji zadań samorządowych.

Dziękujemy Wam za wspólną troskę, kreatywne pomysły oraz za owocną pracę na rzecz rozwoju naszej lokalnej wspólnoty. Wierzymy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wytrwałej pracy nadchodzące lata będą dobrym okresem dla rozwoju Gminy i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

Życzymy aby ta trudna, codzienna praca na rzecz naszej Gminy przynosiła Wam  satysfakcję, była zauważana przez mieszkańców i cieszyła się społeczną akceptacją.

Z wyrazami szacunku;


Michał Michalik                                         Krzysztof Starczewski
  Przewodniczący Rady Gminy                  Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W niedzielę 22 maja 2016 roku na boisku sportowym w Wołuczy odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło 9 drużyn OSP z terenu gminy Rawa Mazowiecka oraz 1 jednostka z terenu miasta Rawa Mazowiecka.Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50 z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.Po zsumowaniu wyników sztafety i ćwiczeń bojowych w klasyfikacji generalnej poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce – OSP Kurzeszyn
II miejsce – OSP Rawa Mazowiecka
III miejsce – OSP Wołucza
IV miejsce – OSP Stara Wojska
V miejsce – OSP Niwna
VI miejsce – OSP Konopnica
VII miejsce -  OSP Wilkowice
VIII miejsce – OSP Przewodowice
IX miejsce – OSP Linków
X miejsce – OSP Kaleń

 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
  Fotorelacja
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
  Fotorelacja
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
  Fotorelacja
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
  Fotorelacja

Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 2016 - terminy rozgrywek

Do udziału w Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2016 zgłosiło się 10 sołectw: Konopnica, Kurzeszyn,  Niwna, Pukinin, Wilkowice, Byszewice, Matyldów, Lutkówka, Rogówiec i Boguszyce. W dniu 23 maja 2016 roku odbyło się losowanie do grup rozgrywających  Turniej. Szczegóły poniżej w załączniku.

Zawody sportowo - pożarnicze

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka oraz Prezes Związku Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Rawie Mazowieckiej serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze które odbędą się 22 maja 2016 roku w miejscowości Wołucza. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

INFORMACJA - SCALENIE GRUNTÓW W OBRĘBIE ŚCIEKI GM. RAWA MAZOWIECKA

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego w obrębie Ścieki. Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

drukuj (INFORMACJA - SCALENIE GRUNTÓW W OBRĘBIE ŚCIEKI GM. RAWA MAZOWIECKA)

Termin - godziny przyjmowania wniosków w ARiMR

W związku z tym, że w dniu 16.05.2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych  za rok 2016 (bez sankcji terminowych) wnioski będą przyjmowane w dniach:

09.05.2016r. - 13.05.2016 r. – od godz. 6.00 do godz. 22.00,
14.05.2016 r. (sobota) od godz. 6.00  do godz. 14.00,
16.05.2016 r. od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2016 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17 maja 2016 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zawiadomienie Starosty Rawskiego - dotyczy postępowania scaleniowego na obszarze wsi Ścieki

Zawiadamiamy, że w dniu 12 maja 2016 r. o godzinie 17.00 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów wsi Ścieki.Celem zebrania jest odczytanie postanowienia Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka o powierzchni 472,2857 ha.

Rusza IX edycja Konkursu "Moja wieś - wizytówką gminy 2016

Zapraszamy do udziału w Konkursie, termin składania zgłoszeń 15.05.2016r. Karta zgłoszenia i Regulamin Konkursu  do pobrania poniżej.

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW - 2016

Serdecznie   zapraszamy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Sołectw, który odbędzie się  na  boisku  „Orlik”  w  Pukininie w dniach 3-5 czerwca.
Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn do Sekretarz  Gminy  Anny Jakubiak ( pokój 203 )

Termin zgłaszania drużyn upływa dnia 20  maja  2016  roku.                                                                                     

W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe , które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach , oraz młodzież od 16 roku życia , która dołączy do zgłoszenia zgodę rodziców .
Losowanie grup i ustalenie dokładnego preliminarza rozgrywek odbędzie się 23 maja o godzinie 1000 na sali konferencyjnej w urzędzie  gminy.

Wyzwania dla firm rodzinnych 2016

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w cyklu spotkań, podczas których chcemy dyskutować o wyzwaniach stojących przed firmami rodzinnymi w najbliższych latach.

16 maja upływa termin składania wniosków o przyznaie płatności bezpośrednich za 2016 rok

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną. Szczegółowe informację w załączniku poniżej.

Świąteczne wypieki oraz Świąteczne ozdoby Przedszkolaków w Bibliotece

Tuż przed Świętami Wielkanocy, w Wielki Piątek,  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kurzeszynie dzieci z miejscowego przedszkola wraz ze swoim opiekunem - Panią Agnieszką oraz dyrektor GBP Anną Kantarską przygotowywały świąteczne wypieki - Baby Wielkanocne, Mazurki i inne smakołyki. Oprócz pieczenia  ciast dzieci samodzielnie tworzyły piękne ozdoby na świąteczny stół - kolorowe zające. Oprócz zajęć manualnych dzieci jak zwykle wolny czas wypełniały zabawą w pomieszczeniach Biblioteki. To czego dokonały można zobaczyć na załączonych fotografiach. PS. ciasta były bardzo smaczne..., potwierdzili to również  rodzice

 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja

Wizyta uczniów z Konopnicy w GBP w Kurzeszynie

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi Gminną Bibliotekę w Kurzeszynie odwiedzili  najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy. To już kolejna, mamy nadzieję udana, wizyta Gości z Konopnicy. Tym razem uczniowie mogli bliżej poznać tradycje związane ze Świętami Wielkiej Nocy, obrzędy i zwyczaje  jakie z tym świętem są związane. Informacje przygotowała i zaprezentowała Dyrektor GBP w Kurzeszynie. Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Śmigus - Dyngus, czy tradycyjne potrawy wielkanocne - to kilka pojęć zaprezentowanych podczas spotkania.  Dzieci z Konopnicy podczas pobytu w Bibliotece malowały kolorowanki o tematyce Wielkanocnej oraz przygotowywały ozdoby świąteczne co obrazują załączone zdjęcia.

 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja

Mam oko na Projekt

Konkurs jest organizowany w ramach akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, które odbędą się w województwie łódzkim między 12 a 15 maja br. Do 22 kwietnia czekamy na zdjęcia oraz filmiki od mieszkańców województwa łódzkiego, prezentujące przemiany, jakie nastąpiły w województwie łódzkim i jego mieszkańcach dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Zwycięzców najciekawszych prac – wybranych przez kapitułę konkursową, a także społeczność na Facebooku – nagrodzimy kamerami sportowymi oraz możliwością zaprezentowania ich na dużym ekranie podczas wspomnianych Dni Otwartych.

PROGRAM RODZINA 500+

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu Rodzina 500+. Wnioski można składać w budynku Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej al. Konstytucji 3 Maja 32,  pokój nr 113. Wszystkie informacje dostępne pod numerem telefonu 46 814 50 17

Wiosenne kanapki w Bibliotece

W piątek 18 marca do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie zawitały dzieci z miejscowego przedszkola. W siedzibie GBP w Kurzeszynie  samodzielnie przygotowywały wiosenne kanapki oraz uczyły się jak jeść smacznie i zdrowo. Świeże warzywa, sery, wędlinka i smaczny chlebek -  do tego jeszcze jajka - MNIAM, MNIAM. Zapachniało wiosną - same nowalijki pełne witamin. Dzieci nie zapominały o higienie przed przystąpieniem do przygotowania i spożywania posiłku - mycie rąk przed każdym jedzeniem to obowiązek przypominali opiekunowie Pani Agnieszka, Pani Kasia oraz Dyrektor GBP w Kurzeszynie Pani Ania. Po tak smacznym śniadanku przyszedł czas na ruch, zabawę i tańce - już nie po raz pierwszy można było się przekonać, że dzieci czują się w Bibliotece wspaniale i lubią odwiedzać to miejsce. Fotorelacja poniżej.

 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Pasowanie na czytelnika

W ramach współpracy Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach z Zespołem Szkół Ogólnoksztalcących w Boguszycach w dn 11 marca odbyła się uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej na czytelników. Inscenizację ,,Zaczarowany świat książek ''przygotowała p.Renata Lipska na zajęciach koła teatralnego. Dzieci  po złożeniu ślubowania otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Życzymy pierwszoklasistom wspaniałych przygód w zaczarowanym świecie książek i zapraszamy do biblioteki.

 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek

Wymarznięcie upraw wiosna 2016 rok

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje rolników, którzy zamierzają dokonać przesiewów upraw, że mogą złożyć wniosek w urzędzie gminy o potwierdzenie przez komisję upraw kwalifikujących się do ponownego przesiania. Jeżeli zostaną spełnione warunki do zakwalifikowania tego zjawiska i będzie wdrażana procedura szacowania szkód spowodowanych wymarznięciem, wówczas powierzchnie upraw przesianych, potwierdzonych przez komisje zostaną uwzględnione w gminnych szacunkach szkód. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka w p.205, tel. (046) 814 35 39 w.205

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że w 2016 planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Rawa Mazowiecka. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach (czyli wcześniej zdjęty przez właścicieli bądź usunięty na skutek wichury itp.) Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji  w wysokości do 99% kosztów kwalifikowanych zadania,  pozostały procent  będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w  terminie do 31.05.2016r. ,  wniosek do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć  oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego . Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych przedsiębiorca, będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.

Bliższe informacje (oraz wniosek)  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 32  pokój  304 oraz pod nr telefonu 46 814 42 41 wew. 304. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.rawam.ug.gov.pl zakładka ochrona środowiska.

Zebranie informacyjne o tematyce scalenia gruntów obrębu Ścieki gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia, że w dniu 16 marca 2016 r.o godzinie 17.00 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie informacyjne o tematyce scalenia gruntów, skierowane do właścicieli i użytkowników gruntów położonych na terenie obrębu Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka.
Na zebraniu przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi przedstawią możliwości przeprowadzenia prac scaleniowych na terenie obrębu Ścieki, omówią procedury dotyczące wszczęcia postępowania scaleniowego i finansowania prac scaleniowych oraz przekażą informacje na temat spodziewanych efektów przeprowadzenia tych prac.

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na: Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Wyniki Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową

W dniach 12-14 luty odbył się IV Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową. W turnieju wzięło udział 9 sołectw: Kurzeszyn, Rogówiec, Wałowice, Nowa Wojska, Stara Wojska, Konopnica, Wilkowice, Linków i Julianów. Drużyny walczyły w trzech grupach systemem „każdy z każdym”.

W finale spotkały się drużyny z Kurzeszyna, Nowej Wojskiej i Linkowa.

zwyciężyło sołectwo Kurzeszyn, drugie miejsce zajęło sołectwo Linków, a trzecie Nowa Wojska.

Turniej przebiegał w bardzo miłej i sportowej atmosferze. Zespoły swoją grą wzbudzały duży doping bardzo licznie przybyłych kibiców. Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i upominki, które wręczał Wójt Gminy Krzysztof Starczewski, Sekretarz Gminy Anna Jakubiak i Przewodniczący Rady Gminy Michał Michalik.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zawodnikom i sołtysom sołectw, które wzięły udział w turnieju. Dziękujemy Panu Zbyszkowi Stępniakowi i Pani Marii Kucharskiej za przygotowanie organizacyjne turnieju. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspaniałych kibiców, bez których nie było by na turnieju takich wielkich emocji.

Zapraszamy sportowców i kibiców za rok !!!

Terminarz rozgrywek Gminnego Turnieju Sołectw w pilkę siatkową

Zapraszamy na IV Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową 12-14 lutego 2016r.  który odbędzie się w sali gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej. Do rozgrywek zgłosiły się:

Kurzeszyn , Rogówiec, Wałowice , Nowa Wojska , Stara Wojska , Konopnica, Wilkowice, Link Julianów                                                                                                    

W poniedziałek 8 lutego o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy odbyło się losowanie grup i drużyn rozgrywających mecze w ramach turnieju, które odbędą się w następujących dniach :

Grupa I  - 12 lutego (piątek) - rozpoczęcie rozgrywek o godzinie 1600. W grupie grają: Wilkowice, Nowa Wojska i Julianów

1 mecz    Wilkowice – Nowa Wojska

2 mecz    Wilkowice – Julianów

3 mecz    Nowa Wojska – Julianów

Grupa II  i III - 13 lutego (sobota) - rozpoczęcie rozgrywek o godzinie 15 00.  

W grupie II  grają :   Kurzeszyn , Stara Wojska i Konopnica

W grupie III grają : Linków, Wałowice i Rogówiec

Mecze 13 lutego rozgrywane są w grupach II i III  naprzemienie .

1 mecz     Kurzeszyn – Stara Wojska ( z grupy II )

2 mecz     Linków – Rogówiec ( z grupy III )

3 mecz     Kurzeszyn – Konopnica ( z grupy II )

4 mecz     Linków – Wałowice ( z grupy III )

5 mecz     Stara Wojska – Konopnica ( z grupy II )

6 mecz     Rogówiec – Wałowice ( z grupy III )

14 lutego (niedziela) - finał o godzinie 1500

Z każdej grupy Do finału wchodzi 1 drużyna .

                  Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej organizuje kurs chemizacyjny

Kurs odbywa się w dwóch etapach:

ETAP PODSTAWOWY - jest kierowany dla osób które po raz pierwszy biorą udział w kursie, ten etap trwa dwa dni.
ETAP UZUPEŁNIAJĄCY - jest skierowany dla osób które kiedyś uczestniczyły w kursie ale ważność świadectwa minęła - zaświadczenie jest ważne 5 lat od daty jego wystawienia - wówczas etap ten trwa jeden dzień.
Kurs chemizacyjny jest odpłatny i odbędzie się w momencie zebrania 25 osób.

Informacje oraz zapisy pod numerem telefonu - 46 814 28 46 lub w biurze ODR w Rawie Mazowieckiej ul. 1-wszego Maja 1.

Katarzyna Klimek

Zasady przyjmowania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że od 1 lutego 2016r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostanie zlokalizowany na terenie Zakładu ZGO Pukinin 140.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 07:00 do 15:00.

Rodzaje odpadów oraz zasady ich przyjmowania określone są w „Zasadach przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka”, które dostępne są na stronie internetowej www.rawam.ug.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Sołectwach Gminy Rawa Mazowiecka.

Dostarczone odpady pochodzące z gospodarstw domowych od mieszkańców Gminy będą przyjmowane bezpłatnie.

Ankieta zapotrzebowania na usługi Internetu szerokopasmowego

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wypełnienia ankiety na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej zapotrzebowania na usługi Internetu szerokopasmowego.

Ankieta jest dostępna pod adresem:

www.uke.gov.pl/ankieta-internet-szerokopasmowy

Duża ilość wypełnionych ankiet przyczyni się do rozwiązania problemu tzw. „białych plam”, czyli obszarów gdzie mieszkańcy nie mają możliwości technicznych na skorzystanie z dostępu do Internetu szerokopasmowego.

ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ. Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Chiny – jak osiągnąć sukces

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. ”Chiny – jak osiągnąć sukces?”, które odbędzie się dniu 22 stycznia br. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – Łódź,  ul. Moniuszki 7/9, sala konferencyjna, I p. Szczegółowy program szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym przesyłam w załączniku. Rejestracja trwa do 20 stycznia 2016 r. Liczba miejsc ograniczona.

IV Gminny Turniej Piłki Siatkowej Sołectw

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w IV  Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw który odbędzie się w dniach 12,13,14 luty 2016 rok w ZSO w Starej Wojskiej w godzinach popołudniowych.
Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn składających się z młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych, do dnia 5 lutego 2016 roku, w pokoju 203 do Sekretarz Gminy Anny Jakubiak. W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach, natomiast młodzież od 16 roku życia dołącza oświadczenie i zgodę rodziców.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2016

W załączniku poniżej do pobrania harmonogram odbioru odpadów 2016 rok

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w przyszłym roku 2 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

W 2016 roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

Zainteresowane osoby mogą składać aplikacje od 16 grudnia 2015 r. do 1 lutego 2016 roku.

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80 000 złotych.

W związku z ogłoszonym konkursem Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o dofinansowanie na wykonanie prac przy zabytkach, które odbędzie się 11 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.

W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.  

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

Podziękowanie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie

Podziękowanie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej składa serdeczne podziękowania WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI za pomoc, dar serca i zwykłą ludzką życzliwość okazaną podczas zorganizowania zbiórki artykułów żywnościowych na rzecz osób potrzebujących.Dziękujemy za zaangażowanie i wrażliwość na problemy innych osób wymagających wsparcia.

 

Z wyrazami szacunku
Kierownik i Pracownicy GOPS
w Rawa Mazowieckiej

 • -

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji - Informacja

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że przerwa w dostawie wody do wodociągu zasilanego z ujęcia w Pukininie w dniu 12 grudnia br. spowodowana była uszkodzeniem głównej rury wodociągowej w miejscowości Byszewice przez jednego z mieszkańców podczas samowolnego włączania się do sieci. Prace te wykonywał bez zgody zakładu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, czym spowodował szkodę i przyczynił się do pozbawienia wody mieszkańców wielu miejscowości. Gminny Zakład przystąpił natychmiast do usunięcia awarii.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RAWA MAZOWIECKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, tworzony na poziomie lokalnym w celu osiągnięcie długofalowych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z wdrożenia na terenie gminy działań z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, wzrostu udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej oraz środki krajowe z funduszy ochrony środowiska (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, modernizację źródeł ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).

W związku z tym, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej: http://www.rawam.ug.gov.pl/ w zakładce: „Niska emisja”.

Wypełnienie ankiety NIE jest wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony do uczestnictwa w potencjalnych programach wdrażanych przez Gminę, natomiast stanowi ważną informację o jakości powietrza i możliwościach jego poprawy !

Dodatkowych informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka w pokoju 101 lub pod nr tel. (46) 814-45-66 wew. 101.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze

Marszałek Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach, warsztatach i seminariach organizowanych specjalnie z myślą o przedsiębiorcach z województwa łódzkiego. Od września do listopada br. planujemy ich ponad 25. Szczegóły w załączniku poniżej.

NARODOWA LOTERIA PARAGONOWA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej informuje.

Od 1 października 2015 roku ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa organizowana przez Ministerstwo Finansów. Loteria ma zachęcić Polaków do wydawania i brania paragonów fiskalnych oraz ma im uświadomić, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym. Biorąc paragon wspierasz uczciwych przedsiębiorców oraz uczciwą konkurencję między nimi.

Aby wziąć udział w loterii należy w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. dokonać zakupu towarów lub usług za min. 10 zł brutto potwierdzonych paragonem fiskalnym i w miesiącu zakupu zarejestrować się do loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl. W loterii mogą brać udział osoby które ukończyły 18 lat. Każdy może zarejestrować dowolną ilość paragonów. Pamiętaj, żeby zachować zgłoszone paragony.

Łącznie do wygrania jest 12 Opli Astra i 4 Ople Insignia, 84 Ipady Air 2 i 72 laptopy Lenovo ThinkPad. Ponadto przewidziano 12 tabletów iPad Air dla przedsiębiorców.
Co miesiąc losowana jest nagroda główna - Opel Astra oraz nagrody II i III stopnia - laptopy i tablety. Przedsiębiorca, który wystawił zwycięski paragon otrzymuje tablet.
Pierwsze losowanie nagrody głównej w dniu 16 listopada 2015 roku.
W każdym kwartale losowana jest nagroda specjalna – Opel Insygnia, tylko dla paragonów z branży usługowej premiowanej w danym kwartale.
Wszystkie nagrody w loterii są zwolnione z podatku.
Wszystko o loterii na stronie internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl

Zachęcam do wspólnej zabawy.

Startuje XVI edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Do 25 września potrwają zapisy do XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Następców Arkadiusza Milika, Tomasza Kędziory i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, która już po raz trzeci swój Wielki Finał będzie mieć na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski.

Ogłoszenie dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych – susza rolnicza 2015

O G Ł O S Z E N I E

dotyczące szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych – susza rolnicza 2015 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż rolnicy u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy na łąkach, pastwiskach, trawach zielonych na gruntach ornych, a także upraw na klasach ziemi:

1.kategoria gleby I (Klasa VI) w następujących uprawach: ziemniak, rośliny strączkowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe;
2.kategoria gleby II (Klasa V) w następujących uprawach: kukurydza na kiszonkę, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe;
3.kategoria gleby III (Klasa IV) w następujących uprawach:  ziemniak, krzewy owocowe, rośliny strączkowe;
4.kategoria gleby IV (Klasa III) w następujących uprawach: ziemniak, krzewy owocowe, rośliny strączkowe;

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez gminną komisję ds. szacowania szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015r.

Do wniosku należy załączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 złożonego w ARiMR - poświadczonego pieczątką Agencji.

UWAGA! Wnioski Rolników o szacowanie strat złożone do dnia 14 sierpnia 2015r. zostaną rozpatrzone pod kątem ww. upraw. W związku z powyższym nie należy ponownie składać wniosku.   

Wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej www.rawam.ug.gov.pl lub można odebrać osobiście w pokoju 205, tel. (46) 814 35 39 wew. 205

Informacja o zbiórce azbestu

INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznaniu dotacji do kwoty 48558,00 zł na realizację zadania ,,Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2015 roku”,  w tym dotacja ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW do kwoty 24524,00zł, dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 24034,00,00zł (całkowita wartość zadania została określona na kwotę 49048,2),  w okresie od 24.08.2015r. do 30.09.2015r. na terenie Gminy zostanie przeprowadzone pakowanie i  zbiórka składowanego na posesjach azbestu.

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka,  przeprowadzi firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m 8, 91-498 Łódź.
 

Pracownicy firmy Renovo w pierwszej kolejności dokonają zapakowania składowanego na posesjach azbestu aby w podanym przez nich terminie nie później jednak niż do 15.10.2015r. odebrać go z nieruchomości. Firma przed zabraniem eternitu po uprzednim kontakcie telefonicznym ma obowiązek zważenia na każdej posesji eternitu w obecności właściciela albo upoważnionej przez niego osoby, który swoim podpisem na protokole oraz karcie przekazania odpadów  potwierdza ilość  odebranych z posesji odpadów zawierających azbest. W razie uwag co do sposobu realizacji usługi prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rawie Mazowieckiej.  

Osoby do kontaktu w ww. sprawie ze strony Urzędu Gminy:

 1. Iwona Gierach 46 814 42 41 wew. 304
 2. Radosław Woszczyk 46 814 42 41 wew. 304 

XVII DOŻYNKI POWIATOWE BOGUSZYCE 30 SIERPNIA 2015

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

 • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

 • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
128563 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.